Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
65 lines (52 sloc) 2.52 KB

/api/product/imei

  • Tính năng này dùng để lấy danh sách imei sản phẩm ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 100 sản phẩm.

Request

Param Data Type Mandatory Description
page int No Phân trang, giá trị mặc định sẽ là 1.
icpp int No Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Tối đa không quá 50. Mặc định nếu không set giá trị gì sẽ là 20.
productId int No ID sản phẩm /api/product/search
status int No Tìm theo trạng thái IMEI sản phẩm. Giá trị có thể là:
1: Mới
2: Đã bán
3: Đang vận chuyển
5: Lỗi
6: Đã trả nhà cung cấp
8: Đang chuyển kho
9: Đang bảo hành
10: Đã trả bảo hành
imeiCode string No Tìm chính xác theo mã IMEI

Response

JSON decode the response to get the structure:

Key Data Type(Max-length) Description
code int 1 = success or 0 = failed
messages [ ] is an array of error messages if code = 0
data [ ] is an array of product imei list
data = [
	totalPages: int,
	products: [
		{  }, // each product item, all properties are listed in the table below
		...
	]
]
Key Data Type(Max-length) Description
idNhanh bigint(20) ID sản phẩm trên Nhanh.vn
merchantProductId int ID sản phẩm phi độc quyền (tính năng này chỉ phục vụ cho các sàn TMĐT)
productName string Tên sản phẩm
productCode string Mã sản phẩm
productBarcode string Mã vạch sản phẩm
depotId int ID cửa hàng
depotName string Tên cửa hàng
imeiCode string Imei sản phẩm
price int Giá bán sản phẩm
importPrice int Giá nhập sản phẩm
description string Mô tả sản phẩm
status int Trạng thái sản phẩm
statusName string Tên trạng thái sản phẩm
warrantyMonths int Số tháng bảo hành
extendedWarrantyId int ID gói bảo hành mở rộng
extendedWarrantyName string Tên gói bảo hành mở rộng
extendedWarrantyMonths int Số tháng bảo hành mở rộng
warrantyExpiredDate date Ngày hết hạn bảo hành
createdById int Người tạo
createdDateTime date Ngày tạo
activatedById int Người kích hoạt
activatedByDateTime date Ngày kích hoạt