Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
42 lines (33 sloc) 1.5 KB

/api/product/gift

  • Tính năng này dùng để lấy danh sách quà tặng theo sản phẩm. Hỗ trợ tìm kiếm thông qua ID sản phẩm.

Request

Param Mandatory Description
page int No Phân trang (giá trị mặc định là 1)
icpp int No Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Mặc định là 10. Tối đa không quá 20.
ids array No Tìm kiếm theo ID sản phẩm có quà tặng

Response

JSON decode the response to get the structure:

Key Data Type(Max-length) Description
code int 1 = success or 0 = failed
messages [ ] is an array of error messages if code = 0
data [ ] Mảng danh sách sản phẩm có quà tặng
data = [
[
	productId: int // id sản phẩm có quà tặng
	productCode: string // mã sản phẩm có quà tặng
	productName: string // tên sản phẩm có quà tặng
	productGiftId: int // id sản phẩm quà tặng
	productGiftCode: string //  mã sản phẩm quà tặng
	productGiftName: string //  tên sản phẩm quà tặng
	quantity: int // số lượng quà tặng
	value: int // giá trị quà tặng (tính theo quantity = 1)
],
[...]
]

Chú ý: quantity của quà tặng có hệ số là 1. VD mua 1 sản phẩm A được tặng 2 sản phẩm B, thì nếu mua 2 sản phẩm A sẽ được tặng 4 sản phẩm B