Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1296 lines (1269 sloc) 83.4 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
## Bulgarian localization for Notepad++ ##
Translators:.....: 2007-2012 - Milen Metev (Tragedy); 2014-yyyy - RDD
Last revision:...: 15.03.2018 by RDD <astral_86[at]mail[dot]bg>
Download:........: https://gist.github.com/rddim/bd37264898c3a17363e7437bcf1b4803
-->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Български" filename="bulgarian.xml">
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Файл"/>
<Item menuId="edit" name="&amp;Редактиране"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Търсене"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Изглед"/>
<Item menuId="encoding" name="&amp;Кодировки"/>
<Item menuId="language" name="&amp;Синтаксис"/>
<Item menuId="settings" name="&amp;Настройки"/>
<Item menuId="tools" name="&amp;Инструменти"/>
<Item menuId="macro" name="&amp;Макроси"/>
<Item menuId="run" name="Ст&amp;артиране"/>
<Item idName="Plugins" name="&amp;Добавки"/>
<Item idName="Window" name="&amp;Прозорци"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<!-- Меню "Файл" -->
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Местоположение на файла"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Затваряне на разделите"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="&amp;Последно използвани"/>
<!-- Меню "Редактиране" -->
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Копиране в системния буфер"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="Табулация"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Смяна на регистъра"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Редове"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Коментари"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="Автоматично завършване"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="Формат за край на ред"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="Интервали"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="Специално поставяне"/>
<Item subMenuId="edit-onSelection" name="При маркиране"/>
<!-- Меню "Търсене" -->
<Item subMenuId="search-markAll" name="Маркиране на всичко"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Размаркиране на всичко"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Преминаване нагоре"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Преминаване надолу"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="Отметки"/>
<!-- Меню "Изглед" -->
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Показване на символи"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Мащабиране"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Текущ документ"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Избор на раздел"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Свиване на ниво"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Разгъване на ниво"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Проект"/>
<!-- Меню "Кодировки" -->
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Набор от знаци"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="Арабски"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="Балтийски"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="Келтски"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="Кирилица"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="Централноевропейски"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="Китайски"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="Източноевропейски"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="Гръцки"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="Иврит"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="Японски"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="Корейски"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="Северноевропейски"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="Тайландски"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="Турски"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="Западноевропейски"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="Виетнамски"/>
<!-- Меню "Настройки" -->
<Item subMenuId="settings-import" name="Внасяне"/>
<!-- Меню "Инструменти" -->
<Item subMenuId="tools-md5" name="MD5"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<!-- Меню "Файл" начало -->
<Item id="41001" name="&amp;Нов"/>
<Item id="41002" name="&amp;Отваряне"/>
<!-- Подменю "Местоположение на файла" -->
<Item id="41019" name="Отваряне на папката"/>
<Item id="41020" name="Отваряне в cmd конзола"/>
<!-- Меню "Файл" -->
<Item id="41023" name="Отваряне по подразбиране"/>
<Item id="41022" name="Отваряне на директория..."/>
<Item id="41014" name="&amp;Презареждане от носителя"/>
<Item id="41006" name="&amp;Запис"/>
<Item id="41008" name="Запис &amp;като..."/>
<Item id="41015" name="Запис на копие като..."/>
<Item id="41007" name="Запис на &amp;всички"/>
<Item id="41017" name="Преименуване..."/>
<Item id="41003" name="З&amp;атваряне"/>
<Item id="41004" name="Затваряне на в&amp;сички"/>
<!-- Подменю "Затваряне на разделите" -->
<Item id="41005" name="Всички, без текущия"/>
<Item id="41009" name="Всички отляво"/>
<Item id="41018" name="Всички отдясно"/>
<!-- Меню "Файл" -->
<Item id="41016" name="Преместване в кошчето"/>
<Item id="41012" name="Зареждане на сесия..."/>
<Item id="41013" name="Запис на сесия..."/>
<Item id="41010" name="Печат..."/>
<Item id="1001" name="Бърз печат"/>
<!-- Подменю "Последно използвани" -->
<Item id="41021" name="Отваряне на последно затворен файл"/>
<Item id="42040" name="Отваряне на всички файлове от списъка"/>
<Item id="42041" name="Изчистване на списъка с файлове"/>
<Item id="41011" name="&amp;Изход"/>
<!-- Меню "Файл" край -->
<!-- Меню "Редактиране" начало -->
<Item id="42003" name="&amp;Отмяна"/>
<Item id="42004" name="&amp;Връщане"/>
<Item id="42001" name="Из&amp;рязване"/>
<Item id="42002" name="&amp;Копиране"/>
<Item id="42005" name="&amp;Поставяне"/>
<Item id="42006" name="Из&amp;триване"/>
<Item id="42007" name="Избиране на &amp;всичко"/>
<Item id="42020" name="Начало / Край на маркиране"/>
<!-- Подменю "Копиране в системния буфер -->
<Item id="42029" name="Текущият път на файла"/>
<Item id="42030" name="Текущото име на файла"/>
<Item id="42031" name="Текущият път на папката"/>
<!-- Подменю "Табулация" -->
<Item id="42008" name="Увеличаване на отстъпа"/>
<Item id="42009" name="Намаляване на отстъпа"/>
<!-- Подменю "Смяна на регистъра" -->
<Item id="42016" name="&amp;ГЛАВНИ БУКВИ"/>
<Item id="42017" name="&amp;малки букви"/>
<Item id="42067" name="Главна Буква На &amp;Всяка Дума"/>
<Item id="42068" name="Главна Буква На Всяка Дума (смесено)"/>
<Item id="42069" name="&amp;Изречение"/>
<Item id="42070" name="Изречение (смесено)"/>
<Item id="42071" name="&amp;оБРАТЕН рЕГИСТЪР"/>
<Item id="42072" name="&amp;прОиЗвоЛНо"/>
<!-- Подменю "Редове" -->
<Item id="42010" name="Дублиране на текущия ред"/>
<Item id="42012" name="Разделяне на редове"/>
<Item id="42013" name="Обединяване на редове"/>
<Item id="42059" name="Сортиране по възходящ ред"/>
<Item id="42061" name="Възходящо сортиране като цели числа"/>
<Item id="42063" name="Възходящо сортиране като десетични знаци (запетая)"/>
<Item id="42065" name="Възходящо сортиране като десетични знаци (точка)"/>
<Item id="42060" name="Сортиране по низходящ ред"/>
<Item id="42062" name="Низходящо сортиране като цели числа"/>
<Item id="42064" name="Низходящо сортиране като десетични знаци (запетая)"/>
<Item id="42066" name="Низходящо сортиране като десетични знаци (точка)"/>
<Item id="42014" name="Преместване текущия ред нагоре"/>
<Item id="42015" name="Преместване текущия ред надолу"/>
<Item id="42055" name="Премахване на празни редове"/>
<Item id="42056" name="Премахване на празни редове (съдържащи знак за интервал)"/>
<Item id="42057" name="Вмъкване на празен ред над текущия"/>
<Item id="42058" name="Вмъкване на празен ред под текущия"/>
<!-- Подменю "Коментари" -->
<Item id="42022" name="(Раз)коментиране на ред"/>
<Item id="42035" name="Коментиране на ред"/>
<Item id="42036" name="Разкоментиране на ред"/>
<Item id="42023" name="Коментиране на блок"/>
<Item id="42047" name="Разкоментиране на блок"/>
<!-- Подменю "Автоматично завършване" -->
<Item id="50000" name="Завършване на функция"/>
<Item id="50001" name="Завършване на дума"/>
<Item id="50002" name="Подсказка за функциите"/>
<Item id="50006" name="Завършване на път"/>
<!-- Подменю "Формат за край на ред" -->
<Item id="45001" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="Macintosh (CR)"/>
<!-- Подменю "Интервали" -->
<Item id="42024" name="Премахване на крайни интервали"/>
<Item id="42042" name="Премахване на начални интервали"/>
<Item id="42043" name="Премахване на начални и крайни интервали"/>
<Item id="42044" name="Преобразуване на край на ред в интервал"/>
<Item id="42045" name="Премахване на излишни интервали и край на редове"/>
<Item id="42046" name="Преобразуване на табулация в интервал"/>
<Item id="42054" name="Преобразуване на интервал в табулация (всичко)"/>
<Item id="42053" name="Преобразуване на интервал в табулация (начало на ред)"/>
<!-- Подменю "Специално поставяне" -->
<Item id="42038" name="Поставяне на HTML съдържание"/>
<Item id="42039" name="Поставяне на RTF съдържание"/>
<Item id="42048" name="Копиране на двоично съдържание"/>
<Item id="42049" name="Изрязване на двоично съдържание"/>
<Item id="42050" name="Поставяне на двоично съдържание"/>
<!-- Подменю "При маркиране" -->
<Item id="42073" name="Отваряне на файл"/>
<Item id="42074" name="Отваряне папката на файла"/>
<Item id="42075" name="Търсене в интернет"/>
<Item id="42076" name="Промяна на търсеща машина..."/>
<!-- Меню "Редактиране" -->
<Item id="42037" name="Колонен режим..."/>
<Item id="42034" name="Колонен редактор..."/>
<Item id="42051" name="Панел със знаци"/>
<Item id="42052" name="История на системния буфер"/>
<Item id="42028" name="Само за четене"/>
<Item id="42033" name="Премахване на &quot;Само за четене&quot;"/>
<!-- Меню "Редактиране" край -->
<!-- Меню "Търсене" начало -->
<Item id="43001" name="&amp;Търсене..."/>
<Item id="43013" name="Търсене във файлове"/>
<Item id="43002" name="Намиране на &amp;следващ"/>
<Item id="43010" name="Намиране на &amp;предходен"/>
<Item id="43048" name="Маркиране и намиране на следващ"/>
<Item id="43049" name="Маркиране и намиране на предходен"/>
<Item id="43014" name="Намиране (с регистър) на следващ"/>
<Item id="43015" name="Намиране (с регистър) на предходен"/>
<Item id="43003" name="&amp;Замяна..."/>
<Item id="43011" name="&amp;Търсене, докато се пише"/>
<Item id="43045" name="Прозорец с резултати от търсене"/>
<Item id="43046" name="Следващ резултат от търсене"/>
<Item id="43047" name="Предходен резултат от търсене"/>
<Item id="43004" name="&amp;Отиване на..."/>
<Item id="43009" name="Отиване до съответстващата скоба"/>
<Item id="43053" name="Маркиране на всичко между скобите"/>
<Item id="43054" name="&amp;Маркиране..."/>
<!-- Подменю "Маркиране на всичко" -->
<Item id="43022" name="Използване на 1-ви стил"/>
<Item id="43024" name="Използване на 2-ри стил"/>
<Item id="43026" name="Използване на 3-ти стил"/>
<Item id="43028" name="Използване на 4-ти стил"/>
<Item id="43030" name="Използване на 5-ти стил"/>
<!-- Подменю "Размаркиране на всичко" -->
<Item id="43023" name="Изчистване на 1-ви стил"/>
<Item id="43025" name="Изчистване на 2-ри стил"/>
<Item id="43027" name="Изчистване на 3-ти стил"/>
<Item id="43029" name="Изчистване на 4-ти стил"/>
<Item id="43031" name="Изчистване на 5-ти стил"/>
<Item id="43032" name="Всички стилове"/>
<!-- Подменю "Преминаване нагоре" -->
<Item id="43033" name="1-ви стил"/>
<Item id="43034" name="2-ри стил"/>
<Item id="43035" name="3-ти стил"/>
<Item id="43036" name="4-ти стил"/>
<Item id="43037" name="5-ти стил"/>
<Item id="43038" name="Търсене на стил"/>
<!-- Подменю "Преминаване надолу" -->
<Item id="43039" name="1-ви стил"/>
<Item id="43040" name="2-ри стил"/>
<Item id="43041" name="3-ти стил"/>
<Item id="43042" name="4-ти стил"/>
<Item id="43043" name="5-ти стил"/>
<Item id="43044" name="Търсене на стил"/>
<!-- Подменю "Отметки" -->
<Item id="43005" name="Добавяне / Премахване"/>
<Item id="43006" name="Следваща"/>
<Item id="43007" name="Предходна"/>
<Item id="43008" name="Изчистване на всички"/>
<Item id="43018" name="Изрязване на отметнати редове"/>
<Item id="43019" name="Копиране на отметнати редове"/>
<Item id="43020" name="Поставяне (замяна) в отметнати редове"/>
<Item id="43021" name="Премахване на отметнати редове"/>
<Item id="43051" name="Премахване на неотметнати редове"/>
<Item id="43050" name="Обръщане на отметките"/>
<!-- Меню "Търсене" -->
<Item id="43052" name="Търсене на знаци в обхват..."/>
<!-- Меню "Търсене" край -->
<!-- Меню "Изглед" начало -->
<Item id="44034" name="Винаги на преден план"/>
<Item id="44032" name="Цял екран"/>
<Item id="44009" name="Прозорец без менюта"/>
<!-- Подменю "Показване на символи" -->
<Item id="44025" name="Интервали и табулации"/>
<Item id="44026" name="Край на ред"/>
<Item id="44019" name="Всички знаци"/>
<Item id="44020" name="Линии за табулация"/>
<Item id="44041" name="Пренесени редове"/>
<!-- Подменю "Мащабиране" -->
<Item id="44023" name="&amp;Увеличаване на мащаба"/>
<Item id="44024" name="&amp;Намаляване на мащаба"/>
<Item id="44033" name="Възстановяване на мащаба"/>
<!-- Подменю "Текущ документ" -->
<Item id="10001" name="Преместване в съседен изглед"/>
<Item id="10002" name="Клониране в съседен изглед"/>
<Item id="10003" name="Преместване в нов прозорец"/>
<Item id="10004" name="Отваряне в нов прозорец"/>
<!-- Подменю "Избор на раздел" -->
<Item id="44086" name="1-ви"/>
<Item id="44087" name="2-ри"/>
<Item id="44088" name="3-ти"/>
<Item id="44089" name="4-ти"/>
<Item id="44090" name="5-ти"/>
<Item id="44091" name="6-ти"/>
<Item id="44092" name="7-ти"/>
<Item id="44093" name="8-ти"/>
<Item id="44094" name="9-ти"/>
<Item id="44095" name="Следващ"/>
<Item id="44096" name="Предходен"/>
<Item id="44098" name="Преместване напред"/>
<Item id="44099" name="Преместване назад"/>
<!-- Меню "Изглед" -->
<Item id="44022" name="На повече редове"/>
<Item id="44072" name="Фокусиране на съседния изглед"/>
<Item id="44042" name="Скриване на редове"/>
<Item id="44010" name="Свиване на всички редове"/>
<Item id="44029" name="Разгъване на всички редове"/>
<Item id="44030" name="Свиване на текущото ниво"/>
<Item id="44031" name="Разгъване на текущото ниво"/>
<Item id="44049" name="Информация за файла..."/>
<!-- Подменю "Проект" -->
<Item id="44081" name="Проектен панел 1"/>
<Item id="44082" name="Проектен панел 2"/>
<Item id="44083" name="Проектен панел 3"/>
<!-- Меню "Изглед" -->
