Skip to content
Bu kütüphane ile Nirvana SMS'in API özelliklerini çok daha kolay bir şekilde kullanabileceksiniz.
C# Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
NirvanaSMS.Api.CSharp .net framework 4 güncellemesi yapıldı. test için console projesi hazi… Nov 28, 2018
NirvanaSMS.Api.Java Delete App.java Sep 30, 2018
docs
.gitignore ilk commit Sep 21, 2018
LICENSE
README.md

README.md

Nirvana SMS API Kütüphanesi

Bu kütüphane ile Nirvana SMS'in API özelliklerini çok daha kolay bir şekilde kullanabileceksiniz.

Kütüphane'nin Kurulumu

Visual Studio

Visual Studio kullanıcıları Package Manager Console'a aşağıdaki komutu yazarak kütüphaneyi kurabilirler:

Install-Package NirvanaSms.Api

ya da çalıştıkları projeye Solution Explorer üzerindeyken sağ tıklayıp Manage Nuget Packages sekmesine tıkladıklarında karşılarına çıkan pencere NirvanaSms.Api kelimesini arattırarak kurabilirler.

Java Kullanıcıları

Java kullanıcıları şu anlık Java projesini indirip projelerine dahil edebilirler. Kütüphaneyi kolay bir şekilde eklemek için yakın zamanda Maven Central desteği de gelecektir.

Diğer Diller

C# ve Java dışındaki dilleri kullanan geliştiriciler HTTP isteği gönderme yöntemiyle api özelliklerimizi kullanabilirler. Bununla ilgili ayrıntılı dökümana ulaşmak için tıklayınız.

Kütüphane'nin Kullanımı

1) Api Şifresi Oluşturma

Api özelliklerini kullanabilmek için benzersiz bir şifre kullanmanız gerekir. Bu şifreyi müşteri panelinizin sol kısmındaki menüde bulunan Kullanıcı İşlemleri sekmesinin altındaki Api Ayarları sayfasından oluşturabilirsiniz.

Test hesabını kullanma:

Çalışmalarınızı yaparken test için oluşturduğumuz hesabı kullanabilirsiniz. Tüm dönüş değerleri görülebilir fakat test amaçlı hesap olduğu için sms cep numarasına gerçekte ulaşmaz.

ApiUser apiUser = new ApiUser("test", "test");

2) Mesaj Gönderme

İki tip mesaj gönderme şekli vardır:

a) 1-N Mesaj Gönderme

Bir metin bir veya birden fazla alıcıya ulaştırılır.

C# Kodu:
ApiUser apiUser = new ApiUser("username", "api_key");
MessageSender sender = new MessageSender();

string[] _numbers = new string[] { "905555555555","0555 555 5555","555 555 5555" };

OneToManyMessage message = new OneToManyMessage().Builder
                    .SetHeader("Başlık")
                    .SetNumbers(_numbers) // 
                    .SetValidity(2880) //mesajın gerçelilik süresi (belirtilen dakika içerisinde mesajı alıcıya ulaştırmaya çalışır.)
                    .SetMessage(messageText) //mesaj metni
                    .SetSendDateTime("2018-09-25 11:46:00") //ileri zamanlı mesaj gönderme
                    .Build();

ProcessResult<string> result = sender.SendMessage(apiUser, message);
Java Kodu:
ApiUser apiUser = new ApiUser("username", "api_key");
MessageSender sender = new MessageSender();

String[] _numbers = new String[] { "905555555555","0555 555 5555","555 555 5555" };

OneToManyMessage message = new OneToManyMessage().builder()
                    .header("Başlık")
                    .numbers(_numbers) // 
                    .validity(2880) //mesajın gerçelilik süresi (belirtilen dakika içerisinde mesajı alıcıya ulaştırmaya çalışır.)
                    .message(messageText) //mesaj metni
                    .sendDateTime("25/09/2018 11:46:00","dd/MM/yyyy HH:mm:ss") //ileri zamanlı mesaj gönderme
                    .build();

ProcessResult<String> result = sender.sendMessage(apiUser, message);

b) N-N Mesaj Gönderme

Her alıcıya farklı bir mesaj ulaştırılır.

C# Kodu:
ApiUser apiUser = new ApiUser("username", "api_key");
MessageSender sender = new MessageSender();

List<PhoneAndMessagePair> phonesAndMessages = new List<PhoneAndMessagePair>()
     {
       new PhoneAndMessagePair("0555 555 5555","TEST 1"),
       new PhoneAndMessagePair("0555 555 5555","TEST 2"),
       new PhoneAndMessagePair("0555 555 5555","TEST 3")
     };

ManyToManyMessage message = new ManyToManyMessage().Builder
                         .SetHeader("Başlık")
                         .SetPhonesAndMessages(phonesAndMessages)
                         .SetValidity(2880)
                         .SetSendDateTime("2018-09-25 11:46:00")
                         .Build();

ProcessResult<string> result = sender.SendMessage(apiUser, message);
Java Kodu:
ApiUser apiUser = new ApiUser("username", "api_key");
MessageSender sender = new MessageSender();
 	List<PhoneAndMessagePair> phonesAndMessages = new ArrayList<PhoneAndMessagePair>();
 	phonesAndMessages.add(new PhoneAndMessagePair("0555 555 5555", "TEST 1"));
 	phonesAndMessages.add(new PhoneAndMessagePair("0555 555 5555", "TEST 2"));
 	phonesAndMessages.add(new PhoneAndMessagePair("0555 555 5555", "TEST 3"));

ManyToManyMessage message = new ManyToManyMessage().builder()
                          .setHeader("Başlık")
                          .setPhonesAndMessages(phonesAndMessages)
 					   .sendDateTime("25/09/2018 11:46:00","dd/MM/yyyy HH:mm:ss") //ileri zamanlı mesaj gönderme
                          .setValidityTime(2880);
                          
ProcessResult<String> result = sender.sendMessage(apiUser, message);

3) Kara Listeye Ekleme

C# Kodu:
ApiUser apiUser = new ApiUser("username", "api_key");
BlackListOperations blackListOperations = new BlackListOperations();

PhoneNumber number = new PhoneNumber("555 555 5555");
ProcessResult result = blackListOperations.Add(apiUser, number);
Java Kodu:
ApiUser apiUser = new ApiUser("username", "api_key");
BlackListOperations blackListOperations = new BlackListOperations();
ProcessResult<?> result = null;
try {
 result = blackListOperations.add(apiUser, new PhoneNumber("555 555 5555"));
} catch (NonValidPhoneNumberException e) {
 System.out.println(e.getMessage());
 }

4) Başlıkları Sorgulama

C# Kodu:
ApiUser apiUser = new ApiUser("username", "api_key");
HeaderOperations headerOps = new HeaderOperations();
ProcessResult<string[]> result = headerOps.Query(apiUser);
Java Kodu:
ApiUser apiUser = new ApiUser("username", "api_key");
HeaderOperations headerOperations = new HeaderOperations();
ProcessResult<String[]> result = headerOperations.query(apiUser);

5) Kredi Miktarını Sorgulama

C# Kodu:
ApiUser apiUser = new ApiUser("username", "api_key");
CreditOperations creditOps = new CreditOperations();
ProcessResult<Credit> result = creditOps.Query(apiUser);
Java Kodu:
ApiUser apiUser = new ApiUser("username", "api_key");
CreditOperations creditOperations = new CreditOperations();
ProcessResult<Credit> result = creditOperations.query(apiUser);

6) İletim Raporu Sorgulama

Raporunu sorgulamak istediğiniz mesajın id'sini kullanmanız gerekir. Bu id'ye sms panelimizden ya da sms gönderme api'sinin döndürdüğü değerden ulaşabilirsiniz.

C# Kodu:
ApiUser apiUser = new ApiUser("username", "api_key");
ReportOperations reportOps = new ReportOperations();
string messageId = "";
ProcessResult<List<NumberReport>> result = reportOps.GetReport(apiUser, messageId);
Java Kodu:
ApiUser apiUser = new ApiUser("username", "api_key");
ReportOperations reportOperations = new ReportOperations();
ProcessResult<List<NumberReport>> result = reportOperations.getReport(apiUser, "message id");

İşlem Geri Dönüşlerini Ele Almak

Kütüphanedeki tüm işlemler ProcessResult tipinde döndürülür. ProcessResult sınıfı, işlemin başarı durumunu, açıklamasınu, sunucunun cevap değerini ve varsa işlemden dönecek değeri saklar.

Örnek:

ProcessResult<string> result = sender.SendMessage(apiUser, message);

Yukarıda mesaj gönderme fonksiyonunun string tipinde bir değer döndürdüğü belirtilir.

Bu örnekten yola çıkarsak:

a) İşlemin başarı durumunu öğrenme

C# Kodu:
if(result.IsSuccess)
{
 //yapılacak işlemler
}
Java Kodu:
if(result.isSuccess()){
//yapılacak işlemler
}

b) İşlemin açıklamasını öğrenme

C# Kodu:
string desc = result.Description
Java Kodu:
String desc = result.getDescription();

c) Sunucunun cevap değerini öğrenme

C# Kodu:
string response = result.Response;
Java Kodu:
String response = result.getResponse();

d) İşlemden dönen değeri öğrenme

Mesaj gönderme işlemi string değer göndürdüğü için data değişkeninin tipi string olacaktır.

C# Kodu:
string messageId = result.Data;
Java Kodu:
String data = result.getData();
You can’t perform that action at this time.