No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
baitaplon
CHANGELOG.md
CODE_OF_CONDUCT.md
CONTRIBUTING.md
CONTRIBUTORS
Cách lấy và đóng góp mã nguồn
LICENSE
Phân Tích Thiết Kế.md
Phân tích thiết kế hệ thống.md
Quy tắc ứng xử cộng tác viên.md
README.md
SQL.md
Thông Tin tổ chức mã nguồn mở.md
Tài liệu cho nhà phát triển.md
Tài liệu người dùng cuối.md
chuẩn lập trình.md
dsnhom.txt
kênh truyền thông cho dự án.md
thông tin tổ chức mã nguồn.md

README.md

baitoan

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ĐÊ TÀI : XÂY DỰNG FORM QLCHMT TRÊN VISUAL STUDIO

Thành viên:

Dương thị thanh dung

Trần thanh tuyền

Nguyễn Đức Nhã

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Hiện nay ,các chương trình ứng dụng ứng dụng quản lý cho cửa hàng đã khá phổ biến và đa dạng ,Tại sao sử dụng Windows Forms ?

Có tập hợp các cotrol phong phú

Nhiều kiểu giao diện

Hỗ trợ cải tiến việc in ấn

Hỗ trợ cải tiến về đồ họa – GDI+

Hỗ trợ khả năng truy cập qua các thuộc tính của control

Hỗ trợ thừa kế

Các đối tượng có thể cải tiến

Thuận lợi cho thiết kế forms

MỤC TIÊU

-Phần mềm dễ hiểu cho người dùng,dễ phát triển.

-Phần mềm đẹp mắt thu hút người dùng

MỤC ĐÍNH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI:

Hiện nay thời kì công nghệ thông tin rất phát triển và có tiềm năng phát triển hơn nữa ;với mục đích nghiên cứu,học tập,đóng góp cho cộng đồng mã nguồn chung ,để có thể hoàn thiện sản phẩm khắc phục lỗi sản phẩm với mục đích hoàn thiện hơn nữa trong tương lai.

ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG:

Là phần mềm viết bằng ngôn ngữ C# giúp người dùng thuận tiện thao tác rút ngắn thời gian nhập hóa đơn

Chức năng thêm,sửa,xóa ,Tìm kiếm thông tin cửa hàng