Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (13 sloc) 654 Bytes

Downloads - Instructie

Om gebruik te maken van NLExtract data, gedownload via de NLExtract Downloads, is ondersteunende software nodig. Dit zijn de tools om met de data te kunnen werken. Hierbij is het uiteraard afhankelijk wat je wilt bereiken. In het algemeen kun je stellen dat de meeste gebruikers gewoon de data willen gebruiken. Dan volstaat een database dump en uiteraard de database software. Met behulp van afbeeldingen wordt dit proces stap voor stap uitgelegd voor Windows-gebruikers.

.. toctree::
   :maxdepth: 1

   instructie-win-gui.rst
You can’t perform that action at this time.