Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
- last change: Notepad++ 8.4.8 15/Dec/2022 by Ondřej Müller (mullero@email.cz)
- N++ Community QA: https://notepad-plus-plus.org/community/topic/87/czech-translations
- contributors: Ondřej Müller (mullero@email.cz), Tomáš Hrouda (gobbet@centrum.cz), Martin Darebný (darBis)
- the most recent version of this file can be downloaded from the project master-branch here: https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus/blob/master/PowerEditor/installer/nativeLang/czech.xml
-->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name = "Čeština" filename="czech.xml" version="8.4.8">
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId = "file" name = "&amp;Soubor"/>
<Item menuId = "edit" name = "Ú&amp;pravy"/>
<Item menuId = "search" name = "&amp;Najít"/>
<Item menuId = "view" name = "&amp;Zobrazit"/>
<Item menuId = "encoding" name = "&amp;Formát"/>
<Item menuId = "language" name = "Synta&amp;xe"/>
<Item menuId = "settings" name = "Nas&amp;tavení"/>
<Item menuId = "tools" name = "Nástro&amp;je"/>
<Item menuId = "macro" name = "&amp;Makro"/>
<Item menuId = "run" name = "Sp&amp;ustit"/>
<Item menuId = "Plugins" name = "Plu&amp;giny"/>
<Item menuId = "Window" name = "&amp;Okna"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId = "file-openFolder" name = "Otevřít složku obsahující akt. &amp;soubor v"/>
<Item subMenuId = "file-closeMore" name = "Zavřít vícero sou&amp;borů"/>
<Item subMenuId = "file-recentFiles" name = "&amp;Historie posledních souborů"/>
<Item subMenuId = "edit-insert" name = "Vložení"/>
<Item subMenuId = "edit-copyToClipboard" name = "Kopírovat do S&amp;chránky"/>
<Item subMenuId = "edit-indent" name = "Odsazen&amp;í"/>
<Item subMenuId = "edit-convertCaseTo" name = "Konverze velikosti pís&amp;ma"/>
<Item subMenuId = "edit-lineOperations" name = "Řádkové ope&amp;race"/>
<Item subMenuId = "edit-comment" name = "Zakomentovat/O&amp;dkomentovat"/>
<Item subMenuId = "edit-autoCompletion" name = "&amp;Automatické dokončování"/>
<Item subMenuId = "edit-eolConversion" name = "Konverze konců řádků (&amp;EOL)"/>
<Item subMenuId = "edit-blankOperations" name = "Operace s &amp;prázdnými znaky"/>
<Item subMenuId = "edit-pasteSpecial" name = "Vložit &amp;nestandardně"/>
<Item subMenuId = "edit-onSelection" name = "Vybraný te&amp;xt"/>
<Item subMenuId = "search-markAll" name = "Ozn&amp;ačit všechny výskyty tokenu stylem"/>
<Item subMenuId = "search-markOne" name = "&amp;Označit token (jeden) stylem"/>
<Item subMenuId = "search-unmarkAll" name = "Odstranit označení stylem u všech tokenů"/>
<Item subMenuId = "search-jumpUp" name = "S&amp;kočit nahoru"/>
<Item subMenuId = "search-jumpDown" name = "S&amp;kočit dolů"/>
<Item subMenuId = "search-copyStyledText" name = "Kopírovat te&amp;xt označený stylem"/>
<Item subMenuId = "search-bookmark" name = "&amp;ložka"/>
<Item subMenuId = "view-currentFileIn" name = "Zobrazit aktuální soubor v"/>
<Item subMenuId = "view-showSymbol" name = "Ukázat symboly"/>
<Item subMenuId = "view-zoom" name = "Lupa"/>
<Item subMenuId = "view-moveCloneDocument" name = "Přesunout/duplikovat aktuální dokument"/>
<Item subMenuId = "view-tab" name = "Karta dokumentu (tab)"/>
<Item subMenuId = "view-collapseLevel" name = "Sbalit úroveň"/>
<Item subMenuId = "view-uncollapseLevel" name = "Rozbalit úroveň"/>
<Item subMenuId = "view-project" name = "Projekt"/>
<Item subMenuId = "encoding-characterSets" name = "Výběr znakové sady"/>
<Item subMenuId = "encoding-arabic" name = "arabština"/>
<Item subMenuId = "encoding-baltic" name = "baltské jazyky"/>
<Item subMenuId = "encoding-celtic" name = "keltština"/>
<Item subMenuId = "encoding-cyrillic" name = "azbuka"/>
<Item subMenuId = "encoding-centralEuropean" name = "středoevropské jazyky (CE)"/>
<Item subMenuId = "encoding-chinese" name = "čínština"/>
<Item subMenuId = "encoding-easternEuropean" name = "východoevropské jazyky (EE)"/>
<Item subMenuId = "encoding-greek" name = "řečtina"/>
<Item subMenuId = "encoding-hebrew" name = "hebrejština"/>
<Item subMenuId = "encoding-japanese" name = "japonština"/>
<Item subMenuId = "encoding-korean" name = "korejština"/>
<Item subMenuId = "encoding-northEuropean" name = "severoevropské jazyky (NE)"/>
<Item subMenuId = "encoding-thai" name = "thajština"/>
<Item subMenuId = "encoding-turkish" name = "turečtina"/>
<Item subMenuId = "encoding-westernEuropean" name = "západoevropské jazyky (WE)"/>
<Item subMenuId = "encoding-vietnamese" name = "vietnamština"/>
<Item subMenuId = "language-userDefinedLanguage" name = "Uživatelem definovaná syntaxe"/>
<Item subMenuId = "settings-import" name = "Import"/>
<Item subMenuId = "tools-md5" name = "MD5"/>
<Item subMenuId = "tools-sha256" name = "SHA-256"/>
<Item subMenuId = "window-sortby" name = "Setřídit podle"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id = "41001" name = "&amp;Nový"/>
<Item id = "41002" name = "&amp;Otevřít..."/>
<Item id = "41003" name = "Zavřít &amp;aktuální"/>
<Item id = "41004" name = "Za&amp;vřít vše"/>
<Item id = "41005" name = "Zavřít vše KROMĚ aktuálního dokumentu"/>
<Item id = "41006" name = "&amp;Uložit"/>
<Item id = "41007" name = "Uložit v&amp;še"/>
<Item id = "41008" name = "Uložit &amp;jako..."/>
<Item id = "41010" name = "&amp;Tisk..."/>
<Item id = "1001" name = "Tisknout t&amp;"/>
<Item id = "41011" name = "Kone&amp;c"/>
<Item id = "41012" name = "Na&amp;hrát relaci..."/>
<Item id = "41013" name = "Uložit &amp;relaci..."/>
<Item id = "41014" name = "&amp;Znovu načíst z disku"/>
<Item id = "41015" name = "Uložit kopii jak&amp;o..."/>
<Item id = "41016" name = "Přesunout do &amp;Koše"/>
<Item id = "41017" name = "P&amp;řejmenovat..."/>
<Item id = "41009" name = "Zavřít vše nalevo"/>
<Item id = "41018" name = "Zavřít vše napravo"/>
<Item id = "41019" name = "Průzkumník"/>
<Item id = "41020" name = "cmd"/>
<Item id = "41021" name = "Znovuotevřít aktuálně zavřený soubor"/>
<Item id = "41022" name = "Otevřít složku jako &amp;pracovní plochu"/>
<Item id = "41023" name = "Otevřít v &amp;implicitním prohlížeči"/>
<Item id = "41024" name = "Zavřít všechny nezměněné"/>
<Item id = "41025" name = "Složka jako Pracovní plocha"/>
<Item id = "42001" name = "Vyjmou&amp;t"/>
<Item id = "42002" name = "&amp;Kopírovat"/>
<Item id = "42003" name = "&amp;Zpět"/>
<Item id = "42004" name = "Z&amp;novu"/>
<Item id = "42005" name = "&amp;Vložit"/>
<Item id = "42006" name = "&amp;Odstranit"/>
<Item id = "42007" name = "V&amp;ybrat vše"/>
<Item id = "42008" name = "Vložit tabulátor (zvětšit odsazení)"/>
<Item id = "42009" name = "Odstranit tabulátor (zmenšit odsazení)"/>
<Item id = "42010" name = "Duplikovat aktuální řádek"/>
<Item id = "42012" name = "Rozdělit řádky"/>
<Item id = "42013" name = "Sloučit řádky"/>
<Item id = "42014" name = "Posunout aktuální řádek nahoru"/>
<Item id = "42015" name = "Posunout aktuální řádek dolů"/>
<Item id = "42016" name = "&amp;VELKÁ PÍSMENA"/>
<Item id = "42017" name = "&amp;malá písmena"/>
<Item id = "42018" name = "&amp;Začít nahrávání"/>
<Item id = "42019" name = "&amp;Ukončit nahrávání"/>
<Item id = "42020" name = "Vy&amp;ber začátek/konec"/>
<Item id = "42021" name = "&amp;Přehrát"/>
<Item id = "42022" name = "Zakomentovat/odkomentovat jednotlivé řádky"/>
<Item id = "42023" name = "Zakomentovat/odkomentovat blok"/>
<Item id = "42024" name = "Odstranit koncové mezery"/>
<Item id = "42025" name = "U&amp;ložit aktuálně zaznamenané makro"/>
<Item id = "42026" name = "Směr textu zprava doleva"/>
<Item id = "42027" name = "Směr textu zleva doprava"/>
<Item id = "42028" name = "Nastavit p&amp;říznak Pouze pro čtení"/>
<Item id = "42029" name = "Kopírovat název (i s cestou) aktuálního souboru"/>
<Item id = "42030" name = "Kopírovat název aktuálního souboru"/>
<Item id = "42031" name = "Kopírovat název (i s cestou) aktuálního adresáře souboru"/>
<Item id = "42032" name = "Spustit makro více&amp;krát..."/>
<Item id = "42033" name = "Zrušit p&amp;říznak Pouze pro čtení"/>
<Item id = "42034" name = "Editor s&amp;loupce..."/>
<Item id = "42035" name = "Zakomentovat blok"/>
<Item id = "42036" name = "Odkomentovat blok"/>
<Item id = "42037" name = "Sloupcový režim..."/>
<Item id = "42038" name = "Vložit HTML-obsah"/>
<Item id = "42039" name = "Vložit RTF-obsah"/>
<Item id = "42040" name = "Otevřít všechny nedávné soubory"/>
<Item id = "42041" name = "Vymazat seznam nedávno otevřených"/>
<Item id = "42042" name = "Oříznout úvodní mezery"/>
<Item id = "42043" name = "Oříznout úvodní a koncové mezery"/>
<Item id = "42044" name = "Konce řádků (EOL) na mezery"/>
<Item id = "42045" name = "Odstranit nepotřebné prázdné znaky a EOLy"/>
<Item id = "42046" name = "Tabulátory na mezery"/>
<Item id = "42047" name = "Odstranit blokové komentáře"/>
<Item id = "42048" name = "Kopírovat binární obsah"/>
<Item id = "42049" name = "Vyjmout binární obsah"/>
<Item id = "42050" name = "Vložit binární obsah"/>
<Item id = "42051" name = "Panel ASCII &amp;znaků"/>
