Skip to content
Permalink
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
1528 lines (1501 sloc) 101 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
## Bulgarian localization for Notepad++ ##
Translators:.....: 2007–2012 – Milen Metev (Tragedy); 2014–yyyy – Rusi Dimitrov
Last revision:...: 23.10.2020 by Rusi Dimitrov <astral_86[at]mail[dot]bg>
Download:........: https://gist.github.com/rddim/bd37264898c3a17363e7437bcf1b4803
-->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Български" filename="bulgarian.xml">
<Menu>
<Main>
<!-- Основни менюта -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Файл"/>
<Item menuId="edit" name="&amp;Редактиране"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Търсене"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Изглед"/>
<Item menuId="encoding" name="&amp;Кодировки"/>
<Item menuId="language" name="&amp;Синтаксис"/>
<Item menuId="settings" name="&amp;Настройки"/>
<Item menuId="tools" name="&amp;Инструменти"/>
<Item menuId="macro" name="&amp;Макроси"/>
<Item menuId="run" name="Ст&amp;артиране"/>
<Item idName="Plugins" name="&amp;Добавки"/>
<Item idName="Window" name="&amp;Прозорци"/>
</Entries>
<!-- Подменюта -->
<SubEntries>
<!-- Меню "Файл" -->
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Местоположение на файла"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Затваряне на разделите"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="&amp;Последно използвани"/>
<!-- Меню "Редактиране" -->
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Копиране в системния буфер"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="Табулация"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Смяна на регистъра"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Редове"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Коментари"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="Автоматично завършване"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="Формат за край на ред"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="Интервали"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="Специално поставяне"/>
<Item subMenuId="edit-onSelection" name="При маркиране"/>
<!-- Меню "Търсене" -->
<Item subMenuId="search-markAll" name="Маркиране на всичко"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Размаркиране на всичко"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Преминаване нагоре"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Преминаване надолу"/>
<Item subMenuId="search-copyStyledText" name="Копиране на стилизиран текст"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="Отметки"/>
<!-- Меню "Изглед" -->
<Item subMenuId="view-currentFileIn" name="Преглед на текущият файл в"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Показване на символи"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Мащабиране"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Текущ документ"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Избор на раздел"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Свиване на ниво"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Разгъване на ниво"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Проект"/>
<!-- Меню "Кодировки" -->
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Набор от знаци"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="Арабски"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="Балтийски"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="Келтски"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="Кирилица"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="Централноевропейски"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="Китайски"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="Източноевропейски"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="Гръцки"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="Иврит"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="Японски"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="Корейски"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="Северноевропейски"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="Тайландски"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="Турски"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="Западноевропейски"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="Виетнамски"/>
<!-- Меню "Синтаксис" -->
<Item subMenuId="language-userDefinedLanguage" name="Потребителски синтаксиси"/>
<!-- Меню "Настройки" -->
<Item subMenuId="settings-import" name="Внасяне"/>
<!-- Меню "Инструменти" -->
<Item subMenuId="tools-md5" name="MD5"/>
<Item subMenuId="tools-sha256" name="SHA-256"/>
</SubEntries>
<!-- Всички менюта -->
<Commands>
<!-- Меню "Файл" начало -->
<Item id="41001" name="&amp;Нов"/>
<Item id="41002" name="&amp;Отваряне"/>
<!-- Подменю "Местоположение на файла" -->
<Item id="41019" name="Отваряне на папката"/>
<Item id="41020" name="Отваряне в cmd конзола"/>
<Item id="41025" name="Директория като работно място"/>
<!-- Меню "Файл" -->
<Item id="41023" name="Отваряне по подразбиране"/>
<Item id="41022" name="Отваряне на директория..."/>
<Item id="41014" name="&amp;Презареждане от носителя"/>
<Item id="41006" name="&amp;Запис"/>
<Item id="41008" name="Запис &amp;като..."/>
<Item id="41015" name="Запис на копие като..."/>
<Item id="41007" name="Запис на &amp;всички"/>
<Item id="41017" name="Преименуване..."/>
<Item id="41003" name="З&amp;атваряне"/>
<Item id="41004" name="Затваряне на в&amp;сички"/>
<!-- Подменю "Затваряне на разделите" -->
<Item id="41005" name="Всички, без текущия"/>
<Item id="41009" name="Всички отляво"/>
<Item id="41018" name="Всички отдясно"/>
<Item id="41024" name="Всички непроменени"/>
<!-- Меню "Файл" -->
<Item id="41016" name="Преместване в кошчето"/>
<Item id="41012" name="Зареждане на сесия..."/>
<Item id="41013" name="Запис на сесия..."/>
<Item id="41010" name="Печат..."/>
<Item id="1001" name="Бърз печат"/>
<!-- Подменю "Последно използвани" -->
<Item id="41021" name="Отваряне на последно затворен файл"/>
<Item id="42040" name="Отваряне на всички файлове от списъка"/>
<Item id="42041" name="Изчистване на списъка с файлове"/>
<Item id="41011" name="&amp;Изход"/>
<!-- Меню "Файл" край -->
<!-- Меню "Редактиране" начало -->
<Item id="42003" name="&amp;Отмяна"/>
<Item id="42004" name="&amp;Връщане"/>
<Item id="42001" name="Из&amp;рязване"/>
<Item id="42002" name="&amp;Копиране"/>
<Item id="42005" name="&amp;Поставяне"/>
<Item id="42006" name="Из&amp;триване"/>
<Item id="42007" name="Избиране на &amp;всичко"/>
<Item id="42020" name="Начало / Край на маркиране"/>
<!-- Подменю "Копиране в системния буфер -->
<Item id="42029" name="Текущият път на файла"/>
<Item id="42030" name="Текущото име на файла"/>
<Item id="42031" name="Текущият път на папката"/>
<!-- Подменю "Табулация" -->
<Item id="42008" name="Увеличаване на отстъпа"/>
<Item id="42009" name="Намаляване на отстъпа"/>
<!-- Подменю "Смяна на регистъра" -->
<Item id="42016" name="&amp;ГЛАВНИ БУКВИ"/>
<Item id="42017" name="&amp;малки букви"/>
<Item id="42067" name="Главна Буква На &amp;Всяка Дума"/>
<Item id="42068" name="Главна Буква На Всяка Дума (смесено)"/>
<Item id="42069" name="&amp;Изречение"/>
<Item id="42070" name="Изречение (смесено)"/>
<Item id="42071" name="&amp;оБРАТЕН рЕГИСТЪР"/>
<Item id="42072" name="&amp;прОиЗвоЛНо"/>
<!-- Подменю "Редове" -->
<Item id="42010" name="Дублиране на текущия ред"/>
<Item id="42079" name="Премахване на дублирани редове"/>
<Item id="42077" name="Премахване на дублирани последователни редове"/>
<Item id="42012" name="Разделяне на редове"/>
<Item id="42013" name="Обединяване на редове"/>
<Item id="42014" name="Преместване текущия ред нагоре"/>
<Item id="42015" name="Преместване текущия ред надолу"/>
<Item id="42055" name="Премахване на празни редове"/>
<Item id="42056" name="Премахване на празни редове (съдържащи интервал)"/>
<Item id="42057" name="Вмъкване на празен ред над текущия"/>
<Item id="42058" name="Вмъкване на празен ред под текущия"/>
<Item id="42059" name="Сортиране по възходящ ред"/>
<Item id="42080" name="Сортиране по възходящ ред (без регистър)"/>
<Item id="42061" name="Възходящо сортиране като цели числа"/>
<Item id="42063" name="Възходящо сортиране като десетични знаци (запетая)"/>
<Item id="42065" name="Възходящо сортиране като десетични знаци (точка)"/>
<Item id="42060" name="Сортиране по низходящ ред"/>
<Item id="42081" name="Сортиране по низходящ ред (без регистър)"/>
<Item id="42062" name="Низходящо сортиране като цели числа"/>
