Skip to content
Informatikos olimpiados: algoritmai ir taikymo pavyzdžiai
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
source
.gitignore
Makefile
README.rst
make.bat

README.rst

Informatikos olimpiados: algoritmai ir taikymo pavyzdžiai

Lino Petrausko ir Jūratės Skūpienės knygos „Informatikos olimpiados: algoritmai ir taikymo pavyzdžiai“ elektroninė versija. Knygos istoriją ir licenciją rasite faile source/LICENSE.rst.

Norintiems prisidėti

Kompiliavimas Unix sistemoje:

git clone https://github.com/nmakademija/inf-knyga.git
cd inf-knyga
make

Stiliaus reikalavimai:

 1. Koduotė UTF-8.
 2. Eilučių pabaigos simboliai: Unix.
 3. Eilutės ne ilgesnės nei 80 simbolių
  • Išimtis gali būti taikoma jei reikia įterpti lentelę.
 4. Skyrybos ženklai: „“–…
 5. Matematikos formulės: :math:`LaTeX formulė`
 6. Uždavinių formuluotės:
  • Paprastas šriftas (nenaudoti kursyvo).
  • Atskirti nuo krašto (quoted paragraph stilius).
 7. Kodo pavyzdžiai:
  • .. code-block:: unicode_pascal
  • Kintamųjų ir funkcijų pavadinimai lietuviški, su lietuviškomis raidėmis.
  • 4 tarpų indentacija (be tabuliavimo ženklų).
You can’t perform that action at this time.