Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
73 lines (53 sloc) 4.51 KB

/api/shipping/fee

 • Tính năng này dùng để tính phí vận chuyển cho một đơn hàng. Mỗi khi khách hàng vào trang Giỏ hàng, hoặc ở bước thanh toán, website của bạn có thể call API này để tính phí vận chuyển cho đơn hàng và hiển thị chi tiết tổng tiền của đơn hàng bao gồm cả phí vận chuyển và phí thu tiền hộ (nếu khách hàng chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng).

Request

 • The structure of data array:
Param Data type (Max-length) Mandatory Description
fromCityName string Yes Tên thành phố của kho gửi hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
fromDistrictName string Yes Tên quận huyện của kho gửi hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
toCityName string Yes Tên thành phố của khách nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
toDistrictName string Yes Tên quận huyện của khách nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
codMoney int No Giá trị tiền cần thu hộ của đơn hàng (Tổng giá nhân số lượng sản phẩm trong đơn hàng), set 0 nếu đơn hàng này không cần thu tiền hộ (VD tình huống khách đã chuyển khoản trước)
shippingWeight int No Tổng trọng lượng các sản phẩm của đơn hàng tính bằng gram. Hiện tại Nhanh.vn hỗ trợ đơn hàng tối đa 100000 gr (100 kg).
productIds array No Danh sách các ID sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang website của bạn (idNhanh), dùng để tính khối lượng đơn hàng theo giá trị sản phẩm khai báo bên Nhanh.
carrierIds array No Dùng để giới hạn các hãng vận chuyển muốn dùng (Lấy từ /api/shipping/carrier). VD: [5,7,8,9]
length int No Chiều dài gói hàng tính theo cm.
width int No Chiều rộng gói hàng tính theo cm.
height int No Chiều cao gói hàng tính theo cm.

Chú ý: API này có 2 tình huống:

 • Nếu các sản phẩm được đồng bộ từ Nhanh.vn sang website của bạn (Nhanh.vn đã có thông tin shippingWeight của các sản phẩm này): website của bạn có thể gửi sang 1 mảng productIds, Nhanh.vn sẽ tự tính toán tổng trọng lượng của đơn hàng này.

 • Website của bạn tự tính tổng trọng lượng shippingWeight của đơn hàng này.

  Nếu bạn có truyền sang các tham số length, width, height: Nhanh.vn sẽ tính toán trọng lượng của đơn hàng theo công thức quy ra kg: A = dài * rộng * cao / 6000 (so sánh số A và shippingWeight tham số nào lớn hơn sẽ lấy theo tham số đó để tính toán cước phí) và trả về kết quả đánh dấu nếu gói hàng thuộc loại hàng cồng kềnh.

Response

 • JSON decode the response to get the structure:
Key Data Type(Max-length) Description
code int 1 = success or 0 = failed
messages array is an array of error messages if code = 0
data array is an array of all supported shipping services
 • data is an array of all supported shipping services
[
  // service 1
  {
    'carrierId': int // id hãng vận chuyển
    'carrierName': string // tên hãng vận chuyển
    'serviceId': int // id dịch vụ vận chuyển
    'serviceName': string // tên dịch vụ vận chuyển
    'serviceDescription': string // mô tả dịch vụ vận chuyển
    'estimatedDeliveryTime': int // Thời gian dự kiến giao hàng
    'shipFee': int // phí vận chuyển
    'codFee': int // phí thu tiền hộ
    'shipFeeDiscount': int // phí vận chuyển được giảm giá
    'codFeeDiscount': int // phí thu tiền hộ được giảm giá
    'isBulkyGoods': 1 | 0 // Biến đánh dấu hàng cồng kềnh
  }
  // service 2
  // ...
]

Chú ý:

 • shipFeeDiscount là phí vận chuyển được chiết khấu, VD shipFee = 25.000, shipFeeDiscount = 7.000 thì shipFee thực tế của đơn hàng này sẽ chỉ = 18.000
 • codFeeDiscount là phí thu tiền hộ được chiết khấu, VD codFee = 15.000, codFeeDiscount = 3.000 thì codFee thực tế của đơn hàng này sẽ chỉ = 12.000