Price comparison website demo, based on Symfony2.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
src
web
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.md
composer.json
composer.lock

README.md

Nokaut.pl Demo White Label (PHP)

Build Status

Demo serwisu porównywarki cen wykonana na frameworku Symfony2

Status

Demo serwisu porównywarki cen. Zwiera podstawowe funkcjonalności do uruchomienia własnego serwisu.

Wymagania

 • PHP 5.6+
 • dostęp do Search API (klucz OAuth) - kontakt z Nokaut.pl
 • Opcjonalnie Memcached (wymagana wtyczka php-memcached)

Instalacja

Uruchamiamy konsole i przechodzimy do katalogu w który ma być projekt np. /web/porownywarka i pobieramy projekt:

git clone git@github.com:nokaut/white-label-demo.git .

Kropka na końcu jest ważna!

Po pobraniu wykonujemy instalacje projektu. Rekomendowaną formą instalacji jest skorzystanie z Composer'a. Najpierw należy zainstalować Composer'a - szczegóły tutaj

Następnie instalujemy pakiety Composer'em:

php composer.phar install

Podczas instalacji program poprosi nas o podanie parametrów. Zostawiamy domyślne (naciskając Enter) dla wszystkich parametrów oprócz:

 • api_token: - tu wprowadzamy token który dostaniemy od Noakut.pl

 • cache_enabled: - jeśli mamy zainstalowany memcached i chcemy używać cache wprowadzamy true w innym przyadku wprowadzamy false

 • memcache_url: - jeśli w poprzedni parametrze wprowadziliśmy false naciskamy enter jeśli true musimy podać adres serwera memcached, jeśli memcached jest na tym samym serwerze co serwis, postawiamy domyślą wartość localhost

 • memcache_port: - jeśli w parametrze cache_enabled wprowadziliśmy false naciskamy enter jeśli true musmy podać port serwera memcached, domyślnie memcached jest na porcie 11211

 • product_mode: - tryb widoku produktu, są dostępne dwie opcję modal, page

  • page - ustawia produkt z ofertami jako osobną stronę, która będzie indeksowana przez wyszukiwarki takie jak Google
  • modal - produkt i jego oferty prezentowany jest w okienku typu modal, przez co nie jest indeksowany przez wyszukiwarki
 • domain: - domena pod którą będzie znajdowała się strona, format: http://moj-serwis.pl/

 • site_name: - nazwa serwisu, będzie się wyświetlać między innymi na górze obraz w stopce strony

 • google_analytics_id: - Identyfikator śledzenia dla Google Analytics (numer który najcześciej zaczyna się od UA- np: UA-1234556-1, dostępny w zakładce Administracja w analytics.google.com dla danego projektu)

 • categories: - parametr odpowiadający za tematykę strony, wybieramy w nim ID-ki kategorii które mają się znaleźć w serwisie, np:

   'Kategorie I': #ta nazwa pojawi się w menu głównym
     - id kategorii 1
     - id kategorii 2
     ...
   'Kategorie II':
     - id kategorii 3
     - id kategorii 4
   ....
  
  • Możemy również w polu categories podać null co oznacza że będzie dostępny cały katalog produktów.

Pramatry można w każdej chwili zmienić w pliku app/config/parameters.yml

Po uzupełnieniu parametrów wykonujemy dwa ostatnie polecenia (to polecenie należy zawsze wykonać po aktualizacji powyższego pliku z parametrami).

 php app/console cache:clear --env=prod
 php app/console asset:install --env=prod

Następujące katalogi muszą posiadać uprawnienia zapisu z poziomu skryptu PHP

 app/cache/
 app/logs/

Domena musi być ustawiona na katalog:

 <ścieżka do katalgu z projektem>/web/

Uruchamiane serwera dewelopersko - czyli do wykonywania zmian na nim

Po zainstalowaniu projektu, możemy uruchomić go w trybie do pracy, wchodzimy do katalogu gdzie jest projekt i wykonujemy polecenie:

php app/console server:run

dostaniemy informację Server running on http://127.0.0.1:8000 i teraz możemy przejść do przeglądarki wpisując w adres http://localhost:8000/ ujrzymy nasz serwis.

Bardzo ważna rzecz: css, JavaScript i obrazki trzymane są w katalogu src/WL/AppBundle/Resources/public/ po każdej zmianie w tych plikach lub dodaniu nowego należy uruchomić polecenie:

 php app/console asset:install

aby zmiany naniosły się na katalog główny z projektem.

FAQ

Wykonałem wszystkie polecenia na swoim komputerze i strona działa, ale gdy wrzuciłem na serwer cały katalog strona przestała działać

Należy wykonać polecenia:

 php app/console cache:clear --env=prod

Jeśli na twoim serwerze nie masz możliwości zalogowania się do konsoli i wykonania powyższych poleceń usuń zawartość katalogów, ale same katalogi pozostaw:

 app/cache/
 app/logs/

Sprawdź również czy powyższe katalogi mają prawo zapisu z serwera www.