Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
518 lines (517 sloc) 22.2 KB
aboriginal բնիկ, անդրենածին
accelerator արագացուցիչ
accessibility մատչելիութիւն, հասանելիութիւն
access հասանելիութիւն
accessible մատչելի
account հաշիւ
action գործողութիւն
active directory գործուն գրացուցակներ
active object գործուն օբյեկտ
add-on յաւելում
adjustment կարգաբերում
administrator վարիչ
alias այլանուն
align հաւասարեցնել
allocate յատկացնել
application ծրագիր, կիրառութիւն, յաւելուած
archive արխիւ, տոմսածրար, գործ
arrow սլաք
attachment կցորդ, կցորդում
authentication վաւերացում
authorization նոյնականացում
automatically save ինքնաշխատօրէն պահել
automatically ինքնաշխատօրէն
axiome յենասոյթ
background հենք, ֆոն, ետնապատկեր, ետնանկար
backup պահուստաւորում
banner ցուցատախտակ, կայքավահանակ, ժապաւէն, ազդաժապաւէն, ծանուցում
bar երիզ
battery մարտկոց
binary երկուական
biometric կենսաչափական
biometry կենսաչափութիւն
board տպասալ
bold թաւ, թաւատառ
bookmark էջանիշ, էջանշել
boot մեկնարկ
border սահմանագիծ
breakpoint տողանցման/ընդհատման կէտ
browser զննիչ, ցանցախոյզ
brute-force search յատարկում
built-in ներկառուցուած
cancel չեղարկել
canvas կտաւ
capitalism կապիտալիզմ, դրամատիրութիւն
category կատեգորիա
cellular phone բջջային, անթել, ազատ հեռախօս, ձեռքի հեռախօս
cellular բջջային
certificate վկայագիր
character նիշ
cheatsheet յուշաթերթիկ
chess ճատրակ, շախմատ
cinema սինեմա, կինեմա
click կտոց, կտիկ
client հաճախորդ
clone կրկնօրինակ
close փակել
cloud computing ամպային լուծումներ
code կոդ, այլագիր
column սիւն
command հրահանգ
communication հաղորդակցութիւն
compatibility համատեղելիութիւն
compiler կազմարկիչ, կոմպիլատոր
compile կազմարկել
component բաղադրիչ
composition յօրինուածք
compulsive սեւեռուն
computer կարգիչ, համակարգիչ, բանակարգիչ
concept յղանցք
conditional պայմանական
condition պայման
configuration կոնֆիգուրացիա, կազմաձեւ
connect կապուել, կպնել, միանալ
container կոնտէյներ
constant հաստատուն
content բովանդակութիւն
converter փոխարկիչ
convert փոխարկել
copy պատճէն, պատճէնել
copyright պատճէնաշնորհ
core միջուկ
coverage ծածկոյթ
credentials հաւատարմագրեր
credential հաւատարմագիր
current ընթացիկ
cursor նշիչ, նշորդ
custom յատուկ
cut կտրել, հատել
data տուեալ, տուեալներ
database տուեալների շտեմարան, տուեալների հենք
debug վրիպազերծում, վրիպազերծել
declaration յայտարարում
declared range յայտարարուած միջակայք
default լռելեայն
define սահմանել
definition սահմանում
delete ջնջել
description նկարագրութիւն
desktop աշխատասեղան, սեղանակ
device սարք, սարքաւորում
dialog box զրուցատուփ
digital թուանշային
digitization թուայնացում
digit թուանիշ
dimension չափ
directory պանակ, գրացուցակ, դիրեկտորիա
disc սկաւառաւ, պնակ
discussion thread քննարկաշար
display ցուցադրիչ, ցուցադրել
distribution տարածոյ
domain controller տիրոյթի հսկիչ
domain տիրոյթ
double click կրկնակտոց, կրկնակտիկ
download ներբեռնել, քաշել
drop-down իջնորդ
e-ink reader ընթերցիչ
e-mail ուղերձ, էլ֊փոստ, իմակ
edit խմբագրել
editor խմբագրիչ
element էլեմենտ, տարր
embed ներդնել
emulation նմանակում
encoding կոդաւորում
endnote ծանօթագրութիւն
energy էներգիա, եռանդուժ
engine շարժիչ
engineer ճարտարագէտ, ինժեներ
engine շարժիչ
environment միջավայր
escape լքել, լքում
event իրադարձութիւն
export արտածել, արտահանել
extension յաւելում
extranet արտացանց
failure ձախողում
favorite նախընտրած
feed հոսք
file նիշք
file system նիշքային համակարգ
filter զտել, ֆիլտրել
find գտնել
finder որոնիչ
flash drive կրիչ, յիշասարք
flip book սահատետր
float սահող
floating point սահող ստորակէտով
flexible ճկուն
folder list պանակների ցուցակ
folder pane պանակի փեղկ
folder պանակ
font տառատեսակ, տառաղբիւր
footer էջատակ, էջախորագիր, ստորագիր
footnote ծանոթագրութիւն, տողատակի ծանօթագրութիւն
format ձեւաչափ
forward փոխանցել, վերառաքել
frame շրջանակ
free software ազատ ծա, ազատ ծրագրային ապահովում, ազատ ծրագրաշար
gateway անցախուց
generate գեներացնել
generator գեներատոր
gradient սահանցում
graphic գրաֆիկական
graphics գծապատկեր
guestbook այցեգիրք
graphical user interface օգտագործողի գրաֆիկական միջերես
hard disk drive կոշտ սկաւառակ
hardware սարքաշար, կարծրամաս
header գլխագիր
heading վերնագիր, խորագիր
header file բովանդակային նիշք
header էջագլուխ
high definition բարձր հստակութիւն
highlight լուսաշեշտել, լուսանշել, գունանշել
hint յուշում, ակնարկ
homepage տնէջ
home սկիզբ
host խնամորդ, հանգոյց
hyperlink յղում, գերկապ, գերյղում, հիպերյղում
Hypertext Markup Language Հիպերտեքստի նշարկման լեզու
Hypertext Transfer Protocol Հիպերտեքստի փոխանցման հաղորդակարգ
hypertext հիպերտեքստ, գերտեքստ, գերբառաշար, գերբառահյուսք, գերհյուսք
icon պատկերակ
identification նոյնականացում, նոյնացում, ինքնութեան հաստատում, իսկութեան վաւերացում
ignore անտեսել
image պատկեր
import ներածել, ներմուծել
inbox folder մտից պանակ
indent նոր պարբերութիւն
indigenous բնիկ, անդրենածին
inline ներտողային
input ներմուծել
insert զետեղել
installation տեղակայում, տեղադրում
interaction միջներգործութիւն, միջազդեցութիւն
interactive փոխազդու, փոխգործուն
interface միջերես, արտադէմ
internet համացանց
internet service provider ինտերնետ ծառայութիւնների մատակարար
interpreter ինտերպրետատոր
intranet ներցանց
inverse հակադարձ, հակադարձել
italic շեղատառ, շեղագիր
item տարր
jabberwocky փրչրթան
jump cut ցատկանց, ցատկանցու
justify հաւասարեցնել տողավերջերը
kernel միջուկ
kernel module միջուկի մոդուլ
kernel space միջուկի տիրոյթ
keyboard layout շարուածք
keyboard ստեղնաշար
keyframe հիմնակադր
key ստեղն
keyword բանալի բառ, առանցքային բառ
kite օդապարուկ, թռուցիկ (հին)
LAN տեղային ցանց
landscape լայնակի
layer շերտ
layout շարուածք, շարակարգ, դասաւորութիւն
legitimate իրաւակարգ
lenses ոսպնեակներ
lexeme բառոյթ
license արտօնագիր
line տող
linked կապուած
link յղում
list item ցուցակի տարր
Local Area Network տեղային ցանց
local տեղային
login մուտքանուն, նույնացուցիչ
log արձանագրություն
mailing agent ուղերձագործակալ, իմակավար
mailing list նամականի, իմականի
mail server իմակաբաշխիչ, էլ֊փոստի սպասարկիչ
manual ձեռնարկ, ձեռադիր (կարգաւորումներ)
markdown նշաձեւ
marker նշիչ, նշորդ
markup նշարկում, նշագրում
markquee նշում, առանձնացում, ընդգծում
match համընկում, համընկնել
match cut սազանցում
menu ընտրացուցակ, ընտրաերիզ, ընտրանի, հրամանացանկ
message հաղորդագրութիւն
merge միաւորել, միաձուլել
metadata մետատուեալ(տուեալներ տուեալների մասին)
microcomputer մանրակարգիչ
microprocessor մանրավարիչ
mobile դիւրակիր
mode ռեժիմ
modem միացուցիչ
module մոդուլ, միաւոր
mount միացնել (սկաւառակը, դիսկը)
mouse pad մկնակալ
mouse մկնիկ
movie կինո, կինօ, շարժապատկեր
muffler խլացուցիչ
multimedia բազմասփյուռ, մուլտիմեդիա
multiplayer բազմախաղորդ
native բնիկ, անդրենածին
navigator նաւորդ
