Permalink
Browse files

Added dutch localization

  • Loading branch information...
1 parent b883721 commit 3c1938f33783000077373de5c582422d13299e64 @jrnk jrnk committed Dec 20, 2012
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 iRate/iRate.bundle/nl.lproj/Localizable.strings
@@ -0,0 +1,6 @@
+"iRateMessageTitle" = "Beoordeel %@";
+"iRateAppMessage" = "Als het gebruik van %@ je bevalt, wil je dan een moment nemen om het te beoordelen? Het duurt nog geen minuut. Bedankt voor je steun!";
+"iRateGameMessage" = "Als het spelen van %@ je bevalt, wil je dan een moment nemen om het te beoordelen? Het duurt nog geen minuut. Bedankt voor je steun!";
+"iRateCancelButton" = "Nee, bedankt";
+"iRateRateButton" = "Beoordeel nu";
+"iRateRemindButton" = "Herinner me er later aan";

0 comments on commit 3c1938f

Please sign in to comment.