Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1963 lines (1308 sloc) 23.2 KB
էկրանահան
screenshot
բառոյթ|բառույթ
lexeme
բեւեռացուցիչ
polarizer, polarizing filter
իրաւակարգ:իրավակարգ
legitimate
թուիթերցիներ|թվիթերցիներ
tweeps
հատուածակողմ|հատվածակողմ
prism
յաւելում
add-on, extension
խողովակաշար
pipeline
կարգաթիւ|կարգաթիվ
valence, valency
յուշաթերթիկ|հուշաթերթիկ
cheatsheet
էներգիա
energy
եռանդուժ
energy
միգամածութիւն|միգամածություն
nebulae
պատճենաշնորհ
copyright
իմակ
e-mail
էլ֊փոստ
e-mail
նիշք
file
նիշքային համակարգ
file system
պանակ
folder, directory
արմատային պանակ
root folder, root directory
պանակների ցուցակ
folder list
պանակի փեղկ
folder pane
շտեմարան
repository
դիմապակի
windshield
յօրինուածք
composition
զտել
to filter
ֆիլտրել
to filter
սահող ստորակէտով
floating point
սահող
float
ճկուն
flexible
փեղկ
pane
մտից պանակ
inbox folder
զգիչ
sensor
զգայունակ
sensor
սենսոր
sensor
ռադիոյաճախութեան սենսոր|ռադիոհաճախության սենսոր | ռադիոյաճախութեան զգիչ | ռադիոհաճախականության զգիչ
RFID sensor
կենսաչափութիւն
biometry
կենսաչափական
biometric
միջավայր
environment
հեռաչափ
proximity sensor
մօտիկութիւն|մոտիկություն
proximity
մօտիկութեան սենսոր|մոտիկության սենսոր
proximity sensor
շառաւիղ
radius
ուղղանկիւն|ուղղանկյուն
rectangular
կրիչ
data storag, for example flash drive
յիշասարք|հիշասարք
data storage, for example flash drive
յենասոյթ|հենասույթ
axiome
կենսակայուն
sustainable
յղանցք|հղանցք
concept
յղանցք
concept
տարբերակ
version
վարկած
version
հնարաւորութիւն|հնարավորություն
option
խելախօս|խելախոս
smartphone
շարուածք|շարվածք
keyboard layout, layout
շարակարգ
layout
դասաւորութիւն|դասավորություն
layout
գործուն օբյեկտ
active object
տեղային
local
կապուած|կապված
linked
կարգիչ
computer
համակարգիչ
computer
բանակարգիչ
computer
յատարկում|հատարկում
brute-force search
թաւատառ|թավատառ
bold
թաւ|թավ
bold
սահմանագիծ
border
տողանցման կէտ|տողանցմանկետ
breakpoint
ըդհատման կէտ|ընդհատման կետ
breakpoint
ներկառուցուած|ներկառուցված
built-in
կտաւ|կտավ
canvas
կատեգորիա
category
կրկնօրինակ
clone
շեղագիր
italic
շեղատառ
italic
հաւասարեցնել տողավերջերը|հավասարեցնել տողավերջերը
justify
միջուկ
kernel
կարգիչ
computer
բաժանորդագիր
subscription, season ticket
բաժանորդ
subscriber
բնիկ
native, aboriginal, indigenous
արագացուցիչ
accelerator
հաշիւ|հաշիվ
account
հասանելիութիւն|հասանելիություն
access, accessibility
մատչելիութիւն|մատչելիություն
access, accessibility
մատչելի
accessible
բաց հասանելիութեան շարժում|բաց հասանելիության շարժում
open access movement
հաւատարմագիր|հավատարմագիր
credential
հաւատարմագրեր
credentials
լիազօրութիւն|լիազորություն
privilege
արտօնութիւն|արտոնություն
privilege
արտօնագիր
license
վկայագիր
certificate
պատկերասփիւռ|պատկերասփյուռ
television
հեռուստատեսութիւն|հեռուստատեսություն
television
գործողութիւն|գործողություն
action
կարգաբերում
adjustment
հաւասարեցնել|հավասարեցնել
align
նշաձեւ
markdown
զննիչ
browser
ցանցախոյզ
browser
հաղորդագրութիւն|հաղորդագրություն
message
քննարկաշար
discussion thread
տիրոյթ|տիրույթ
domain
տիրոյթի հսկիչ
domain controller
գործուն գրացուցակներ
active directory
վերապահում
reservation
վերապահած
reserved
արտացանց
extranet