<Item id = "42052" name = "&amp;Historie Schránky"/>
<Item id = "42053" name = "Mezery na tabulátory (úvodní)"/>
<Item id = "42054" name = "Mezery na tabulátory (všechny)"/>
<Item id = "42055" name = "Odstranit prázdné řádky"/>
<Item id = "42056" name = "Odstranit prázdné řádky (obsahující prázdné znaky)"/>
<Item id = "42057" name = "Vložit prázdný řádek nad aktuální"/>
<Item id = "42058" name = "Vložit prázdný řádek pod aktuální"/>
<Item id = "42059" name = "Setřídit řádky vzestupně"/>
<Item id = "42060" name = "Setřídit řádky sestupně"/>
<Item id = "42061" name = "Setřídit řádky (podle celých čísel) vzestupně"/>
<Item id = "42062" name = "Setřídit řádky (podle celých čísel) sestupně"/>
<Item id = "42063" name = "Setřídit řádky (podle desetinných čísel s čárkou) vzestupně"/>
<Item id = "42064" name = "Setřídit řádky (podle desetinných čísel s čárkou) sestupně"/>
<Item id = "42065" name = "Setřídit řádky (podle desetinných čísel s tečkou) vzestupně"/>
<Item id = "42066" name = "Setřídit řádky (podle desetinných čísel s tečkou) sestupně"/>
<Item id = "42067" name = "Jen &amp;První Velká"/>
<Item id = "42068" name = "První Velká (ostatní pozice beze změny)"/>
<Item id = "42069" name = "Jen první ve větách v&amp;elká."/>
<Item id = "42070" name = "První ve větách velká. (ostatní pozice beze změny)"/>
<Item id = "42071" name = "&amp;iNVERTOVANÁ VELIKOST"/>
<Item id = "42072" name = "&amp;nÁHOdNá VeLIKOsT"/>
<Item id = "42073" name = "Otevřít jako soubor"/>
<Item id = "42074" name = "Otevřít jako složku v Průzkumníkovi"/>
<Item id = "42075" name = "Vyhledat na Internetu"/>
<Item id = "42076" name = "Změnit vyhledávač..."/>
<Item id = "42077" name = "Odstranit následující za sebou jdoucí duplicitní řádky"/>
<Item id = "42078" name = "Promíchat náhodně řádky"/>
<Item id = "42079" name = "Odstranit duplicitní řádky"/>
<Item id = "42080" name = "Setřídit řádky (ignorovat velikost písmen) vzestupně"/>
<Item id = "42081" name = "Setřídit řádky (ignorovat velikost písmen) sestupně"/>
<Item id = "42082" name = "Kopírovat odkaz"/>
<Item id = "42083" name = "Obrátit pořadí řádků"/>
<Item id = "42084" name = "Aktuální čas a datum (kratší verze)"/>
<Item id = "42085" name = "Aktuální čas a datum (delší verze)"/>
<Item id = "42086" name = "Aktuální čas a datum (přizpůsobený)"/>
<Item id = "42087" name = "Kopírovat všechny názvy souborů"/>
<Item id = "42088" name = "Kopírovat všechny cesty souborů"/>
<Item id = "43001" name = "&amp;Najít..."/>
<Item id = "43002" name = "Najít &amp;další"/>
<Item id = "43003" name = "Nah&amp;radit..."/>
<Item id = "43004" name = "Pře&amp;jít na ..."/>
<Item id = "43005" name = "Záložka"/>
<Item id = "43006" name = "Další záložka"/>
<Item id = "43007" name = "Předchozí záložka"/>
<Item id = "43008" name = "Vymazat všechny záložky"/>
<Item id = "43009" name = "Jdi na párovou &amp;závorku"/>
<Item id = "43010" name = "Najít pře&amp;dchozí"/>
<Item id = "43011" name = "&amp;Postupné vyhledávání..."/>
<Item id = "43013" name = "Najít v so&amp;uborech"/>
<Item id = "43014" name = "Najít další (&amp;volatile)"/>
<Item id = "43015" name = "Najít předchozí (&amp;volatile)"/>
<Item id = "43016" name = "Označit vše"/>
<Item id = "43017" name = "Odznačit vše"/>
<Item id = "43018" name = "Vyjmout řádky označené záložkami"/>
<Item id = "43019" name = "Kopírovat řádky označené záložkami"/>
<Item id = "43020" name = "Vložit do (zaměnit) řádků označených záložkami"/>
<Item id = "43021" name = "Odstranit řádky označené záložkami"/>
<Item id = "43022" name = "Použít 1. styl"/>
<Item id = "43024" name = "Použít 2. styl"/>
<Item id = "43026" name = "Použít 3. styl"/>
<Item id = "43028" name = "Použít 4. styl"/>
<Item id = "43030" name = "Použít 5. styl"/>
<Item id = "43023" name = "Odstranit 1. styl"/>
<Item id = "43025" name = "Odstranit 2. styl"/>
<Item id = "43027" name = "Odstranit 3. styl"/>
<Item id = "43029" name = "Odstranit 4. styl"/>
<Item id = "43031" name = "Odstranit 5. styl"/>
<Item id = "43032" name = "Odstranit všechny styly"/>
<Item id = "43033" name = "1. styl"/>
<Item id = "43034" name = "2. styl"/>
<Item id = "43035" name = "3. styl"/>
<Item id = "43036" name = "4. styl"/>
<Item id = "43037" name = "5. styl"/>
<Item id = "43038" name = "Styl značení dialogu 'Označit'"/>
<Item id = "43039" name = "1. styl"/>
<Item id = "43040" name = "2. styl"/>
<Item id = "43041" name = "3. styl"/>
<Item id = "43042" name = "4. styl"/>
<Item id = "43043" name = "5. styl"/>
<Item id = "43044" name = "Styl značení dialogu 'Označit'"/>
<Item id = "43045" name = "Okno &amp;s výsledky vyhledávání"/>
<Item id = "43046" name = "D&amp;alší vyhledaný výsledek"/>
<Item id = "43047" name = "&amp;edchozí vyhledaný výsledek"/>
<Item id = "43048" name = "&amp;Vybrat a najít další"/>
<Item id = "43049" name = "&amp;Vybrat a najít předchozí"/>
<Item id = "43050" name = "Inverze záložky"/>
<Item id = "43051" name = "Odstranit neoznačené řádky"/>
<Item id = "43052" name = "Najít znaky z rozsa&amp;hu..."/>
<Item id = "43053" name = "Vybrat vše &amp;mezi souvisejícími závorkami"/>
<Item id = "43054" name = "&amp;Označit..."/>
<Item id = "43055" name = "1. stylem"/>
<Item id = "43056" name = "2. stylem"/>
<Item id = "43057" name = "3. stylem"/>
<Item id = "43058" name = "4. stylem"/>
<Item id = "43059" name = "5. stylem"/>
<Item id = "43060" name = "Všemi styly"/>
<Item id = "43061" name = "Stylem značení dialogu 'Označit'"/>
<Item id = "43062" name = "Použít 1. styl"/>
<Item id = "43063" name = "Použít 2. styl"/>
<Item id = "43064" name = "Použít 3. styl"/>
<Item id = "43065" name = "Použít 4. styl"/>
<Item id = "43066" name = "Použít 5. styl"/>
<Item id = "43501" name = "Zavřít vybrané"/>
<Item id = "43502" name = "Zavřít ostatní"/>
<Item id = "43503" name = "Kopírovat názvy vybraných souborů"/>
<Item id = "43504" name = "Kopírovat cesty vybraných souborů"/>
<Item id = "44009" name = "Zobrazit pouze okno dokumentu (Post-It mód)"/>
<Item id = "44010" name = "Sbalit vše"/>
<Item id = "44011" name = "Zobrazit pouze čistý text (nerušivý mód)"/>
<Item id = "44019" name = "Zobrazit všechny znaky"/>
<Item id = "44020" name = "Zobrazit odsazovací pomocné čáry"/>
<Item id = "44022" name = "Zalomit řádky"/>
<Item id = "44023" name = "Zvětši&amp;t Ctrl-Myš kolečko nahoru"/>
<Item id = "44024" name = "Zme&amp;nšit Ctrl-Myš kolečko dolu"/>
<Item id = "44025" name = "Zobrazit mezery a tabulátory"/>
<Item id = "44026" name = "Zobrazit konce řádků"/>
<Item id = "44029" name = "Rozbalit vše"/>
<Item id = "44030" name = "Sbalit aktuální úroveň"/>
<Item id = "44031" name = "Rozbalit aktuální úroveň"/>
<Item id = "44032" name = "Přepnout zobrazení na celou obrazovku"/>
<Item id = "44033" name = "Obnovit původní měřítko"/>
<Item id = "44034" name = "Vždy navrchu"/>
<Item id = "44035" name = "Synchronizovat vertikální posouvání"/>
<Item id = "44036" name = "Synchronizovat horizontální posouvání"/>
<Item id = "44041" name = "Zobrazit zalamovací znaky"/>
<Item id = "44042" name = "Skrýt řádky"/>
<Item id = "44049" name = "Souhrnné informace..."/>
<Item id = "44070" name = "Seznam dokumentů"/>
<Item id = "44072" name = "Přejít na další náhled"/>
<Item id = "44080" name = "Přehledná mapa dokumentu"/>
<Item id = "44081" name = "Panel 1"/>
<Item id = "44082" name = "Panel 2"/>
<Item id = "44083" name = "Panel 3"/>
<Item id = "44084" name = "Seznam funkcí"/>
<Item id = "44085" name = "Složka jako pracovní plocha"/>
<Item id = "44086" name = "1. karta"/>
<Item id = "44087" name = "2. karta"/>
<Item id = "44088" name = "3. karta"/>
<Item id = "44089" name = "4. karta"/>
<Item id = "44090" name = "5. karta"/>
<Item id = "44091" name = "6. karta"/>
<Item id = "44092" name = "7. karta"/>
<Item id = "44093" name = "8. karta"/>
<Item id = "44094" name = "9. karta"/>
<Item id = "44095" name = "Další karta"/>
<Item id = "44096" name = "Předchozí karta"/>
<Item id = "44097" name = "Monitorování změn (tail -f)"/>
<Item id = "44098" name = "Přesunout kartu dopředu"/>
<Item id = "44099" name = "Přesunout kartu dozadu"/>
<Item id = "44110" name = "Odstranit barevné označení"/>
<Item id = "44111" name = "Označit barvou 1"/>
<Item id = "44112" name = "Označit barvou 2"/>
<Item id = "44113" name = "Označit barvou 3"/>
<Item id = "44114" name = "Označit barvou 4"/>
<Item id = "44115" name = "Označit barvou 5"/>
<Item id = "45001" name = "Konvertovat do formátu Windows"/>
<Item id = "45002" name = "Konvertovat do formátu UNIX"/>
<Item id = "45003" name = "Konvertovat do formátu MAC"/>
<Item id = "45004" name = "ANSI"/>
<Item id = "45005" name = "UTF-8 s BOM"/>
<Item id = "45006" name = "UTF-16 BE s BOM"/>
<Item id = "45007" name = "UTF-16 LE s BOM"/>
<Item id = "45008" name = "UTF-8"/>
<Item id = "45009" name = "Konvertovat do ANSI"/>
<Item id = "45010" name = "Konvertovat do UTF-8"/>
<Item id = "45011" name = "Konvertovat do UTF-8 s BOM"/>
<Item id = "45012" name = "Konvertovat do UTF-16 BE s BOM"/>
<Item id = "45013" name = "Konvertovat do UTF-16 LE s BOM"/>
<Item id = "45060" name = "Big5 (tradiční)"/>
<Item id = "45061" name = "GB2312 (zjednodušená)"/>
<Item id = "45054" name = "OEM 861: Islandština"/>
<Item id = "45057" name = "OEM 865: Skandinávské jazyky"/>
<Item id = "45053" name = "OEM 860: Portugalština"/>
<Item id = "45056" name = "OEM 863: Francouzština"/>
<Item id = "10001" name = "Přesunout do druhého náhledu"/>
<Item id = "10002" name = "Vytvořit kopii v druhém náhledu"/>
<Item id = "10003" name = "Přesunout do nové instance"/>
<Item id = "10004" name = "Otevřít v nové instanci"/>
<Item id = "46001" name = "Upravit styl..."/>
<Item id = "46015" name = "MS-DOS styl"/>
<Item id = "46016" name = "Normální text"/>
<Item id = "46017" name = "Resource soubor"/>
<Item id = "46019" name = "MS INI soubor"/>
<Item id = "46033" name = "Sestavení"/>
<Item id = "46180" name = "Vlastní"/>
<Item id = "46250" name = "Definovat vlastní syntaxi..."/>
<Item id = "46300" name = "Otevřít složku s uživatelsky definovanými syntaxemi..."/>
<Item id = "46301" name = "Sbírka uživatelsky definovaných syntaxí Notepadu++ (GitHub)"/>
<Item id = "47000" name = "O Notepadu++ ..."/>
<Item id = "47001" name = "N++ - domovská stránka"/>
<Item id = "47002" name = "N++ - stránka projektu"/>
<Item id = "47003" name = "N++ - online příručka pro uživatele"/>
<Item id = "47004" name = "N++ - Community (diskuzní fórum)"/>
<Item id = "47005" name = "Získat další pluginy"/>
<Item id = "47006" name = "Aktualizovat Notepad++"/>
<Item id = "47007" name = "Wiki FAQ"/>
<Item id = "47008" name = "Obsah nápovědy"/>
<Item id = "47009" name = "Nastavit proxy-server pro aktualizace ..."/>
<Item id = "47010" name = "Parametry příkazové řádky"/>
<Item id = "47012" name = "Informace k ladění"/>
<Item id = "48005" name = "Importovat plugin(y) ..."/>
<Item id = "48006" name = "Importovat styl(y) ..."/>
<Item id = "48009" name = "Asociace klávesových zkratek..."/>
<Item id = "48011" name = "Volby..."/>
<Item id = "48014" name = "Otevřít složku s pluginy..."/>
<Item id = "48015" name = "Správa pluginů..."/>
<Item id = "48016" name = "Upravit zástupce / Odstranit makro..."/>
<Item id = "48017" name = "Upravit zástupce / Odstranit povel..."/>
<Item id = "48018" name = "Upravit vyskakovací kontextové menu..."/>
<Item id = "48501" name = "Generovat..."/>
<Item id = "48502" name = "Generovat ze souborů..."/>
<Item id = "48503" name = "Generovat z dat ve Schránce"/>
<Item id = "48504" name = "Generovat..."/>
<Item id = "48505" name = "Generovat ze souborů..."/>
<Item id = "48506" name = "Generovat z dat ve Schránce"/>
<Item id = "49000" name = "&amp;Spustit..."/>
<Item id = "50000" name = "Dokončování funkcí"/>
<Item id = "50001" name = "Dokončování slov"/>
<Item id = "50002" name = "Nápověda k parametrům funkcí"/>
<Item id = "50003" name = "Přejít na předchozí dokument"/>
<Item id = "50004" name = "Přejít na další dokument"/>
<Item id = "50005" name = "Přepnout záznam makra"/>
<Item id = "50006" name = "Dokončování cest k souborům a adresářům"/>
<Item id = "50010" name = "Předchozí nápověda k parametrům funkce"/>
<Item id = "50011" name = "Následující nápověda k parametrům funkce"/>
<Item id = "11001" name = "Otevřené &amp;dokumenty..."/>
<Item id = "11002" name = "Názvu - od A do Z"/>
<Item id = "11003" name = "Názvu - od Z do A"/>
<Item id = "11004" name = "Cesty - od A do Z"/>
<Item id = "11005" name = "Cesty - od Z do A"/>
<Item id = "11006" name = "Typu - od A do Z"/>
<Item id = "11007" name = "Typu - od Z do A"/>
<Item id = "11008" name = "Velikosti - od menších k větším"/>
<Item id = "11009" name = "Velikosti - od větších k menším"/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMDID = "41003" name = "Zavřít"/>
<Item CMDID = "0" name = "Zavřít vícero souborů/karet"/>
<Item CMDID = "41005" name = "Zavřít vše kromě aktuálního"/>
<Item CMDID = "41009" name = "Zavřít vše nalevo"/>
<Item CMDID = "41018" name = "Zavřít vše napravo"/>
<Item CMDID = "41024" name = "Zavřít všechny nezměněné"/>
<Item CMDID = "41006" name = "Uložit"/>
<Item CMDID = "41008" name = "Uložit jako..."/>
<Item CMDID = "1" name = "Otevřít v"/>
<Item CMDID = "41019" name = "Otevřít složku obsahující akt. soubor v Průzkumníkovi"/>
<Item CMDID = "41020" name = "Otevřít složku obsahující akt. soubor v okně s příkaz. řádkem"/>
<Item CMDID = "41025" name = "Otevřít složku obsahující akt. soubor jako Pracovní plochu"/>
<Item CMDID = "41023" name = "Otevřít v implicitním prohlížeči"/>
<Item CMDID = "41017" name = "Přejmenovat..."/>