<Item id="42064" name="Низходящо сортиране като десетични знаци (запетая)"/>
<Item id="42066" name="Низходящо сортиране като десетични знаци (точка)"/>
<Item id="42078" name="Произволно сортиране на редове"/>
<!-- Подменю "Коментари" -->
<Item id="42022" name="(Раз)коментиране на ред"/>
<Item id="42035" name="Коментиране на ред"/>
<Item id="42036" name="Разкоментиране на ред"/>
<Item id="42023" name="Коментиране на блок"/>
<Item id="42047" name="Разкоментиране на блок"/>
<!-- Подменю "Автоматично завършване" -->
<Item id="50000" name="Завършване на функция"/>
<Item id="50001" name="Завършване на дума"/>
<Item id="50002" name="Подсказка за функциите"/>
<Item id="50006" name="Завършване на път"/>
<!-- Подменю "Формат за край на ред" -->
<Item id="45001" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="Macintosh (CR)"/>
<!-- Подменю "Интервали" -->
<Item id="42024" name="Премахване на крайни интервали"/>
<Item id="42042" name="Премахване на начални интервали"/>
<Item id="42043" name="Премахване на начални и крайни интервали"/>
<Item id="42044" name="Преобразуване на край на ред в интервал"/>
<Item id="42045" name="Премахване на излишни интервали и край на редове"/>
<Item id="42046" name="Преобразуване на табулация в интервал"/>
<Item id="42054" name="Преобразуване на интервал в табулация (всичко)"/>
<Item id="42053" name="Преобразуване на интервал в табулация (начало на ред)"/>
<!-- Подменю "Специално поставяне" -->
<Item id="42038" name="Поставяне на HTML съдържание"/>
<Item id="42039" name="Поставяне на RTF съдържание"/>
<Item id="42048" name="Копиране на двоично съдържание"/>
<Item id="42049" name="Изрязване на двоично съдържание"/>
<Item id="42050" name="Поставяне на двоично съдържание"/>
<!-- Подменю "При маркиране" -->
<Item id="42073" name="Отваряне на файл"/>
<Item id="42074" name="Отваряне папката на файла"/>
<Item id="42075" name="Търсене в интернет"/>
<Item id="42076" name="Промяна на търсеща машина..."/>
<!-- Меню "Редактиране" -->
<Item id="42037" name="Колонен режим..."/>
<Item id="42034" name="Колонен редактор..."/>
<Item id="42051" name="Панел със знаци"/>
<Item id="42052" name="История на системния буфер"/>
<Item id="42028" name="Само за четене"/>
<Item id="42033" name="Премахване на &quot;Само за четене&quot;"/>
<!-- Меню "Редактиране" край -->
<!-- Меню "Търсене" начало -->
<Item id="43001" name="&amp;Търсене..."/>
<Item id="43013" name="Търсене във файлове"/>
<Item id="43002" name="Намиране на &amp;следващ"/>
<Item id="43010" name="Намиране на &amp;предходен"/>
<Item id="43048" name="Маркиране и намиране на следващ"/>
<Item id="43049" name="Маркиране и намиране на предходен"/>
<Item id="43014" name="Намиране (с регистър) на следващ"/>
<Item id="43015" name="Намиране (с регистър) на предходен"/>
<Item id="43003" name="&amp;Замяна..."/>
<Item id="43011" name="&amp;Търсене, докато се пише"/>
<Item id="43045" name="Прозорец с резултати от търсене"/>
<Item id="43046" name="Следващ резултат от търсене"/>
<Item id="43047" name="Предходен резултат от търсене"/>
<Item id="43004" name="&amp;Отиване на..."/>
<Item id="43009" name="Отиване до съответстващата скоба"/>
<Item id="43053" name="Маркиране на всичко между скобите"/>
<Item id="43054" name="&amp;Маркиране..."/>
<!-- Подменю "Маркиране на всичко" -->
<Item id="43022" name="Използване на 1-ви стил"/>
<Item id="43024" name="Използване на 2-ри стил"/>
<Item id="43026" name="Използване на 3-ти стил"/>
<Item id="43028" name="Използване на 4-ти стил"/>
<Item id="43030" name="Използване на 5-ти стил"/>
<!-- Подменю "Размаркиране на всичко" -->
<Item id="43023" name="Изчистване на 1-ви стил"/>
<Item id="43025" name="Изчистване на 2-ри стил"/>
<Item id="43027" name="Изчистване на 3-ти стил"/>
<Item id="43029" name="Изчистване на 4-ти стил"/>
<Item id="43031" name="Изчистване на 5-ти стил"/>
<Item id="43032" name="Всички стилове"/>
<!-- Подменю "Преминаване нагоре" -->
<Item id="43033" name="1-ви стил"/>
<Item id="43034" name="2-ри стил"/>
<Item id="43035" name="3-ти стил"/>
<Item id="43036" name="4-ти стил"/>
<Item id="43037" name="5-ти стил"/>
<Item id="43038" name="Търсене на стил"/>
<!-- Подменю "Преминаване надолу" -->
<Item id="43039" name="1-ви стил"/>
<Item id="43040" name="2-ри стил"/>
<Item id="43041" name="3-ти стил"/>
<Item id="43042" name="4-ти стил"/>
<Item id="43043" name="5-ти стил"/>
<Item id="43044" name="Търсене на стил"/>
<!-- Подменю "Копиране на стилизиран текст" -->
<Item id="43055" name="Копиране на 1-ви стил"/>
<Item id="43056" name="Копиране на 2-ри стил"/>
<Item id="43057" name="Копиране на 3-ти стил"/>
<Item id="43058" name="Копиране на 4-ти стил"/>
<Item id="43059" name="Копиране на 5-ти стил"/>
<Item id="43060" name="Всички стилове"/>
<Item id="43061" name="Търсене на стил (маркиран)"/>
<!-- Подменю "Отметки" -->
<Item id="43005" name="Добавяне / Премахване на отметка"/>
<Item id="43006" name="Следваща отметка"/>
<Item id="43007" name="Предходна отметка"/>
<Item id="43008" name="Изчистване на всички отметки"/>
<Item id="43018" name="Изрязване на отметнатите редове"/>
<Item id="43019" name="Копиране на отметнатите редове"/>
<Item id="43020" name="Поставяне (замяна) в отметнатите редове"/>
<Item id="43021" name="Премахване на отметнатите редове"/>
<Item id="43051" name="Премахване на неотметнатите редове"/>
<Item id="43050" name="Обръщане на отметките"/>
<!-- Меню "Търсене" -->
<Item id="43052" name="Търсене на знаци в обхват..."/>
<!-- Меню "Търсене" край -->
<!-- Меню "Изглед" начало -->
<Item id="44034" name="Винаги на преден план"/>
<Item id="44032" name="Цял екран"/>
<Item id="44009" name="Прозорец без менюта"/>
<!-- Подменю "Показване на символи" -->
<Item id="44025" name="Интервали и табулации"/>
<Item id="44026" name="Край на ред"/>
<Item id="44019" name="Всички знаци"/>
<Item id="44020" name="Линии за табулация"/>
<Item id="44041" name="Пренесени редове"/>
<!-- Подменю "Мащабиране" -->
<Item id="44023" name="&amp;Увеличаване на мащаба"/>
<Item id="44024" name="&amp;Намаляване на мащаба"/>
<Item id="44033" name="Възстановяване на мащаба"/>
<!-- Подменю "Текущ документ" -->
<Item id="10001" name="Преместване в съседен изглед"/>
<Item id="10002" name="Клониране в съседен изглед"/>
<Item id="10003" name="Преместване в нов прозорец"/>
<Item id="10004" name="Отваряне в нов прозорец"/>
<!-- Подменю "Избор на раздел" -->
<Item id="44086" name="1-ви"/>
<Item id="44087" name="2-ри"/>
<Item id="44088" name="3-ти"/>
<Item id="44089" name="4-ти"/>
<Item id="44090" name="5-ти"/>
<Item id="44091" name="6-ти"/>
<Item id="44092" name="7-ти"/>
<Item id="44093" name="8-ти"/>
<Item id="44094" name="9-ти"/>
<Item id="44095" name="Следващ"/>
<Item id="44096" name="Предходен"/>
<Item id="44098" name="Преместване напред"/>
<Item id="44099" name="Преместване назад"/>
<!-- Меню "Изглед" -->
<Item id="44022" name="На повече редове"/>
<Item id="44072" name="Фокусиране на съседния изглед"/>
<Item id="44042" name="Скриване на редове"/>
<Item id="44010" name="Свиване на всички редове"/>
<Item id="44029" name="Разгъване на всички редове"/>
<Item id="44030" name="Свиване на текущото ниво"/>
<Item id="44031" name="Разгъване на текущото ниво"/>
<Item id="44049" name="Информация за файла..."/>
<!-- Подменю "Проект" -->
<Item id="44081" name="Проектен панел 1"/>
<Item id="44082" name="Проектен панел 2"/>
<Item id="44083" name="Проектен панел 3"/>
<!-- Меню "Изглед" -->
<Item id="44085" name="Директория като работно място"/>
<Item id="44080" name="Карта на документа"/>
<Item id="44084" name="Списък с функции"/>
<Item id="44035" name="Синхрон при вертикално превъртане"/>
<Item id="44036" name="Синхрон при хоризонтално превъртане"/>
<Item id="42026" name="Посока на текста – отдясно наляво"/>
<Item id="42027" name="Посока на текста – отляво надясно"/>
<Item id="44097" name="Наблюдение (tail -f)"/>
<!-- Меню "Изглед" край -->
<!-- Меню "Кодировки" начало -->
<Item id="45004" name="ANSI"/>
<Item id="45008" name="UTF-8"/>
<Item id="45005" name="UTF-8-BOM"/>
<Item id="45006" name="UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="45007" name="UCS-2 LE BOM"/>
<!-- Меню "Кодировки" -->
<Item id="45009" name="Преобразуване в ANSI"/>
<Item id="45010" name="Преобразуване в UTF-8"/>
<Item id="45011" name="Преобразуване в UTF-8-BOM"/>
<Item id="45012" name="Преобразуване в UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="45013" name="Преобразуване в UCS-2 LE BOM"/>
<!-- Меню "Кодировки" - "Набор от знаци" -->
<!-- Китайски -->
<Item id="45060" name="Big5 (Традиционен)"/>
<Item id="45061" name="GB2312 (Опростен)"/>
<!-- Северноевропейски -->
<Item id="45054" name="OEM 861: Исландски"/>
<Item id="45057" name="OEM 865: Скандинавски"/>
<!-- Западноевропейски -->
<Item id="45053" name="OEM 860: Португалски"/>
<Item id="45056" name="OEM 863: Френски"/>
<!-- Меню "Кодировки" край -->
<!-- Меню "Синтаксис" начало -->
<Item id="46250" name="Дефиниране на синтаксис..."/>
<Item id="46300" name="Отваряне на папката със синтаксиси..."/>
<Item id="46180" name="Дефиниран от потребителя"/>
<!-- Меню "Синтаксис" край -->
<!-- Меню "Настройки" начало -->
<Item id="48011" name="Предпочитания..."/>
<Item id="46001" name="Стилове..."/>
<Item id="48009" name="Бързи клавиши..."/>
<!-- Подменю "Внасяне" -->
<Item id="48005" name="Добавки..."/>
<Item id="48006" name="Теми..."/>
<!-- Меню "Настройки" -->
<Item id="48018" name="Контекстно меню"/>
<!-- Меню "Настройки" край -->
<!-- Меню "Инструменти" начало -->
<!-- Подменю "MD5" -->
<Item id="48501" name="Генериране..."/>
<Item id="48502" name="Генериране от файлове..."/>
<Item id="48503" name="Генериране от селекцията в системния буфер"/>
<Item id="48504" name="Генериране..."/>
<Item id="48505" name="Генериране от файлове..."/>
<Item id="48506" name="Генериране от селекцията в системния буфер"/>
<!-- Меню "Инструменти" край -->
<!-- Меню "Макроси" начало -->
<Item id="42018" name="&amp;Начало на запис"/>
<Item id="42019" name="&amp;Край на запис"/>
<Item id="42021" name="&amp;Изпълнение"/>
<Item id="42025" name="Запис на текущия макрос..."/>
<Item id="42032" name="&amp;Многократно изпълнение..."/>
<Item id="48016" name="Редактиране..."/>
<Item id="50005" name="Начало / Край на запис на макрос"/>
<!-- Меню "Макроси" край -->
<!-- Меню "Стартиране" начало -->
<Item id="49000" name="&amp;Стартиране на програма..."/>
<Item id="48017" name="Преки пътища и команди..."/>
<!-- Меню "Стартиране" край -->
<!-- Меню "Добавки" начало -->
<Item id="48015" name="Управление на добавки..."/>
<Item id="48014" name="Отваряне на папката с добавки..."/>
<!-- Меню "Добавки" край -->
<!-- Меню "?" начало -->
<Item id="47010" name="Параметри на командния ред..."/>
<Item id="47001" name="Notepad++ домашна страница"/>
<Item id="47002" name="Notepad++ страница на проекта"/>
<Item id="47004" name="Notepad++ общност (Форум)"/>
<Item id="47011" name="Поддръжка в реално време"/>
<!-- <Item id="47005" name="Още добавки"/> за сега (от v7.6.4) е премахнато -->
<Item id="47003" name="Онлайн документация"/>
<Item id="47006" name="Обновяване на Notepad++"/>
<Item id="47009" name="Задаване на прокси за обновяване..."/>
<Item id="47012" name="Инфо за отстраняване на грешки..."/>
<Item id="47000" name="Относно Notepad++"/>
<!-- Меню "?" край -->
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<!-- Дясно щракане върху раздел -->
<TabBar>
<Item CMID="0" name="Затваряне"/>
<Item CMID="1" name="Затваряне на всички без този"/>
<Item CMID="17" name="Затваряне на всички отляво"/>
<Item CMID="18" name="Затваряне на всички отдясно"/>
<Item CMID="22" name="Затваряне на всички непроменени"/>
<Item CMID="2" name="Запис"/>
<Item CMID="3" name="Запис като..."/>
<Item CMID="10" name="Преименуване"/>
<Item CMID="11" name="Преместване в кошчето"/>
<Item CMID="16" name="Презареждане"/>
<Item CMID="4" name="Печат"/>
<Item CMID="19" name="Отваряне папката на файла"/>
<Item CMID="20" name="Отваряне папката на файла в cmd"/>
<Item CMID="23" name="Отваряне на директорията като работно място"/>
<Item CMID="21" name="Отваряне по подразбиране"/>
<Item CMID="12" name="Само за четене"/>
<Item CMID="13" name="Премахване на &quot;Само за четене&quot;"/>
<Item CMID="7" name="Копиране пълния път на файла"/>
<Item CMID="8" name="Копиране името на файла"/>
<Item CMID="9" name="Копиране пълния път на папката"/>
<Item CMID="5" name="Преместване в съседен изглед"/>
<Item CMID="6" name="Клониране в съседен изглед"/>
<Item CMID="14" name="Преместване в нов прозорец"/>
<Item CMID="15" name="Отваряне в нов прозорец"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<!-- Меню "Редактиране" - "Колонен редактор..." -->
<ColumnEditor title="Колонен редактор">
<Item id="2023" name="&amp;Текст за вмъкване"/>
<Item id="2033" name="&amp;Числа за вмъкване"/>
<Item id="2030" name="&amp;Начално число:"/>
<Item id="2031" name="&amp;Увеличаване с:"/>
<Item id="2036" name="&amp;Повтаряне:"/>
<Item id="2035" name="започване с &amp;0"/>
<Item id="2032" name="Формат"/>
<Item id="2024" name="&amp;Десетичен"/>
<Item id="2025" name="&amp;Осмичен"/>
<Item id="2026" name="&amp;Шестнадесетичен"/>
<Item id="2027" name="Д&amp;воичен"/>
<Item id="1" name="Добре"/>
<Item id="2" name="Отказ"/>
</ColumnEditor>
<!-- Прозорец за търсене -->
<Find title="" titleFind="Търсене" titleReplace="Замяна" titleFindInFiles="Търсене във файлове" titleMark="Маркиране">
<!-- Диалог за "Търсене, Замяна, Търсене във файлове, Маркиране" -->
<Item id="1" name="Намиране на &amp;следващ"/>
<Item id="2" name="Затваряне"/>
<Item id="1620" name="&amp;Търсене на:"/>
<Item id="1721" name=""/>
<Item id="1723" name="▼ Следващ"/>
<Item id="1722" name="Обратна посока"/>
<Item id="1603" name="Само &amp;цели думи"/>
<Item id="1604" name="&amp;Главни / малки букви"/>
<Item id="1606" name="&amp;Кръгово търсене"/>
<Item id="1624" name="Режим на търсене"/>
<Item id="1625" name="&amp;Нормален"/>
<Item id="1626" name="&amp;Разширен (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1605" name="Р&amp;егулярен израз"/>
<Item id="1703" name=". и &amp;нов ред"/>
<Item id="1687" name="При неактивност"/>
<Item id="1688" name="Винаги"/>
<Item id="1632" name="В &amp;избраното"/>
<Item id="1611" name="З&amp;амяна с:"/>
<Item id="1686" name="Прозра&amp;чност"/>
<!-- "Търсене" -->
<Item id="1614" name="&amp;Брой съвпадения"/>
<Item id="1641" name="Намиране на &amp;всичко в текущият файл"/>
<Item id="1636" name="Намиране на всичко във всички &amp;отворени"/>
<!-- "Замяна" -->
<Item id="1608" name="&amp;Замяна"/>
<Item id="1609" name="Замяна на &amp;всичко"/>
<Item id="1635" name="Замяна на всичко във всички &amp;отворени"/>
<!-- "Търсене във файлове" -->
<Item id="1656" name="Намиране на всички"/>
<Item id="1660" name="Замяна във файловете"/>
<Item id="1654" name="&amp;Филтри:"/>
<Item id="1655" name="П&amp;апка:"/>
<Item id="1661" name="Според текущия файл"/>
<Item id="1658" name="Във всички по&amp;дпапки"/>
<Item id="1659" name="В &amp;скрити папки"/>
<!-- "Маркиране" -->
<Item id="1615" name="Маркиране на всички"/>
<Item id="1633" name="Изчистване на всички"/>
<Item id="1725" name="Копиране маркираното"/>
<Item id="1616" name="&amp;Отметка на реда"/>
<Item id="1618" name="Изчистване при всяко търсене"/>
</Find>
<!-- Прозорец за "Търсене в намерените резултати" -->
<FindInFinder title="Търсене в намерените резултати">
<Item id="1" name="Намиране на всички"/>
<Item id="2" name="Затваряне"/>
<Item id="1711" name="&amp;Търсене на:"/>
<Item id="1713" name="Търсене само в намерените редове"/>
<Item id="1714" name="Само &amp;цели думи"/>
<Item id="1715" name="Главни / малки букви"/>
<Item id="1716" name="Режим на търсене"/>
<Item id="1717" name="&amp;Нормален"/>
<Item id="1719" name="Р&amp;егулярен израз"/>
<Item id="1718" name="&amp;Разширен (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1720" name=". и &amp;нов ред"/>
</FindInFinder>
<DoSaveOrNot title="Запис">
<Item id="1761" name="Запис на файла &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<Item id="6" name="&amp;Да"/>
<Item id="7" name="&amp;Не"/>
<Item id="2" name="&amp;Отказ"/>
<Item id="4" name="Да, за &amp;всички"/>
<Item id="5" name="Н&amp;е, за всички"/>
</DoSaveOrNot>
<!-- Меню "Търсене" начало -->
<!-- "Отиване на..." -->
<GoToLine title="Отиване на...">
<Item id="2007" name="&amp;Ред"/>
<Item id="2008" name="&amp;Отместване"/>
<Item id="2004" name="Сега сте на:"/>
<Item id="2005" name="Отиване на:"/>
<Item id="2006" name="Последен ред:"/>
<Item id="1" name="Отиване"/>
<Item id="2" name="Никъде не отивам"/>
</GoToLine>
<!-- "Търсене на знаци в обхват..." -->
<FindCharsInRange title="Търсене на знаци в обхват...">
<Item id="2901" name="Не-ASCII знаци (128 – 255)"/>
<Item id="2902" name="ASCII знаци (0 – 127)"/>
<Item id="2903" name="Обхват:"/>
<Item id="2908" name="Посока"/>
<Item id="2906" name="Нагоре"/>
<Item id="2907" name="Надолу"/>
<Item id="2909" name="Кръгово търсене"/>
<Item id="2910" name="Търсене"/>
<Item id="2" name="Затваряне"/>
</FindCharsInRange>
<!-- Меню "Търсене" край -->
<!-- Меню "Синтаксис" - "Дефиниране на синтаксис" -->
<UserDefine title="Дефиниране от потребителя">