այցեգիրք
guestbook
հանգոյց|հանգույց
host, node
խնամորդ
host
հիպերտեքստ
hypertext
գերտեքստ
hypertext
գերբառաշար
hypertext
գերբառահիւսք|գերբառահյուսք
hypertext
գերկապ
hyperlink
գրուածք|գրվածք
text
տեքստ
text
գրուածք|գրվածք
script
սկրիպտ
script
իմաստային
semantic
իմաստաբանական
semantic
սեմանտիկ
semantic
գերհիւսք|գերհյուսք
hypertext
ներցանց
intranet
տեղային ցանց
Local Area Network
իմակաբաշխիչ
mail server
սպասարկիչ
server
բաշխիչ
server
խլացուցիչ
muffler, suppressor
մարտկոց
battery
ուղերձագործակալ
mailing agent
իմակատար
mailing agent
նամականի
mailing list
իմականի
mailing list
նաւորդ|նավորդ
navigator
նաւարկում|նավարկում
navigation
տեղեկատվախումբ
newsgroup
վիճախումբ
newsgroup
բանախումբ
newsgroup
լրատուն
newsgroup
որոնիչ
search engine, finder
գտնել
find
փնտրել
seorch
որոնել
search
ընթերցիչ
e-ink reader
կայք
site, website
վէպ|վեպ
web
ոստայն
web
համավէպ
web
ցանցաբաշխիչ
web server
կայքաբաշխիչ
web server
կայքավար
webmaster
վիպասան
webmaster
կայքէջ
webpage
վիպէջ
webpage
անցախուց
gateway
սարքաշար
hardware
կարծրամաս
hardware
ստեղն
key
ստեղնաշար
keyboard
տպասալ
board, PCB, Printed circuit board
մանրակարգիչ
microcomputer
մանրավարիչ
microprocessor
միացուցիչ
modem
մոդուլ
module
միջուկի մոդուլ
kernel module
միջուկի տիրոյթ|միջուկի տիրույթ
kernel space
բանալի բառ
keyword
առանցքային բառ
keyword
լայնակի
landscape
շերտ
layer
մկնիկ
mouse
մկնակալ
mouse pad
հարթակ
platform
գծիչ
plotter
կցատեղ
port
միացք
port
սարքամիացք
port
երկայնակի
portrait
տպիչ
printer
հոլովոյթ|հոլովույթ
processor
պրոցեսոր
processor
տեսածրիչ
scanner
ծրիչ
scanner
տեսածիր
scanner
վերջակայան
terminal
եզրակայան
terminal
եզրոյթ|եզրույթ
terminal
վերջնասարք
terminal
աշխատակայան
workstation
ծրագրաշար
software
ծրագրային ապահովում
software
փափկամաս
software
ծրագրակազմ
software
կեղծանուն
alias, nickname
մականուն
nickname
գաղտնագիր
password
գաղտնաբառ
password
ծածկագիր
password
նշաբան
password
պայմանաբառ
password
կցորդ
attachment
կցորդում
attachment
երիզ
bar
երկուական
binary
նիշ
character
հաճախորդ
client
փակել
close
կոդ
code
այլագիր
code
ամպային լուծումներ
cloud computing
սիւն|սյուն
column
կոնտէյներ
container
կոնֆիգուրացիա
configuration
կազմաձեւ
configuration
ընթացիկ
current
կապուել
connect
կպնել
connect
միանալ
connect
տուեալ
data
տուեալներ
data
տուեալների շտեմարան|տվյալների շտեմարան
database
տուեալների հենք|տվյալների հենք
database
տուեալների բազա|տվյալների բազա
database
լռելեայն
default
յայտարարում|հայտարարում
declaration
հրահանգ
command
միջակայք
range
յայտարարուած միջակայք|հայտարարուած միջակայք
declared range
սահմանել
define
սահմանում
definition
ջնջել
delete
սարք
device
սարքաւորում|սարքավորում
device
թուանիշ|թվանիշ
digit
սպաւառակ|սկավառակ
disc
պնակ
disc
չափ
dimension
թուանշային|թվանշային
digital
թուային|թվային
digital
թուայնացում
digitization
փաթեթ
package
փաթեթների կառավարիչ
package manager
փաթեթների կառավարում
package management
լքել
escape
լքում
escape
արտածել
export
հաւելում
extention, plugin, add-on
ձախողում
failure
արխիւ|արխիվ
archive
տառատեսակ
font, typeface
տառաղբիւր
font, typeface
էջախորագիր
footer
ստորագիր
footer
էջատակ
footer
տողատակի ծանօթագրութիւն|տողատակի ծանոթագրություն
