Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (14 sloc) 687 Bytes

Contact

Onze website www.nlextract.nl biedt de meeste informatie over alle zaken rond het project.

Daar staan ook de mensen vermeld die werken aan NLExtract.

Er is ook een mailing lijst voor vragen/opmerkingen en ontwikkelingen: https://groups.google.com/group/nlextract

Voor commerciële ondersteuning zoals gespecialiseerde extracties, downloads en andere services zie: http://www.nlextract.nl/issues of neem contact op met de volgende aanbieders: