Skip to content
Integration with Nokaut API (products, offers, categories).
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
build
src
tests
.gitignore
.travis.yml
CHANGELOG.md
LICENSE
README.md
build.xml
composer.json
phpunit.xml

README.md

Nokaut.pl Search API KIT (PHP)

Build Status

Biblioteka umożliwia komunikację z Search API oraz mapuje odpowiedzi na określone obiekty.

Wymagania

 • PHP 5.5+
 • dostęp do Search API (klucz OAuth)

Ważne zmiany z CHANGELOG

Dla wersja 1.6

Od wersji 1.6.0 ApiKit działa tylko z PHP 5.5 lub nowszym.

Instalacja

Rekomendowaną formą instalacji jest skorzystanie z Composer'a. Najpierw należy zainstalować Composer'a:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Następnie trzeba utworzyć lub zaktualizować plik composer.json w Twoim projekcie, przykładowy plik composer.json:

# Dodanie źródła repozytorium, w sekcji "repositories" i wymaganie instalacji API KIT
{
  "minimum-stability": "dev",
  "prefer-stable": true,
  "repositories": [
    {
      "type": "vcs",
      "url": "https://github.com/nokaut/api-kit"
    }
  ],
  "require": {
    "nokaut/api-kit": "dev-master"
  }
}

Instalujemy pakiety Composer'em:

php composer.phar install

Po zainstalowaniu, należy dołączyć do projektu autoloader Composer'a:

require 'vendor/autoload.php';

Szybki start

Skonfigurowanie obiektu ApiKit:

use Nokaut\ApiKit\ApiKit;
use Nokaut\ApiKit\Config;
use Nokaut\ApiKit\Repository\ProductsRepository;
use Nokaut\ApiKit\Repository\OffersRepository;

$oauthToken = 'xxxxxxxxxxxx';
$apiUrl = 'http://xxxxxxxxxxxx';

$config = new Config();
$config->setApiAccessToken($oauthToken);
$config->setApiUrl($apiUrl);

$apiKit = new ApiKit($config);

Pobranie kategorii podrzędnych danej kategorii (jeden poziom):

$categoriesRepository = $apiKit->getCategoriesRepository();
$parentId = 0; // 0 - główny węzeł w drzewie kategorii
$category = $categoriesRepository->fetchByParentId($parentId);

Pobranie kategorii na podstawie jej ID:

$categoriesRepository = $apiKit->getCategoriesRepository();
$categoryId = 127;
$category = $categoriesRepository->fetchById($categoryId);

Pobranie kategorii na podstawie jej URL:

$categoriesRepository = $apiKit->getCategoriesRepository();
$categoryUrl = 'laptopy';
$category = $categoriesRepository->fetchByUrl($categoryUrl);

Pobranie kategorii wraz z jej podkategoriami (będzie uzupełnione pole $category->getChildren()):

$categoriesRepository = $apiKit->getCategoriesRepository();
$depth = 2; // głębokość pobrania podkategorii (max 2)
$categories = $categoriesRepository->fetchByParentIdWithChildren($categoryParentId, $depth);

Pobranie produktów kategorii:

$productsRepository = $apiKit->getProductsRepository();
$categoryIds = array(127);
$limit = 20;
$products = $productsRepository->fetchProductsByCategory($categoryIds, $limit, ProductsRepository::$fieldsForProductPage);

Pobranie produktów na podstawie własnego zapytania:

$apiUrl = 'http://xxxxxxxxxxxx';
$query = new ProductsQuery($apiUrl);
$query->setFields(ProductsRepository::$fieldsForList);
...
$products = $productsRepo->fetchProductsByQuery($query);

Pobranie produktu na podstawie jego URL:

$productsRepository = $apiKit->getProductsRepository();
$productUrl = 'telefony/apple-iphone-5s-16gb';
$product = $productsRepository->fetchProductByUrl($productUrl, ProductsRepository::$fieldsForProductPage);

