Skrypt do instalacji programu e-pity dla systemu Linux - Ubuntu/Debian
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE.md
README.md
skrypt-epity.sh

README.md

Skrypt-epity

Skrypt do instalacji programu e-pity (http://www.e-pity.pl/pobierz_darmowy_program_linux/) dla systemu Linux - Ubuntu/Debian.

Download

Gotowy skrypt możecie pobrać ze strony www.wizzi.pl

Uruchomienie

Po pobraniu wydaj polecenie:

chmod +x skrypt-epity.sh

następnie uruchom skrypt:

sh skrypt-epity.sh

Licencja

Licencja skryptu to: Eclipse Public License 1.0

Branche

Obecnie skrypt jest dostępny w dwóch kanałach

master - najnowszy i aktualny; działający na więszkości systemów opartych na Debianie/Ubuntu

stary - branch działający do wersji Ubuntu 15.10; branch nie będzie dalej wspierany i aktualizowany