<Item id="44085" name="Директория като работно място"/>
<Item id="44080" name="Карта на документа"/>
<Item id="44084" name="Списък с функции"/>
<Item id="44035" name="Синхрон при вертикално превъртане"/>
<Item id="44036" name="Синхрон при хоризонтално превъртане"/>
<Item id="42026" name="Посока на текста - отдясно наляво"/>
<Item id="42027" name="Посока на текста - отляво надясно"/>
<Item id="44097" name="Наблюдение (tail -f)"/>
<!-- Меню "Изглед" край -->
<!-- Меню "Кодировки" начало -->
<Item id="45004" name="Кодиране в ANSI"/>
<Item id="45008" name="Кодиране в UTF-8"/>
<Item id="45005" name="Кодиране в UTF-8-BOM"/>
<Item id="45006" name="Кодиране в UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="45007" name="Кодиране в UCS-2 LE BOM"/>
<!-- Меню "Кодировки" -->
<Item id="45009" name="Преобразуване в ANSI"/>
<Item id="45010" name="Преобразуване в UTF-8"/>
<Item id="45011" name="Преобразуване в UTF-8-BOM"/>
<Item id="45012" name="Преобразуване в UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="45013" name="Преобразуване в UCS-2 LE BOM"/>
<!-- Меню "Кодировки" край -->
<!-- Меню "Синтаксис" начало -->
<Item id="46250" name="Дефиниране на синтаксис..."/>
<Item id="46180" name="Дефиниран от потребителя"/>
<!-- Меню "Синтаксис" край -->
<!-- Меню "Настройки" начало -->
<Item id="48011" name="Предпочитания..."/>
<Item id="46001" name="Стилове..."/>
<Item id="48009" name="Бързи клавиши..."/>
<!-- Подменю "Внасяне" -->
<Item id="48005" name="Добавки..."/>
<Item id="48006" name="Теми..."/>
<!-- Меню "Настройки" -->
<Item id="48018" name="Контекстно меню"/>
<!-- Меню "Настройки" край -->
<!-- Меню "Инструменти" начало -->
<!-- Подменю "MD5" -->
<Item id="48501" name="Генериране от текст..."/>
<Item id="48502" name="Генериране от файлове..."/>
<Item id="48503" name="Генериране в системния буфер"/>
<!-- Меню "Инструменти" край -->
<!-- Меню "Макроси" начало -->
<Item id="42018" name="&amp;Начало на запис"/>
<Item id="42019" name="&amp;Край на запис"/>
<Item id="42021" name="&amp;Изпълнение"/>
<Item id="42025" name="Запис на текущия макрос..."/>
<Item id="42032" name="&amp;Многократно изпълнение..."/>
<Item id="48016" name="Редактиране..."/>
<!-- Меню "Макроси" край -->
<!-- Меню "Стартиране" начало -->
<Item id="49000" name="&amp;Стартиране на програма..."/>
<Item id="48017" name="Преки пътища и команди..."/>
<!-- Меню "Стартиране" край -->
<!-- Меню "?" начало -->
<Item id="47010" name="Параметри на командния ред..."/>
<Item id="47001" name="Notepad++ домашна страница"/>
<Item id="47002" name="Notepad++ страница на проекта"/>
<Item id="47004" name="Notepad++ общност (Форум)"/>
<Item id="47005" name="Още добавки"/>
<Item id="47003" name="Онлайн документация"/>
<Item id="47006" name="Обновяване на Notepad++"/>
<Item id="47009" name="Задаване на прокси за обновяване..."/>
<Item id="47000" name="Относно Notepad++"/>
<Item id="47011" name="Поддръжка в реално време"/>
<Item id="47012" name="Инфо за отстраняване на грешки..."/>
<!-- Меню "?" край -->
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<!-- Дясно щракане върху раздел -->
<Item CMID="0" name="Затваряне"/>
<Item CMID="1" name="Затваряне на всички без този"/>
<Item CMID="17" name="Затваряне на всички отляво"/>
<Item CMID="18" name="Затваряне на всички отдясно"/>
<Item CMID="2" name="Запис"/>
<Item CMID="3" name="Запис като..."/>
<Item CMID="10" name="Преименуване"/>
<Item CMID="11" name="Преместване в кошчето"/>
<Item CMID="16" name="Презареждане"/>
<Item CMID="4" name="Печат"/>
<Item CMID="19" name="Отваряне папката на файла"/>
<Item CMID="20" name="Отваряне папката на файла в cmd"/>
<Item CMID="21" name="Отваряне по подразбиране"/>
<Item CMID="12" name="Само за четене"/>
<Item CMID="13" name="Премахване на &quot;Само за четене&quot;"/>
<Item CMID="7" name="Копиране пълния път на файла"/>
<Item CMID="8" name="Копиране името на файла"/>
<Item CMID="9" name="Копиране пълния път на папката"/>
<Item CMID="5" name="Преместване в съседен изглед"/>
<Item CMID="6" name="Клониране в съседен изглед"/>
<Item CMID="14" name="Преместване в нов прозорец"/>
<Item CMID="15" name="Отваряне в нов прозорец"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<!-- Меню "Редактиране" - "Колонен редактор..." -->
<ColumnEditor title="Колонен редактор">
<Item id="2023" name="Текст за вмъкване"/>
<Item id="2033" name="Числа за вмъкване"/>
<Item id="2030" name="Начално число :"/>
<Item id="2031" name="Увеличаване с :"/>
<Item id="2036" name="Повтаряне :"/>
<Item id="2035" name="започване с 0"/>
<Item id="2032" name="Формат"/>
<Item id="2024" name="Десетичен"/>
<Item id="2025" name="Осмичен"/>
<Item id="2026" name="Шестнадесетичен"/>
<Item id="2027" name="Двоичен"/>
<Item id="1" name="Добре"/>
<Item id="2" name="Отказ"/>
</ColumnEditor>
<!-- Прозорец за търсене -->
<Find title="" titleFind="Търсене" titleReplace="Замяна" titleFindInFiles="Търсене във файлове" titleMark="Маркиране">
<!-- "Търсене" -->
<Item id="1614" name="&amp;Брой съвпадения"/>
<Item id="1636" name="Намиране на всичко във всички &amp;отворени"/>
<Item id="1641" name="Намиране на всичко в &amp;текущият файл"/>
<!-- "Замяна" -->
<Item id="1608" name="&amp;Замяна"/>
<Item id="1609" name="Замяна на &amp;всичко"/>
<Item id="1635" name="Замяна на всичко във всички &amp;отворени"/>
<!-- "Търсене във файлове" -->
<Item id="1660" name="&amp;Замяна във файловете"/>
<Item id="1654" name="&amp;Филтри :"/>
<Item id="1655" name="П&amp;апка :"/>
<Item id="1661" name="Според текущия файл"/>
<Item id="1659" name="В &amp;скрити папки"/>
<!-- "Маркиране" -->
<Item id="1633" name="Изчистване на всички"/>
<Item id="1616" name="&amp;Отметка на реда"/>
<Item id="1618" name="Изчистване при всяко търсене"/>
<!-- Диалог за "Търсене, Замяна, Търсене във файлове, Маркиране" -->
<Item id="1" name="Намиране на &amp;следващ"/>
<Item id="2" name="Затваряне"/>
<Item id="1620" name="&amp;Търсене на :"/>
<Item id="1722" name="Обратна посока"/>
<Item id="1603" name="Само &amp;цели думи"/>
<Item id="1604" name="Главни / малки букви"/>
<Item id="1606" name="&amp;Кръгово търсене"/>
<Item id="1624" name="Режим на търсене"/>
<Item id="1625" name="&amp;Нормален"/>
<Item id="1626" name="&amp;Разширен (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1605" name="Р&amp;егулярен израз"/>
<Item id="1703" name=". и &amp;нов ред"/>
<Item id="1687" name="При неактивност"/>
<Item id="1688" name="Винаги"/>
<Item id="1632" name="В &amp;избраното"/>
<Item id="1615" name="Маркиране на всички"/>
<Item id="1611" name="З&amp;амяна с :"/>
<Item id="1656" name="Намиране на всички"/>
<Item id="1658" name="Във всички по&amp;дпапки"/>
<Item id="1686" name="Прозра&amp;чност"/>
</Find>
<!-- Прозорец за "Търсене в намерените резултати" -->
<FindInFinder title="Търсене в намерените резултати">
<Item id="1" name="Намиране на всички"/>
<Item id="2" name="Затваряне"/>
<Item id="1711" name="&amp;Търсене на :"/>
<Item id="1713" name="Търсене само в намерените редове"/>
<Item id="1714" name="Само &amp;цели думи"/>
<Item id="1715" name="Главни / малки букви"/>
<Item id="1716" name="Режим на търсене"/>
<Item id="1717" name="&amp;Нормален"/>
<Item id="1719" name="Р&amp;егулярен израз"/>
<Item id="1718" name="&amp;Разширен (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1720" name=". и &amp;нов ред"/>
</FindInFinder>
<!-- Меню "Търсене" начало -->
<!-- "Отиване на..." -->
<GoToLine title="Отиване на...">
<Item id="2007" name="&amp;Ред"/>
<Item id="2008" name="&amp;Отместване"/>
<Item id="2004" name="Сега сте на:"/>
<Item id="2005" name="Отиване на:"/>
<Item id="2006" name="Последен ред:"/>
<Item id="1" name="Отиване"/>
<Item id="2" name="Никъде не отивам"/>
</GoToLine>
<!-- "Търсене на знаци в обхват..." -->
<FindCharsInRange title="Търсене на знаци в обхват...">
<Item id="2901" name="Не-ASCII знаци (128-255)"/>
<Item id="2902" name="ASCII знаци (0 - 127)"/>
<Item id="2903" name="Обхват:"/>
<Item id="2908" name="Посока"/>
<Item id="2906" name="Нагоре"/>
<Item id="2907" name="Надолу"/>
<Item id="2909" name="Кръгово търсене"/>
<Item id="2910" name="Търсене"/>
<Item id="2" name="Затваряне"/>
</FindCharsInRange>
<!-- Меню "Търсене" край -->
<!-- Меню "Синтаксис" - "Дефиниране на синтаксис" -->
<UserDefine title="Дефиниране от потребителя">
<Item id="20007" name="Синтаксис: "/>
<Item id="20003" name="Нов..."/>
<Item id="20005" name="Запис като..."/>
<Item id="20015" name="Внасяне..."/>
<Item id="20016" name="Изнасяне..."/>
<Item id="20001" name="Закачане"/>
<Item id="20012" name="Главни/малки букви"/>
<Item id="20009" name="разш.:"/>
<Item id="20002" name="Преименуване"/>
<Item id="20004" name="Премахване"/>
<Item id="20011" name="Прозрачност"/>
<!-- Настройки на стила -->
<StylerDialog title="Настройки на стила">
<Item id="25030" name="Стил на шрифта"/>
<Item id="25031" name="Име:"/>
<Item id="25032" name="Размер:"/>
<Item id="25001" name="Получер"/>
<Item id="25002" name="Курсив"/>
<Item id="25003" name="Подчертан"/>
<Item id="25006" name="Цвят на текста"/>
<Item id="25007" name="Фон на текста"/>
<Item id="25029" name="Влагане"/>
<Item id="25008" name="Разграничител 1"/>
<Item id="25009" name="Разграничител 2"/>
<Item id="25010" name="Разграничител 3"/>
<Item id="25011" name="Разграничител 4"/>
<Item id="25012" name="Разграничител 5"/>
<Item id="25013" name="Разграничител 6"/>
<Item id="25014" name="Разграничител 7"/>
<Item id="25015" name="Разграничител 8"/>
<Item id="25018" name="Ключови думи 1"/>
<Item id="25019" name="Ключови думи 2"/>
<Item id="25020" name="Ключови думи 3"/>
<Item id="25021" name="Ключови думи 4"/>
<Item id="25022" name="Ключови думи 5"/>
<Item id="25023" name="Ключови думи 6"/>
<Item id="25024" name="Ключови думи 7"/>
<Item id="25025" name="Ключови думи 8"/>
<Item id="25016" name="Блоков коментар"/>
<Item id="25017" name="Линеен коментар"/>
<Item id="25026" name="Оператори 1"/>
<Item id="25027" name="Оператори 2"/>
<Item id="25028" name="Числа"/>
</StylerDialog>
<!-- Настройки по подразбиране -->
<Folder title="Настройки по подразбиране">
<Item id="21105" name="Документация"/>
<Item id="21104" name="Временен сайт:"/>
<Item id="21101" name="Стил по подразбиране"/>
<Item id="21102" name="Настройки"/>
<Item id="21106" name="&amp;Компактно свиване (и на празни редове)"/>
<Item id="21220" name="Свиване на код 1-ви стил"/>
<Item id="21224" name="Символ за отваряне:"/>
<Item id="21225" name="Символ за среда:"/>
<Item id="21226" name="Символ за затваряне:"/>
<Item id="21227" name="Стил"/>
<Item id="21320" name="Свиване на код 2-ри стил (с разделители)"/>
<Item id="21324" name="Символ за отваряне:"/>
<Item id="21325" name="Символ за среда:"/>
<Item id="21326" name="Символ за затваряне:"/>
<Item id="21327" name="Стил"/>
<Item id="21420" name="Свиване на коментар"/>
<Item id="21424" name="Символ за отваряне:"/>
<Item id="21425" name="Символ за среда:"/>
<Item id="21426" name="Символ за затваряне:"/>
<Item id="21427" name="Стил"/>
</Folder>
<!-- Ключови думи -->
<Keywords title="Ключови думи">
<Item id="22101" name="1-ва група"/>
<Item id="22201" name="2-ра група"/>
<Item id="22301" name="3-та група"/>
<Item id="22401" name="4-та група"/>
<Item id="22451" name="5-та група"/>
<Item id="22501" name="6-та група"/>
<Item id="22551" name="7-ма група"/>
<Item id="22601" name="8-ма група"/>
<Item id="22121" name="Префикс"/>
<Item id="22221" name="Префикс"/>
<Item id="22321" name="Префикс"/>
<Item id="22421" name="Префикс"/>
<Item id="22471" name="Префикс"/>
<Item id="22521" name="Префикс"/>
<Item id="22571" name="Префикс"/>
<Item id="22621" name="Префикс"/>
<Item id="22122" name="Стил"/>
<Item id="22222" name="Стил"/>
<Item id="22322" name="Стил"/>
<Item id="22422" name="Стил"/>
<Item id="22472" name="Стил"/>
<Item id="22522" name="Стил"/>
<Item id="22572" name="Стил"/>
<Item id="22622" name="Стил"/>
</Keywords>
<!-- Коментари и числа -->
<Comment title="Коментари и числа">
<Item id="23003" name="Позиция на линеен коментар"/>
<Item id="23004" name="Разрешаване навсякъде"/>
<Item id="23005" name="Само в началото на реда"/>
<Item id="23006" name="Предхождан от празно място"/>
<Item id="23001" name="Свиване на коментари"/>
<Item id="23301" name="Символи за линеен коментар"/>
<Item id="23326" name="Стил"/>
<Item id="23323" name="Отваряне:"/>
<Item id="23324" name="Продължение:"/>
<Item id="23325" name="Затваряне:"/>
<Item id="23101" name="Символи за блоков коментар"/>
<Item id="23124" name="Стил"/>
<Item id="23122" name="Отваряне:"/>
<Item id="23123" name="Затваряне:"/>
<Item id="23201" name="Числа"/>
<Item id="23220" name="Стил"/>
<Item id="23230" name="Префикс 1"/>
<Item id="23232" name="Префикс 2"/>
<Item id="23234" name="Допълн. 1"/>
<Item id="23236" name="Допълн. 2"/>
<Item id="23238" name="Суфикс 1"/>
<Item id="23240" name="Суфикс 2"/>
<Item id="23242" name="Обхват"/>
<Item id="23244" name="Десетичен разделител"/>
<Item id="23245" name="Точка"/>
<Item id="23246" name="Запетая"/>
<Item id="23247" name="И двете"/>
</Comment>
<!-- Оператори и разграничители -->
<Operator title="Оператори и разграничители">
<Item id="24101" name="Оператори"/>
<Item id="24113" name="Стил"/>
<Item id="24116" name="Оператор 1 (активен)"/>
<Item id="24117" name="Оператор 2 (с разделител)"/>
<Item id="24223" name="Стил"/>
<Item id="24201" name="Символи за разграничител 1"/>
<Item id="24220" name="Отваряне:"/>
<Item id="24221" name="Превключване:"/>
<Item id="24222" name="Затваряне:"/>
<Item id="24301" name="Символи за разграничител 2"/>
<Item id="24323" name="Стил"/>
<Item id="24320" name="Отваряне:"/>
<Item id="24321" name="Превключване:"/>
<Item id="24322" name="Затваряне:"/>
<Item id="24401" name="Символи за разграничител 3"/>
<Item id="24423" name="Стил"/>
<Item id="24420" name="Отваряне:"/>
<Item id="24421" name="Превключване:"/>
<Item id="24422" name="Затваряне:"/>
<Item id="24451" name="Символи за разграничител 4"/>
<Item id="24473" name="Стил"/>
<Item id="24470" name="Отваряне:"/>
<Item id="24471" name="Превключване:"/>
<Item id="24472" name="Затваряне:"/>
<Item id="24501" name="Символи за разграничител 5"/>
<Item id="24523" name="Стил"/>
<Item id="24520" name="Отваряне:"/>
<Item id="24521" name="Превключване:"/>
<Item id="24522" name="Затваряне:"/>
<Item id="24551" name="Символи за разграничител 6"/>
<Item id="24573" name="Стил"/>
<Item id="24570" name="Отваряне:"/>
<Item id="24571" name="Превключване:"/>
<Item id="24572" name="Затваряне:"/>
<Item id="24601" name="Символи за разграничител 7"/>
<Item id="24623" name="Стил"/>
<Item id="24620" name="Отваряне:"/>
<Item id="24621" name="Превключване:"/>
<Item id="24622" name="Затваряне:"/>
<Item id="24651" name="Символи за разграничител 8"/>
<Item id="24673" name="Стил"/>
<Item id="24670" name="Отваряне:"/>
<Item id="24671" name="Превключване:"/>
<Item id="24672" name="Затваряне:"/>
</Operator>
</UserDefine>
<!-- Меню "Настройки" -->
<!-- "Предпочитания..." -->
<Preference title="Предпочитания">
<Item id="6001" name="Затваряне"/>
<!-- Основни -->
<Global title="Основни">
<Item id="6123" name="Език на интерфейса"/>
<Item id="6101" name="Лента с инструменти"/>
<Item id="6102" name="Скриване"/>
<Item id="6103" name="Малки икони"/>
<Item id="6104" name="Големи икони"/>
<Item id="6105" name="Стандартни икони"/>
<Item id="6125" name="Панел с документи"/>
<Item id="6126" name="Включено"/>
<Item id="6127" name="Без колона с разширенията"/>
<Item id="6106" name="Лента с отворени раздели"/>
<Item id="6118" name="Скриване"/>
<Item id="6119" name="На повече редове"/>
<Item id="6120" name="Вертикално"/>
<Item id="6107" name="Малък размер"/>
<Item id="6108" name="Заключено (без влачене и пускане)"/>
<Item id="6109" name="Потъмняване на неактивните"/>
<Item id="6110" name="Цветна лента върху активния"/>
<Item id="6112" name="Бутони за затваряне"/>
<Item id="6113" name="Двойно щракане за затваряне"/>
<Item id="6121" name="Изход при затв. на последният раздел"/>
<Item id="6122" name="Скриване на менютата (Alt или F10 за показване)"/>
<Item id="6111" name="Показване лента на състоянието"/>
</Global>
<!-- Редактиране -->
<Scintillas title="Редактиране">
<Item id="6216" name="Текстов курсор"/>
<Item id="6217" name="Ширина :"/>
<Item id="6219" name="Премигване :"/>
<Item id="6221" name="100"/>
<Item id="6222" name="0"/>
<Item id="6224" name="Множествено редактиране"/>
<Item id="6225" name="Включено (Ctrl + избор с мишката)"/>
<Item id="6201" name="Стил на свиващо поле"/>
<Item id="6202" name="Обикновено"/>
<Item id="6203" name="Стрелка"/>
<Item id="6204" name="Кръг"/>
<Item id="6205" name="Квадрат"/>
<Item id="6226" name="Изключено"/>
<Item id="6211" name="Настройки на вертикална граница"/>
<Item id="6208" name="Показване на границата"/>
<Item id="6212" name="Линеен режим"/>
<Item id="6213" name="Фонов режим"/>
<Item id="6209" name="Брой колони : "/>
<Item id="6231" name="Дебелина на рамката на прозореца"/>
<Item id="6235" name="Без ръб"/>
<Item id="6227" name="Пренасяне на нов ред"/>
<Item id="6228" name="Стандартно"/>
<Item id="6229" name="Подравнено"/>
<Item id="6230" name="С отстъп"/>
<Item id="6206" name="Показване номер на реда"/>
<Item id="6207" name="Показване на отметки"/>
<Item id="6214" name="Оцветяване на текущия ред"/>
<Item id="6215" name="Заглаждане на шрифта"/>
<Item id="6234" name="Изключване на разширените функции за превъртане"/>
<Item id="6236" name="Превъртане след последният ред"/>
</Scintillas>
<!-- Нов документ -->
<NewDoc title="Нов документ">
<Item id="6419" name="Нов документ"/>
<Item id="6401" name="Формат (край на ред)"/>
<Item id="6402" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="6403" name="Unix (LF)"/>
<Item id="6404" name="Macintosh (RF)"/>
<Item id="6405" name="Кодировка"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8"/>
<Item id="6420" name="Прилагане в отв. ANSI файлове"/>
<Item id="6408" name="UTF-8-BOM"/>
<Item id="6409" name="UCS-2 Big Endian BOM"/>
<Item id="6410" name="UCS-2 Little Endian BOM"/>
<Item id="6411" name="Основен синтаксис :"/>
</NewDoc>
<!-- Път по подразбиране -->
<DefaultDir title="Път по подразбиране">
<Item id="6413" name="Директория по подразбиране (Отваряне / Запис)"/>
<Item id="6414" name="Следване на текущия документ"/>
<Item id="6415" name="Запомняне на последно използваната директория"/>
<Item id="6430" name="Без избор на файлово разш. и поддръжка на UNIX път в прозореца за &quot;Запис като..&quot;"/>
<Item id="6431" name="Отваряне на всички файлове от папката при влаченето ѝ в прозореца"/>
</DefaultDir>
<!-- История с отваряния -->
<RecentFilesHistory title="История с отваряния">
<Item id="6304" name="История с последно използвани файлове"/>
<Item id="6305" name="Без проверка при стартиране"/>
<Item id="6306" name="Запомняне на последните :"/>
<Item id="6429" name="Показване"/>
<Item id="6424" name="В подменю"/>
<Item id="6425" name="Само име на файл"/>
<Item id="6426" name="Пълен път с името на файла"/>
<Item id="6427" name="Задаване на макс. дължина:"/>
</RecentFilesHistory>
<!-- Асоцииране -->
<FileAssoc title="Файлови асоциации">
<Item id="4009" name="Поддържани"/>
<Item id="4010" name="Регистрирани"/>
</FileAssoc>
<!-- Синтаксис и табулация-->
<Language title="Синтаксис">
<Item id="6508" name="Настройки на меню синтаксис"/>
<Item id="6507" name="Компактно меню"/>
<Item id="6505" name="Налични"/>
<Item id="6506" name="Изключени"/>
<Item id="6301" name="Настройки на табулация"/>
<Item id="6303" name="Размер: "/>
<Item id="6302" name="Замяна с интервали"/>
<Item id="6510" name="Стойност по подразбиране"/>
</Language>
<!-- Оцветяване -->
<Highlighting title="Оцветяване">
<Item id="6333" name="Интелигентно оцветяване"/>
<Item id="6326" name="Включено"/>
<Item id="6332" name="Съвпадане с буквения регистър"/>
<Item id="6338" name="Само цели думи"/>
<Item id="6339" name="Използване на настр. от &quot;Tърсене&quot;"/>
<Item id="6340" name="Оцветяване и в съседния изглед"/>
<Item id="6329" name="Оцветяване на съвпадащи маркирания"/>
<Item id="6327" name="Включено"/>
<Item id="6328" name="Оцветяване на маркирани атрибути"/>
<Item id="6330" name="Оцветяване на comment/php/asp зона"/>
</Highlighting>
<!-- Печат -->
<Print title="Печат">
<Item id="6601" name="Отпечатване номер на редовете"/>
<Item id="6602" name="Опции за цветен печат "/>
<Item id="6603" name="Цветно, както се вижда"/>
<Item id="6604" name="Обръщане на цветове"/>
<Item id="6605" name="Черен текст - бял фон"/>
<Item id="6606" name="Без фонов цвят"/>
<Item id="6607" name="Отстъп (милиметри)"/>
<Item id="6612" name="Отляво"/>
<Item id="6613" name="Отгоре"/>
<Item id="6614" name="Отдясно"/>
<Item id="6615" name="Отдолу"/>
<Item id="6728" name="Горен и долен колонтитули"/>
<Item id="6725" name="Променливи:"/>
<Item id="6723" name="Добавяне"/>
<Item id="6708" name="Горен колонтитул"/>
<Item id="6709" name="Лява част"/>
<Item id="6710" name="Средна част"/>
<Item id="6711" name="Дясна част"/>
<Item id="6706" name="Получер"/>
<Item id="6707" name="Курсив"/>
<Item id="6719" name="Долен колонтитул"/>
<Item id="6720" name="Лява част"/>
<Item id="6721" name="Средна част"/>
<Item id="6722" name="Дясна част"/>
<Item id="6717" name="Получер"/>
<Item id="6718" name="Курсив"/>
<Item id="6727" name="Преглед на частта:"/>
</Print>
<!-- Резервно копие -->
<Backup title="Резервно копие">
<Item id="6817" name="Снимка на сесията и периодично резервно копиране"/>
<Item id="6309" name="Запомняне на текущата сесия за следващо стартиране"/>
<Item id="6818" name="Включване на снимка на сесията и периодичното резервно копиране"/>
<Item id="6819" name="Копие на всеки"/>
<Item id="6821" name="секунди"/>
<Item id="6822" name="в папка:"/>
<Item id="6801" name="Резервно копие при запис"/>
<Item id="6315" name="Изключено"/>
<Item id="6316" name="Обикновен *.bak файл"/>
<Item id="6317" name="Подробни *.bak файлове"/>
<Item id="6804" name="Потребителска директория за запазване"/>
<Item id="6803" name="Папка :"/>
</Backup>
<!-- Автоматично завършване -->
<AutoCompletion title="Авто-завършване">
<Item id="6807" name="Автоматично завършване"/>
<Item id="6808" name="Включено"/>
<Item id="6809" name="Завършване на функции"/>
<Item id="6810" name="Завършване на думи"/>
<Item id="6816" name="Завършване на функции и думи"/>
<Item id="6811" name="при"/>
<Item id="6813" name="знак(а)"/>
<Item id="6814" name="(стойност от 1 до 9)"/>
<Item id="6815" name="Подсказка при въвеждане на функции"/>
<Item id="6824" name="Игнориране на числа"/>
<Item id="6851" name="Автоматично вмъкване"/>
<Item id="6857" name=" html/xml затваряне"/>
<Item id="6858" name="Отв."/>
<Item id="6859" name="Затв."/>
<Item id="6860" name="Двойка #1:"/>
<Item id="6863" name="Двойка #2:"/>
<Item id="6866" name="Двойка #3:"/>
</AutoCompletion>
<!-- Прозорци -->
<MultiInstance title="Прозорци">
<Item id="6151" name="Настройки за отваряне"/>
<Item id="6152" name="Отваряне на сесия в нов прозорец"/>
<Item id="6153" name="Винаги в отделен прозорец"/>
<Item id="6154" name="По подразбиране (един прозорец)"/>
<Item id="6155" name="* Промените влизат в сила, след рестартиране на Notepad++"/>
</MultiInstance>
<!-- Разделител -->
<Delimiter title="Разделител">
<Item id="6251" name="Настройки на разделител (Ctrl + двойно щракане с мишката)"/>
<Item id="6252" name="Отваряне"/>
<Item id="6255" name="Затваряне"/>
<Item id="6256" name="На няколко реда"/>
<Item id="6161" name="Списък със символи"/>
<Item id="6162" name="Използване на стандартния списък със символи както е"/>
<Item id="6163" name="Добавяне на символи като част от дума
(не избирайте, освен ако не знаете какво правите)"/>
<Item id="6257" name="бла бла бла бла"/>
<Item id="6258" name="бла бла бла бла бла бла бла бла бла"/>
</Delimiter>
<!-- Облак -->
<Cloud title="Облак">
<Item id="6262" name="Настройки за облачно синхронизирана папка"/>
<Item id="6263" name="Локално"/>
<Item id="6267" name="По избор"/>
</Cloud>
<!-- Търсеща машина -->
<SearchEngine title="Търсеща машина">
<Item id="6271" name="Търсеща машина (за команда &quot;Търсене в интернет&quot;)"/>
<Item id="6272" name="DuckDuckGo"/>
<Item id="6273" name="Google"/>
<Item id="6274" name="Bing"/>
<Item id="6275" name="Yahoo!"/>
<Item id="6276" name="Задаване на търсеща машина:"/>
<!-- ** Да не се променя нищо след Пример: ** -->
<Item id="6278" name="Пример: https://www.google.com/search?q=$(CURRENT_WORD)"/>
</SearchEngine>
<!-- Разни -->
<MISC title="Разни">
<Item id="6324" name="Превключване между раздели (Ctrl + Tab)"/>
<Item id="6114" name="Включено"/>
<Item id="6117" name="Приоритет на последно използваните"/>
<Item id="6344" name="Надникване в документи"/>
<Item id="6345" name="Надникване в раздел"/>
<Item id="6346" name="Надникване в &quot;Карта на документа&quot;"/>
<Item id="6318" name="Отваряне на Уеб-връзки"/>
<Item id="6319" name="Включено"/>
<Item id="6320" name="Без подчертаване"/>
<Item id="6312" name="Авто-проверка за състоянието на файла"/>
<Item id="6307" name="Включено"/>
<Item id="6313" name="Тихо обновяване"/>
<Item id="6325" name="Превъртане до последният ред"/>
<Item id="6334" name="Автоматично определяне кодировката на знаците"/>
<Item id="6115" name="Повтаряне на отстъпа от предния ред"/>
<Item id="6308" name="Намаляване в системната област"/>
<Item id="6331" name="Показване само името на файла в заглавната лента"/>
<Item id="6335" name="Обратно наклонена черта като превключващ знак за SQL"/>
<Item id="6323" name="Автоматично обновяване на Notepad++"/>
<Item id="6322" name="Файлово разширение за сесии:"/>
<Item id="6337" name="Разширение за работно място:"/>
</MISC>
</Preference>
<!-- "Стилове..." -->
<StyleConfig title="Конфигуриране на стилове">
<Item id="2306" name="Избор на тема: "/>
<Item id="2301" name="Запис и затваряне"/>
<Item id="2" name="Отказ"/>
<Item id="2303" name="Прозрачност"/>
<SubDialog>
<Item id="2225" name="Език:"/>
<Item id="2211" name="Стил:"/>
<Item id="2212" name="Цвят на стила"/>
<Item id="2206" name="Цвят на шрифта"/>
<Item id="2207" name="Фон на шрифта"/>
<Item id="2226" name="Глобален цвят на текста"/>
<Item id="2227" name="Глобален цвят на фона"/>
<Item id="2213" name="Стил на шрифта"/>
<Item id="2208" name="Име:"/>
<Item id="2209" name="Размер:"/>
<Item id="2204" name="Получер"/>
<Item id="2205" name="Курсив"/>
<Item id="2218" name="Подчертан"/>
<Item id="2228" name="Глобален шрифт"/>
<Item id="2229" name="Глобален размер на шрифта"/>
<Item id="2230" name="Глобален получер шрифт"/>
<Item id="2231" name="Глобален курсив шрифт"/>
<Item id="2232" name="Глобален подчертан шрифт"/>
<Item id="2214" name="По подразбиране"/>
<Item id="2216" name="Потребителско"/>
<Item id="2219" name="Ключови думи по подразбиране"/>
<Item id="2221" name="Потребителски ключови думи"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<!-- "Бързи клавиши..." -->
<ShortcutMapper title="Бързи клавиши">
<Item id="2602" name="Промяна"/>
<Item id="2603" name="Изтриване"/>
<Item id="2606" name="Изчистване"/>
<Item id="2607" name="Филтър: "/>
<Item id="1" name="Затваряне"/>
<ColumnName name="Име"/>
<ColumnShortcut name="Бърз клавиш"/>
<ColumnCategory name="Категория"/>
<ColumnPlugin name="Добавка"/>
<MainMenuTab name="Основно меню"/>
<MacrosTab name="Макроси"/>
<RunCommandsTab name="Стартиране на команди"/>
<PluginCommandsTab name="Команди от добавки"/>
<ScintillaCommandsTab name="Scintilla команди"/>
<ConflictInfoOk name="Няма конфликти с бързи клавиши за този елемент."/>
<ConflictInfoEditing name="Няма конфликти . . ."/>
</ShortcutMapper>
<!-- "Бързи клавиши" - "Промяна" -->
<ShortcutMapperSubDialg title="Бърз клавиш">
<Item id="1" name="Добре"/>
<Item id="2" name="Отказ"/>
<Item id="5006" name="Име"/>
<Item id="5008" name="Добавяне"/>
<Item id="5009" name="Премахване"/>
<Item id="5010" name="Прилагане"/>
<Item id="5007" name="Това ще премахне бързия клавиш от тази команда"/>
<Item id="5012" name="ОТКРИТ Е КОНФЛИКТ!"/>
</ShortcutMapperSubDialg>
<!-- Меню "Инструменти" - "MD5" -->
<!-- Генериране... -->
<MD5FromTextDlg title="Генериране на MD5 извлечение от текст">
<Item id="1932" name="Всеки ред като отделен низ"/>
<Item id="1934" name="Копиране в системния буфер"/>
<Item id="2" name="Затваряне"/>
</MD5FromTextDlg>
<!-- Генериране от файлове... -->
<MD5FromFilesDlg title="Генериране на MD5 извлечение от файлове">
<Item id="1922" name="Избор на файлове"/>
<Item id="1924" name="Копиране в системния буфер"/>
<Item id="2" name="Затваряне"/>
</MD5FromFilesDlg>
<!-- Меню "Макроси" - "Многократно изпълнение..." -->
<MultiMacro title="Многократно изпълнение на макрос">
<Item id="8006" name="Макрос :"/>
<Item id="8001" name="&amp;Изпълняване"/>
<Item id="8005" name="път(и)"/>
<Item id="8002" name="Изпълняване до &amp;края на файла"/>
<Item id="1" name="Стартиране"/>
<Item id="2" name="&amp;Отказ"/>
</MultiMacro>
<!-- Меню "Стартиране" - "Стартиране на програма..." -->
<Run title="Стартиране на програма...">
<Item id="1903" name="Избор на програма"/>
<Item id="1" name="Стартиране"/>
<Item id="1904" name="Запис..."/>
<Item id="2" name="Отказ"/>
</Run>
<!-- Меню "Прозорци" - "Прозорци..." -->
<Window title="Прозорци">
<Item id="1" name="&amp;Активиране"/>
<Item id="7002" name="&amp;Запис"/>
<Item id="7003" name="&amp;Затв. на пр-ц(и)"/>
<Item id="7004" name="&amp;Сортиране"/>
<Item id="2" name="&amp;Добре"/>
</Window>
</Dialog>
<!-- Панели -->
<!-- Меню "Редактиране" - "Панел със знаци" -->
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="Панел с ASCII знаци"/>
<ColumnVal name="Стойност"/>
<ColumnHex name="Шестнадесетичен"/>
<ColumnChar name="Знак"/>
</AsciiInsertion>
<!-- Меню "Редактиране" - "История на системния буфер" -->
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="История на системния буфер"/>
</ClipboardHistory>
<!-- Меню "Изглед" - "Проект" -->
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Проект"/>
<WorkspaceRootName name="Работна област"/>
<NewProjectName name="Име на проект"/>
<NewFolderName name="Име на папка"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Проект"/>
<Item id="1" name="Редактиране"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Нов проект"/>
<Item id="3123" name="Отваряне"/>
<Item id="3124" name="Презареждане"/>
<Item id="3125" name="Запис"/>
<Item id="3126" name="Запис като..."/>
<Item id="3127" name="Запис на копие като..."/>
<Item id="3121" name="Добавяне на нов проект"/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3118" name="Преместване нагоре"/>
<Item id="3119" name="Преместване надолу"/>
<Item id="3111" name="Преименуване"/>
<Item id="3112" name="Добавяне на папка"/>
<Item id="3113" name="Добавяне на файлове..."/>
<Item id="3117" name="Добавяне на файлове от папка..."/>
<Item id="3114" name="Премахване"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3118" name="Преместване нагоре"/>
<Item id="3119" name="Преместване надолу"/>
<Item id="3111" name="Преименуване"/>
<Item id="3112" name="Добавяне на папка"/>
<Item id="3113" name="Добавяне на файлове..."/>
<Item id="3117" name="Добавяне на файлове от папка..."/>
<Item id="3114" name="Премахване"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3118" name="Преместване нагоре"/>
<Item id="3119" name="Преместване надолу"/>
<Item id="3111" name="Преименуване"/>
<Item id="3115" name="Премахване"/>
<Item id="3116" name="Промяна пътя на файла"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
<!-- Меню "Изглед" - "Директория като работно място" -->
<FolderAsWorkspace>
<PanelTitle name="Директория като работно място"/>
<SelectFolderFromBrowserString name="Избор на папка за добавяне в панела &quot;Директория като работно място&quot;"/>
<Menus>
<Item id="3511" name="Премахване"/>
<Item id="3512" name="Премахване на всички"/>
<Item id="3513" name="Добавяне"/>
<Item id="3514" name="Изпълнение от системата"/>
<Item id="3515" name="Отваряне"/>
<Item id="3516" name="Копиране на пътя"/>
<Item id="3517" name="Търсене във файлове..."/>
<Item id="3518" name="Отваряне папката до тук"/>
<Item id="3519" name="Отваряне папката в cmd"/>
</Menus>
</FolderAsWorkspace>
<MiscStrings>
<!-- $INT_REPLACE$ е контейнер, не се превежда -->
<!-- $STR_REPLACE$ е контейнер, не се превежда -->
<word-chars-list-tip value="Позволява добавяне на допълнителни символи към дума, чрез двойно щракане върху нея или при включена опция за търсене на &quot;Само цели думи&quot;."/>
<word-chars-list-warning-begin value="Бъдете внимателни: "/>
<word-chars-list-space-warning value="$INT_REPLACE$ интервал(а)"/>
<word-chars-list-tab-warning value="$INT_REPLACE$ отстъп(а)"/>
<word-chars-list-warning-end value=" във вашият списък със символи."/>
<cloud-invalid-warning value="Невалиден път."/>
<cloud-restart-warning value="Промените влизат в сила след рестартиране на Notepad++."/>
<cloud-select-folder value="Избор на папка от/в която Notepad++ ще чете/пише настройките си"/>
<shift-change-direction-tip value="Търсене в обратна посока чрез Shift+Enter."/>
<two-find-buttons-tip value="Режим за търсене с два бутона"/>
<find-status-top-reached value="Търсене: Намерено е първото съвпадение от краят. Началото на документа е достигнато."/>
<find-status-end-reached value="Търсене: Намерено е първото съвпадение от началото. Краят на документа е достигнат."/>
<find-status-replaceinfiles-1-replaced value="Замяна във Файлове: беше заменено 1 съвпадение"/>
<find-status-replaceinfiles-nb-replaced value="Замяна във Файлове: бяха заменени $INT_REPLACE$ съвпадения"/>
<find-status-replaceinfiles-re-malformed value="Замяна в отворените файлове: Регулярният израз е неправилно формиран"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-1-replaced value="Замяна в отворените файлове: беше заменено 1 съвпадение"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-nb-replaced value="Замяна в отворените файлове: бяха заменени $INT_REPLACE$ съвпадения"/>
<find-status-mark-re-malformed value="Маркиране: Регулярният израз за търсене е неправилно формиран"/>
<find-status-invalid-re value="Търсене: Невалиден регулярен израз"/>
<find-status-mark-1-match value="1 съвпадение"/>
<find-status-mark-nb-matches value="$INT_REPLACE$ съвпадения"/>
<find-status-count-re-malformed value="Брой: Регулярният израз за търсене е неправилно формиран"/>
<find-status-count-1-match value="Брой съвпадения: 1"/>
<find-status-count-nb-matches value="Брой съвпадения: $INT_REPLACE$"/>
<find-status-replaceall-re-malformed value="Замяна на всичко: Регулярният израз е неправилно формиран"/>
<find-status-replaceall-1-replaced value="Замяна на всичко: беше заменено 1 съвпадение"/>
<find-status-replaceall-nb-replaced value="Замяна на всичко: бяха заменени $INT_REPLACE$ съвпадения"/>
<find-status-replaceall-readonly value="Замяна на всичко: Текста не може да се замени. Текущият документ е само за четене"/>
<find-status-replace-end-reached value="Замяна: Заменено е първото съвпадение от началото. Краят на документа е достигнат"/>
<find-status-replace-top-reached value="Замяна: Заменено е първото съвпадение от краят. Началото на документа е достигнато"/>
<find-status-replaced-next-found value="Замяна: беше заменено 1 съвпадение. Намерено е следващото съвпадение"/>
<find-status-replaced-next-not-found value="Замяна: беше заменено 1 съвпадение. Следващото съвпадение не е намерено"/>
<find-status-replace-not-found value="Замяна: не беше намерено съвпадение"/>
<find-status-replace-readonly value="Замяна: Текста не може да се замени. Текущият документ е само за четене"/>
<find-status-cannot-find value="Търсене: Текстът &quot;$STR_REPLACE$&quot; не може да се намери"/>
<finder-find-in-finder value="Търсене в намерените резултати..."/>
<finder-close-this value="Затваряне на това търсене"/>
<finder-collapse-all value="Свиване на всички"/>
<finder-uncollapse-all value="Разгъване на всички"/>
<finder-copy value="Копиране"/>
<finder-select-all value="Избиране на всичко"/>
<finder-clear-all value="Изчистване на всичко"/>
<finder-open-all value="Отваряне на всички"/>
</MiscStrings>
<!-- Меню "Изглед" - "Карта на документа" -->
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Карта на документа"/>
</DocumentMap>
<!-- Меню "Изглед" - "Списък с функции" -->
<FunctionList>
<PanelTitle name="Списък с функции"/>
<SortTip name="Подреждане" />
<ReloadTip name="Презареждане" />
</FunctionList>
<!-- Меню "Настройки" - "Основни" - "Панел с документи" -->
<DocSwitcher>
<PanelTitle name="Панел с документи"/>
<ColumnName name="Име"/>
<ColumnExt name="Разш."/>
</DocSwitcher>
<!-- Меню "Прозорци" - "Прозорци..." -->
<WindowsDlg>
<ColumnName name="Име"/>
<ColumnPath name="Път"/>
<ColumnType name="Тип"/>
</WindowsDlg>
<!-- Прозорци със съобщения -->
<MessageBox>
<!-- $INT_REPLACE$ е контейнер, не се превежда -->
<!-- $STR_REPLACE$ е контейнер, не се превежда -->
<ContextMenuXmlEditWarning title="Редактиране на контекстното меню" message="Редактирането на файла contextMenu.xml позволява да се промени контекстното меню на Notepad++
Промените влизат в сила, след рестартиране на Notepad++"/>
<NppHelpAbsentWarning title="Несъществуващ файл" message="
не съществува.
Моля, изтеглете го от сайта на Notepad++"/>
<SaveCurrentModifWarning title="Запис на текущите промени" message="Текущите промени трябва да бъдат записани.
Записаните промени не могат да бъдат отменяни.
Продължаване?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Загуба на възможността за отмяна" message="Текущите промени трябва да бъдат записани.
Записаните промени не могат да бъдат отменяни.
Продължаване?"/>
<CannotMoveDoc title="Преместване в нов прозорец на Notepad++" message="Документът е променен, запишете го и опитайте отново."/>
<DocReloadWarning title="Презареждане" message="Сигурни ли сте, че искате да презаредите текущия документ и да загубите промените, направени с Notepad++?"/>
<FileLockedWarning title="Неуспешно записване" message="Моля, проверете дали този файл не е отворен от друга програма"/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message="Файлът вече е отворен в Notepad++"/>
<DeleteFileFailed title="Изтриване на файл" message="Изтриването на файла е неуспешно"/>
<NbFileToOpenImportantWarning title="Твърде много файлове" message="Ще бъдат отворени $INT_REPLACE$ файла.
Продължаване?"/>
<SettingsOnCloudError title="Настройки за облачно синхронизирана папка" message="Изглежда, че пътят на настройките за облака е зададен на устройство &quot;само за четене&quot; или на папка, изискваща права за запис.
Вашите настройки ще бъдат отменени.
Моля, върнете в първоначално състояние стойността им чрез опциите в &quot;Предпочитания...&quot;"/>
<FilePathNotFoundWarning title="Отваряне на файл" message="Файлът, който се опитвате да отворите не съществува."/>
<SessionFileInvalidError title="Неуспешно зареждане на сесия" message="Невалиден или повреден файл за сесия."/>
<ColumnModeTip title="Колонен режим" message="За преминаване в колонен режим използвайте:
&quot;Alt + избор с мишката&quot;
&quot;Alt + Shift + избор с мишката&quot;
&quot;Alt + Shift + клавиш стрелка&quot;
Не забравяйте, че първо трябва да натиснете клавиш Alt."/>
<SortingError title="Грешка при сортиране" message="Сортирането на числа не може да се изпълни заради ред $INT_REPLACE$."/>
<BufferInvalidWarning title="Неуспешен запис" message="Не може да се запази: Невалиден буфер."/>
<OpenInAdminMode title="Неуспешен запис" message="Файлът може би е защитен и не може да се запази.
Искате ли да стартирате Notepad++ с администраторски права?"/>
<OpenInAdminModeFailed title="Неуспешно стартиране с администраторски права" message="Notepad++ не може да бъде стартиран с администраторски права."/>
<OpenInAdminModeWithoutCloseCurrent title="Неуспешен запис" message="Файлът може би е защитен и не може да се запази.
Искате ли да стартирате Notepad++ с администраторски права?"/>
<DroppingFolderAsProjectModeWarning title="Невалидно действие" message="Тъй като сте в режим &quot;Директория като работно място&quot;, можете да влачите само файлове или само папки, но не и двете.
За да разрешите това действие, трябва да включите опцията &quot;Отваряне на всички файлове от папката при влаченето ѝ в прозореца&quot; в секция &quot;Път по подразбиране&quot; на предпочитаните настройки."/>
<DoSaveOrNot title="Запис" message="Запис на файл &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<DoCloseOrNot title="Задържане на несъществуващ файл" message="Файлът &quot;$STR_REPLACE$&quot; вече не съществува.
Задържане на файла в редактора?"/>
<DoDeleteOrNot title="Изтриване на файл" message="Файлът &quot;$STR_REPLACE$&quot;
ще бъде преместен в кошчето и този документ ще се затвори.
Продължаване?"/>
<NoBackupDoSaveFile title="Запис" message="Резервното копие на файла не може да бъде намерено (изтрито е отвън).
Запазете го или в противен случай данните ви ще бъдат загубени.
Искате ли да запазите файла &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<DoReloadOrNot title="Презареждане" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
Този файл е бил променен от друга програма.
Искате ли да го презаредите?"/>
<DoReloadOrNotAndLooseChange title="Презареждане" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
Този файл е бил променен от друга програма.
Искате ли да го презаредите и да загубите направените в Notepad++ промени?"/>
<PrehistoricSystemDetected title="Открита праисторическа система" message="Изглежда, че все още използвате праисторическа система. Тази функция работи само на модерна система, съжалявам."/>
<XpUpdaterProblem title="Notepad++ обновяване" message="Обновяването на Notepad++ е несъвместимо с XP заради остарелият му слой за сигурност.
Искате ли да посетите страницата на Notepad++ за да изтеглите последната версия?"/>
<DocTooDirtyToMonitor title="Проблем с наблюдение" message="Документът е мръсен. Моля, запишете промените преди да го наблюдавате."/>
<DocNoExistToMonitor title="Проблем с наблюдение" message="Файлът трябва да съществува, за да бъде наблюдаван."/>
<FileTooBigToOpen title="Проблем с размер на файл" message="Файлът е твърде голям за да се отвори от Notepad++"/>
<CreateNewFileOrNot title="Създаване на нов файл" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot; не съществува.
Създаване?"/>
<CreateNewFileError title="Създаване на нов файл" message="Файлът &quot;$STR_REPLACE$&quot; не може да се създаде."/>
<OpenFileError title="ГРЕШКА" message="Файлът &quot;$STR_REPLACE$&quot; не може да се отвори."/>
<FileBackupFailed title="Неуспешно резервно копие" message="Предишната версия на файла не може да бъде запазена в директорията за резервни копия на &quot;$STR_REPLACE$&quot;.
Искате ли да запазите текущият файл така или иначе?"/>
<LoadStylersFailed title="Неуспешно зареждане на stylers.xml" message="Неуспешно зареждане на &quot;$STR_REPLACE$&quot; !"/>
<LoadLangsFailed title="Конфигуриране" message="Неуспешно зареждане на langs.xml!
Искате ли да възстановите вашият langs.xml?"/>
<LoadLangsFailedFinal title="Конфигуриране" message="Неуспешно зареждане на langs.xml!"/>
<FolderAsWorspaceSubfolderExists title="Проблем с добавяне на директория като работно място" message="Съществува под-директория на директорията, която искате да добавите.
Моля, премахнете я от панела преди да добавите директория &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<ProjectPanelChanged title="$STR_REPLACE$" message="Работната област бе променена. Искате ли да я запазите?"/>
<ProjectPanelChangedSaveError title="$STR_REPLACE$" message="Работната ви област не е запазена."/>
<ProjectPanelOpenDoSaveDirtyWsOrNot title="Отваряне на работна област" message="Текущата работна област бе променена.
Искате ли да запазите текущият проект?"/>
<ProjectPanelNewDoSaveDirtyWsOrNot title="Нова работна област" message="Текущата работна област бе променена.
Искате ли да запазите текущият проект?"/>
<ProjectPanelOpenFailed title="Отваряне на работна област" message="Работната област не можа да се отвори.
Изглежда, че файлът за отваряне не е валиден файл на проекта."/>
<ProjectPanelRemoveFolderFromProject title="Премахване на папка от проект" message="Всички под-елементи ще бъдат премахнати.
Сигурни ли сте, че искате да премахнете тази папка от проекта?"/>
<ProjectPanelRemoveFileFromProject title="Премахване на файл от проект" message="Сигурни ли сте, че искате премахнете този файл от проекта?"/>
<ProjectPanelReloadError title="Презареждане на работна област" message="Файлът не може да бъде намерен за презареждане."/>
<ProjectPanelReloadDirty title="Презареждане на работна област" message="Текущата работна област бе променена.
Презареждането ще премахне всички промени.
Искате ли да продължите?"/>
<UDLNewNameError title="UDL грешка" message="Това име вече се използва,
моля, задайте друго."/>
<UDLRemoveCurrentLang title="Премахване на синтаксис" message="Сигурни ли сте?"/>
<FindCharRangeValueError title="Проблем със стойност на обхвата" message="Трябва да въведете между 0 и 255."/>
<SCMapperDoDeleteOrNot title="Сигурни ли сте?" message="Сигурни ли сте, че искате да изтриете този бърз клавиш?"/>
</MessageBox>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>