Permalink
Browse files

Merge pull request #74 from Jesper84/master

Danish translation of 'it*
  • Loading branch information...
2 parents b139bcc + e3d8ef0 commit f276831ed8672908bf2c5192ac4ed5f4e3e70bfe @nicklockwood committed Feb 17, 2013
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 iRate/iRate.bundle/da.lproj/Localizable.strings
@@ -1,6 +1,6 @@
"iRateMessageTitle" = "Vurdér %@";
-"iRateAppMessage" = "Hvis du kan lide at bruge %@, vil du ikke tage et øjeblik til at vurdere den? Det tager ikke mere end et minut. Tak for din hjælp!";
-"iRateGameMessage" = "Hvis du kan lide at spille %@, vil du ikke tage et øjeblik til at vurdere den? Det tager ikke mere end et minut. Tak for din hjælp!";
+"iRateAppMessage" = "Hvis du kan lide at bruge %@, vil du ikke tage et øjeblik til at vurdere det? Det tager ikke mere end et minut. Tak for din hjælp!";
+"iRateGameMessage" = "Hvis du kan lide at spille %@, vil du ikke tage et øjeblik til at vurdere det? Det tager ikke mere end et minut. Tak for din hjælp!";
"iRateCancelButton" = "Nej tak";
"iRateRateButton" = "Vurdér nu";
-"iRateRemindButton" = "Påmind senere";
+"iRateRemindButton" = "Påmind senere";

0 comments on commit f276831

Please sign in to comment.