<Item CMDID = "41016" name = "Přesunout do Koše"/>
<Item CMDID = "41014" name = "Znovu načíst"/>
<Item CMDID = "41010" name = "Tisk..."/>
<Item CMDID = "42028" name = "Pouze pro čtení"/>
<Item CMDID = "42033" name = "Vymazat příznak 'Pouze pro čtení'"/>
<Item CMDID = "2" name = "Kopírovat do Schránky"/>
<Item CMDID = "42029" name = "Kopírovat název souboru i s cestou"/>
<Item CMDID = "42030" name = "Kopírovat název souboru"/>
<Item CMDID = "42031" name = "Kopírovat název aktuálního adresáře souboru"/>
<Item CMDID = "3" name = "Přesunout dokument/kartu"/>
<Item CMDID = "10001" name = "Přesunout do druhého náhledu"/>
<Item CMDID = "10002" name = "Vytvořit kopii v druhém náhledu"/>
<Item CMDID = "10003" name = "Přesunout do nové instance"/>
<Item CMDID = "10004" name = "Otevřít v nové instanci"/>
<Item CMDID = "4" name = "Označit kartu barvou"/>
<Item CMDID = "44111" name = "Označit barvou 1"/>
<Item CMDID = "44112" name = "Označit barvou 2"/>
<Item CMDID = "44113" name = "Označit barvou 3"/>
<Item CMDID = "44114" name = "Označit barvou 4"/>
<Item CMDID = "44115" name = "Označit barvou 5"/>
<Item CMDID = "44110" name = "Odstranit barevné označení"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title = "" titleFind = "Najít" titleReplace = "Nahradit" titleFindInFiles = "Najít v souborech" titleFindInProjects = "Najít v projektech" titleMark = "Označit">
<Item id = "1" name = "Najít >>"/>
<Item id = "2" name = "Zavřít"/>
<Item id = "1603" name = "Hledat &amp;pouze celá slova"/>
<Item id = "1604" name = "Rozlišovat &amp;malá a VELKÁ písmena"/>
<Item id = "1605" name = "Regulární výraz"/>
<Item id = "1606" name = "Na konci &amp;znovu od začátku"/>
<Item id = "1608" name = "&amp;Nahradit"/>
<Item id = "1609" name = "Nahra&amp;dit vše"/>
<Item id = "1611" name = "&amp;Nahradit:"/>
<Item id = "1614" name = "Počet"/>
<Item id = "1615" name = "Najít vše"/>
<Item id = "1616" name = "Označit řádek"/>
<Item id = "1618" name = "Zrušit stávající označení při novém hledání"/>
<Item id = "1620" name = "Najít:"/>
<Item id = "1624" name = "Mód vyhledávání"/>
<Item id = "1625" name = "Normální"/>
<Item id = "1626" name = "Rozšířený (\n, \r, \t, \x..., \0)"/>
<Item id = "1632" name = "Ve vybraném"/>
<Item id = "1633" name = "Vymazat"/>
<Item id = "1635" name = "Nahradit vše ve všech otevřených dokumentech"/>
<Item id = "1636" name = "Najít vše ve všech otevřených dokumentech"/>
<Item id = "1641" name = "Najít vše v aktuálním dokumentu"/>
<Item id = "1654" name = "Filtry:"/>
<Item id = "1655" name = "Adresář:"/>
<Item id = "1656" name = "Najít vše"/>
<Item id = "1658" name = "Ve všech podadresářích"/>
<Item id = "1659" name = "Ve skrytých adresářích"/>
<Item id = "1660" name = "Nahradit v souborech"/>
<Item id = "1661" name = "Podle aktuál. dokumentu"/>
<Item id = "1662" name = "Projektový panel 1"/>
<Item id = "1663" name = "Projektový panel 2"/>
<Item id = "1664" name = "Projektový panel 3"/>
<Item id = "1665" name = "Nahradit v projektech"/>
<Item id = "1686" name = "Průhle&amp;dnost"/>
<Item id = "1687" name = "Při ztrátě fokusu"/>
<Item id = "1688" name = "Vždy"/>
<Item id = "1703" name = "&amp;. označuje nový ř."/>
<Item id = "1721" name = ""/>
<Item id = "1722" name = "Zpětný směr"/>
<Item id = "1723" name = "▼ Najít další"/>
<Item id = "1725" name = "Kopírovat označený text"/>
</Find>
<IncrementalFind title = "">
<Item id = "1681" name = "Najít"/>
<Item id = "1685" name = "Rozlišovat velká a malá p."/>
<Item id = "1690" name = "Zvýraznit všechny"/>
</IncrementalFind>
<FindCharsInRange title = "Najít znaky z rozsahu...">
<Item id = "2910" name = "Najít"/>
<Item id = "2" name = "Zavřít"/>
<Item id = "2901" name = "Non-ASCII znaky (128-255)"/>
<Item id = "2902" name = "ASCII znaky (0-127)"/>
<Item id = "2903" name = "Jiný rozsah:"/>
<Item id = "2906" name = "Nahoru"/>
<Item id = "2907" name = "Dolů"/>
<Item id = "2908" name = "Směr"/>
<Item id = "2909" name = "Dokola"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title = "Přejít na ...">
<Item id = "2007" name = "Řádek"/>
<Item id = "2008" name = "Pozici (file-offset)"/>
<Item id = "1" name = "&amp;Přejít"/>
<Item id = "2" name = "Nepřecházet nikam"/>
<Item id = "2004" name = "Jste na řádku č. / pozici:"/>
<Item id = "2005" name = "Přejít na řádek č. / pozici:"/>
<Item id = "2006" name = "Nemůžete jít dále než na:"/>
</GoToLine>
<Run title = "Spustit...">
<Item id = "1" name = "Spustit!"/>
<Item id = "2" name = "Storno"/>
<Item id = "1903" name = "Program ke spuštění"/>
<Item id = "1904" name = "Uložit..."/>
</Run>
<MD5FromFilesDlg title = "Generování MD5 otisku ze souborů">
<Item id = "1922" name = "Vyberte soubory pro generování MD5..."/>
<Item id = "1924" name = "Kopírovat do Schránky"/>
<Item id = "2" name = "Zavřít"/>
</MD5FromFilesDlg>
<MD5FromTextDlg title = "Generování MD5 otisku">
<Item id = "1932" name = "Brát každý řádek jako samostatný textový řetězec"/>
<Item id = "1934" name = "Kopírovat do Schránky"/>
<Item id = "2" name = "Zavřít"/>
</MD5FromTextDlg>
<SHA256FromFilesDlg title="Generování SHA-256 otisku ze souborů">
<Item id = "1922" name = "Vyberte soubory pro generování SHA-256..."/>
<Item id = "1924" name = "Kopírovat do Schránky"/>
<Item id = "2" name = "Zavřít"/>
</SHA256FromFilesDlg>
<SHA256FromTextDlg title="Generování SHA-256 otisku">
<Item id = "1932" name = "Brát každý řádek jako samostatný textový řetězec"/>
<Item id = "1934" name = "Kopírovat do Schránky"/>
<Item id = "2" name = "Zavřít"/>
</SHA256FromTextDlg>
<PluginsAdminDlg title="Správa pluginů" titleAvailable = "Dostupné" titleUpdates = "Aktualizované" titleInstalled = "Instalované" titleIncompatible = "Nekompatibilní">
<ColumnPlugin name = "Plugin"/>
<ColumnVersion name = "Verze"/>
<Item id = "5501" name = "Rešerše:"/>
<Item id = "5503" name = "Instalovat"/>
<Item id = "5504" name = "Aktualizovat"/>
<Item id = "5505" name = "Odstranit"/>
<Item id = "5508" name = "Pokračovat"/>
<Item id = "5509" name = "Verze seznamu pluginů: "/>
<Item id = "5511" name = "Repozitář seznamu pluginů"/>
<Item id = "2" name = "Ukončit"/>
</PluginsAdminDlg>
<StyleConfig title = "Upravit styl">
<Item id = "2" name = "Storno"/>
<Item id = "2301" name = "Uložit a zavřít"/>
<Item id = "2303" name = "Průhlednost"/>
<Item id = "2306" name = "Změnit styl na: "/>
<SubDialog>
<Item id = "2204" name = "Tučné"/>
<Item id = "2205" name = "Kurzíva"/>
<Item id = "2206" name = "Barva popředí"/>
<Item id = "2207" name = "Barva pozadí"/>
<Item id = "2208" name = "Písmo:"/>
<Item id = "2209" name = "Velikost písma:"/>
<Item id = "2211" name = "Styl:"/>
<Item id = "2212" name = "Styl barev"/>
<Item id = "2213" name = "Styl písma"/>
<Item id = "2214" name = "Standardní přípona:"/>
<Item id = "2216" name = "Vlastní přípona:"/>
<Item id = "2218" name = "Podtrhnout"/>
<Item id = "2219" name = "Standardní klíčová slova"/>
<Item id = "2221" name = "Vlastní klíčová slova"/>
<Item id = "2225" name = "Syntaxe:"/>
<Item id = "2226" name = "Povolit globálně barvu popředí"/>
<Item id = "2227" name = "Povolit globálně barvu pozadí"/>
<Item id = "2228" name = "Povolit globálně font"/>
<Item id = "2229" name = "Povolit globálně velikost písma"/>
<Item id = "2230" name = "Povolit globálně tučný styl písma"/>
<Item id = "2231" name = "Povolit globálně ležatý styl písma"/>
<Item id = "2232" name = "Povolit globálně podtržený styl písma"/>
<Item id = "2234" name = "Přejít do nastavení"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<ShortcutMapper title = "Asociace klávesových zkratek">
<Item id = "2602" name = "Změnit"/>
<Item id = "2603" name = "Odstranit"/>
<Item id = "2606" name = "Vypnout"/>
<Item id = "2607" name = "Filtr: "/>
<Item id = "1" name = "Zavřít"/>
<ColumnName name = "Název"/>
<ColumnShortcut name = "Zkratka"/>
<ColumnCategory name = "Kategorie"/>
<ColumnPlugin name = "Plugin"/>
<MainMenuTab name = "Hlavní menu"/>
<MacrosTab name = "Makra"/>
<RunCommandsTab name = "Spouštěcí povely"/>
<PluginCommandsTab name = "Pluginové povely"/>
<ScintillaCommandsTab name = "Scintilla povely"/>
<ConflictInfoOk name = "Nezjištěny žádné kolize pro tuto položku."/>
<ConflictInfoEditing name = "Nekoliduje s ničím . . ."/>
<MainCommandNames>
<Item id = "41019" name = "Otevřít složku obsahující akt. soubor v Průzkumníkovi"/>
<Item id = "41020" name = "Otevřít složku obsahující akt. soubor v okně s příkaz. řádkem"/>
<Item id = "41021" name = "Znovuotevřít právě zavřený soubor"/>
<Item id = "45001" name = "Konverze konců řádků (EOL) na CR LF (Windows)"/>
<Item id = "45002" name = "Konverze konců řádků (EOL) na LF (Unix)"/>
<Item id = "45003" name = "Konverze konců řádků (EOL) na CR (Macintosh)"/>
<Item id = "43022" name = "Označit vše 1. stylem"/>
<Item id = "43024" name = "Označit vše 2. stylem"/>
<Item id = "43026" name = "Označit vše 3. stylem"/>
<Item id = "43028" name = "Označit vše 4. stylem"/>
<Item id = "43030" name = "Označit vše 5. stylem"/>
<Item id = "43023" name = "Odstranit označení 1. stylem"/>
<Item id = "43025" name = "Odstranit označení 2. stylem"/>
