Skip to content
Permalink
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
942 lines (907 sloc) 54.9 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Shqip" filename="albanian.xml" version="6.7.9">
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Filet"/>
<Item menuId="edit" name="Ko&amp;rrigjo"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Kërko"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Shfaq"/>
<Item menuId="encoding" name="K&amp;odimi"/>
<Item menuId="language" name="&amp;Gjuha"/>
<Item menuId="settings" name="&amp;Rregullimet"/>
<Item menuId="macro" name="Makro"/>
<Item menuId="run" name="Ekzekuto"/>
<Item idName="Plugins" name="Shtojca"/>
<Item idName="Window" name="Dritare"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Hap dosjen e përmbajtjes"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Mbyll më tepër"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="Filet e fundit"/>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Kopjo në Clipboard"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="Kryeradhë"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Konverto kasën në"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Veprimet e rreshtit"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Komento/Mos-komento"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="Auto-plotësimi"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="Shkëmbimi EOL"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="Veprimet e zbrazëta"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="Ngjit Special"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name="Shënjo të gjitha"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Mos-shënjo të gjitha"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Shko lart"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Shko poshtë"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="Faqeruajtës"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Shfaq simbolin"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Zmadho"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Lëviz/Klono dokumentin aktual"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Tabelor"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Niveli i mbylljes"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Niveli i mos-mbylljes"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Projekti"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Seti i karaktereve"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="Arabisht"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="Baltike"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="Kelte"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="Cirilike"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="Europiane qendrore"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="Kineze"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="Europiane lindore"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="Greqisht"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="Hebraisht"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="Japoneze"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="Koreane"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="Europiane veriore"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="Tailandisht"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="Turqisht"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="Europiane perëndimore"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="Vietnameze"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="Importo"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id="41001" name="I &amp;ri"/>
<Item id="41002" name="&amp;Hap"/>
<Item id="41019" name="Explorer"/>
<Item id="41020" name="cmd"/>
<Item id="41003" name="Mbyll"/>
<Item id="41004" name="M&amp;byll të gjitha"/>
<Item id="41005" name="Mbyll të gjitha VEÇ dokumentit aktual"/>
<Item id="41009" name="Mbyll të gjitha në të majtë"/>
<Item id="41018" name="Mbyll të gjitha në të djathtë"/>
<Item id="41006" name="R&amp;uaj"/>
<Item id="41007" name="Ruaj &amp;të gjitha"/>
<Item id="41008" name="Ruaj &amp;si..."/>
<Item id="41010" name="Printo..."/>
<Item id="1001" name="Printo tani"/>
<Item id="41011" name="Da&amp;lje"/>
<Item id="41012" name="Ngarko Sesionin..."/>
<Item id="41013" name="Ruaj Sesionin..."/>
<Item id="41014" name="Ringarko nga Disku"/>
<Item id="41015" name="Ruaj një kopje si..."/>
<Item id="41016" name="Fshij nga Disku"/>
<Item id="41017" name="Riemëro..."/>
<Item id="41021" name="Rikthe filin e mbyllur së fundmi"/>
<Item id="42001" name="&amp;Prej"/>
<Item id="42002" name="&amp;Kopjo"/>
<Item id="42003" name="&amp;Mosbëj"/>
<Item id="42004" name="&amp;Ribëj"/>
<Item id="42005" name="&amp;Ngjit"/>
<Item id="42006" name="&amp;Fshij"/>
<Item id="42007" name="Zgjedh të &amp;gjitha"/>
<Item id="42020" name="Fillo/Përfundo zgjedhjen"/>
<Item id="42008" name="Rrit linjën e kryeradhës"/>
<Item id="42009" name="Ul linjën e kryeradhës"/>
<Item id="42010" name="Dupliko linjën aktuale"/>
<Item id="42012" name="Ndaj linjat"/>
<Item id="42013" name="Bashko linjat"/>
<Item id="42014" name="Lëviz lart linjën aktuale"/>
<Item id="42015" name="Lëviz poshtë linjën aktuale"/>
<Item id="42016" name="KASë E MADHE"/>
<Item id="42017" name="kasë e vogël"/>
<Item id="42018" name="&amp;Fillo regjistrimin"/>
<Item id="42019" name="&amp;Ndalo regjistrimin"/>
<Item id="42021" name="&amp;Rishikim"/>
<Item id="42022" name="Nyjëto komentin e linjës së vetme"/>
<Item id="42023" name="Blloko komentin"/>
<Item id="42047" name="Blloko jo-komentin"/>
<Item id="42024" name="Përmirëso hapësirën zvarritëse"/>
<Item id="42042" name="Përmirëso hapësirën drejtuese"/>
<Item id="42043" name="Përmirëso hapësirën zvarritëse e drejtuese"/>
<Item id="42044" name="EOL në hapësirë"/>
<Item id="42045" name="Largo zbrazëtirat e panevojshme dhe EOL"/>
<Item id="42046" name="TAB për Hapësirë"/>
<Item id="42054" name="Hapësirë për TAB (të gjitha)"/>
<Item id="42053" name="Hapësirë për TAB (drejtues)"/>
<Item id="42038" name="Ngjit përmbajtjen HTML"/>
<Item id="42039" name="Ngjit përmbajtjen RTF"/>
<Item id="42048" name="Kopjo përmbajtjen Binare"/>
<Item id="42049" name="Prej përmbajtjen Binare"/>
<Item id="42050" name="Ngjit përmbajtjen Binare"/>
<Item id="42037" name="Mënyra e kolonës..."/>
<Item id="42034" name="Editori i kolonës..."/>
<Item id="42051" name="Paneli i karaktereve"/>
<Item id="42052" name="Historia e Clipboard"/>
<Item id="42025" name="Ruaj Macro të regjistruar aktualisht"/>
<Item id="42026" name="Drejtimi i tekstit RTL"/>
<Item id="42027" name="Drejtimi i tekstit LTR"/>
<Item id="42028" name="Vendos vetëm-lexo"/>
<Item id="42029" name="Rruga e filit aktual për Clipboard"/>
<Item id="42030" name="Emri i filit aktual për Clipboard"/>
<Item id="42031" name="Dosja aktuale. Rruga për Clipboard"/>
<Item id="42032" name="Ekzekuto Macro shumë herë..."/>
<Item id="42033" name="Pastro flamurin vetëm-lexo"/>
<Item id="42035" name="Koment i linjës së vetme"/>
<Item id="42036" name="Jo-koment i linjës së vetme"/>
<Item id="42055" name="Largo linjat e zbrazëta"/>
<Item id="42056" name="Largo linjat e zbrazëta (përmban karaktere të zbrazëta)"/>
<Item id="42057" name="Fut linjë të zbrazët sipër aktuales"/>
<Item id="42058" name="Fut linjë të zbrazët poshtë aktuales"/>
<Item id="42059" name="Rendit linjat në renditje ngritëse"/>
<Item id="42060" name="Rendit linjat në renditje zbritëse"/>
<Item id="43001" name="&amp;Gjej..."/>
<Item id="43002" name="Gjej &amp;tjetër"/>
<Item id="43003" name="Zëvendëso..."/>
<Item id="43004" name="Shko tek..."/>
<Item id="43005" name="Nyjëto faqeruajtësin"/>
<Item id="43006" name="Faqeruajtësi tjetër"/>
<Item id="43007" name="Faqeruajtësi më përpara"/>
<Item id="43008" name="Pastro të gjithë faqeruajtësit"/>
<Item id="43018" name="Prej linjat e faqeruajtësit"/>
<Item id="43019" name="Kopjo linjat e faqeruajtësit"/>
<Item id="43020" name="Ngjit tek (zëvendëso) linjat e faqeruajtësit"/>
<Item id="43021" name="Largo linjat e shënjuara"/>
<Item id="43051" name="Largo linjat e pashënjuara"/>
<Item id="43050" name="Faqeruajtës i anasjelltë"/>
<Item id="43052" name="Gjej karakteret në shtrirje..."/>
<Item id="43053" name="Zgjedh të gjitha ndërmjet përkimeve të gjetura"/>
<Item id="43009" name="Shko tek përkimet e gjetura"/>
<Item id="43010" name="Gjej të mëparshmit"/>
<Item id="43011" name="&amp;Kërko në rritje"/>
<Item id="43013" name="Gjej në file"/>
<Item id="43014" name="Gjej tjetër (paqëndrueshëm)"/>
<Item id="43015" name="Gjej të mëparshmit (paqëndrueshëm)"/>
<Item id="43022" name="Përdor stilin 1"/>
<Item id="43023" name="Pastro stilin 1"/>
<Item id="43024" name="Përdor stilin 2"/>
<Item id="43025" name="Pastro stilin 2"/>
<Item id="43026" name="Përdor stilin 3"/>
<Item id="43027" name="Pastro stilin 3"/>
<Item id="43028" name="Përdor stilin 4"/>
<Item id="43029" name="Pastro stilin 4"/>
<Item id="43030" name="Përdor stilin 5"/>
<Item id="43031" name="Pastro stilin 5"/>
<Item id="43032" name="Pastro të gjithë stilet"/>
<Item id="43033" name="Stili 1"/>
<Item id="43034" name="Stili 2"/>
<Item id="43035" name="Stili 3"/>
<Item id="43036" name="Stili 4"/>
<Item id="43037" name="Stili 5"/>
<Item id="43038" name="Gjej stilin"/>
<Item id="43039" name="Stili 1"/>
<Item id="43040" name="Stili 2"/>
<Item id="43041" name="Stili 3"/>
<Item id="43042" name="Stili 4"/>
<Item id="43043" name="Stili 5"/>
<Item id="43044" name="Gjej stilin"/>
<Item id="43045" name="Dritarja e rezultateve të kërkimit"/>
<Item id="43046" name="Rezultatet e tjera të kërkimit"/>
<Item id="43047" name="Rezultatet e mëparshme të kërkimit"/>
<Item id="43048" name="Zgjedh dhe Gjej tjetër"/>
<Item id="43049" name="Zgjedh dhe Gjej përpara"/>
<Item id="43044" name="Gjej stilin"/>