Pobranie ofert produktu na podstawie jego ID:

// mamy już pobrany produkt
$offersRepository = $apiKit->getOffersRepository();
$offers = $offersRepository->getOffersByProductId($product->getId(), OffersRepository::$fieldsForProductPage);

Asynchroniczne odpytywanie się API (od wersji v1.1.0)

Dzięki asynchronicznym zapytania do API zwiększysz szybkość strony. Jak to działa? Rozważmy przypadek strony produktu na której będzie produkt, jego oferty oraz 10 produktów z tej samej kategorii. Jeśli będziemy odpytywać API po kolei to łączny czas wyniesie sumę 3 zapytań:

 • zapytanie od produkt – czas 100ms
 • zapytanie o oferty produktu – czas 230ms
 • zapytanie o 10 produktów z tej samej kategorii co produkt – czas 300 ms

Łączny czas wyniesie 100 + 230 + 300 = 630ms

Jak możemy to przyspieszyć? Asynchroniczne zapytania wykonywane są jednocześnie czyli łączny czas wszystkich zapytań będzie równy najdłuższemu zapytaniu. W praktyce wygląda to tak:

 • odpytujemy się o produkt – czas 100ms
 • następnie jednocześnie odpytujemy się o oferty i 10 produktów z tej samej kategorii co produkt – czas wyniesie 300ms gdyż pobieranie 10 produktów trwało dłużej (300ms) niż pobieranie ofert (230ms).

Łączny czas pobierania wszystkich danych wyniesie 400ms zamiast 630ms.

Dlaczego nie pobraliśmy produkt jednocześnie z pozostałymi dwoma zapytaniami? Musieliśmy tak zrobić gdyż do pozostałych dwóch pobrań potrzebne są dane: ID produktu oraz ID kategorii.

Poniżej przykład kodu opisanego wyżej przypadku:

  //pobieramy produkt
  $productUrl = 'jakis/url_do_produktu';
  $productsRepo = $apiKit->getProductsRepository();
  $product = $productsRepo->fetchProductByUrl($productUrl, ProductsRepository::$fieldsForProductPage);

  //inicjalizujemy zapytanie o oferty
  $offersRepo = $apiKit->getOffersAsyncRepository();
  $offersFetch = $offersRepo->fetchOffersByProductId($product->getId(), OffersRepository::$fieldsForProductPage);

  //inicjalizujemy zapytanie o produkty z tej samej kategorii
  $productsRepo = $apiKit->getProductsAsyncRepository();
  $limitProducts = 10;
  $productsFromCategoryFetch = $productsRepo->fetchProductsByCategory(array($product->getCategoryId()), $limitProducts, ProductsRepository::$fieldsForProductBox);

  //pobieranie jednocześnie oferty i produkty z kategorii
  $offersRepo->fetchAllAsync();

  //wyniki możemy dostać metodą getResult() z obiektu zwracanego przez metody $repository->fetch....();
  //lista ofert
  $offers = $offersFetch->getResult();
  //lista produktów z tej samej kategorii
  $productsFromCategory = $productsFromCategoryFetch->getResult();

FAQ

Czy możliwe jest cache'owanie odpowiedzi z Search API?

Tak, podczas budowania obiektu konfiguracji należy ustawić obiekt odpowiedzialny za cache'owanie danych, obiekt ten musi implementować interfejs Nokaut\ApiKit\Cache\CacheInterface. Nie jest zalecane cache'owanie odpowiedzi z Search API na okresy dłuższe niż kilka minut.

$config->setCache($cache);

Czy możliwe jest logowanie zapytań i odpowiedzi z Search API?

Tak, podczas budowania obiektu konfiguracji należy ustawić obiekt odpowiedzialny za logowanie danych, obiekt ten musi implementować ineterfejs Psr\Log\LoggerInterface.

$config->setLogger($logger);
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.