footnote
ծանօթագրութիւն|ծանոթագրություն
footnote
ձեւաչափ
format
վերառաքել
forward
փոխանցել
forward
շրջանակ
frame
գեներացնել
generate
գեներատոր
generator
գրաֆիկական
graphic
գծապատկեր
graphics
էջագլուխ
header
կոշտ սկաւառակ
hard disk drive
գլխագիր
header
վերնագիր
heading
խորագիր
heading
բովանդակութիւն|բովանդակություն
content
նկարագրութիւն
description
բովանդակային նիշք
header file
լուսաշեշտել
highlight
գունանշել
highlight
լուսանշել
highlight
նշել
select, specify
բնորոշել
specify
բնորոշ
specific
անջատել
shut down
թեքում
skew
բաժանել
split
դրոշմ
stamp
կնիք
stamp
կնքել
to stamp
stretch
ձգել
ոճ
style
ոճային սխեմա
stylesheet
մեկնարկ
start
սկիզբ
home, beginning
պատկերակ
icon
ներածել
import
ներմուծել
import
նոր պարբերութիւն|նոր պարբերություն
indent
զետեղել
insert
ներտողային
inline
միջներգործութիւն|միջներգործություն
interaction
միջազդեցութիւն|միջազդեցություն
interaction
միջերես
interface
արտադէմ|արտադեմ
interface
յղում|հղում
link, hyperlink
գերկապ
hyperlink
գերյղում|գերհղում
hyperlink
հիպերյղում|հիպերհղում
hyperlink
ցուցիչ
pointer
արձանագրութիւն|արձանագրություն
log
նոյնականացում
identification, authorization
նոյնացում|նույնացում
identification
ինքնութեան հաստատում|ինքնության հաստատում
identification
իսկութեան հաստատում|իսկության հաստատում
identification
անտեսել
ignore
վաւերացում
authentication
մուտքանուն
login
նոյնացուցիչ|նույնացուցիչ
login
հրամանացանկ
menu
ընտրանի
menu
ընտրացուցակ
menu
ընտրաերիզ
menu
միաձուլել
merge
միաւորել
merge
մետատուեալ|մետատվյալ
metadata
բանավարիչ
operating system
ռեժիմ
mode
անթափանցիկութիւն|անթափանցիկություն
opacity
օպերացիոն համակարգ
operating system
առաջնահերթութիւն|առաջնահերթություն
priority
գործընթաց
process
պրոցես
process
յատկութիւն|հատկություն
property
յատկանիշ|հատկանիշ
property
յատկութիւններ|հատկություններ
properties
յատկանիշներ|հատկանիշներ
properties
հաղորդակարգ
protocol
հարցում
query, request
վերաուղղորդում
redirection
վկայակոչում
reference
առնչութիւն|առնչություն
reference
գրանցուել
register
կանոնաւոր արտայայտութիւն|կանոնավոր արտահայտություն
regular expression
վերբեռնել
reload
վերանուանել|վերանվանել
rename
անուանափոխել|անվանափոխել
rename
փոխարինել
replace
փոխանցել
transfer
ընդգծում
underline
ընդգծել
underline
չդասաւորուած ցուցակ|չդասավորված ցուցակ
unordered list
վերբեռնել
upload
ներբեռնել
download
կիրառութիւնների տիրոյթ|կիրառությունների տիրույթ
user space
օգտագործողի տիրոյթ|օգտագործողի տիրույթ
user space
յղիչ|հղիչ
referrer
պատասխան
reply
չափերի համամասնութիւն|չափերի համամասնություն
resolution
լուծաչափ
resolution
լուծունակութիւն|լուծունակություն
resolution
որոշիութիւն|որոշիություն
resolution (of the screen for instance)
բարձր հստակութիւն|բարձր հստակություն
high definition
պատասխան
response
վերագործարկել
restart
վերականգնել
restore
պահել
save
յիշել|հիշել
save
պահել իբրեւ…
save as…
պահել որպէս…|պահել որպես…
save as
ինքնաշխատօրէն պահել|ինքնաշխատորեն պահել
automatically save
ինքնաշխատօրէն|ինքնաշխատորեն
automatically
առաքել
send
ուղարկել
send
առաքել յետոյ|առաքել հետո
send later
ուղարկել յետոյ|ուղարկել հետո
send later
նիստ
session
աշխատաշրջան
session
լարք
setup
կարգաւորում|կարգավորում
setup
տեղադրում
