Skip to content
Repozitář pro webové stránky / aplikaci obce (primárně Tršice).
HTML Java CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src/main
.gitignore
LICENSE
README.md
pom.xml

README.md

Obec Tršice

Repozitář pro webové stránky / aplikaci obce (primárně Tršice).

Changelog

Verze 1.1

  • Opraveno generování ID pro článek v aktualitě.
  • Kliknutím na logo obce přejít na úvodní stránku.
  • RSS pro aktuality.
  • RSS pro hlášení rozhlasu.
  • Generování iCal exportu pro akce.
  • U článků nepovinná pole pro obrázek a popis (kvůli OpenGraph).
  • V administraci obecné nastavení.
  • Několik menších oprav / vylepšení.

Verze 1.0

  • První dostupná verze.

Nastavení

Je třeba nastavit správný resource pro přístup k databázi. Aplikace očekává, že bude nastaveno zpravodajdb. Toto je možné nastavit buď v souboru /WEB-INF/resources.xml nebo přímo v tomee.xml souboru. Zde je příklad nastavení pro HSQL databázi - v produkci pravděpodobně použijete jinou.

<Resource id="obecdb" type="DataSource">
JdbcDriver = org.hsqldb.jdbcDriver
JdbcUrl = jdbc:hsqldb:file:hsqldb
</Resource>
You can’t perform that action at this time.