Permalink
Browse files

LAATSTE COMMIT VOOR v1.1.3

  • Loading branch information...
1 parent b375985 commit 4f260ef04d2973c0e44758c8bae572c5a66d22d4 @justb4 justb4 committed Dec 13, 2012
Showing with 24 additions and 3 deletions.
  1. +16 −0 VERSIES
  2. +1 −1 bag/db/script/bag-db.sql
  3. +7 −1 doc/source/top10extract.rst
  4. +0 −1 top10nl/test/top10-test.sh
View
16 VERSIES
@@ -83,6 +83,22 @@ Top10NL Extract
- Vervanging e-trema door normale 'e' in Overigrelief top10-extract
- Opsplitsen naam / straatnaam kolommen in Nederland en Fries top10-extract
+v1.1.3 - 13.dec.2012
+Aantal bugfixes op 1.1.2 en verbeteringen in het algemeen.
+Zie milestone issues die in deze release zitten:
+https://github.com/opengeogroep/NLExtract/issues?milestone=6&state=closed
+
+Onder andere:
+
+Features
+- Gebruik gemeente-woonplaats koppeltabel uit BAG Levering ipv .csv bag-extract
+- Adressen met full text index - fuzzy zoeken in tabel "adres" met PostgreSQL tsvector
+
+Bugs opgelost
+- BAG documentdatum is altijd null door typefout in bagattribuut.py (bug)
+- probe_geometry_columns niet aanroepen indien PostGIS 2.x
+
+
ONGEPLAND
- BGT Extractie
- AHN
View
@@ -20,7 +20,7 @@ CREATE TABLE nlx_bag_info (
INSERT INTO nlx_bag_info (sleutel,waarde)
VALUES ('schema_versie', '1.1.0');
INSERT INTO nlx_bag_info (sleutel,waarde)
- VALUES ('software_versie', '1.1.3rc1');
+ VALUES ('software_versie', '1.1.3');
INSERT INTO nlx_bag_info (sleutel,waarde)
VALUES ('schema_creatie', to_char(current_timestamp, 'DD-Mon-IYYY HH24:MI:SS'));
@@ -87,7 +87,7 @@ De volgende software dient aanwezig te zijn om Top10-extract te draaien.
- PostGIS: PostgreSQL database server met PostGIS 1.x en 2.x : http://postgis.refractions.net
- lxml voor razendsnelle native XML parsing, Zie http://lxml.de/installation.html
- libxml2 en libxslt bibliotheken (worden door lxml gebruikt)
- - GDAL/OGR v1.8.1 minimaal (voor ogr2ogr) http://www.gdal.org
+ - GDAL/OGR v1.8.1 of hoger (voor ogr2ogr) http://www.gdal.org
- NB: GDAL/OGR Python bindings zijn (voorlopig) `niet` nodig
Installatie
@@ -161,6 +161,12 @@ Mac OSX
sudo easy_install lxml
- GDAL: KyngChaos (MacPorts GDAL-versie is vaak outdated) : http://www.kyngchaos.com/software/index Download en install `GDAL Complete`.
+ Om te zorgen dat de GDAL commando's, met name `ogr2ogr` kunnen worden gevonden, kun je het volgende
+ wijzigen in `/etc/profile`, die standaard Shell settings in het Terminal window bepaalt:
+ ::
+
+ export PATH=/Library/Frameworks/GDAL.framework/Versions/Current/Programs:$PATH
+
Aanroep
-------
@@ -12,6 +12,5 @@ TOP10NL_TEST_TMP=$TOP10NL_HOME/test/tmp
# Temp dir voor gesplitste GML files and .gfs bestanden
/bin/rm -rf $TOP10NL_TEST_TMP
mkdir $TOP10NL_TEST_TMP
-
python $TOP10NL_BIN/top10extract.py $TOP10NL_TEST_DATA/test.gml --dir $TOP10NL_TEST_TMP

0 comments on commit 4f260ef

Please sign in to comment.