New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Nieuwe https://nlextract.nl website issues #257

Open
justb4 opened this Issue Nov 11, 2018 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
2 participants
@justb4
Copy link
Contributor

justb4 commented Nov 11, 2018

Laten we dit issue gebruiken om editorial issues voor nieuwe https://nlextract.nl website te bundelen (ipv issue per website-issue). Gedane issues kunnen we afvinken, Zie ook https://geoforum.nl/t/nlextract-website-vernieuwd/2112

  • Op de downloads pagina verwijzen ze de meeste Brondata links, naar verkeerde pagina’s.
  • Bij de PostGIS dump links: datum verwachten zodat te zien is wanneer deze vernieuwd zijn. JvdB: in ieder geval is aangegeven dat het laatste data is, dynamische links zijn lastig, ivm koppelingen 2 websites
  • Wellicht ook met een linkje naar historische data (vorige dumps). Link naar archief erbij
  • Expliciet de "Gallery/toepassingen" als link
@fsteggink

This comment has been minimized.

Copy link
Member

fsteggink commented Nov 12, 2018

Het spijt me, maar mijn planning zit op dit moment ramvol.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment