Permalink
Browse files

Merge pull request #57 from trudslev/master

Danish translation
  • Loading branch information...
2 parents 11c2112 + 1f06e3f commit d1aa081e4089986658897015baaf22d0970b6381 @nicklockwood committed Oct 19, 2012
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 iRate/iRate.bundle/da.lproj/Localizable.strings
@@ -0,0 +1,6 @@
+"iRateMessageTitle" = "Vurdér %@";
+"iRateAppMessage" = "Hvis du kan lide at bruge %@, vil du ikke tage et øjeblik til at vurdere den? Det tager ikke mere end et minut. Tak for din hjælp!";
+"iRateGameMessage" = "Hvis du kan lide at spille %@, vil du ikke tage et øjeblik til at vurdere den? Det tager ikke mere end et minut. Tak for din hjælp!";
+"iRateCancelButton" = "Nej tak";
+"iRateRateButton" = "Vurdér nu";
+"iRateRemindButton" = "Påmind senere";

0 comments on commit d1aa081

Please sign in to comment.