<Item id="20007" name="Синтаксис: "/>
<Item id="20003" name="Нов..."/>
<Item id="20005" name="Запис като..."/>
<Item id="20015" name="Внасяне..."/>
<Item id="20016" name="Изнасяне..."/>
<Item id="20001" name="Закачане"/>
<Item id="20012" name="Главни/малки букви"/>
<Item id="20009" name="разш.:"/>
<Item id="20002" name="Преименуване"/>
<Item id="20004" name="Премахване"/>
<Item id="20011" name="Прозрачност"/>
<!-- Настройки на стила -->
<StylerDialog title="Настройки на стила">
<Item id="25030" name="Стил на шрифта"/>
<Item id="25031" name="Име:"/>
<Item id="25032" name="Размер:"/>
<Item id="25001" name="Получер"/>
<Item id="25002" name="Курсив"/>
<Item id="25003" name="Подчертан"/>
<Item id="25006" name="Цвят на текста"/>
<Item id="25007" name="Фон на текста"/>
<Item id="25029" name="Вместване"/>
<Item id="25008" name="Разграничител 1"/>
<Item id="25009" name="Разграничител 2"/>
<Item id="25010" name="Разграничител 3"/>
<Item id="25011" name="Разграничител 4"/>
<Item id="25012" name="Разграничител 5"/>
<Item id="25013" name="Разграничител 6"/>
<Item id="25014" name="Разграничител 7"/>
<Item id="25015" name="Разграничител 8"/>
<Item id="25018" name="Ключови думи 1"/>
<Item id="25019" name="Ключови думи 2"/>
<Item id="25020" name="Ключови думи 3"/>
<Item id="25021" name="Ключови думи 4"/>
<Item id="25022" name="Ключови думи 5"/>
<Item id="25023" name="Ключови думи 6"/>
<Item id="25024" name="Ключови думи 7"/>
<Item id="25025" name="Ключови думи 8"/>
<Item id="25016" name="Блоков коментар"/>
<Item id="25017" name="Линеен коментар"/>
<Item id="25026" name="Оператор 1"/>
<Item id="25027" name="Оператор 2"/>
<Item id="25028" name="Числа"/>
</StylerDialog>
<!-- Настройки по подразбиране -->
<Folder title="Настройки по подразбиране">
<Item id="21105" name="Документация"/>
<Item id="21104" name="Временен сайт:"/>
<Item id="21101" name="Стил по подразбиране"/>
<Item id="21102" name="Настройки"/>
<Item id="21106" name="&amp;Компактно свиване (и на празни редове)"/>
<Item id="21220" name="Свиване на код 1-ви стил"/>
<Item id="21224" name="Символ за отваряне:"/>
<Item id="21225" name="Символ за среда:"/>
<Item id="21226" name="Символ за затваряне:"/>
<Item id="21227" name="Стил"/>
<Item id="21320" name="Свиване на код 2-ри стил (с разделители)"/>
<Item id="21324" name="Символ за отваряне:"/>
<Item id="21325" name="Символ за среда:"/>
<Item id="21326" name="Символ за затваряне:"/>
<Item id="21327" name="Стил"/>
<Item id="21420" name="Свиване на коментар"/>
<Item id="21424" name="Символ за отваряне:"/>
<Item id="21425" name="Символ за среда:"/>
<Item id="21426" name="Символ за затваряне:"/>
<Item id="21427" name="Стил"/>
</Folder>
<!-- Ключови думи -->
<Keywords title="Ключови думи">
<Item id="22101" name="1-ва група"/>
<Item id="22201" name="2-ра група"/>
<Item id="22301" name="3-та група"/>
<Item id="22401" name="4-та група"/>
<Item id="22451" name="5-та група"/>
<Item id="22501" name="6-та група"/>
<Item id="22551" name="7-ма група"/>
<Item id="22601" name="8-ма група"/>
<Item id="22121" name="Префикс"/>
<Item id="22221" name="Префикс"/>
<Item id="22321" name="Префикс"/>
<Item id="22421" name="Префикс"/>
<Item id="22471" name="Префикс"/>
<Item id="22521" name="Префикс"/>
<Item id="22571" name="Префикс"/>
<Item id="22621" name="Префикс"/>
<Item id="22122" name="Стил"/>
<Item id="22222" name="Стил"/>
<Item id="22322" name="Стил"/>
<Item id="22422" name="Стил"/>
<Item id="22472" name="Стил"/>
<Item id="22522" name="Стил"/>
<Item id="22572" name="Стил"/>
<Item id="22622" name="Стил"/>
</Keywords>
<!-- Коментари и числа -->
<Comment title="Коментари и числа">
<Item id="23003" name="Позиция на линеен коментар"/>
<Item id="23004" name="Разрешаване навсякъде"/>
<Item id="23005" name="Само в началото на реда"/>
<Item id="23006" name="Предхождан от празно място"/>
<Item id="23001" name="Свиване на коментари"/>
<Item id="23301" name="Символи за линеен коментар"/>
<Item id="23326" name="Стил"/>
<Item id="23323" name="Отваряне:"/>
<Item id="23324" name="Продължение:"/>
<Item id="23325" name="Затваряне:"/>
<Item id="23101" name="Символи за блоков коментар"/>
<Item id="23124" name="Стил"/>
<Item id="23122" name="Отваряне:"/>
<Item id="23123" name="Затваряне:"/>
<Item id="23201" name="Числа"/>
<Item id="23220" name="Стил"/>
<Item id="23230" name="Префикс 1"/>
<Item id="23232" name="Префикс 2"/>
<Item id="23234" name="Допълн. 1"/>
<Item id="23236" name="Допълн. 2"/>
<Item id="23238" name="Суфикс 1"/>
<Item id="23240" name="Суфикс 2"/>
<Item id="23242" name="Обхват"/>
<Item id="23244" name="Десетичен разделител"/>
<Item id="23245" name="Точка"/>
<Item id="23246" name="Запетая"/>
<Item id="23247" name="И двете"/>
</Comment>
<!-- Оператори и разграничители -->
<Operator title="Оператори и разграничители">
<Item id="24101" name="Оператори"/>
<Item id="24113" name="Стил"/>
<Item id="24116" name="Оператор 1 (активен)"/>
<Item id="24117" name="Оператор 2 (с разделител)"/>
<Item id="24223" name="Стил"/>
<Item id="24201" name="Разграничител 1"/>
<Item id="24220" name="Отваряне:"/>
<Item id="24221" name="Превключване:"/>
<Item id="24222" name="Затваряне:"/>
<Item id="24301" name="Разграничител 2"/>
<Item id="24323" name="Стил"/>
<Item id="24320" name="Отваряне:"/>
<Item id="24321" name="Превключване:"/>
<Item id="24322" name="Затваряне:"/>
<Item id="24401" name="Разграничител 3"/>
<Item id="24423" name="Стил"/>
<Item id="24420" name="Отваряне:"/>
<Item id="24421" name="Превключване:"/>
<Item id="24422" name="Затваряне:"/>
<Item id="24451" name="Разграничител 4"/>
<Item id="24473" name="Стил"/>
<Item id="24470" name="Отваряне:"/>
<Item id="24471" name="Превключване:"/>
<Item id="24472" name="Затваряне:"/>
<Item id="24501" name="Разграничител 5"/>
<Item id="24523" name="Стил"/>
<Item id="24520" name="Отваряне:"/>
<Item id="24521" name="Превключване:"/>
<Item id="24522" name="Затваряне:"/>
<Item id="24551" name="Разграничител 6"/>
<Item id="24573" name="Стил"/>
<Item id="24570" name="Отваряне:"/>
<Item id="24571" name="Превключване:"/>
<Item id="24572" name="Затваряне:"/>
<Item id="24601" name="Разграничител 7"/>
<Item id="24623" name="Стил"/>
<Item id="24620" name="Отваряне:"/>
<Item id="24621" name="Превключване:"/>
<Item id="24622" name="Затваряне:"/>
<Item id="24651" name="Разграничител 8"/>
<Item id="24673" name="Стил"/>
<Item id="24670" name="Отваряне:"/>
<Item id="24671" name="Превключване:"/>
<Item id="24672" name="Затваряне:"/>
</Operator>
</UserDefine>
<!-- Меню "Настройки" -->
<!-- "Предпочитания..." -->
<Preference title="Предпочитания">
<Item id="6001" name="Затваряне"/>
<!-- Основни -->
<Global title="Основни">
<Item id="6123" name="Език на интерфейса"/>
<Item id="6101" name="Лента с инструменти"/>
<Item id="6102" name="Скриване"/>
<Item id="6103" name="Малки икони"/>
<Item id="6104" name="Големи икони"/>
<Item id="6105" name="Стандартни икони"/>
<Item id="6125" name="Панел с документи"/>
<Item id="6126" name="Включено"/>
<Item id="6127" name="Без колона с разширенията"/>
<Item id="6106" name="Лента с отворени раздели"/>
<Item id="6118" name="Скриване"/>
<Item id="6119" name="На повече редове"/>
<Item id="6120" name="Вертикално"/>
<Item id="6107" name="Малък размер"/>
<Item id="6128" name="Алтернативни икони"/>
<Item id="6108" name="Заключено (без влачене и пускане)"/>
<Item id="6109" name="Потъмняване на неактивните"/>
<Item id="6110" name="Цветна лента върху активния"/>
<Item id="6112" name="Бутони за затваряне"/>
<Item id="6113" name="Двойно щракане за затваряне"/>
<Item id="6121" name="Изход при затваряне на последният раздел"/>
<Item id="6122" name="Скриване на менютата (Alt или F10 за показване)"/>
<Item id="6111" name="Показване лента на състоянието"/>
</Global>
<!-- Редактиране -->
<Scintillas title="Редактиране">
<Item id="6216" name="Текстов курсор"/>
<Item id="6217" name="Ширина:"/>
<Item id="6219" name="Премигване:"/>
<Item id="6221" name="100"/>
<Item id="6222" name="0"/>
<Item id="6224" name="Множествено редактиране"/>
<Item id="6225" name="Включено (Ctrl + избор с мишката)"/>
<Item id="6201" name="Стил на свиващо поле"/>
<Item id="6202" name="Обикновено"/>
<Item id="6203" name="Стрелка"/>
<Item id="6204" name="Кръг"/>
<Item id="6205" name="Квадрат"/>
<Item id="6226" name="Изключено"/>
<Item id="6211" name="Настройки на вертикална граница"/>
<Item id="6208" name="Показване на границата"/>
<Item id="6213" name="Фонов режим"/>
<Item id="6209" name="Брой колони: "/>
<Item id="6237" name="Добавяне на вертикална граница чрез задаване на броя колони с десетично число.
Може да се зададат няколко такива граници, като се използва интервал за разделител между различните числа."/>
<Item id="6231" name="Рамка на прозореца"/>
<Item id="6235" name="Без ръб"/>
<Item id="6227" name="Пренасяне на нов ред"/>
<Item id="6228" name="Стандартно"/>
<Item id="6229" name="Подравнено"/>
<Item id="6230" name="С отстъп"/>
<Item id="6206" name="Показване номер на реда"/>
<Item id="6207" name="Показване на отметки"/>
<Item id="6214" name="Открояване на текущия ред"/>
<Item id="6215" name="Заглаждане на шрифта"/>
<Item id="6236" name="Превъртане след последният ред"/>
<Item id="6239" name="Запазване на селекцията при щракане с десен бутон извън нея"/>
<Item id="6234" name="Без разширени функции за превъртане"/>
</Scintillas>
<!-- Нов документ -->
<NewDoc title="Нов документ">
<Item id="6419" name="Нов документ"/>
<Item id="6401" name="Формат (край на ред)"/>
<Item id="6402" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="6403" name="Unix (LF)"/>
<Item id="6404" name="Macintosh (RF)"/>
<Item id="6405" name="Кодировка"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8"/>
<Item id="6420" name="Прилагане към отворени ANSI файлове"/>
<Item id="6408" name="UTF-8-BOM"/>
<Item id="6409" name="UCS-2 Big Endian BOM"/>
<Item id="6410" name="UCS-2 Little Endian BOM"/>
<Item id="6411" name="Основен синтаксис:"/>
</NewDoc>
<!-- Път по подразбиране -->
<DefaultDir title="Път по подразбиране">
<Item id="6413" name="Директория по подразбиране (Отваряне / Запис)"/>
<Item id="6414" name="Следване на текущия документ"/>
<Item id="6415" name="Запомняне на последно използваната директория"/>
<Item id="6430" name="Нов диалогов стил (без поддръжка на UNIX път) в прозореца за &quot;Запис като..&quot;"/>
<Item id="6431" name="Отваряне на всички файлове от папката при влаченето ѝ в прозореца"/>
</DefaultDir>
<!-- История с отваряния -->
<RecentFilesHistory title="История с отваряния">
<Item id="6304" name="История с последно използвани файлове"/>
<Item id="6305" name="Без проверка при стартиране"/>
<Item id="6306" name="Запомняне на последните:"/>
<Item id="6429" name="Показване"/>
<Item id="6424" name="В подменю"/>
<Item id="6425" name="Само име на файл"/>
<Item id="6426" name="Пълен път с името на файла"/>
<Item id="6427" name="Задаване на макс. дължина:"/>
</RecentFilesHistory>
<!-- Асоцииране -->
<FileAssoc title="Файлови асоциации">
<Item id="4009" name="Поддържани"/>
<Item id="4010" name="Регистрирани"/>
<Item id="4008" name="За да използвате тази функция, рестартирайте Notepad++ с администраторски права"/>
</FileAssoc>
<!-- Синтаксис и табулация-->
<Language title="Синтаксис">
<Item id="6508" name="Настройки на меню синтаксис"/>
<Item id="6507" name="Компактно меню"/>
<Item id="6505" name="Налични"/>
<Item id="6506" name="Изключени"/>
<Item id="6301" name="Настройки на табулация"/>
<Item id="6303" name="Размер: "/>
<Item id="6302" name="Замяна с интервали"/>
<Item id="6510" name="Стойност по подразбиране"/>
<Item id="6335" name="Обратно наклонена черта като превключващ знак за SQL"/>
</Language>
<!-- Открояване -->
<Highlighting title="Открояване">
<Item id="6333" name="Интелигентно открояване"/>
<Item id="6326" name="Включено"/>
<Item id="6332" name="Съвпадане с буквения регистър"/>
<Item id="6338" name="Само цели думи"/>
<Item id="6339" name="Използване на настр. от &quot;Tърсене&quot;"/>
<Item id="6340" name="Открояване и в съседния изглед"/>
<Item id="6329" name="Открояване на съвпадащи маркирания"/>
<Item id="6327" name="Включено"/>
<Item id="6328" name="Открояване на маркирани атрибути"/>
<Item id="6330" name="Открояване на comment/php/asp зона"/>
</Highlighting>
<!-- Печат -->
<Print title="Печат">
<Item id="6601" name="Отпечатване номер на редовете"/>
<Item id="6602" name="Опции за цветен печат"/>
<Item id="6603" name="Цветно, както се вижда"/>
<Item id="6604" name="Обръщане на цветове"/>
<Item id="6605" name="Черен текст – бял фон"/>
<Item id="6606" name="Без фонов цвят"/>
<Item id="6607" name="Отстъп (милиметри)"/>
<Item id="6612" name="Ляво"/>
<Item id="6613" name="Горе"/>
<Item id="6614" name="Дясно"/>
<Item id="6615" name="Долу"/>
<Item id="6728" name="Горен и долен колонтитули"/>
<Item id="6725" name="Променливи:"/>
<Item id="6723" name="Добавяне"/>
<Item id="6708" name="Горен колонтитул"/>
<Item id="6709" name="Лява част"/>
<Item id="6710" name="Средна част"/>
<Item id="6711" name="Дясна част"/>
<Item id="6706" name="Получер"/>
<Item id="6707" name="Курсив"/>
<Item id="6719" name="Долен колонтитул"/>
<Item id="6720" name="Лява част"/>
<Item id="6721" name="Средна част"/>
<Item id="6722" name="Дясна част"/>
<Item id="6717" name="Получер"/>
<Item id="6718" name="Курсив"/>
<Item id="6727" name="Преглед на частта:"/>
</Print>
<!-- Търсене -->
<Searching title="Търсене">
<Item id="6901" name="Без попълване на полето за &quot;Търсене на:&quot; с избраната дума"/>
<Item id="6902" name="Равноширок шрифт в диалога за търсене (изисква се рестартиране на Notepad++)"/>
<Item id="6903" name="Диалога за търсене остава отворен, след като резултатите бъдат изведени в прозореца"/>
<Item id="6904" name="Потвърждение при &quot;Замяна на всичко във всички отворени&quot; документи"/>
</Searching>
<!-- Резервно копие -->
<Backup title="Резервно копие">
<Item id="6817" name="Снимка на сесията и периодично резервно копиране"/>
<Item id="6309" name="Запомняне на текущата сесия за следващо стартиране"/>
<Item id="6818" name="Включване на снимка на сесията и периодичното резервно копиране"/>
<Item id="6819" name="Копие на всеки"/>
<Item id="6821" name="секунди"/>
<Item id="6822" name="в папка:"/>
<Item id="6801" name="Резервно копие при запис"/>
<Item id="6315" name="Изключено"/>
<Item id="6316" name="Обикновен *.bak файл"/>
<Item id="6317" name="Подробни *.bak файлове"/>
<Item id="6804" name="Потребителска директория за запазване"/>
<Item id="6803" name="Папка:"/>
</Backup>
<!-- Автоматично завършване -->
<AutoCompletion title="Авто-завършване">
<Item id="6115" name="Автоматичен отстъп"/>
<Item id="6807" name="Автоматично завършване"/>
<Item id="6808" name="Включено"/>
<Item id="6809" name="Завършване на функции"/>
<Item id="6810" name="Завършване на думи"/>
<Item id="6816" name="Завършване на функции и думи"/>
<Item id="6811" name="при"/>
<Item id="6813" name="знак(а)"/>
<Item id="6814" name="(стойност от 1 до 9)"/>
<Item id="6815" name="Подсказка при въвеждане на функции"/>
<Item id="6824" name="Игнориране на числа"/>
<Item id="6851" name="Автоматично вмъкване"/>
<Item id="6857" name=" html/xml затваряне"/>
<Item id="6858" name="Отв."/>
<Item id="6859" name="Затв."/>
<Item id="6860" name="Двойка #1:"/>
<Item id="6863" name="Двойка #2:"/>
<Item id="6866" name="Двойка #3:"/>
</AutoCompletion>
<!-- Прозорци -->
<MultiInstance title="Прозорци">
<Item id="6151" name="Настройки за отваряне"/>
<Item id="6152" name="Отваряне на сесия в нов прозорец"/>
<Item id="6153" name="Винаги в отделен прозорец"/>
<Item id="6154" name="По подразбиране (един прозорец)"/>
<Item id="6155" name="* Изисква се рестартиране на Notepad++"/>
</MultiInstance>
<!-- Разделител -->
<Delimiter title="Разделител">
<Item id="6251" name="Настройки на разделител (Ctrl + двойно щракане с мишката)"/>
<Item id="6252" name="Отваряне"/>
<Item id="6255" name="Затваряне"/>
<Item id="6256" name="На няколко реда"/>
<Item id="6161" name="Списък със символи"/>
<Item id="6162" name="Използване на стандартния списък със символи както е"/>
<Item id="6163" name="Добавяне на символи като част от дума
(не избирайте, освен ако не знаете какво правите)"/>
<Item id="6257" name="бла бла бла бла"/>
<Item id="6258" name="бла бла бла бла бла бла бла бла бла"/>
</Delimiter>
<!-- Облак -->
<Cloud title="Облак">
<Item id="6262" name="Настройки за облачно синхронизирана папка"/>
<Item id="6263" name="Локално"/>
<Item id="6267" name="По избор"/>
</Cloud>
<!-- Търсеща машина -->
<SearchEngine title="Търсеща машина">
<Item id="6271" name="Търсеща машина (за команда &quot;Търсене в интернет&quot;)"/>
<Item id="6272" name="DuckDuckGo"/>
<Item id="6273" name="Google"/>
<Item id="6274" name="Bing"/>
<Item id="6275" name="Yahoo!"/>
<Item id="6276" name="Задаване на търсеща машина:"/>
<!-- ** Да не се променя нищо след Пример: ** -->
<Item id="6278" name="Пример: https://www.google.com/search?q=$(CURRENT_WORD)"/>
</SearchEngine>
<!-- Разни -->
<MISC title="Разни">
<Item id="6324" name="Превключване между раздели (Ctrl + Tab)"/>
<Item id="6114" name="Включено"/>
<Item id="6117" name="Приоритет на последно използваните"/>
<Item id="6344" name="Надникване в документи"/>
<Item id="6345" name="Надникване в раздел"/>
<Item id="6346" name="Надникване в &quot;Карта на документа&quot;"/>
<Item id="6318" name="Отваряне на Уеб-връзки"/>
<Item id="6319" name="Включено"/>
<Item id="6320" name="Без подчертаване"/>
<Item id="6350" name="Цветен фон"/>
<Item id="6312" name="Авто-проверка за състоянието на файла"/>
<ComboBox id="6347">
<Element name="Включено"/>
<Element name="Включено за всички раздели"/>
<Element name="Изключено"/>
</ComboBox>
<Item id="6313" name="Тихо обновяване"/>
<Item id="6325" name="Превъртане до последният ред"/>
<Item id="6323" name="Автоматично обновяване на Notepad++"/>
<Item id="6351" name="Файлово разширение .* в диалога за запис, вместо .txt за обикновен текст"/>
<Item id="6334" name="Автоматично определяне кодировката на знаците"/>
<Item id="6308" name="Намаляване в системната област"/>
<Item id="6331" name="Показване само името на файла в заглавната лента"/>
<Item id="6349" name="Използване на DirectWrite за изобразяване на текст (изисква се рестартиране на Notepad++)"/>
<Item id="6322" name="Файлово разширение за сесии:"/>
<Item id="6337" name="Разширение за работно място:"/>
</MISC>
</Preference>
<!-- "Стилове..." -->
<StyleConfig title="Конфигуриране на стилове">
<Item id="2306" name="Избор на тема: "/>
<Item id="2301" name="Запис и затваряне"/>
<Item id="2" name="Отказ"/>
<Item id="2303" name="Прозрачност"/>
<SubDialog>
<Item id="2225" name="Език:"/>
<Item id="2211" name="Стил:"/>
<Item id="2212" name="Цвят на стила"/>
<Item id="2206" name="Цвят на шрифта"/>
<Item id="2207" name="Фон на шрифта"/>
<Item id="2226" name="Глобален цвят на текста"/>
<Item id="2227" name="Глобален цвят на фона"/>
<Item id="2213" name="Стил на шрифта"/>
<Item id="2208" name="Име:"/>
<Item id="2209" name="Размер:"/>
<Item id="2204" name="Получер"/>
<Item id="2205" name="Курсив"/>
<Item id="2218" name="Подчертан"/>
<Item id="2228" name="Глобален шрифт"/>
<Item id="2229" name="Глобален размер на шрифта"/>
<Item id="2230" name="Глобален получер шрифт"/>
<Item id="2231" name="Глобален курсив шрифт"/>
<Item id="2232" name="Глобален подчертан шрифт"/>
<Item id="2214" name="По подразбиране"/>
<Item id="2216" name="Потребителско"/>
<Item id="2219" name="Ключови думи по подразбиране"/>
<Item id="2221" name="Потребителски ключови думи"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<!-- "Бързи клавиши..." -->
<ShortcutMapper title="Бързи клавиши">
<Item id="2602" name="Промяна"/>
<Item id="2603" name="Изтриване"/>
<Item id="2606" name="Изчистване"/>
<Item id="2607" name="Филтър: "/>
<Item id="1" name="Затваряне"/>
<ColumnName name="Име"/>
<ColumnShortcut name="Бърз клавиш"/>
<ColumnCategory name="Категория"/>
<ColumnPlugin name="Добавка"/>
<MainMenuTab name="Основно меню"/>
<MacrosTab name="Макроси"/>
<RunCommandsTab name="Стартиране на команди"/>
<PluginCommandsTab name="Команди от добавки"/>
<ScintillaCommandsTab name="Scintilla команди"/>
<ConflictInfoOk name="Няма конфликти с бързи клавиши за този елемент."/>
<ConflictInfoEditing name="Няма конфликти . . ."/>
<MainCommandNames>
<!-- Меню "Файл" -->
<!-- Подменю "Местоположение на файла" -->
<Item id="41019" name="Местоположение на файла - Отваряне на папката"/>
<Item id="41020" name="Местоположение на файла - Отваряне в cmd конзола"/>
<!-- Подменю "Последно използвани" -->
<Item id="41021" name="Отваряне на последно затворен файл"/>
<!-- Меню "Редактиране" -->
<!-- Подменю "Формат за край на ред" -->
<Item id="45001" name="Формат за край на ред - Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="Формат за край на ред - Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="Формат за край на ред - Macintosh (CR)"/>
<!-- Меню "Търсене" -->
<!-- Подменю "Маркиране на всичко" -->
<Item id="43022" name="Маркиране на всичко - Използване на 1-ви стил"/>
<Item id="43024" name="Маркиране на всичко - Използване на 2-ри стил"/>
<Item id="43026" name="Маркиране на всичко - Използване на 3-ти стил"/>
<Item id="43028" name="Маркиране на всичко - Използване на 4-ти стил"/>
<Item id="43030" name="Маркиране на всичко - Използване на 5-ти стил"/>
<!-- Подменю "Размаркиране на всичко" -->
<Item id="43023" name="Размаркиране на всичко - Изчистване на 1-ви стил"/>
<Item id="43025" name="Размаркиране на всичко - Изчистване на 2-ри стил"/>
<Item id="43027" name="Размаркиране на всичко - Изчистване на 3-ти стил"/>
<Item id="43029" name="Размаркиране на всичко - Изчистване на 4-ти стил"/>
<Item id="43031" name="Размаркиране на всичко - Изчистване на 5-ти стил"/>
<Item id="43032" name="Размаркиране на всичко - Всички стилове"/>
<!-- Подменю "Преминаване нагоре" -->
<Item id="43033" name="Преминаване нагоре - 1-ви стил"/>
<Item id="43034" name="Преминаване нагоре - 2-ри стил"/>
<Item id="43035" name="Преминаване нагоре - 3-ти стил"/>
<Item id="43036" name="Преминаване нагоре - 4-ти стил"/>
<Item id="43037" name="Преминаване нагоре - 5-ти стил"/>
<Item id="43038" name="Преминаване нагоре - Търсене на стил"/>
<!-- Подменю "Преминаване надолу" -->
<Item id="43039" name="Преминаване надолу - 1-ви стил"/>
<Item id="43040" name="Преминаване надолу - 2-ри стил"/>
<Item id="43041" name="Преминаване надолу - 3-ти стил"/>
<Item id="43042" name="Преминаване надолу - 4-ти стил"/>
<Item id="43043" name="Преминаване надолу - 5-ти стил"/>
<Item id="43044" name="Преминаване надолу - Търсене на стил"/>
<!-- Меню "Изглед" -->
<!-- Подменю "Преглед на текущият файл в" -->
<Item id="44100" name="Преглед на текущият файл във Firefox"/>
<Item id="44101" name="Преглед на текущият файл в Chrome"/>
<Item id="44103" name="Преглед на текущият файл в IE"/>
<Item id="44102" name="Преглед на текущият файл в Edge"/>
<!-- Подменю "Избор на раздел" -->
<Item id="50003" name="Превключване към предишния документ"/>
<Item id="50004" name="Превключване към следващия документ"/>
<!-- Подменю "Свиване на ниво" -->
<Item id="44051" name="Свиване на ниво 1"/>
<Item id="44052" name="Свиване на ниво 2"/>
<Item id="44053" name="Свиване на ниво 3"/>
<Item id="44054" name="Свиване на ниво 4"/>
<Item id="44055" name="Свиване на ниво 5"/>
<Item id="44056" name="Свиване на ниво 6"/>
<Item id="44057" name="Свиване на ниво 7"/>
<Item id="44058" name="Свиване на ниво 8"/>
<!-- Подменю "Разгъване на ниво" -->
<Item id="44061" name="Разгъване на ниво 1"/>
<Item id="44062" name="Разгъване на ниво 2"/>
<Item id="44063" name="Разгъване на ниво 3"/>
<Item id="44064" name="Разгъване на ниво 4"/>
<Item id="44065" name="Разгъване на ниво 5"/>
<Item id="44066" name="Разгъване на ниво 6"/>
<Item id="44067" name="Разгъване на ниво 7"/>
<Item id="44068" name="Разгъване на ниво 8"/>
<!-- Подменю "Проект" -->
<Item id="44081" name="Проектен панел 1"/>
<Item id="44082" name="Проектен панел 2"/>
<Item id="44083" name="Проектен панел 3"/>
<Item id="44104" name="Превключване към Проектен панел 1"/>
<Item id="44105" name="Превключване към Проектен панел 2"/>
<Item id="44106" name="Превключване към Проектен панел 3"/>
<!-- Меню "Изглед" -->
<Item id="44085" name="Директория като работно място"/>
<Item id="44107" name="Превключване към Директория като работно място"/>
<Item id="44080" name="Карта на документа"/>
<Item id="44084" name="Списък с функции"/>
<Item id="44108" name="Превключване към Списък с функции"/>
<!-- Меню "Макроси" -->
<Item id="50005" name="Начало / Край на запис на макрос"/>
</MainCommandNames>
</ShortcutMapper>
<!-- "Бързи клавиши" - "Промяна" -->
<ShortcutMapperSubDialg title="Бърз клавиш">
<Item id="1" name="Добре"/>
<Item id="2" name="Отказ"/>
<Item id="5006" name="Име"/>
<Item id="5008" name="Добавяне"/>
<Item id="5009" name="Премахване"/>
<Item id="5010" name="Прилагане"/>
<Item id="5007" name="Това ще премахне бързия клавиш от командата"/>
<Item id="5012" name="ОТКРИТ Е КОНФЛИКТ!"/>
</ShortcutMapperSubDialg>
<!-- Меню "Инструменти" -->
<!-- "MD5" - "Генериране..." -->
<MD5FromTextDlg title="Генериране на MD5 извлечение">
<Item id="1932" name="Всеки ред като отделен низ"/>
<Item id="1934" name="Копиране в сист. буфер"/>
<Item id="2" name="Затваряне"/>
</MD5FromTextDlg>
<!-- "MD5" - "Генериране от файлове..." -->
<MD5FromFilesDlg title="Генериране на MD5 извлечение от файлове">
<Item id="1922" name="Избор на файлове"/>
<Item id="1924" name="Копиране в сист. буфер"/>
<Item id="2" name="Затваряне"/>
</MD5FromFilesDlg>
<!-- "SHA-256" - "Генериране..." -->
<SHA256FromTextDlg title="Генериране на SHA-256 извлечение">
<Item id="1932" name="Всеки ред като отделен низ"/>
<Item id="1934" name="Копиране в сист. буфер"/>
<Item id="2" name="Затваряне"/>
</SHA256FromTextDlg>
<!--- "SHA-256" - "Генериране от файлове..." -->
<SHA256FromFilesDlg title="Генериране на SHA-256 извлечение от файлове">
<Item id="1922" name="Избор на файлове"/>
<Item id="1924" name="Копиране в сист. буфер"/>
<Item id="2" name="Затваряне"/>
</SHA256FromFilesDlg>
<!-- Меню "Макроси" - "Многократно изпълнение..." -->
<MultiMacro title="Многократно изпълнение на макрос">
<Item id="8006" name="Макрос:"/>
<Item id="8001" name="&amp;Изпълняване"/>
<Item id="8005" name="път(и)"/>
<Item id="8002" name="Изпълняване до &amp;края на файла"/>
<Item id="1" name="Стартиране"/>
<Item id="2" name="&amp;Отказ"/>
</MultiMacro>
<!-- Меню "Стартиране" - "Стартиране на програма..." -->
<Run title="Стартиране на програма...">
<Item id="1903" name="Избор на програма"/>
<Item id="1" name="Стартиране"/>
<Item id="1904" name="Запис..."/>
<Item id="2" name="Отказ"/>
</Run>
<!-- Меню "Добавки" - "Управление на добавки..." -->
<PluginsAdminDlg title="Управление на добавки" titleAvailable = "Налични" titleUpdates = "Актуализации" titleInstalled = "Инсталирани">
<ColumnPlugin name="Добавка"/>
<ColumnVersion name="Версия"/>
<Item id="5501" name="Търсене:"/>
<Item id="5503" name="Инсталиране"/>
<Item id="5504" name="Обновяване"/>
<Item id="5505" name="Премахване"/>
<Item id="5508" name="Следващ"/>
<Item id="2" name="Затваряне"/>
</PluginsAdminDlg>
<!-- Меню "Прозорци" - "Прозорци..." -->
<Window title="Прозорци">
<Item id="1" name="&amp;Активиране"/>
<Item id="7002" name="&amp;Запис"/>
<Item id="7003" name="&amp;Затв. на пр-ц(и)"/>
<Item id="7004" name="&amp;Сортиране"/>
<Item id="2" name="&amp;Добре"/>
</Window>
</Dialog>
<!-- Панели -->
<!-- Меню "Редактиране" - "Панел със знаци" -->
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="Панел с ASCII знаци"/>
<ColumnVal name="Стойност"/>
<ColumnHex name="Шестнадесетичен"/>
<ColumnChar name="Знак"/>
<ColumnHtmlNumber name="HTML номер"/>
<ColumnHtmlName name="HTML код"/>
</AsciiInsertion>
<!-- Меню "Редактиране" - "История на системния буфер" -->
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="История на системния буфер"/>
</ClipboardHistory>
<!-- Меню "Изглед" - "Проект" -->
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Проект"/>
<WorkspaceRootName name="Работна област"/>
<NewProjectName name="Име на проект"/>
<NewFolderName name="Име на папка"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Проект"/>
<Item id="1" name="Редактиране"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Нов проект"/>
<Item id="3123" name="Отваряне"/>