<Item id="43045" name="Dritarja e rezultateve të kërkimit"/>
<Item id="43046" name="Rezultati tjetër i kërkimit"/>
<Item id="43047" name="Rezultati i mëparshëm i kërkimit"/>
<Item id="43048" name="Zgjedh dhe gjej tjetrin"/>
<Item id="43049" name="Zgjedh dhe gjej të mëparshmin"/>
<Item id="44009" name="Post-It"/>
<Item id="44010" name="Palos të gjitha"/>
<Item id="44019" name="Shfaq të gjitha karakteret"/>
<Item id="44020" name="Shfaq guidën e kryeradhës"/>
<Item id="44022" name="Mbledh"/>
<Item id="44023" name="Z&amp;vogëlo Ctrl+rrota e miut lart"/>
<Item id="44024" name="Zmadh&amp;o Ctrl+rrota e miut poshtë"/>
<Item id="44025" name="Shfaq hapësirën e bardhë dhe TAB"/>
<Item id="44026" name="Shfaq fundin e linjës"/>
<Item id="44029" name="Shpalos të gjitha"/>
<Item id="44030" name="Mbyll nivelin aktual"/>
<Item id="44031" name="Mos-mbyll nivelin aktual"/>
<Item id="44049" name="Përmbledhje..."/>
<Item id="44080" name="Harta e dokumentit"/>
<Item id="44084" name="Lista e funksioneve"/>
<Item id="44086" name="Tabelori 1"/>
<Item id="44087" name="Tabelori 2"/>
<Item id="44088" name="Tabelori 3"/>
<Item id="44089" name="Tabelori 4"/>
<Item id="44090" name="Tabelori 5"/>
<Item id="44091" name="Tabelori 6"/>
<Item id="44092" name="Tabelori 7"/>
<Item id="44093" name="Tabelori 8"/>
<Item id="44094" name="Tabelori 9"/>
<Item id="44095" name="Tabelori tjetër"/>
<Item id="44096" name="Tabelori përpara"/>
<Item id="44032" name="Nyjëto në mënyrën Ekran i plotë"/>
<Item id="44033" name="Rikthe në zmadhimin standard"/>
<Item id="44034" name="Gjithmonë në krye"/>
<Item id="44035" name="Sinkronizo rrëshqitjen vertikale"/>
<Item id="44036" name="Sinkronizo rrëshqitjen horizontale"/>
<Item id="44041" name="Shfaq simbolin e mbledhjes"/>
<Item id="44072" name="Fokuso në një pamje tjetër"/>
<Item id="44081" name="Paneli i projektit 1"/>
<Item id="44082" name="Paneli i projektit 2"/>
<Item id="44083" name="Paneli i projektit 3"/>
<Item id="45001" name="Konverto në formatin Windows"/>
<Item id="45002" name="Konverto në formatin UNIX"/>
<Item id="45003" name="Konverto në formatin MAC"/>
<Item id="45004" name="Kodo në ANSI"/>
<Item id="45005" name="Kodo në UTF-8"/>
<Item id="45006" name="Kodo në UCS-2 Endian e madhe"/>
<Item id="45007" name="Kodo në UCS-2 Endiane e vogël"/>
<Item id="45008" name="Kodo në UTF-8 pa BOM"/>
<Item id="45009" name="Konverto në ANSI"/>
<Item id="45010" name="Konverto në UTF-8 pa BOM"/>
<Item id="45011" name="Konverto në UTF-8"/>
<Item id="45012" name="Konverto në UCS-2 Endiane e madhe"/>
<Item id="45013" name="Konverto në UCS-2 Endiane e vogël"/>
<Item id="10001" name="Lëviz te pamja tjetër"/>
<Item id="10002" name="Klono te pamja tjetër"/>
<Item id="10003" name="Lëviz në instancën e re"/>
<Item id="10004" name="Hap në instancën e re"/>
<Item id="45060" name="Big5 (Tradicionale)"/>
<Item id="45061" name="GB2312 (Thjeshtëzuar)"/>
<Item id="45054" name="OEM 861: Islandisht"/>
<Item id="45057" name="OEM 865: Nordike"/>
<Item id="45053" name="OEM 860: Portugeze"/>
<Item id="45056" name="OEM 863: Frëngjisht"/>
<Item id="46033" name="Asamble"/>
<Item id="46019" name="Fili MS INI"/>
<Item id="46015" name=" Stili MS-DOS"/>
<Item id="46016" name="Tekst Normal"/>
<Item id="46017" name="Fili i burimit"/>
<Item id="46001" name="Konfiguruesi i stilit..."/>
<Item id="46250" name="Përcakto gjuhën..."/>
<Item id="46180" name="Përcaktuar-përdoruesi"/>
<Item id="47000" name="Rreth Notepad++..."/>
<Item id="47010" name="Argumentet e linjës së komandës..."/>
<Item id="47001" name="Notepad++ Hyrje"/>
<Item id="47002" name="Notepad++ Faqja e projektit"/>
<Item id="47003" name="Dokumentacioni nëlinjë"/>
<Item id="47004" name="Forumi"/>
<Item id="47005" name="Merr më shumë shtojca"/>
<Item id="47006" name="Aktualizo Notepad++"/>
<Item id="47008" name="Ndihma e përmbajtjes"/>
<Item id="47009" name="Vendos proksi të aktualizuesit..."/>
<Item id="48005" name="Importo shtoja(t) ..."/>
<Item id="48006" name="Importo modele(t) ..."/>
<Item id="48018" name="Korrigjo menynë e përmbajtjes taf-paf"/>
<Item id="48009" name="Krijuesi i shkurtkalimeve..."/>
<Item id="48011" name="Preferencat..."/>
<Item id="49000" name="&amp;Ekzekuto..."/>
<Item id="50000" name="Plotësimi i funksionit"/>
<Item id="50001" name="Plotësimi i fjalës"/>
<Item id="50002" name="Indikimi i parametrave të funksionit"/>
<Item id="50006" name="Plotësimi i rrugës"/>
<Item id="44042" name="Fsheh linjat"/>
<Item id="42040" name="Hap të gjithë filet e fundit"/>
<Item id="42041" name="Zbraz listën e fileve të fundit"/>
<Item id="48016" name="Modifiko Shkurtkalimin/Fshij Macro..."/>
<Item id="48017" name="Modifiko Shkurtkalimin/Fshij komandën..."/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID="0" name="Mbyll"/>
<Item CMID="1" name="Mbyll të gjitha VEÇ kësaj"/>
<Item CMID="2" name="Ruaj"/>
<Item CMID="3" name="Ruaj si..."/>
<Item CMID="4" name="Printo"/>
<Item CMID="5" name="Lëviz tek pamje tjera"/>
<Item CMID="6" name="Klono tek pamje tjera"/>
<Item CMID="7" name="Rruga e filit të plotë në Clipboard"/>
<Item CMID="8" name="Emti i filit në Clipboard"/>
<Item CMID="9" name="Dosja aktuale. Rruga tek Clipboard"/>
<Item CMID="10" name="Riemëro"/>
<Item CMID="11" name="Lëviz tek Recycle Bin"/>
<Item CMID="12" name="Vetëm-lexo"/>
<Item CMID="13" name="Pastro flamurin vetëm-lexo"/>
<Item CMID="14" name="Lëviz tek Instanca e re"/>
<Item CMID="15" name="Hap në Instancën e re"/>
<Item CMID="16" name="Ringarko"/>
<Item CMID="17" name="Mbylli të gjitha në të majtë"/>
<Item CMID="18" name="Mbylli të gjitha në të djathtë"/>
<Item CMID="19" name="Hap dosjen e përmbajtjes në Explorer"/>
<Item CMID="20" name="Hap dosjen e përmbajtjes në cmd"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title="Gjej" titleFind="Gjej" titleReplace="Zëvendëso" titleFindInFiles="Gjej në file" titleMark="Shënjo">
<Item id="1" name="Gjej tjetër"/>
<Item id="2" name="Mbyll"/>
<Item id="1620" name="Gjej ëfarë:"/>
<Item id="1603" name="Përkon &amp;vetëm me fjalë të plota"/>
<Item id="1604" name="Përkon &amp;kasa"/>
<Item id="1605" name="&amp;Shprehje e rregullt"/>
<Item id="1606" name="Mble&amp;dh rrotull"/>
<Item id="1612" name="&amp;Lart"/>
<Item id="1613" name="&amp;Poshtë"/>
<Item id="1614" name="Numrin"/>
<Item id="1615" name="Gjej të gjitha"/>
<Item id="1616" name="Shënjo linjën"/>
<Item id="1618" name="Zbraz për secilin kërkim"/>
<Item id="1621" name="Drejtimi"/>
<Item id="1611" name="&amp;vendëso me:"/>
<Item id="1608" name="&amp;Zëvendëso"/>
<Item id="1609" name="Zëvendëso të gjith&amp;a"/>
<Item id="1687" name="Në humbje të fokusit"/>
<Item id="1688" name="Gjithmonë"/>
<Item id="1632" name="Në zgjedhje"/>
<Item id="1633" name="Pastro"/>
<Item id="1635" name="Zëvendëso të gjitha në dokumentet e hapura"/>
<Item id="1636" name="Gjej të gjitha në dokumentet e hapura"/>
<Item id="1654" name="Filtrat:"/>
<Item id="1655" name="Drejtori:"/>
<Item id="1656" name="Gjej të gjitha"/>
<Item id="1658" name="Në të gjitha nën-dosjet"/>
<Item id="1659" name="Në dosjet e fshehta"/>
<Item id="1624" name="Mënyra e kërkimit"/>
<Item id="1625" name="Normal"/>
<Item id="1626" name="Zgjeruar (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1660" name="Zëvendëso në file"/>
<Item id="1661" name="Ndjek dok. aktual"/>
<Item id="1641" name="Gjej të gjitha në dokumentin aktual"/>
<Item id="1686" name="Transparencë"/>
<Item id="1703" name="&amp;. përkime linjë re"/>
</Find>
<FindCharsInRange title="Gjej karakterret në shtrirje...">
<Item id="2" name="Mbyll"/>
<Item id="2901" name="Karakteret Jo-ASCII (128-255)"/>
<Item id="2902" name="Karakteret ASCII (0-127)"/>
<Item id="2903" name="Shtrirja ime:"/>
<Item id="2906" name="&amp;Lart"/>
<Item id="2907" name="&amp;Poshtë"/>
<Item id="2908" name="Drejtimi"/>
<Item id="2909" name="&amp;Mbledh rrotull"/>
<Item id="2910" name="Gjej"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title="Shko tek...">
<Item id="2007" name="Linja"/>
<Item id="2008" name="Karakteri"/>
<Item id="1" name="&amp;Shko"/>
<Item id="2" name="Nuk shkoj askund"/>
<Item id="2004" name="Jeni këtu:"/>
<Item id="2005" name="Doni të shkoni tek:"/>
<Item id="2006" name="Nuk mund të shkoni më tej se:"/>
</GoToLine>
<Run title="Ekzekuto...">
<Item id="1903" name="Programi që ekzekutohet"/>
<Item id="1" name="Ekzekuto"/>
<Item id="2" name="Anulo"/>
<Item id="1904" name="Ruaj..."/>
</Run>
<StyleConfig title="Konfiguruesi i stilit">
<Item id="2" name="Anulo"/>
<Item id="2301" name="Ruaj &amp;&amp; Mbyll"/>
<Item id="2303" name="Transparenca"/>
<Item id="2306" name="Zgjedh modelin: "/>
<SubDialog>
<Item id="2204" name="Me të zeza"/>
<Item id="2205" name="Kursive"/>
<Item id="2206" name="Ngjyra e planit të parë"/>
<Item id="2207" name="Ngjyra e sfondit"/>
<Item id="2208" name="Emri i sfondit:"/>
<Item id="2209" name="Madhësia e shkrimit:"/>
<Item id="2211" name="Stili:"/>
<Item id="2212" name="Stili i ngjyrës"/>
<Item id="2213" name="Stili i shkrimit"/>
<Item id="2214" name="Standard ekst.:"/>
<Item id="2216" name="Përdorues ekst.:"/>
<Item id="2218" name="Nënvizim"/>
<Item id="2219" name="Fjaklë kyëe standarde"/>
<Item id="2221" name="Fjalë kyëe të përcaktuara nga përdoruesi"/>
<Item id="2225" name="Gjuha:"/>
<Item id="2226" name="Aftëso ngjyrën globale të planit të parë"/>
<Item id="2227" name="Aftëso ngjyrën globale të sfondit"/>
<Item id="2228" name="Aftëso tipin global të shkrimit"/>
<Item id="2229" name="Aftëso madhësinë globale të shkrimit"/>
<Item id="2230" name="Aftëso stilin global të shkrimit me të zeza"/>
<Item id="2231" name="Aftëso stilin global të shkrimit kursiv"/>
<Item id="2232" name="Aftëso stilin global të shkrimit të nënvizuar"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<UserDefine title="Përcaktuar nga përdoruesi">
<Item id="20001" name="Dock"/>
<Item id="20002" name="Riemëro"/>
<Item id="20003" name="Krijo të ri..."/>
<Item id="20004" name="Largo"/>
<Item id="20005" name="Ruaj si..."/>
<Item id="20007" name="Gjuha e përdoruesit: "/>
<Item id="20009" name="Ekst.:"/>
<Item id="20012" name="Injoro kasën"/>
<Item id="20011" name="Transparenca"/>
<Item id="20015" name="Importo..."/>
<Item id="20016" name="Eksporto..."/>
<StylerDialog title="Dialogu i stilit">
<Item id="25030" name="Opsionet e shkrimit:"/>
<Item id="25006" name="Ngjyra e planit të parë"/>
<Item id="25007" name="Ngjyra e sfondit"/>
<Item id="25031" name="Emri:"/>
<Item id="25032" name="Madhësia:"/>
<Item id="25001" name="Me të zeza"/>
<Item id="25002" name="Kursiv"/>
<Item id="25003" name="Nënvizoj"/>
<Item id="25029" name="Fole:"/>
<Item id="25008" name="Delimiter 1"/>
<Item id="25009" name="Delimiter 2"/>
<Item id="25010" name="Delimiter 3"/>
<Item id="25011" name="Delimiter 4"/>
<Item id="25012" name="Delimiter 5"/>
<Item id="25013" name="Delimiter 6"/>
<Item id="25014" name="Delimiter 7"/>
<Item id="25015" name="Delimiter 8"/>
<Item id="25018" name="Fjalë kyëe 1"/>
<Item id="25019" name="Fjalë kyëe 2"/>
<Item id="25020" name="Fjalë kyëe 3"/>
<Item id="25021" name="Fjalë kyëe 4"/>
<Item id="25022" name="Fjalë kyëe 5"/>
<Item id="25023" name="Fjalë kyëe 6"/>
<Item id="25024" name="Fjalë kyëe 7"/>
<Item id="25025" name="Fjalë kyëe 8"/>
<Item id="25016" name="Komenti"/>
<Item id="25017" name="Linja e komentit"/>
<Item id="25026" name="Operatori 1"/>
<Item id="25027" name="Operatori 2"/>
<Item id="25028" name="Numrat"/>
</StylerDialog>
<Folder title="Folder &amp;&amp; Standard">
<Item id="21101" name="Stili standard"/>
<Item id="21102" name="Stilizuesi"/>
<Item id="21105" name="Dokumentimi:"/>
<Item id="21104" name="Faqja e përkohëshme doc:"/>
<Item id="21106" name="Palos kompakt (palos linjat e zbrazëta gjithashtu)"/>
<Item id="21220" name="Palosja në stilin e kodit 1:"/>
<Item id="21224" name="Hap:"/>
<Item id="21225" name="Mesëm:"/>
<Item id="21226" name="Mbyll:"/>
<Item id="21227" name="Stilizues"/>
<Item id="21320" name="Palosja në stilin e kodit 2 (kërkohen ndarës):"/>
<Item id="21324" name="Hap:"/>
<Item id="21325" name="Mesëm:"/>
<Item id="21326" name="Mbyll:"/>
<Item id="21327" name="Stilizues"/>
<Item id="21420" name="Palosja në stilin e komentit:"/>
<Item id="21424" name="Hap:"/>
<Item id="21425" name="Mesëm:"/>
<Item id="21426" name="Mbyll:"/>
<Item id="21427" name="Stilizues"/>
</Folder>
<Keywords title="Listat e fjalëve kyëe">
<Item id="22101" name="Grupi 1"/>
<Item id="22201" name="Grupi 2"/>
<Item id="22301" name="Grupi 3"/>
<Item id="22401" name="Grupi 4"/>
<Item id="22451" name="Grupi 5"/>
<Item id="22501" name="Grupi 6"/>
<Item id="22551" name="Grupi 7"/>
<Item id="22601" name="Grupi 8"/>
<Item id="22121" name="Mënyra prefiks"/>
<Item id="22221" name="Mënyra prefiks"/>
<Item id="22321" name="Mënyra prefiks"/>
<Item id="22421" name="Mënyra prefiks"/>
<Item id="22471" name="Mënyra prefiks"/>
<Item id="22521" name="Mënyra prefiks"/>
<Item id="22571" name="Mënyra prefiks"/>
<Item id="22621" name="Mënyra prefiks"/>
<Item id="22122" name="Stilizues"/>
<Item id="22222" name="Stilizues"/>
<Item id="22322" name="Stilizues"/>
<Item id="22422" name="Stilizues"/>
<Item id="22472" name="Stilizues"/>
<Item id="22522" name="Stilizues"/>
<Item id="22572" name="Stilizues"/>
<Item id="22622" name="Stilizues"/>
</Keywords>
<Comment title="Komenti &amp;&amp; Numri">
<Item id="23003" name="Pozicioni i komentit të linjës"/>
<Item id="23004" name="Lejo kudo"/>
<Item id="23005" name="Detyroje në fillim të linjës"/>
<Item id="23006" name="Lejo një hapësirë të bardhë paraprakisht"/>
<Item id="23001" name="Lejo shpalosjen e komenteve"/>
<Item id="23326" name="Stilizuesi"/>
<Item id="23323" name="Hap"/>
<Item id="23324" name="Vazhdo karakterin"/>
<Item id="23325" name="Mbyll"/>
<Item id="23301" name="Stili i linjës së komentit"/>
<Item id="23124" name="Stilizuesi"/>
<Item id="23122" name="Hap"/>
<Item id="23123" name="Mbyll"/>
<Item id="23101" name="Stili i komentit"/>
<Item id="23201" name="Stili i numrit"/>
<Item id="23220" name="Stilizuesi"/>
<Item id="23230" name="Prefiks 1"/>
<Item id="23232" name="Prefiks 2"/>
<Item id="23234" name="Ekstra 1"/>
<Item id="23236" name="Ekstra 2"/>
<Item id="23238" name="Prapashtesa 1"/>
<Item id="23240" name="Prapashtesa 2"/>
<Item id="23242" name="Shtrirja:"/>
<Item id="23244" name="Ndarës dhjetor"/>
<Item id="23245" name="Pikë"/>
<Item id="23246" name="Presje"/>
<Item id="23247" name="Të dyja"/>
</Comment>
<Operator title="Operatorët &amp;&amp; Delimitrat">
<Item id="24101" name="Stilet e operatorëve"/>
<Item id="24113" name="Stilizuesi"/>
<Item id="24116" name="Operatorët 1"/>
<Item id="24117" name="Operatorët 2 (kërkohen ndarës)"/>
<Item id="24201" name="Delimiter 1 stili"/>
<Item id="24220" name="Hap:"/>
<Item id="24221" name="Shmang:"/>
<Item id="24222" name="Mbyll:"/>
<Item id="24223" name="Stilizues"/>
<Item id="24301" name="Delimiter 2 stili"/>
<Item id="24320" name="Hap:"/>
<Item id="24321" name="Shmang:"/>
<Item id="24322" name="Mbyll:"/>
<Item id="24323" name="Stilizues"/>
<Item id="24401" name="Delimiter 3 stili"/>
<Item id="24420" name="Hap:"/>
<Item id="24421" name="Shmang:"/>
<Item id="24422" name="Mbyll:"/>
<Item id="24423" name="Stilizues"/>
<Item id="24451" name="Delimiter 4 stili"/>
<Item id="24470" name="Hap:"/>
<Item id="24471" name="Shmang:"/>
<Item id="24472" name="Mbyll:"/>
<Item id="24473" name="Stilizues"/>
<Item id="24501" name="Delimiter 5 stili"/>
<Item id="24520" name="Hap:"/>
<Item id="24521" name="Shmang:"/>
<Item id="24522" name="Mbyll:"/>
<Item id="24523" name="Stilizues"/>
<Item id="24551" name="Delimiter 6 stili"/>
<Item id="24570" name="Hap:"/>
<Item id="24571" name="Shmang:"/>
<Item id="24572" name="Mbyll:"/>
<Item id="24573" name="Stilizues"/>
<Item id="24601" name="Delimiter 7 stili"/>
<Item id="24620" name="Hap:"/>
<Item id="24621" name="Shmang:"/>
<Item id="24622" name="Mbyll:"/>
<Item id="24623" name="Stilizues"/>
<Item id="24651" name="Delimiter 8 stili"/>
<Item id="24670" name="Hap:"/>
<Item id="24671" name="Shmang:"/>
<Item id="24672" name="Mbyll:"/>
<Item id="24673" name="Stilizues"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title="Preferencat">
<Item id="6001" name="Mbyll"/>
<Global title="E përgjithshme">
<Item id="6101" name="Linja e mjeteve"/>
<Item id="6102" name="Fsheh"/>
<Item id="6103" name="Ikona të vogla"/>
<Item id="6104" name="Ikona të mëdha"/>
<Item id="6105" name="Ikona standarde"/>
<Item id="6106" name="Linja Tab"/>
<Item id="6107" name="Zvogëlo"/>
<Item id="6108" name="Kyë (jo tërhiq dhe lësho)"/>
<Item id="6109" name="Errëso tabelorët inaktivë"/>
<Item id="6110" name="Vizato një linjë me ngjyra në tabelorin aktiv"/>
<Item id="6111" name="Shfaq linjën e statusit"/>
<Item id="6112" name="Shfaq butonin mbyll në secilin tab"/>
<Item id="6113" name="Kliko dyfish për të mbyllur dokumentin"/>
<Item id="6118" name="Fsheh"/>
<Item id="6119" name="Multi-linjë"/>
<Item id="6120" name="Vertikale"/>
<Item id="6122" name="Fsheh (përdor Alt ose tastin F10 për ta nyjezuar)"/>
<Item id="6123" name="Lokalizimi"/>
<Item id="6125" name="Paneli i listës së documentave"/>
<Item id="6126" name="Shfaq"/>
<Item id="6127" name="Pasivizo kolonën e zgjerimit"/>
</Global>
<Scintillas title="Korrigjimi">
<Item id="6216" name="Rregullimet Caret"/>
<Item id="6217" name="Gjerësia:"/>
<Item id="6219" name="Norma e pulsimit:"/>
<Item id="6221" name="F"/>
<Item id="6222" name="S"/>
<Item id="6224" name="Rregullimet Multi-korrigjim"/>
<Item id="6225" name="Aftëso (Ctrl+klikim miu/zgjedhje)"/>
<Item id="6201" name="Stili i margjinës së dosjes"/>
<Item id="6202" name="Thjeshtë"/>
<Item id="6203" name="Shigjetë"/>
<Item id="6204" name="Pemë rrethi"/>
<Item id="6205" name="Pemë kuti"/>
<Item id="6226" name="Asnjë"/>
<Item id="6227" name="Mbërthim linje"/>
<Item id="6228" name="Standard"/>
<Item id="6229" name="Radhitur"/>
<Item id="6230" name="Kryeradhë"/>
<Item id="6206" name="Shfaq numrat e linjave"/>
<Item id="6207" name="Shfaq faqeruajtësit"/>
<Item id="6208" name="Shfaq skajin vertikal"/>
<Item id="6209" name="Numri i kolonave: "/>
<Item id="6234" name="Pasivizo tiparin e avancuar të rrëshqitjes
(nëse keni problem me fushën e prekjes)"/>
<Item id="6211" name="Rregullimet e skajit vertikal"/>
<Item id="6212" name="Mënyra linjë"/>
<Item id="6213" name="Mënyra sfond"/>
<Item id="6214" name="Aktivizo theksimin e linjë aktuale"/>
<Item id="6231" name="Gjerësia e kufirit"/>
</Scintillas>
<NewDoc title="Dokument i ri">
<Item id="6401" name="Formati"/>
<Item id="6402" name="Windows"/>
<Item id="6403" name="Unix"/>
<Item id="6404" name="Mac"/>
<Item id="6405" name="Kodimi"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8 pa BOM"/>
<Item id="6408" name="UTF-8"/>
<Item id="6409" name="UCS-2 Endiane e madhe"/>
<Item id="6410" name="UCS-2 Endiane e vogël"/>
<Item id="6411" name="Gjuha standarde:"/>
<Item id="6419" name="Dokument i ri"/>
<Item id="6420" name="Apliko për filet e hapura ANSI"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title="Drejtoria standarde">
<Item id="6413" name="Drejtoria standarde (Hap/Ruaj)"/>
<Item id="6414" name="Ndjek dokumentin aktual"/>
<Item id="6415" name="Kujto drejtorinë e përdorur së fundi"/>
</DefaultDir>
<FileAssoc title="Shoqata e fileve">
<Item id="4009" name="Mbështetur eksts:"/>
<Item id="4010" name="Regjistruar eksts:"/>
</FileAssoc>
<LangMenu title="Meny e gjuhës">
<Item id="6505" name="Njësitë e vlefshme"/>
<Item id="6506" name="Njësitë pasive"/>
<Item id="6507" name="Bëje kompakte menynë e gjuhës"/>
<Item id="6508" name="Meny e gjuhës"/>
</LangMenu>
<TabSettings title="Rregullimet Tab">
<Item id="6301" name="Rregullimet Tab"/>
<Item id="6302" name="Zëvendëso me hapësirë"/>
<Item id="6303" name="Madhësia Tab: "/>
<Item id="6510" name="Përdor vlerën standarde"/>
</TabSettings>
<Print title="Printo">
<Item id="6601" name="Printo numrin e linjave"/>
<Item id="6602" name="Opsionet e ngjyrave"/>
<Item id="6603" name="WYSIWYG"/>
<Item id="6604" name="Anasjell"/>
<Item id="6605" name="E zezë ose e bardhë"/>
<Item id="6606" name="Nuk ka ngjyrë sfondi"/>
<Item id="6607" name="Rregullimet e anës (Njësia:mm)"/>
<Item id="6612" name="Majtas"/>
<Item id="6613" name="Krye"/>
<Item id="6614" name="Djathtas"/>
<Item id="6615" name="Fund"/>
<Item id="6706" name="Me të zeza"/>
<Item id="6707" name="Kursive"/>
<Item id="6708" name="Koka"/>
<Item id="6709" name="Pjesa majtas"/>
<Item id="6710" name="Pjesa e mesit"/>
<Item id="6711" name="Pjesa djathtas"/>
<Item id="6717" name="Me të zeza"/>
<Item id="6718" name="Kursive"/>
<Item id="6719" name="Këmba"/>
<Item id="6720" name="Pjesa majtas"/>
<Item id="6721" name="Pjesa e mesit"/>
<Item id="6722" name="Pjesa djathtas"/>
<Item id="6723" name="Shto"/>
<Item id="6725" name="Variabli:"/>
<Item id="6727" name="Shfaq këtu rregullimet e variablit tuaj"/>
<Item id="6728" name="Koka dhe këmba"/>
</Print>
<RecentFilesHistory title="Historia e fileve të fundit">
<Item id="6304" name="Historia e fileve të fundit"/>
<Item id="6306" name="Numri maks. i hyrjeve:"/>
<Item id="6305" name="Mos e kontrollo në kohën e drekës"/>
<Item id="6429" name="Shfaq"/>
<Item id="6424" name="Në nën-meny"/>
<Item id="6425" name="Vetëm emrin e filit"/>
<Item id="6426" name="Rruga e filit me emër të plotë"/>
<Item id="6427" name="Përshtat gjatësinë maksimale:"/>
</RecentFilesHistory>
<Backup title="Backup">
<Item id="6817" name="Sesioni fotografi dhe backup periodik"/>
<Item id="6818" name="Aftëso sesionin fotografi dhe backup periodik"/>
<Item id="6819" name="Backup në ëdo"/>
<Item id="6821" name="sekonda"/>
<Item id="6822" name="Backup rruga:"/>
<Item id="6309" name="Kujto sesionin aktual për drekën tjetër"/>
<Item id="6801" name="Backup (kopje sigurie)"/>
<Item id="6315" name="Asnjë"/>
<Item id="6316" name="Backup e thjeshtë"/>
<Item id="6317" name="Backup fjalëshumë"/>
<Item id="6804" name="Përshtat drejtorinë e Backup"/>
<Item id="6803" name="Drejtori:"/>
</Backup>
<AutoCompletion title="Auto-plotësimi">
<Item id="6115" name="Auto-kryeradhë"/>
<Item id="6807" name="Auto-plotësimi"/>
<Item id="6808" name="Aftëso auto-plotësimin në secilën hyrje"/>
<Item id="6809" name="Plotësimi i funksionit"/>
<Item id="6810" name="Plotësimi i fjalës"/>
<Item id="6816" name="Plotësimi i funksionit dhe fjalës"/>
<Item id="6811" name="Nga"/>
<Item id="6813" name="karaktere"/>
<Item id="6814" name="Vlerat e vlefshme: 1 - 9"/>
<Item id="6815" name="Parametrat e funksionit aluzion për hyrjet"/>
<Item id="6851" name="Auto-fut"/>
<Item id="6857" name=" html/xml etiketa e mbylljes"/>
<Item id="6858" name="Hap"/>
<Item id="6859" name="Mbyll"/>
<Item id="6860" name="Pala që përkon 1:"/>
<Item id="6863" name="Pala që përkon 2:"/>
<Item id="6866" name="Pala që përkon 3:"/>
</AutoCompletion>
<MultiInstance title="Multi-instancë">
<Item id="6151" name="Rregullimet e Multi-instancës"/>
<Item id="6152" name="Hap seionin e një instance të re Notepad++"/>
<Item id="6153" name="Gjithmonë në mënyrën multi-instancë"/>
<Item id="6154" name="Standard (mono-instancë)"/>
<Item id="6155" name="* Modifikimi i këtij rregullimi ka nevojë për rifillimin e Notepad++"/>
</MultiInstance>
<Delimiter title="Delimiter">
<Item id="6251" name="Rregullimet e zgjedhjes delimiter (Ctrl + Miu klikim dyfish)"/>
<Item id="6252" name="Hap"/>
<Item id="6255" name="Mbyll"/>
<Item id="6256" name="Lejo në disa linja"/>
</Delimiter>
<Cloud title="Cloud">
<Item id="6262" name="Rregullimet në cloud"/>
<Item id="6263" name="Jo re"/>
<Item id="6264" name="Dropbox"/>
<Item id="6265" name="OneDrive"/>
<Item id="6266" name="Google Drive"/>
<!--Item id="6261" name="Please restart Notepad++ to take effect."/-->
</Cloud>
<MISC title="MISC.">
<Item id="6307" name="Aftëso"/>
<Item id="6308" name="Minimizo në tabaken e sistemit"/>
<Item id="6312" name="Statusi i filit Auto-Detekto"/>
<Item id="6313" name="Aktualizo në qetësi"/>
<Item id="6318" name="Rregullimet e lidhjes së klikueshme"/>
<Item id="6325" name="Rrëshqit deri në linjën e fundit pas aktualizimit"/>
<Item id="6319" name="Aftëso"/>
<Item id="6320" name="Nuk ka nënvizim"/>
<Item id="6322" name="Fili i sesionit ekst.:"/>
<Item id="6323" name="Aftëso Notepad++ auto-aktualizo"/>
<Item id="6324" name="Shkëmbyesi i dokumenteve (Ctrl+TAB)"/>
<Item id="6326" name="Aftëso theksimin e zgjuar"/>
<Item id="6329" name="Thekso etiketat që përkojnë"/>
<Item id="6327" name="Aftëso"/>
<Item id="6328" name="Thekso atributet e etiketave"/>
<Item id="6330" name="Thekso zonën e komentit/php/asp"/>
<Item id="6331" name="Shfaq vetëm emrin e filit në linjën e titullit"/>
<Item id="6332" name="Kasa që përkon"/>
<Item id="6333" name="Theksim i zgjuar"/>
<Item id="6334" name="Autodetekto kodimin e karaktereve"/>
<Item id="6335" name="Trajto karakterin backslash si escape për SQL"/>
<Item id="6114" name="Aftëso"/>
<Item id="6117" name="Aftëso sjelljen MRU"/>
</MISC>
</Preference>
<MultiMacro title="Ekzekuto një Macro shumë herë">
<Item id="1" name="Ekzekuto"/>
<Item id="2" name="Anulo"/>
<Item id="8006" name="Macro që ekzekutohet:"/>
<Item id="8001" name="Ekzekuto"/>
<Item id="8005" name="herë"/>
<Item id="8002" name="Ekzekuto deri në fund të filit"/>
</MultiMacro>
<Window title="Windows">
<Item id="1" name="Aktivizo"/>
<Item id="2" name="OK"/>
<Item id="7002" name="Ruaj"/>
<Item id="7003" name="Mbyll dritaren(t)"/>
<Item id="7004" name="Rendit tabs"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Editori i kolonës">
<Item id="2023" name="Teksti që futet"/>
<Item id="2033" name="Numri që futet"/>
<Item id="2030" name="Numri fillestar:"/>
<Item id="2031" name="Rrit sipas:"/>
<Item id="2035" name="Ngarkon zerot"/>
<Item id="2032" name="Formato"/>
<Item id="2024" name="Dhj"/>
<Item id="2025" name="Tet"/>
<Item id="2026" name="Hex"/>
<Item id="2027" name="Bin"/>
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Anulo"/>
</ColumnEditor>
</Dialog>
<MessageBox>
<ContextMenuXmlEditWarning title="Korrigjimi i menysë së përmbajtjes" message="Korrigjimi i contextMenu.xml ju lejon të modifikoni menytë taf-paf (popup) të përmbajtjes së Notepad++.\rDuhet të rifilloni Notepad++, që të hyjë në efekt pas modifikimit të contextMenu.xml."/>
<NppHelpAbsentWarning title="Fili nuk ekziston" message="\rnuk ekziston. Ju lutem, shkarkoje nga faqja e Notepad++."/>
<SaveCurrentModifWarning title="Ruaj modifikimin aktual" message="Duhet të ruani modifikimet aktuale.\rTë gjitha modifikimet e ruajtura nuk mund të ribëhen.\r\rVazhdo?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Humb paralajmërimin e aftësisë mosbëj" message="Duhet të ruani modifikimin aktual.\rTë gjitha modifikimet e ruajtura nuk mund të ribëhen.\r\rVazhdo?"/>
<CannotMoveDoc title="Lëviz për tek Instanca e re Notepad++" message="Dokumenti është modifikuar, ruaje atë pastaj provo përsëri."/>
<DocReloadWarning title="Ringarko" message="A jeni i sigurtë se doni të ringarkomi filin aktual dhe humbni ndryshimet e bëra në Notepad++?"/>
<FileLockedWarning title="Ruajtja dështoi" message="Ju lutem, kontrollo nëse ky fil është i hapur në ndonjë program tjetër"/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message="Fili është ndërkohë i hapur në Notepad++."/>
<DeleteFileFailed title="Fshij filin" message="Fshirja e filit dështoi"/>
<!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<NbFileToOpenImportantWarning title="Numri i fileve për t'u hapur është tepër i madh" message="$INT_REPLACE$ filet janë duke u hapur.\rA jeni i sigurtë për t'i hapur ato?"/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="Historia e Clipboard"/>
</ClipboardHistory>
<DocSwitcher>
<PanelTitle name="Shkëmbyesi Doc"/>
<ColumnName name="Emri"/>
<ColumnExt name="Ekst."/>
</DocSwitcher>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="Paneli i futjes ASCII"/>
<ColumnVal name="Vlera"/>
<ColumnHex name="Hex"/>
<ColumnChar name="Karakteri"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Harta e dokumentit"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name="Lista e funksioneve"/>
<SortTip name="Rendit" />
<ReloadTip name="Ringarko" />
</FunctionList>
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Projekti"/>
<WorkspaceRootName name="Hapësira e punës"/>
<NewProjectName name="Emri i projektit"/>
<NewFolderName name="Emri i dosjes"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Hapësira e punës"/>
<Item id="1" name="Korrigjo"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Hapësirë e re pune"/>
<Item id="3123" name="Hap hapësirën e punës"/>
<Item id="3124" name="Ringarko hapësirën e punës"/>
<Item id="3125" name="Ruaj"/>
<Item id="3126" name="Ruaj si..."/>
<Item id="3127" name="Ruaj një kopje si..."/>
<Item id="3121" name="Shto projekt të ri"/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3111" name="Riemëro"/>
<Item id="3112" name="Shto dosje"/>
<Item id="3113" name="Shto file..."/>
<Item id="3117" name="Shto file nga drejtoria..."/>
<Item id="3114" name="Largo"/>
<Item id="3118" name="Lëviz lart"/>
<Item id="3119" name="Lëviz poshtë"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3111" name="Riemëro"/>
<Item id="3112" name="Shto dosje"/>
<Item id="3113" name="Shto file..."/>
<Item id="3117" name="Shto file nga drejtoria..."/>
<Item id="3114" name="Largo"/>
<Item id="3118" name="Lëviz lart"/>
<Item id="3119" name="Lëviz poshtë"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3111" name="Riemëro"/>
<Item id="3115" name="Largo"/>
<Item id="3116" name="Modifiko rrugën e filit"/>
<Item id="3118" name="Lëviz lart"/>
<Item id="3119" name="Lëviz poshtë"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>
You can’t perform that action at this time.