WordPress Blank Theme
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
blank
.gitignore
README

README

WordPress Blank Theme by Jerzy Głowacki

EN: This is the smallest and the simplest basic theme (framework) for WordPress 3, on which
you can build your website or blog. Just copy the folder "blank" to /wp-content/themes/ and
start modifying. It's originally in Polish, but it's easily translatable.

PL: Jest to najmniejszy i najprostszy motyw bazowy (framework) dla WordPressa 3, na którym
możesz oprzeć swoją stronę lub blog. Po prostu skopiuj folder "blank" do /wp-content/themes/
i zacznij modyfikować. W oryginale jest po polsku, ale może być prosto przetłumaczony na
inne języki.