installation
տեղակայում
installation
տեղակայել
to install
վարիչ
administrator
սպասառու
tenant
ցանց
network
ցուցակարգիչ
spreadsheet
աղիւսակաթերթ
spreadsheet
բաղադրիչ
component
վերածածկ
spread
ծածկոյթ|ծածկույթ
coverage
վիճակ
status
վիճակագօտի|վիճակագոտի
status bar
զեկոյց|զեկույց
report
կարգավիճակ
status
առցանց
online
առգիծ
online
անցանց
offline
նիւթ|նյութ
subject
առարկայ|առարկա
subject
թեմա
subject
ներդիր
tab
սիւնատ|սյունատ
tab
ցուցակաստեղ
tab
գործիք
tool
գործիքներ
tools
կարծական
virtual
վիրտուալ
virtual
վերիրական
virtual
մանրէ
virus
տեքստի խմբագրիչ
text editor, word processor
խմբագրիչ
editor
էլեմենտ
element
տարր
element
ցուցակի տարր
list item
item
տարր
ներդնել
embed
կոդաւորում|կոդավորում
encoding
ծանօթագրութիւն|ծանոթագրություն
endnote
շարժիչ
engine
բառամշակիչ
word processor
բառավարիչ
word processor, text editor
ցուցատախտակ
banner
կայքավահանակ
banner
ժապաւէն|ժապավեն
film, banner
հակադարձելի
reversal
հակադարձելի ժապաւէն| հակադարձելի ժապավեն
reversal film
փոխարկիչ
switch
ազդաժապաւէն
banner
շրջահոսելի
streamlined
ծանուցում
notification
բջջային
cellular
անթել
wireless
անլար
wireless
համատեղելիութիւն|համատեղելիություն
compatibility
զրուցատուփ
dialog box
կրկնակտիկ
double click
կրկնակտոց
double click
կտիկ
click
կտոց
click
բազմասփիւռ
multimedia
մուլտիմեդիա
multimedia
հիմնօրինակում
standartization
թեքնաբանութիւն|թեքնաբանություն
technology
թեքնոլոգիա
technology
տեխնոլոգիա
technology
հեռագիտութիւն|հեռագիտություն
telematics
հեռատեղեկագիտութիւն|հեռատեղեկագիտություն
telematics
հեռուստաչափութիւն|հեռուստաչափություն
telemetry
եզր
term
կտացնել
to click
հպել
touch
հպէկրան
touchscreen
նշիչ
marker, cursor
նշորդ
marker, cursor
կտրել
cut
հատել
cut
աշխատասեղան
desktop
սեղանակ
desktop
ցուցադրել
display
ցուցադրիչ
display
խմբագրել
edit
դիւրակիր|դյուրակիր
mobile
սահանցում
gradient
սահատետր
flip book
իջնորդ
drop-down
տնէջ
homepage
փակցնել
paste
ներմուծել
input
զետեղել
insert
փոխգործուն
interactive
փոխազդու
interactive
համացանց
internet
ինտերնետ ծառայութիւնների մատակարար|ինտերնետ ծառայությունների մատակարար
internet service provider
Համաշխարհային Համակարգչային Համավեպ
World Wide Web
Համաշխարհային սարդոստայն
World Wide Web
հակադարձ
inverse
հակադարձել
inverse
ցատկանց
jump cut
ցատկանցում
jump cut
հիմնակադր
keyframe
սազանցում
match cut
բազմախաղորդ
multiplayer
ընտրանք
option
նախընտրութիւն|նախընտրություն
option
ընտրանքային
optional
դասաւորուած ցուցակ|դասավորված ցուցակ
ordered list
կողմնորոշում
orientation
գերակայել
override
հատոր
partition
ուղի
path
նմուշ
pattern
իրաւասութիւն|իրավասություն
permission
լիազօրութիւն|լիազորություն
permission
թոյլտւութիւն|թույլտվություն
permission
ընտրել
pick
փիքսել
pixel
բազմանկիւն|բազմանկյուն
polygon
արտածում
output, export
արտահանել
export
նախընտրած
favourite
իրադարձութիւն
event
համփիկ
pacman
փրչրթան
jabberwocky
հետագնայ|հետագնա
pan out
վահանակ
panel
վարիջակ
pop-down
վերելուկ
pop-up
օդապարուկ
kite
տեղափոխելի
portable
վերաթիրախաւորուող|վերաթիրախավորվող
retargetable
նախընտրանք
preference
նախընտրութիւններ|նախընտրություններ
preferences
ուժաճ
powerup
նախակայում
preset
արտապատկերիչ
projector
արագընթերց
quick reader
վերարկել