navigation նաւարկում, նաւարկող
nebulae միգամածութիւն
network ցանց
newsgroup տեղեկատվախումբ, վիճախումբ, բանախումբ, լրատուն
nickname մականուն, կեղծանուն
node հանգոյց
notification ծանուցում
obsessive կպչուն
offline անցանց
online առցանց, առգիծ
opacity անթափանցիկութիւն
open access movement բաց հասանելիութեան շարժում
operating system օպերացիոն համակարգ, բանավարիչ
option ընտրանք, նախընտրութիւն, հնարաւորութիւն
optional ընտրանքային
ordered list դասաւորուած ցուցակ
orientation կողմնորոշում
override գերակայել
output արտածում
package management փաթեթների կառավարում
package փաթեթ
раckage manager փաթեթների կառավարիչ
pacman համփիկ
padding միջանկեալ ազատ տարածութիւն, հեռաւորութիւնը սահմանագծից
panel վահանակ
pane փեղկ
pan out հետագնայ
parser վերլուծիչ
partition հատոր
password գաղտնագիր, ծածկագիր, գաղտնաբառ, պայմանաբառ, նշաբան
paste փակցնել
path ուղի
pattern նմուշ
PCB տպասալ
periodic պարբերական
permission թոյլտւութիւն, իրաւասութիւն, լիազօրութիւն
pick ընտրել
pipeline խողովակաշար
pixel փիքսել
platform հարթակ
plotter գծիչ
plugin հաւելում
pointer ցուցիչ
polarizer բեւեռացուցիչ
polarizing filter բեւեռացուցիչ
polygon բազմանկիւն
рop-down վարիջակ
рop-up վերելուկ
рrojector արտապատկերիչ
portable տեղափոխելի
port կցատեղ, միացք, սարքամիացք
portrait դիմանկարի ռեժիմ, երկայնակի
powerups ուժաճ
preferences նախընտրութիւններ
preference նախընտրանք
preset նախակայում
Printed circuit board տպասալ
printer տպիչ
priority առաջնահերթութիւն
prism հատուածակողմ
privacy գաղտնիութիւն
privilege լիազօրութիւն, արտօնութիւն
process գործընթաց, պրոցես
processor հոլովույթ, պրոցեսոր
program ծրագիր
properties յատկութիւններ, յատկանիշներ
property յատկութիւն, յատկանիշ
protocol հաղորդակարգ
proximity sensor հեռաչափ, մօտիկութեան սենսոր, մոտիկության սենսոր
proximity մօտիկութիւն
public folder հանրային պանակ
puree խիւս
query հարցում
quick reader արագընթերց
radius շառաւիղ
range միջակայք
raw cut կոշտ հատում
reader ընթերցիչ
reboot վերամեկնարկել, վերբեռնել
rectangular ուղղանկիւն
redirection վերաուղղորդում
redo վերարկել
reference առնչութիւն, վկայակոչում, մէջբերում, քաղուածք
referrer հղիչ
register գրանցուել
regular expression կանոնաւոր արտայատութիւն
reliable յուսալի
reload վերբեռնել
rename վերանուանել, անուանափոխել
render նիւթաւորել
replace փոխարինել
reply պատասխան
report զեկոյց
repository շտեմարան
request հարցում
reservation վերապահում
reserved վերապահած
resolution որոշութիւն (պաստառի), չափերի համամասնութիւն, լուծաչափ, լուծականութիւն
response պատասխան
restart վերամեկնարկել, վերագործարկել
restore վերականգնել
retargetable վերաթիրախաւորուող
reversal հակադարձելի
reversal film հակադարձելի ժապաւէն
RFID sensor ռադիոյաճախութեան սենսոր, ռադիոյաճախութեան զգիչ
right click աջկտտացնել
root folder արմատային պանակ
rotate պտտել
router երթուղիչ
run գործարկել, աշխատեցնել
sauce թացան
save as պահել իբրեւ… (որպէս)
save պահել, հիշել
scale սանդղակ, չափափոխել
scanner տեսածրիչ, ծրիչ, դիտակ, տեսածիր
screenshot էկրանահան
script սկրիպտ, գրուածք
scroll գլիկ
scrollable շարժական
search որոնել
search engine որոնիչ
season-ticket բաժանորդագիր
security անվտանգութիւն
select նշել
selfmotivated ինքնամղուած
semantic իմաստային, իմաստաբանական, սեմանտիկ
send later ուղարկել յետոյ, առաքել յետոյ
send ուղարկել, առաքում, առաքել
sensor զգիչ, զգայունակ, սենսոր
server սպասարկիչ, բաշխիչ
session նիստ, աշխատաշրջան
settings կարգաւորումներ
setting կարգաւորում, կայանք
setup լարք, կարգաւորում
set բազմութիւն, կազմ, կայել
shell կեղեւ, միջավայր
shortcut կարճատ, կանչագիր
shut down անջատել
sidebar կողասիւն
site կայք, հանգրուան, հանգոյց, տեղամաս
skew թեքում
smartphone խելախօս
snapshot ճեպապատկեր
software ծրագրաշար, ծրագրային ապահովում, ծրագրակազմ, փափկամաս
sound effect ձայնային ազդանք
spacebar բացատ
space բացատ
specific բնորոշ, յատուկ
specify բնորոշել, նշել
split բաժանել
spread sheet աղիւսակաթերթ, ցուցակարգիչ
spread վերածածկ
sprite հարթուկ
stamp կնիք, կնքել, դրոշմ, դրոշմել
standardization հիմնօրինակում
start մեկնարկ
status bar վիճակագօտի
status կարգավիճակ, վիճակ
sticky keys կպչուն ստեղներ
stop դադարեցնել, կանգնեցնել, արգելակել
storytelling պատմասութիւն
streamlined շրջահոսելի
stretch ձգել
string տող
style ոճ
stylesheet ոճային սխեմա
subject նիւթ, առարկա, թեմա
subscriber բաժանորդ
subscription բաժանորդագիր
support աջակցութիւն, օժանդակում
surveillance վերահսկողութիւն
sustainable կենսակայուն
switch փոխարկիչ
synopsis համառոտագիր
syntax շարահիւսութիւն
tab ներդիր, սիւնատ, ցուցակաստեղ
table աղիւսակ
tag պիտակ, տրոհ, տեգ
task խնդիր
task pane առաջադրանքների վահանակ
technical support տեխնիկական (թեքնիկական) աջակցութիւն
technology թեքնաբանութիւն, թեքնոլոգիա, տեխնոլոգիա
telematics հեռա(տեղեկա)գիտութիւն
telemetry հեռուստաչափութիւն
telephone subscriber բաժանորդ
television պատկերասփիւռ, հեռուստատեսութիւն
template շաբլոն, ձեւանմուշ, կաղապար
tenant սպասառու
terminal վերջակայան, եզրակայան, եզրույթ, վերջնասարք
term եզր
text գրուածք, տեքստ
thumbnail մանրապատկեր
tile սալիկ
timelapse ժամահոսք
timeline ժամագիծ
to click կտացնել, սեղմել, չխկել, թխկել, կտիկ
toggle փոխարկել
to install տեղակայել
toolbar գործիքագոտի
tools գործիքներ
tool գործիք
touchface հպերես
touchscreen հպէկրան
touch հպել
transfer փոխանցել
transform փոխակերպել
transparent թափանցիկ
tweeps թուիթերցիներ
two-step verification երկքայլ ստուգում
typed տիպաւորուած
typeface տառատեսակ
type տիպ
underline ընգծում, ընդգծել
underscore ընդգծիկ
undo ետարկում, ետարկել
unknown անյայտ
uncompress անխիտ
unordered list չդասաւորուած ցուցակ
upload վերբեռնել
user օգտուող, օգտագործող, օգտատէր
user space կիրառութիւնների տիրոյթ, օգտագործողի տիրոյթ
utility օժանդակ ծրագիր
valence կարգաթիւ
value արժէք
variable փոփոխական
verification ստուգում, վաւերացում
verify ստուգել, վաւերացնել
version վարկած, տարբերակ
vertical ուղղահայաց
video տեսանիւթ
virtual կարծական, վիրտուալ, վերիրական
virus մանրէ
visible տեսանելի
visions տեսլակներ
visual տեսողական, դիտողական
WAN ընդլայնուած ցանց
webmaster կայքավար, վիպասան
webpage կայքէջ, վիպէջ
web server ցանցաբաշխիչ, կայքաբաշխիչ
website կայք, հանգրուան, հանգոյց, տեղամաս
web ցանց, վէպ, ոստայն, համավէպ
width լայնութիւն
windshield դիմապակի
wipe cut արտամղում
wireless անթել, անլար
word processor բառավարիչ, բառամշակիչ, տեքստի խմբագրիչ
workflow աշխատահոսք
workshop աշխատարան
workstation աշխատակայան
World Wide Web ՀՀՀ (Համաշխարհային Համակարգչային Համավեպ), Համաշխարհային սարդոստայն
wrap տողանցում
WWW ՀՀՀ (Համաշխարհային Համակարգչային Համավեպ), Համաշխարհային սարդոստայն
compressed file խիտ նիշք, սեղմանիշք
compress խտացնել, սեղմել
zooming խոշորացնել, դիտափոխում
zoom in խոշորացնել
zoom out փոքրացնել