Visualise water related data from Gdańsk city network
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
controllers
docs
public
routes
utility
.gitignore
LICENSE
README.md
package.json
server.js

README.md

wet-lions

Projekt trójmieskiego freeCodeCamp

Jak zacząć

Jeżeli jesteś dodany jako kolabolator wystarczy że sklonujesz to repozytorium, jeżeli nie: sforkuj to repozytorium na swój profil, a następnie po wprowadeniu zmiań stwórz PR.

  1. Zainstaluj
git clone https://github.com/not7cd/wet-lions.git
cd wet-lions
npm install
  1. Zacznij pracę
    PORT=3000 npm start uruchamia serwer na localhost:3000