<Item id="3124" name="Презареждане"/>
<Item id="3125" name="Запис"/>
<Item id="3126" name="Запис като..."/>
<Item id="3127" name="Запис на копие като..."/>
<Item id="3121" name="Добавяне на нов проект"/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3118" name="Преместване нагоре"/>
<Item id="3119" name="Преместване надолу"/>
<Item id="3111" name="Преименуване"/>
<Item id="3112" name="Добавяне на папка"/>
<Item id="3113" name="Добавяне на файлове..."/>
<Item id="3117" name="Добавяне на файлове от папка..."/>
<Item id="3114" name="Премахване"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3118" name="Преместване нагоре"/>
<Item id="3119" name="Преместване надолу"/>
<Item id="3111" name="Преименуване"/>
<Item id="3112" name="Добавяне на папка"/>
<Item id="3113" name="Добавяне на файлове..."/>
<Item id="3117" name="Добавяне на файлове от папка..."/>
<Item id="3114" name="Премахване"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3118" name="Преместване нагоре"/>
<Item id="3119" name="Преместване надолу"/>
<Item id="3111" name="Преименуване"/>
<Item id="3115" name="Премахване"/>
<Item id="3116" name="Промяна пътя на файла"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
<!-- Меню "Изглед" - "Директория като работно място" -->
<FolderAsWorkspace>
<PanelTitle name="Директория като работно място"/>
<SelectFolderFromBrowserString name="Избор на папка за добавяне в панела &quot;Директория като работно място&quot;"/>
<Menus>
<Item id="3511" name="Премахване"/>
<Item id="3512" name="Премахване на всички"/>
<Item id="3513" name="Добавяне"/>
<Item id="3514" name="Изпълнение от системата"/>
<Item id="3515" name="Отваряне"/>
<Item id="3516" name="Копиране на пътя"/>
<Item id="3517" name="Търсене във файлове..."/>
<Item id="3518" name="Отваряне папката до тук"/>
<Item id="3519" name="Отваряне папката в cmd"/>
<Item id="3520" name="Копиране името на файла"/>
</Menus>
</FolderAsWorkspace>
<MiscStrings>
<!-- $INT_REPLACE$ е контейнер, не се превежда -->
<!-- $STR_REPLACE$ е контейнер, не се превежда -->
<word-chars-list-tip value="Позволява добавяне на допълнителни символи към дума, чрез двойно щракане върху нея или при включена опция за търсене на &quot;Само цели думи&quot;"/>
<word-chars-list-warning-begin value="Бъдете внимателни: "/>
<word-chars-list-space-warning value="$INT_REPLACE$ интервал(а)"/>
<word-chars-list-tab-warning value="$INT_REPLACE$ отстъп(а)"/>
<word-chars-list-warning-end value=" в списъкa със символи."/>
<!-- Меню "Настройки" - "Предпочитания..." - "Облак" -->
<cloud-invalid-warning value="Невалиден път"/>
<cloud-restart-warning value="Изисква се рестартиране на Notepad++"/>
<cloud-select-folder value="Избор на папка, от/в която Notepad++ ще чете/пише настройките си"/>
<!-- Меню "Търсене - "Търсене", "Замяна", "Търсене във файлове", "Маркиране" -->
<shift-change-direction-tip value="Търсене в обратна посока чрез Shift+Enter"/>
<two-find-buttons-tip value="Режим за търсене с два бутона"/>
<find-status-top-reached value="Търсене: Намерено е първото съвпадение от краят. Началото на документа е достигнато."/>
<find-status-end-reached value="Търсене: Намерено е първото съвпадение от началото. Краят на документа е достигнат."/>
<find-status-invalid-re value="Търсене: Неправилен регулярен израз"/>
<find-status-cannot-find value="Търсене: Текстът &quot;$STR_REPLACE$&quot; не може да бъде намерен"/>
<find-status-replaceinfiles-1-replaced value="Замяна във Файлове: Заменено е 1 съвпадение"/>
<find-status-replaceinfiles-nb-replaced value="Замяна във Файлове: Заменени са $INT_REPLACE$ съвпадения"/>
<find-status-replaceinfiles-re-malformed value="Замяна в отворените файлове: Регулярният израз е неправилно формиран"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-1-replaced value="Замяна в отворените файлове: Заменено е 1 съвпадение"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-nb-replaced value="Замяна в отворените файлове: Заменени са $INT_REPLACE$ съвпадения"/>
<find-status-replaceall-re-malformed value="Замяна на всичко: Регулярният израз е неправилно формиран"/>
<find-status-replaceall-1-replaced value="Замяна на всичко: Заменено е 1 съвпадение"/>
<find-status-replaceall-nb-replaced value="Замяна на всичко: Заменени са $INT_REPLACE$ съвпадения"/>
<find-status-replaceall-readonly value="Замяна на всичко: Текстът не може да бъде заменен. Текущият документ е само за четене"/>
<find-status-replace-end-reached value="Замяна: Заменено е първото съвпадение от началото. Краят на документа е достигнат"/>
<find-status-replace-top-reached value="Замяна: Заменено е първото съвпадение от краят. Началото на документа е достигнато"/>
<find-status-replaced-next-found value="Замяна: Заменено е 1 съвпадение. Намерено е следващото съвпадение"/>
<find-status-replaced-next-not-found value="Замяна: Заменено е 1 съвпадение. Не бяха намерени повече съвпадения"/>
<find-status-replace-not-found value="Замяна: Не е намерено съвпадение"/>
<find-status-replace-readonly value="Замяна: Текстът не може да бъде заменен. Текущият документ е само за четене"/>
<find-status-mark-re-malformed value="Маркиране: Регулярният израз за търсене е неправилно формиран"/>
<find-status-mark-1-match value="Маркиране: 1 съвпадение"/>
<find-status-mark-nb-matches value="Маркиране: $INT_REPLACE$ съвпадения"/>
<find-status-count-re-malformed value="Брой: Регулярният израз за търсене е неправилно формиран"/>
<find-status-count-1-match value="Брой съвпадения: 1"/>
<find-status-count-nb-matches value="Брой съвпадения: $INT_REPLACE$"/>
<find-status-scope-selection value="в избраният текст"/>
<find-status-scope-all value="в целият файл"/>
<find-status-scope-backward value="от началото на файла до курсора"/>
<find-status-scope-forward value="от курсора до края на файла"/>
<finder-find-in-finder value="Търсене в намерените резултати..."/>
<finder-close-this value="Затваряне на това търсене"/>
<finder-collapse-all value="Свиване на всички"/>
<finder-uncollapse-all value="Разгъване на всички"/>
<finder-copy value="Копиране"/>
<finder-select-all value="Избиране на всичко"/>
<finder-clear-all value="Изчистване на всичко"/>
<finder-open-all value="Отваряне на всички"/>
<finder-wrap-long-lines value="На повече редове"/>
<find-in-files-filter-tip value="Търсене в cpp, cxx, h, hxx и hpp:
*.cpp *.cxx *.h *.hxx *.hpp
Търсене във всички файлове с изключение на exe, obj и log:
*.* !*.exe !*.obj !*.log"/>
<!-- Меню "Търсене - Търсене във файлове - Намиране на всички" -->
<find-result-caption value="Намерени резултати"/>
<find-result-title value="Търсене на"/>
<find-result-title-info value="($INT_REPLACE1$ съвпадения в $INT_REPLACE2$ файл(а) от $INT_REPLACE3$ претърсен(и))"/>
<find-result-title-info-selections value="($INT_REPLACE1$ съвпадения в $INT_REPLACE2$ избран(и) от $INT_REPLACE3$ претърсен(и))"/>
<find-result-title-info-extra value=" - Режим за филтриране на редове: показват се само филтрираните резултати"/>
<find-result-hits value="($INT_REPLACE$ съвпадения)"/>
<find-regex-zero-length-match value="съвпадение с нулева дължина"/>
<!-- Дясно щракане върху раздел -->
<tabrename-title value="Преименуване на текущият раздел"/>
<tabrename-newname value="Ново име:"/>
<common-ok value="Добре"/>
<common-cancel value="Отказ"/>
<!-- Меню "Синтаксис" - "Дефиниране на синтаксис..." -->
<userdefined-title-new value="Създаване на нов синтаксис..."/>
<userdefined-title-save value="Запазване на текущият синтаксис като..."/>
<userdefined-title-rename value="Преименуване на синтаксиса"/>
<common-name value="Име:"/>
<!-- Меню "Настройки" - "Предпочитания..." -->
<recent-file-history-maxfile value="Макс. файла:"/>
<language-tabsize value="Размер:"/>
<autocomplete-nb-char value="Брой знаци:"/>
<!-- Меню "Изглед" - "Информация за файла..." -->
<summary value="Резюме"/>
<summary-filepath value="Пълен път на файла: "/>
<summary-filecreatetime value="Създаден: "/>
<summary-filemodifytime value="Променен: "/>
<summary-nbchar value="Символи (без край на редове): "/>
<summary-nbword value="Думи: "/>
<summary-nbline value="Редове: "/>
<summary-nbbyte value="Големина на файла: "/>
<summary-nbsel1 value=" маркиран(и) символ(а) ("/>
<summary-nbsel2 value=" байта) в "/>
<summary-nbrange value=" обхват(а)"/>
<!-- Замяна във файлове -->
<replace-in-files-confirm-title value="Сигурни ли сте?"/>
<replace-in-files-confirm-directory value="Сигурни ли сте, че искате да бъдат заменени всички съвпадения в:"/>
<replace-in-files-confirm-filetype value="За типа файл:"/>
<replace-in-open-docs-confirm-title value="Сигурни ли сте?"/>
<replace-in-open-docs-confirm-message value="Сигурни ли сте, че искате да бъдат заменени всички съвпадения във всички отворени документи?"/>
</MiscStrings>
<!-- Меню "Изглед" - "Карта на документа" -->
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Карта на документа"/>
</DocumentMap>
<!-- Меню "Изглед" - "Списък с функции" -->
<FunctionList>
<PanelTitle name="Списък с функции"/>
<SortTip name="Подреждане"/>
<ReloadTip name="Презареждане"/>
</FunctionList>
<!-- Меню "Настройки" - "Основни" - "Панел с документи" -->
<DocSwitcher>
<PanelTitle name="Панел с документи"/>
<ColumnName name="Име"/>
<ColumnExt name="Разш."/>
</DocSwitcher>
<!-- Меню "Прозорци" - "Прозорци..." -->
<WindowsDlg>
<ColumnName name="Име"/>
<ColumnPath name="Път"/>
<ColumnType name="Тип"/>
<ColumnSize name="Размер"/>
</WindowsDlg>
<!-- Прозорци със съобщения -->
<MessageBox>
<!-- $INT_REPLACE$ е контейнер, не се превежда -->
<!-- $STR_REPLACE$ е контейнер, не се превежда -->
<ContextMenuXmlEditWarning title="Редактиране на контекстното меню" message="Редактирането на файла contextMenu.xml позволява да се промени контекстното меню на Notepad++
Изисква се рестартиране на Notepad++"/>
<SaveCurrentModifWarning title="Запис на текущите промени" message="Текущите промени трябва да бъдат записани.
