Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
25 lines (17 sloc) 1.04 KB

/api/store/add

  • Tính năng này được sử dụng để đồng bộ thông tin gian hàng sang Nhanh.vn, được dùng cho các sàn thương mại điện tử có nhiều gian hàng, mỗi gian hàng sẽ tương ứng với 1 gian hàng ở trên Nhanh.vn.
  • Các website bình thường không sử dụng chức năng này.

Request

Key Data type(Max-length) Mandatory Description
id string(20) Yes the storeId in e-commerce platform
name string(255) Yes e.g. shopmp3 (can be the registered store name on e-commerce website: http://vatgia.com/shopmp3)
displayName string(255) Yes e.g. MP3 Store (can be the business name of the store)
address string(255) Yes

email string(255) Yes

mobile string(12) Yes the mobile number
website string(255) No

Response: