Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Update system/cms/modules/navigation/language/polish/navigation_lang.php

  • Loading branch information...
commit 83e1f6d238114df02509f2f5edf74988b08297ef 1 parent 39ee1d1
@niutech authored
Showing with 24 additions and 23 deletions.
  1. +24 −23 system/cms/modules/navigation/language/polish/navigation_lang.php
View
47 system/cms/modules/navigation/language/polish/navigation_lang.php
@@ -1,43 +1,44 @@
-<?php
+<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
// labels
$lang['nav_title_label'] = 'Tytuł';
+$lang['nav_parent_label'] = 'Rodzic';
$lang['nav_target_label'] = 'Cel';
-$lang['nav_class_label'] = 'Klasa (Class)';
+$lang['nav_class_label'] = 'Klasa';
$lang['nav_url_label'] = 'URL';
$lang['nav_details_label'] = 'Szczegóły';
$lang['nav_text_label'] = 'Treść';
$lang['nav_group_label'] = 'Grupa';
-$lang['nav_location_label'] = 'Lokacja';
+$lang['nav_location_label'] = 'Lokalizacja';
$lang['nav_type_label'] = 'Typ linku';
$lang['nav_uri_label'] = 'Link do strony (URI)';
$lang['nav_page_label'] = 'Strona';
$lang['nav_module_label'] = 'Moduł';
-$lang['nav_restricted_to'] = 'Restricted To'; #translate
+$lang['nav_restricted_to'] = 'Ograniczony do';
$lang['nav_abbrev_label'] = 'Skrót';
-$lang['nav_link_target_self'] = 'Obecne okno (domyślnie)';
-$lang['nav_link_target_blank'] = 'Nowe okno (_blank)';
+$lang['nav_link_target_self'] = 'Obecne okno (domyślnie)';
+$lang['nav_link_target_blank'] = 'Nowe okno (_blank)';
// titles
-$lang['nav_link_create_title'] = 'Dodaj link nawigacyjny';
-$lang['nav_group_create_title'] = 'Dodaj grupę';
-$lang['nav_link_edit_title'] = 'Edytuj link nawigacyjny "%s"';
-$lang['nav_link_list_title'] = 'Lista linków';
-$lang['nav_group_list_title'] = 'Groups'; #translate
+$lang['nav_link_create_title'] = 'Dodaj link';
+$lang['nav_group_create_title'] = 'Dodaj grupę';
+$lang['nav_link_edit_title'] = 'Edytuj link "%s"';
+$lang['nav_link_list_title'] = 'Linki';
+$lang['nav_group_list_title'] = 'Grupy linków';
// messages
-$lang['nav_group_no_links'] = 'Nie ma jeszcze linków w tej grupie.';
+$lang['nav_group_no_links'] = 'Nie ma jeszcze linków w tej grupie.';
$lang['nav_no_groups'] = 'Nie ma żadnych grup nawigacyjnych.';
-$lang['nav_group_delete_confirm'] = 'Jesteś pewien, że chcesz skasować tę grupę nawigacyjną? Zostaną również usunięte WSZYSTKIE linki nawigacyjne należące do tej grupy, odpowiednie pliki układów (layout) powinny zostać edytowane by usunąć referencje do usuniętych linków.';
-$lang['nav_group_add_success'] = 'Grupa nawigacyjna została zapisana.';
-$lang['nav_group_add_error'] = 'Wystąpił błąd.';
-$lang['nav_group_mass_delete_success'] = 'Grupa nawigacyjna została skasowana.';
-$lang['nav_link_add_success'] = 'Grupa nawigacyjna została dodana.';
-$lang['nav_link_add_error'] = 'Wystąpił niespodziewany błąd.';
-$lang['nav_link_not_exist_error'] = 'Ten link nawigacyjny nie istnieje.';
-$lang['nav_link_edit_success'] = 'Link nawigacyjny został zapisany.';
-$lang['nav_link_delete_success'] = 'Link nawigacyjny został skasowany.';
+$lang['nav_group_delete_confirm'] = 'Jesteś pewien, że chcesz skasować tę grupę nawigacyjną? Zostaną również usunięte WSZYSTKIE linki nawigacyjne należące do tej grupy, odpowiednie pliki układów (layout) powinny zostać edytowane by usunąć referencje do usuniętych linków.';
+$lang['nav_group_add_success'] = 'Grupa nawigacyjna została zapisana.';
+$lang['nav_group_add_error'] = 'Wystąpił błąd.';
+$lang['nav_group_mass_delete_success'] = 'Grupa nawigacyjna została skasowana.';
+$lang['nav_link_add_success'] = 'Grupa nawigacyjna została dodana.';
+$lang['nav_link_add_error'] = 'Wystąpił niespodziewany błąd.';
+$lang['nav_link_not_exist_error'] = 'Ten link nawigacyjny nie istnieje.';
+$lang['nav_link_edit_success'] = 'Link nawigacyjny został zapisany.';
+$lang['nav_link_delete_success'] = 'Link nawigacyjny został skasowany.';
-$lang['nav_choose_value'] = 'The %s field must not be empty.'; #translate
-$lang['nav_link_type_desc'] = 'Proszę wybrać typ linku, aby mieć więcej opcji stworzenia swojego linku.';
+$lang['nav_choose_value'] = 'Pole %s nie może być puste.';
+$lang['nav_link_type_desc'] = 'Proszę wybrać typ linku, aby zobaczyć więcej opcji tworzenia linku.';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.