Записаните промени не могат да бъдат отменяни.
Продължаване?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Загуба на възможността за отмяна" message="Текущите промени трябва да бъдат записани.
Записаните промени не могат да бъдат отменяни.
Продължаване?"/>
<CannotMoveDoc title="Преместване в нов прозорец на Notepad++" message="Документът е променен, запишете го и опитайте отново"/>
<DocReloadWarning title="Презареждане" message="Сигурни ли сте, че искате текущият документ да бъде презареден и да се загубят направените с Notepad++ промени?"/>
<FileLockedWarning title="Неуспешно записване" message="Проверете дали файлът не е отворен от друга програма"/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message="Файлът вече е отворен в Notepad++"/>
<DeleteFileFailed title="Изтриване на файл" message="Изтриването на файла е неуспешно"/>
<NbFileToOpenImportantWarning title="Твърде много файлове" message="Ще бъдат отворени $INT_REPLACE$ файла.
Продължаване?"/>
<SettingsOnCloudError title="Настройки за облачно синхронизирана папка" message="Изглежда, че пътят на настройките за облака е зададен на устройство &quot;само за четене&quot; или на папка, изискваща права за запис.
Настройките ще бъдат отменени.
Върнете стойността им в първоначално състояние чрез опциите в &quot;Предпочитания...&quot;"/>
<FilePathNotFoundWarning title="Отваряне на файл" message="Файлът, който се опитвате да отворите не съществува"/>
<SessionFileInvalidError title="Неуспешно зареждане на сесия" message="Невалиден или повреден файл за сесия"/>
<ColumnModeTip title="Колонен режим" message="За преминаване в колонен режим използвайте:
&quot;Alt + избор с мишката&quot;
&quot;Alt + Shift + избор с мишката&quot;
&quot;Alt + Shift + клавиш стрелка&quot;
Не забравяйте, че първо трябва да натиснете клавиш Alt."/>
<SortingError title="Грешка при сортиране" message="Сортирането на числа не може да се изпълни заради ред $INT_REPLACE$"/>
<BufferInvalidWarning title="Неуспешен запис" message="Не може да се запази: Невалиден буфер"/>
<OpenInAdminMode title="Неуспешен запис" message="Файлът може би е защитен и не може да се запази.
Искате ли Notepad++ да бъде стартиран с администраторски права?"/>
<OpenInAdminModeFailed title="Неуспешно стартиране с администраторски права" message="Notepad++ не може да бъде стартиран с администраторски права"/>
<OpenInAdminModeWithoutCloseCurrent title="Неуспешен запис" message="Файлът може би е защитен и не може да се запази.
Искате ли Notepad++ да бъде стартиран с администраторски права?"/>
<DroppingFolderAsProjectModeWarning title="Невалидно действие" message="Тъй като сте в режим &quot;Директория като работно място&quot;, може да се влачат само файлове или папки, но не и двете.
За да се разреши това действие, трябва да се включи опцията &quot;Отваряне на всички файлове от папката при влаченето ѝ в прозореца&quot; в секция &quot;Път по подразбиране&quot; на предпочитаните настройки."/>
<DoCloseOrNot title="Задържане на несъществуващ файл" message="Файлът &quot;$STR_REPLACE$&quot; вече не съществува.
Задържане в редактора?"/>
<DoDeleteOrNot title="Изтриване на файл" message="Файлът &quot;$STR_REPLACE$&quot;
ще бъде преместен в кошчето и документа ще се затвори.
Продължаване?"/>
<NoBackupDoSaveFile title="Запис" message="Резервното копие на файла не може да бъде намерено (изтрито е отвън).
Запазете го или в противен случай данните ще бъдат загубени.
Искате ли файлът &quot;$STR_REPLACE$&quot; да бъде запазен?"/>
<DoReloadOrNot title="Презареждане" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
Файлът е променен от друга програма.
Искате ли да бъде презареден?"/>
<DoReloadOrNotAndLooseChange title="Презареждане" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
Файлът е променен от друга програма.
Искате ли да бъде презареден и да се загубят направените в Notepad++ промени?"/>
<PrehistoricSystemDetected title="Открита праисторическа система" message="Изглежда, че все още използвате праисторическа система. Тази функция работи само на модерна система, съжалявам."/>
<XpUpdaterProblem title="Notepad++ обновяване" message="Обновяването на Notepad++ е несъвместимо с Windows XP заради остарелият слой за сигурност.
Искате ли страницата на Notepad++ да бъде посетена за да се изтегли последната версия?"/>
<DocTooDirtyToMonitor title="Проблем с наблюдение" message="Документът е мръсен. Запишете промените преди да го наблюдавате."/>
<DocNoExistToMonitor title="Проблем с наблюдение" message="Файлът трябва да съществува за да бъде наблюдаван"/>
<FileTooBigToOpen title="Проблем с размер на файл" message="Файлът е твърде голям за да се отвори от Notepad++"/>
<CreateNewFileOrNot title="Създаване на нов файл" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot; не съществува.
Създаване?"/>
<CreateNewFileError title="Създаване на нов файл" message="Файлът &quot;$STR_REPLACE$&quot; не може да се създаде"/>
<OpenFileError title="ГРЕШКА" message="Файлът &quot;$STR_REPLACE$&quot; не може да се отвори"/>
<FileBackupFailed title="Неуспешно резервно копие" message="Предишната версия на файла не може да бъде запазена в директорията за резервни копия на &quot;$STR_REPLACE$&quot;.
Искате ли текущият файл да бъде запазен така или иначе?"/>
<LoadStylersFailed title="Неуспешно зареждане на stylers.xml" message="Неуспешно зареждане на &quot;$STR_REPLACE$&quot; !"/>
<LoadLangsFailed title="Конфигуриране" message="Неуспешно зареждане на langs.xml!
Искате ли файлът langs.xml да бъде възстановен?"/>
<LoadLangsFailedFinal title="Конфигуриране" message="Неуспешно зареждане на langs.xml!"/>
<FolderAsWorspaceSubfolderExists title="Проблем с добавяне на директория като работно място" message="Съществува под-директория на директорията, която искате да бъде добавена.
Премахнете я от панела преди да добавите &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<ProjectPanelChanged title="$STR_REPLACE$" message="Работната област е променена. Искате ли да бъде запазена?"/>
<ProjectPanelChangedSaveError title="$STR_REPLACE$" message="Работната област не е запазена"/>
<ProjectPanelOpenDoSaveDirtyWsOrNot title="Отваряне на работна област" message="Текущата работна област е променена.
Искате ли проекта да бъде запазен?"/>
<ProjectPanelNewDoSaveDirtyWsOrNot title="Нова работна област" message="Текущата работна област е променена.
Искате ли проекта да бъде запазен?"/>
<ProjectPanelOpenFailed title="Отваряне на работна област" message="Работната област не можа да се отвори.
Изглежда, че файлът за отваряне не е валиден файл на проекта."/>
<ProjectPanelRemoveFolderFromProject title="Премахване на папка от проект" message="Всички под-елементи ще бъдат премахнати.
Сигурни ли сте, че искате папката да бъде премахната от проекта?"/>
<ProjectPanelRemoveFileFromProject title="Премахване на файл от проект" message="Сигурни ли сте, че искате файлът да бъде премахнат от проекта?"/>
<ProjectPanelReloadError title="Презареждане на работна област" message="Файлът за презареждане не може да бъде намерен"/>
<ProjectPanelReloadDirty title="Презареждане на работна област" message="Текущата работна област е променена.
Презареждането ще премахне всички промени.
Продължаване?"/>
<UDLNewNameError title="UDL грешка" message="Това име вече се използва, задайте друго."/>
<UDLRemoveCurrentLang title="Премахване на синтаксис" message="Сигурни ли сте?"/>
<FindCharRangeValueError title="Проблем със стойност на обхвата" message="Трябва да въведете между 0 и 255."/>
<SCMapperDoDeleteOrNot title="Сигурни ли сте?" message="Сигурни ли сте, че искате този бърз клавиш да бъде изтрит?"/>
<ViewInBrowser title="Преглед на текущия файл в браузър" message="Програмата не може да бъде намерена във вашата система."/>
<ExitToUpdatePlugins title="Затваряне на Notepad++" message="Notepad++ ще се затвори за да продължи операциите.
Програмата ще се рестартира след като всички операции бъдат завършени.
Продължаване?"/>
<NeedToRestartToLoadPlugins title="Рестартиране на Notepad++" message="Notepad++ трябва да се рестартира за да зареди инсталираните добавки"/>
<GUpProxyConfNeedAdminMode title="Настройка на прокси" message="За настройка на прокси, рестартирайте Notepad++ с администраторски права"/>
</MessageBox>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>
You can’t perform that action at this time.