Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
29 lines (19 sloc) 1.38 KB

API

Dokumentacja API aplikacji. Zapis będzie bardzo werbalny i prosty w celu uniknięcia nieporozumień.

API to tak naprawdę middleware napisan nad pomiary.gdmel.pl/rest.

Wszystkie dostępne metody

NOTE: Wszystkie daty są w formacie ISO 8601

URL Operacja
/api/stations Zwraca listę stacji
/api/stations/:id Zwraca stację o podanym :id
/api/measurments/:station_id/:date Zwraca pomiary stacji :station_id z dnia :date
/api/measurments/:station_id/:start_date/:end_date Zwraca pomiary stacji :station_id zebrane pomiędzy :start_date a :end_date

Stacje Pomiarowe API doc

  • Lista wszystkich stacji
  • Status stacji oraz jej parametry

Pomiary API docs

  • Wszystkie pomiary zbierane przez stacje
  • Agregowanie pomiarów z przedziałów czasowych