Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
248 lines (240 sloc) 6.48 KB

/api/product/detail

 • Tính năng này dùng để lấy thông tin chi tiết của sản phẩm. Nếu sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang website của bạn, đôi khi bạn sẽ muốn lấy thêm thông tin chi tiết của sản phẩm đó.

Request

Response

JSON decode the response to get the structure:

Key Data Type(Max-length) Description
code int 1 = success or 0 = failed
messages [ ] is an array of error messages if code = 0
data [ ] is an array of the parent and all child products (if the requested has child products)
data = [
	{
		// all properties are listed in the table below
	},
	... 
]
Key Data Type(Max-length) Description
idNhanh bigint(20) ID sản phẩm trên Nhanh.vn
merchantCategoryId int ID danh mục sản phẩm trên các site tích hợp
(tính năng này hiện chỉ phục vụ cho các sàn TMĐT)
merchantProductId int ID sản phẩm phi độc quyền
(tính năng này chỉ phục vụ cho các sàn TMĐT)
categoryId int ID danh mục sản phẩm trên Nhanh.vn
parentId bigint(20) ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn
code string(255) Mã sản phẩm
barcode string(255) Mã vạch sản phẩm
name string(255) Tên sản phẩm
otherName string(255) Tên khác của sản phẩm
importPrice double Giá nhập
oldPrice double Giá cũ
price double Giá bán lẻ
wholesalePrice double Giá bán buôn
vat int % thuế giá trị gia tăng (VD: 10)
image string(255) Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện
images array Đường dẫn tuyệt đối của các ảnh khách của sản phẩm
status string Trạng thái của sản phẩm: Active | Inactive | OutOfStock
previewLink string Link chi tiết của sản phẩm trên website (if status is Active)
description string Mô tả ngắn của sản phẩm
highlight array Đặc điểm nội bật của sản phẩm
content string Bài viết chi tiết của sản phẩm
showHot int (Giá trị 0 | 1) Sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm hot
showNew int (Giá trị 0 | 1) Sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm mới
showHome int (Giá trị 0 | 1) Sản phẩm được đánh dấu hiển thị ở trang chủ
width int in cm
height int in cm
warrantyAddress string Địa chỉ bảo hành
warrantyPhone string Số điện thoại bảo hành
warranty int Số tháng bảo hành
warrantyContent string Nội dung bảo hành
length int in cm
shippingWeight int in gram
createdDateTime datetime Định dạng: yyyy-mm-dd hh:mm:ss
inventory array Thông tin tồn kho: xem ở bảng Inventory bên dưới
attributes array
[
  size => [
    id => int,
    name => string
  ],
  color => [
    id => int,
    name => string,
    parent => [ // parent color
    id => int,
    name => string
    ]
  ]
]

Inventory

[
  // Tổng tồn trong tất cả các kho
  "remain": int // số lượng tồn kho
  "shipping": int // số lượng đang giao hàng
  "holding": int // số lượng đang tạm giữ
  "damage": int // số lượng lỗi
  "available": int // số lượng có thể bán (sử dụng để hiển thị trên website,chặn đặt hàng khi hết số tồn hoặc vượt quá số tồn).
  // Tồn tại từng kho
  "depots": [
    "depotId" => [
    "remain": int // số lượng tồn kho
    "shipping": int // số lượng đang giao hàng
    "holding": int // số lượng đang tạm giữ
    "damage": int // số lượng lỗi
    "available": int // số lượng có thể bán (sử dụng để hiển thị trên website, chặn đặt hàng khi hết số tồn hoặc vượt quá số tồn).
    ],
    "depotId" => [
    ...
    ],
  ...
  ]
]