Permalink
Browse files

Merge pull request #75 from Jesper84/master

Better danish translation
  • Loading branch information...
2 parents f276831 + 6186d1d commit 49e778351dc840c8dbc2cd973943c86a59ae3fdf @nicklockwood committed Feb 18, 2013
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 iRate/iRate.bundle/da.lproj/Localizable.strings
@@ -1,5 +1,5 @@
"iRateMessageTitle" = "Vurdér %@";
-"iRateAppMessage" = "Hvis du kan lide at bruge %@, vil du ikke tage et øjeblik til at vurdere det? Det tager ikke mere end et minut. Tak for din hjælp!";
+"iRateAppMessage" = "Hvis du kan lide at bruge %@, vil du ikke tage et øjeblik til at give en vurdering? Det tager ikke mere end et minut. Tak for din hjælp!";
"iRateGameMessage" = "Hvis du kan lide at spille %@, vil du ikke tage et øjeblik til at vurdere det? Det tager ikke mere end et minut. Tak for din hjælp!";
"iRateCancelButton" = "Nej tak";
"iRateRateButton" = "Vurdér nu";

0 comments on commit 49e7783

Please sign in to comment.