Անգլերեն – հայերեն բառարան
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
files
README.md

README.md

Անգլերեն – հայերեն բառարան

Միակողմանի միջլեզվյան բառարանի ազատ նախագիծ։

Հիմք՝ Բայրաթյան Ն․ Ռ․, Անգլերեն – հայերեն բառարան, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երեւան, 2011թ․։

Ամբողջն արդեն կա թվայնացված, բայց գոյություն ունեցող գրվածքները կարիք ունեն խմբագրման/կարգի բերման։

Անհրաժեշտ է ամեն մի բառն իրեն վերաբերվող տվյալներով հանդերձ գրել մեկ տողում։ Անգլերեն բառից հետո պետք է տրվի TAB եւ այնուհետեւ գրվի տրանսկրիպցիան ու թարգմանությունը մեկ տեղի մեջ։ Որոշ տեղերում առկա են ավելորդ բացատներ, որոնք պետք է հեռացվեն։

Օրինակելի ձեւ՝ advertence [ədˈvə:təns] n ուշադրություն, ուշադիր վերաբերմունք։

Կարող եք օգտվել բնագրային PDF նիշքից ճշտումներ կատարելու նպատակով՝ http://www.armin.am/images/menus/1720/Angleren_bararan.pdf ։

Տե՛ս նաեւ սա եւ սա խմբագրման տեխնիկական նրբությունների մասին ավելին իմանալու համար։

Բառարանն արդեն իսկ պարունակում է ~80.000 բառ։ Նախատեսվում է նաեւ հետագայում բառապաշարը համալրել նոր բառերով՝ դարձնելով այն ավելի ընդարձակ։