Skip to content
Permalink
Browse files

feat: add Czech language

  • Loading branch information...
dmitrijt9 authored and sohee-lee7 committed Oct 23, 2018
1 parent c67d7fd commit f245411fc54a7ae8d393edf19bdb55e7c9bd6ffe
Showing with 62 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 README.md
  2. +1 −0 src/js/editor.js
  3. +7 −0 src/js/extensions/table/langs.js
  4. +53 −0 src/js/langs/cs_CZ.js
@@ -99,7 +99,7 @@ Depending on the type of use you want like production of *Markdown* or maybe to
* **Table**: Hate the Markdown table? You can do everything with a mouse

### And more
* **i18n**: English, Dutch, Korean, Japanese, Chinese, Spanish, German, Russian, French, Ukrainian, Turkish, Finnish + language you extend.
* **i18n**: English, Dutch, Korean, Japanese, Chinese, Spanish, German, Russian, French, Ukrainian, Turkish, Finnish, Czech + language you extend.
* **Viewer**: Renders Markdown content with extensions


@@ -82,6 +82,7 @@ import './langs/fr_FR';
import './langs/uk_UA';
import './langs/tr_TR';
import './langs/fi_FI';
import './langs/cs_CZ';

const __nedInstance = [];

@@ -89,4 +89,11 @@ if (i18n) {
'Cannot change part of merged cell': 'Yhdistettyjen solujen osaa ei voi muuttaa',
'Cannot paste row merged cells into the table header': 'Soluja ei voi yhdistää taulukon otsikkoriviin'
});

i18n.setLanguage(['cs', 'cs_CZ'], {
'Merge cells': 'Spojit buňky',
'Unmerge cells': 'Rozpojit buňky',
'Cannot change part of merged cell': 'Nelze měnit část spojené buňky',
'Cannot paste row merged cells into the table header': 'Nelze vkládat spojené buňky do záhlaví tabulky'
});
}
@@ -0,0 +1,53 @@
/**
* @fileoverview I18N for Czech
* @author Dmitrij Tkačenko <dmitrij.tkacenko@scalesoft.cz>
*/
import i18n from '../i18n';

i18n.setLanguage(['cs', 'cs_CZ'], {
'Markdown': 'Markdown',
'WYSIWYG': 'WYSIWYG',
'Write': 'Napsat',
'Preview': 'Náhled',
'Headings': 'Nadpisy',
'Paragraph': 'Odstavec',
'Bold': 'Tučné',
'Italic': 'Kurzíva',
'Strike': 'Přeškrtnuté',
'Code': 'Kód',
'Line': 'Vodorovná čára',
'Blockquote': 'Citace',
'Unordered list': 'Seznam s odrážkami',
'Ordered list': 'Číslovaný seznam',
'Task': 'Úkol',
'Indent': 'Zvětšit odsazení',
'Outdent': 'Zmenšit odsazení',
'Insert link': 'Vložit odkaz',
'Insert CodeBlock': 'Vložit blok kódu',
'Insert table': 'Vložit tabulku',
'Insert image': 'Vložit obrázek',
'Heading': 'Nadpis',
'Image URL': 'URL obrázku',
'Select image file': 'Vybrat obrázek',
'Description': 'Popis',
'OK': 'OK',
'More': 'Více',
'Cancel': 'Zrušit',
'File': 'Soubor',
'URL': 'URL',
'Link text': 'Text odkazu',
'Add row': 'Přidat řádek',
'Add col': 'Přidat sloupec',
'Remove row': 'Odebrat řádek',
'Remove col': 'Odebrat sloupec',
'Align left': 'Zarovnat vlevo',
'Align center': 'Zarovnat na střed',
'Align right': 'Zarovnat vpravo',
'Remove table': 'Odstranit tabulku',
'Would you like to paste as table?': 'Chcete vložit jako tabulku?',
'Text color': 'Barva textu',
'Auto scroll enabled': 'Automatické rolování zapnuto',
'Auto scroll disabled': 'Automatické rolování vypnuto',
'Cannot paste values ​​other than a table in the cell selection state': 'Nelze vkládat jiné hodnoty než tabulka ve stavu výběru buněk',
'Choose language': 'Vybrat jazyk'
});

0 comments on commit f245411

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.