Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
140 lines (121 sloc) 6.17 KB

/api/product/search

 • Tính năng này dùng để lấy danh sách sản phẩm ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 100 sản phẩm.

Request

Param Data Type Mandatory Description
page int No Phân trang, giá trị mặc định sẽ là 1.
icpp int No Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Tối đa không quá 50. Mặc định nếu không set giá trị gì sẽ là 20.
sort array No Sắp xếp kết quả, dữ liệu gửi lên là 1 mảng kiểu [Tiêu chí sắp xếp => cách sắp xếp (asc: tăng dần hoặc desc giảm dần)]Giá trị mặc định sẽ là [id => desc].Các tiêu chí có thể là: id: id sản phẩm,price: giá sản phẩm,name: tên sản phẩm,inventory: tồn kho có thể bán
name string No Tìm sản phẩm theo tên, mã, mã vạch (hỗ trợ fulltext search)
parentId int No Tìm theo ID sản phẩm cha. set 0 nếu muốn chỉ trả về các sản phẩm cha.
categoryId int No Tìm sản phẩm theo id danh mục sản phẩm, nếu danh mục này có các danh mục con, hệ thống sẽ tìm sản phẩm của toàn bộ danh mục con.
status string No Tìm theo trạng thái sản phẩm. Giá trị có thể là: Active: Sản phẩm đăng bán trên website, Inactive: Sản phẩm không đăng bán trên website, OutOfstock: Sản phẩm hết hàng
priceFrom double No Tìm theo giá >=
priceTo double No Tìm theo giá <=
brandId int No Tìm theo thương hiệu
imei string No Tìm theo IMEI

Response

 • JSON decode the response to get the structure:
Key Data Type(Max-length) Description
code int 1 = success or 0 = failed
messages [ ] is an array of error messages if code = 0
data [ ] is an array of product list
[
  "totalPages": 30, // int
  "products": [
      { }, // each product item, all properties are listed in the table below
      { }
  ]
]
Key Data Type(Max-length) Description
idNhanh bigint(20) ID sản phẩm trên Nhanh.vn
merchantCategoryId int ID danh mục sản phẩm trên các site tích hợp (tính năng này hiện chỉ phục vụ cho các sàn TMĐT)
merchantProductId int ID sản phẩm phi độc quyền (tính năng này chỉ phục vụ cho các sàn TMĐT)
categoryId int ID danh mục sản phẩm trên Nhanh.vn
parentId bigint(20) ID sản phẩm cha trên Nhanh.vn
code string(255) Mã sản phẩm
name string(255) Tên sản phẩm
otherName string(255) Tên khác của sản phẩm
importPrice doulbe Giá nhập
oldPrice double Giá cũ
price double Giá bán lẻ
wholesalePrice double Giá bán buôn
vat int % thuế giá trị gia tăng (VD: 10)
image string(255) Đường dẫn tuyệt đối của ảnh đại diện
images array Đường dẫn tuyệt đối của các ảnh khác của sản phẩm
status string Trạng thái của sản phẩm: Active, Inactive, OutOfStock
previewLink string Link chi tiết của sản phẩm trên website (if status is Active)
description string Mô tả ngắn của sản phẩm
highlight array Đặc điểm nội bật của sản phẩm
content string Bài viết chi tiết của sản phẩm
showHot int (Giá trị 0 or 1) Sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm hot
showNew int (Giá trị 0 or 1) Sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm mới
showHome int (Giá trị 0 or 1) Sản phẩm được đánh dấu hiển thị ở trang chủ
width int in cm
height int in cm
warrantyAddress string Địa chỉ bảo hành
warrantyPhone string Số điện thoại bảo hành
warranty int Số tháng bảo hành
warrantyContent string Nội dung bảo hành
length int in cm
shippingWeight int in gram
createdDateTime datetime định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss
brandId int ID thương hiệu
brandName string Tên thương hiệu
typeId int ID loại sản phẩm
typeName string Loại sản phẩm
avgCost double Giá vốn sản phẩm
countryName string Xuất xứ
unit string Đơn vị tính
importType int ID Kiểu nhập kho
importTypeLabel string Tên kiểu nhập kho
inventory array Xem bảng Inventory bên dưới
attributes array Xem bảng Attributes bên dưới

Inventory

 • Tồn kho:
[
  // Tổng tồn trong tất cả các kho
  "remain": int // số lượng tồn kho
  "shipping": int // số lượng đang giao hàng
  "holding": int // số lượng đang tạm giữ
  "damage": int // số lượng lỗi
  "available": int // số lượng có thể bán (sử dụng để hiển thị trên website, chặn đặt hàng khi hết số tồn hoặc vượt quá số tồn).
  "depots": [ // Tồn tại từng kho
    "depotId" => [
      "remain": int // số lượng tồn kho
      "shipping": int // số lượng đang giao hàng
      "holding": int // số lượng đang tạm giữ
      "damage": int // số lượng lỗi
      "available": int // số lượng có thể bán (sử dụng để hiển thị trên website, chặn đặt hàng khi hết số tồn hoặcvượt quá số tồn).
    ],
    "depotId" => [
      // ...
    ],
  ]
]

Attributes

 • Thuộc tính sản phẩm:
[
  "size" => [
    "id" => int,
    "name" => string
  ],
  "color" => [
    "id" => int,
    "name" => string,
    "parent" => [ // parent color
      "id" => int,
      "name" => string
    ]
  ]
]