Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
95 lines (79 sloc) 4.55 KB

Listen product data

 • Mỗi website cần đăng kí 1 URL để nhận cập nhật thông tin sản phẩm từ Nhanh.vn (cập nhật realtime khi sản phẩm được thêm, sửa trong Nhanh.vn). Để sử dụng tính năng này, website của bạn phải thêm 1 trường để lưu idNhanh ứng với từng sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang, mỗi khi nhận được 1 request từ Nhanh, website sử dụng idNhanh để kiểm tra xem sản phẩm này đã tồn tại hay chưa để áp dụng việc thêm mới hoặc cập nhật thông tin sản phẩm tương ứng theo key idNhanh.

Request

 • Nhanh.vn send a POST request to your listen URL. See common request params.
 • Decode data string (JSON) to get the data object:
Key Data Type (Max-length) Description
idNhanh bigint(20) ID sản phẩm trên Nhanh.vn
merchantCategoryId int ID danh mục sản phẩm trên các site tích hợp (tính năng này hiện chỉ phục vụ cho các sàn TMĐT)
merchantProductId int ID sản phẩm trên sàn (tính năng này chỉ phục vụ cho các sàn TMĐT)
categoryId int ID danh mục sản phẩm trên Nhanh.vn
brandId int ID thương hiệu sản phẩm trên Nhanh.vn
parentId bigint(20) ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn
id string(20) ID sản phẩm từ website của bạn gửi sang. (Nếu website của bạn có tích hợp Send product information: /api/product/add Nhanh.vn sẽ lưu ID sản phẩm này được gửi từ website của bạn, khi thông tin sản phẩm được cập nhật trên Nhanh.vn, Nhanh API sẽ gửi dữ liệu tới website của bạn, và đây chính là id sản phẩm được gửi từ website của bạn).
code string(255) Mã sản phẩm
name string(255) Tên sản phẩm
price double

vat int % thuế giá trị gia tăng (thường là 10)
image string(255) Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện sản phẩm
images array Một mảng các đường dẫn tuyệt đối các ảnh khác của sản phẩm.
status string Trạng thái sản phẩm: Active or Inactive
commodityStatus string Tình trạng hàng hóa, các giá trị có thể là:
New: Hàng mới
Old: Hàng cũ
commoditySource string Nguồn hàng, các giá trị có thể là:
Company: Hàng công ty
Genuine: Hàng chính hãng
PortableGoods: Hàng xách tay
previewLink string Link hiển thị trên website của sản phẩm này (if status is Active)
description string Mô tả ngắn của sản phẩm
advantages string Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
content string Bài viết chi tiết của sản phẩm
width int in cm
height int in cm
length int in cm
shippingWeight int in gram
createdDateTime datetime format yyyy-mm-dd hh:mm:ss
inventory array Xem bảng Inventory bên dưới
attributes array Xem bảng Attributes bên dưới
promotionValue int Giá trị khuyến mại (Điền ở thông tin sản phẩm)
promotionContent string Mô tả khuyến mại (Điền ở thông tin sản phẩm)

Inventory

Một mảng thông tin tồn kho của sản phẩm:

[
  // Số tổng tồn trên tất cả các kho đang hoạt động
  
  “remain”: int // số lượng tồn
  “shipping”: int // số lượng đang giao hàng
  “holding”: int // số lượng tạm giữ
  “damage”: int // số lượng hàng lỗi
  “available”: int // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
  
  // số tồn chi tiết trong từng kho
  
  “depots”: [
    “depotId” => [
    “remain”: int // số lượng tồn
    “shipping”: int // số đang giao hàng
    “holding”: int // số lượng tạm giữ
    “damage”: int // số lượng lỗi
    “available”: int // số lượng có thể bán, sử dụng số này để hiển thị số tồn trên website hoặc chặn việc đặt các sản phẩm hết hàng.
    
    ],
  
    “depotId” => [
    ...
    ],
    ...
  ]
  
]

Attributes

[
  size => [
    id => int,
    name => string
  ],
  color => [
    id => int,
    name => string,
    parent => [ // parent color
    id => int,
    name => string
    ]
  ]
]