Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: d96257b6a3
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

287 lines (286 sloc) 22.235 kb

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 2012
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "jQuery.Core", "Libraries\jQuery\jQuery.Core\jQuery.Core.csproj", "{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Web", "Libraries\Web\Web.csproj", "{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Libraries", "Libraries", "{5D0FD0F6-498E-4126-A297-97B7763DD0AB}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "jQuery.History", "Libraries\jQuery\jQuery.History\jQuery.History.csproj", "{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "jQuery.Templating", "Libraries\jQuery\jQuery.Templating\jQuery.Templating.csproj", "{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BingMaps", "Libraries\Microsoft\BingMaps\BingMaps.csproj", "{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Knockout", "Libraries\Knockout\Knockout.csproj", "{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CoreLib", "Core\CoreLib\CoreLib.csproj", "{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Tools", "Tools", "{37239BB8-2FA4-4831-A7EA-AF89D74EA10E}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Testing", "Tools\Testing\Testing.csproj", "{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "FxCop", "Tools\FxCop\FxCop.csproj", "{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "App", "Core\App\App.csproj", "{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Build", "Core\Build\Build.csproj", "{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ZipX", "ZipX\ZipX.csproj", "{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C}"
ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66} = {1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43} = {2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D} = {31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE} = {3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38} = {36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4} = {4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A} = {824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E} = {8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F} = {9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A} = {967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41} = {B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A} = {BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4} = {BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06} = {DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}
EndProjectSection
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "jQuery.Validation", "Libraries\jQuery\jQuery.Validation\jQuery.Validation.csproj", "{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Core", "Core", "{D1DF352A-45B6-4130-9A8B-A24C20257B7D}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CoreScript", "Core\CoreScript\CoreScript.csproj", "{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "jQuery.UI", "Libraries\jQuery\jQuery.UI\jQuery.UI.csproj", "{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Other", "Other", "{BB2DB888-0F52-4CB5-9625-9D99A33DCE4F}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Compiler", "Core\Compiler\Compiler.csproj", "{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|.NET = Debug|.NET
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Debug|x86 = Debug|x86
Release|.NET = Release|.NET
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|x86
{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C}.Release|.NET.ActiveCfg = Debug|x86
{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C}.Release|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C}.Release|x86.Build.0 = Debug|x86
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
{1772A38C-7204-42DC-B81D-6C74D17A4F66} = {D1DF352A-45B6-4130-9A8B-A24C20257B7D}
{2E5D9DFC-97BD-4652-B09A-B88E6ECDEF43} = {5D0FD0F6-498E-4126-A297-97B7763DD0AB}
{31456150-1093-407F-9231-58D0F663945D} = {37239BB8-2FA4-4831-A7EA-AF89D74EA10E}
{3681A9A8-FC40-4125-B842-7775713C8DCE} = {5D0FD0F6-498E-4126-A297-97B7763DD0AB}
{36D4B098-A21C-4725-ACD3-400922885F38} = {D1DF352A-45B6-4130-9A8B-A24C20257B7D}
{4123C976-739E-42A2-87FB-E04D163BC99C} = {BB2DB888-0F52-4CB5-9625-9D99A33DCE4F}
{4A9F7CE0-5A45-4B28-AD01-05528709B6E4} = {5D0FD0F6-498E-4126-A297-97B7763DD0AB}
{824C1FEC-2455-4183-AFC6-891EDB88213A} = {5D0FD0F6-498E-4126-A297-97B7763DD0AB}
{8780581F-7C26-4B64-9235-BA1C458DF36E} = {D1DF352A-45B6-4130-9A8B-A24C20257B7D}
{9600C55B-E14E-45EA-92C6-F453B19F5D7F} = {5D0FD0F6-498E-4126-A297-97B7763DD0AB}
{967A6FD7-E14B-4DB0-81D9-86E0DC12291A} = {5D0FD0F6-498E-4126-A297-97B7763DD0AB}
{9F14036F-673F-418E-B817-7E2289D7F3F6} = {D1DF352A-45B6-4130-9A8B-A24C20257B7D}
{B87E403B-354D-47A1-9876-14C618A80A41} = {37239BB8-2FA4-4831-A7EA-AF89D74EA10E}
{BA1CDDAF-7E54-4DC0-A4D3-AEF05B975A4A} = {5D0FD0F6-498E-4126-A297-97B7763DD0AB}
{BE1E0A21-F6C0-4698-B405-66FC2BB289F4} = {D1DF352A-45B6-4130-9A8B-A24C20257B7D}
{DCA0235F-88C1-43A0-A8DB-FF765D344E06} = {5D0FD0F6-498E-4126-A297-97B7763DD0AB}
EndGlobalSection
EndGlobal
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.