redo
նիւթաւորել|նյութավորել
render
աջկտտացնել
right click
երթուղիչ
router
կոշտ հատում
raw cut
չափափոխել
scale
շարժական
scrollable
գլիկ
scroll
ինքնամղուած|ինքնամղված
selfmotivated
բազմութիւն
set
կայել
set
կայանք
setting
կարգաւորում|կարգավորում
setting
կարգաւորումներ|կարգավորումներ
settings
կանչագիր
shortcut
կարճատ
shortcut
ճեպապատկեր
snapshot
ձայնային ազդանք
sound effect
բացատ
space, spacebar
հարթուկ
sprite
պատմասութիւն|պատմասություն
storytelling
համառոտագիր
synopsis
էջանիշ
bookmark
տեգ
tag
պիտակ
tag, label
առաջադրանքների վահանակ
task pane
շաբլոն
template
ձեւանմուշ
template
կաղապար
template
տրոհ
tag
ժամահոսք
timelapse
հոսք
feed
ժամագիծ
timeline
գործիքագոտի
toolbar
հպերես
touchface
ետարկում
undo
ետարկել
undo
յատուկ|հատուկ
custom
ընդգծիկ
underscore
չեղարկել
cancel
անխիտ
uncompress
տեսլակներ
visions
արտամղում
wipe cut
աշխատահոսք
workflow
աշխատարան
workshop
խտացնել
pack
սեղմել
compress
խիտ նիշք
compressed file
սեղմանիշք
zip file
դիտափոխում
zooming
կինօ|կինո
movie
շարժապատկեր
movie
սինեմա
cinema
կինեմա
cinema
կապիտալիզմ
capitalism
դրամատիրութիւն|դրամատիրություն
capitalism
լսելիք
something to listen to, e. g. music, song
ազատ ծա
free software
ազատ ծրագրային ապահովում
free software
ազատ ծրագրաշար
free software
տարածոյ
distributive
ճարտարագէտ|ճարտարագետ
engineer
շարժիչ
engine
վրիպազերծում
debug
վրիպազերծել
debug
վերահսկողութիւն|վերահսկողություն
surveillance
հաղորդակցութիւն|հաղորդակցություն
communication
գաղտնիութիւն|գաղտնիություն
privacy
անվտանգութիւն|անվտանգություն
security
յատկացնել|հատկացնել
allocate
կիրառութիւն|կիրառություն
application
ծրագիր
program, application
սլաք
arrow
ֆոն
background
հենք
background
մեկնարկ
boot
վերամեկնարկ
reboot, restart
վերամեկնարկել
reboot, restart
աշխատեցնել
run
գործարկել
run
յուսալի|հուսալի
reliable
կողասիւն|կողասյուն
sidebar
կպչուն ստեղներ
sticky keys
տող
line, string
օժանդակում
support
օժանդակ ծրագիր
utility
աջակցութիւն|աջակցություն
support
տեխնիկական աջակցութիւն|տեխնիկական աջակցություն
technical support
շարահիւսութիւն|շարահյուսություն
syntax
մանրապատկեր
thumbnail
աղիւսակ
table
պատկեր
image
յուշում
hint, tip
ակնարկ
hint
փոխարկել
convert, toggle
փոխարկիչ
converter
փոխակերպել
transform
ձեռնարկ
manual
ձեռադիր
manual (settings)
տիպ
type
տիպաւորուած|տիպավորված
typed
անյայտ
unknown
միացնել
mount (the drive), turn on
օգտատէր|օգտատեր
user
օգտագործող
user
օգտուող|օգտվող
user
արժէք|արժեք
value
տեսանիւթ|տեսանյութ
video
տեսանելի
visible
լայնութիւն|լայնություն
width
տողանցում
wrap
խոշորացնել
zoom in
փոքրացնել
zoom out
փոփոխական
variable
հաստատուն
contstant
դիտողական
visual
տեսողական
visual
միջավայր
shell, environment
կեղեւ
shell
սալիկ
tile
նշագրում
markup
նշարկում
markup
Հիպերտեքստի նշարկման լեզու
Hypertext Markup Language
Հիպերտեքստի փոխանցման հաղորդակարգ
Hypertext Transfer Protocol
երկքայլ ստուգում
two-step verification
խնդիր
task
պարբերական
periodic
նմանակում
emulation
պայման
condition
պայմանական
conditional
կազմարկիչ|կոմպիլատոր
compiler
կազմարկել
compile
ինտերպրետատոր
interpreter
վերլուծիչ
parser
ոսպնեակներ|ոսպնյակներ
lenses
այլանուն
alias
շախմատ
chess
ճատրակ
chess
թացան
sauce
խիւս|խյուս
puree