Polskie tłumaczenie modyfikacji TinyPortal dla skryptu forum SMF.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Themes/default/languages
tp-files/tp-modules/TPListImages/languages
README.md

README.md

Polskie tłumaczenie TinyPortal

Polskie tłumaczenie modyfikacji TinyPortal dla forum SMF.

Czym jest TinyPortal

TinyPortal jest modyfikacją dla skryptu forum SMF (Simple Machines Forum), która dodaje do forum portal zawierający personalizowane bloki i panele, artykuły, dział download, shoutbox oraz wiele innych przydatnych narzędzi.

Instalacja

Pobierz tłumaczenie i wypakuj do głównego katalogu z instalacją SMF.