<Item id = "43027" name = "Odstranit označení 3. stylem"/>
<Item id = "43029" name = "Odstranit označení 4. stylem"/>
<Item id = "43031" name = "Odstranit označení 5. stylem"/>
<Item id = "43032" name = "Odstranit označení jakýmkoliv stylem"/>
<Item id = "43033" name = "Předchozí označení 1. stylem"/>
<Item id = "43034" name = "Předchozí označení 2. stylem"/>
<Item id = "43035" name = "Předchozí označení 3. stylem"/>
<Item id = "43036" name = "Předchozí označení 4. stylem"/>
<Item id = "43037" name = "Předchozí označení 5. stylem"/>
<Item id = "43038" name = "Předchozí označení stylem z dialogu 'Označit'"/>
<Item id = "43039" name = "Další označení 1. stylem"/>
<Item id = "43040" name = "Další označení 2. stylem"/>
<Item id = "43041" name = "Další označení 3. stylem"/>
<Item id = "43042" name = "Další označení 4. stylem"/>
<Item id = "43043" name = "Další označení 5. stylem"/>
<Item id = "43044" name = "Další označení stylem z dialogu 'Označit'"/>
<Item id = "43055" name = "Kopírovat text označený 1. stylem"/>
<Item id = "43056" name = "Kopírovat text označený 2. stylem"/>
<Item id = "43057" name = "Kopírovat text označený 3. stylem"/>
<Item id = "43058" name = "Kopírovat text označený 4. stylem"/>
<Item id = "43059" name = "Kopírovat text označený 5. stylem"/>
<Item id = "43060" name = "Kopírovat text označený všemi styly"/>
<Item id = "43061" name = "Kopírovat text označený stylem dialogu 'Označit'"/>
<Item id = "43062" name = "Označit jeden 1. stylem"/>
<Item id = "43063" name = "Označit jeden 2. stylem"/>
<Item id = "43064" name = "Označit jeden 3. stylem"/>
<Item id = "43065" name = "Označit jeden 4. stylem"/>
<Item id = "43066" name = "Označit jeden 5. stylem"/>
<Item id = "44100" name = "Zobrazit aktuální soubor ve Firefoxu"/>
<Item id = "44101" name = "Zobrazit aktuální soubor v Chrome"/>
<Item id = "44103" name = "Zobrazit aktuální soubor v IE"/>
<Item id = "44102" name = "Zobrazit aktuální soubor v Edge"/>
<Item id = "50003" name = "Přejít na předchozí dokument"/>
<Item id = "50004" name = "Přejít na další dokument"/>
<Item id = "44051" name = "Sbalit Úroveň 1"/>
<Item id = "44052" name = "Sbalit Úroveň 2"/>
<Item id = "44053" name = "Sbalit Úroveň 3"/>
<Item id = "44054" name = "Sbalit Úroveň 4"/>
<Item id = "44055" name = "Sbalit Úroveň 5"/>
<Item id = "44056" name = "Sbalit Úroveň 6"/>
<Item id = "44057" name = "Sbalit Úroveň 7"/>
<Item id = "44058" name = "Sbalit Úroveň 8"/>
<Item id = "44061" name = "Rozbalit Úroveň 1"/>
<Item id = "44062" name = "Rozbalit Úroveň 2"/>
<Item id = "44063" name = "Rozbalit Úroveň 3"/>
<Item id = "44064" name = "Rozbalit Úroveň 4"/>
<Item id = "44065" name = "Rozbalit Úroveň 5"/>
<Item id = "44066" name = "Rozbalit Úroveň 6"/>
<Item id = "44067" name = "Rozbalit Úroveň 7"/>
<Item id = "44068" name = "Rozbalit Úroveň 8"/>
<Item id = "44070" name = "Přepnout Seznam dokumentů"/>
<Item id = "44081" name = "Přepnout Projektový panel 1"/>
<Item id = "44082" name = "Přepnout Projektový panel 2"/>
<Item id = "44083" name = "Přepnout Projektový panel 3"/>
<Item id = "44085" name = "Přepnout Složka jako Pracovní plocha"/>
<Item id = "44080" name = "Přepnout Mapu dokumentů"/>
<Item id = "44084" name = "Přepnout Seznam funkcí"/>
<Item id = "50005" name = "Přepnout Nahrávání makra"/>
<Item id = "44104" name = "Přejít na Projektový panel 1"/>
<Item id = "44105" name = "Přejít na Projektový panel 2"/>
<Item id = "44106" name = "Přejít na Projektový panel 3"/>
<Item id = "44107" name = "Přejít na Složka jako Pracovní plocha"/>
<Item id = "44108" name = "Přejít na Seznam funkcí"/>
<Item id = "44109" name = "Přejít na Seznam dokumentů"/>
<Item id = "11002" name = "Setřídit podle: Názvu - od A do Z"/>
<Item id = "11003" name = "Setřídit podle: Názvu - od Z do A"/>
<Item id = "11004" name = "Setřídit podle: Cesty - od A do Z"/>
<Item id = "11005" name = "Setřídit podle: Cesty - od Z do A"/>
<Item id = "11006" name = "Setřídit podle: Typu - od A do Z"/>
<Item id = "11007" name = "Setřídit podle: Typu - od Z do A"/>
<Item id = "11008" name = "Setřídit podle: Velikosti - od menších k větším"/>
<Item id = "11009" name = "Setřídit podle: Velikosti - od větších k menším"/>
</MainCommandNames>
</ShortcutMapper>
<ShortcutMapperSubDialg title="Zkratka">
<Item id = "1" name = "OK"/>
<Item id = "2" name = "Storno"/>
<Item id = "5006" name = "Název"/>
<Item id = "5008" name = "Přidat"/>
<Item id = "5009" name = "Odebrat"/>
<Item id = "5010" name = "Použít"/>
<Item id = "5007" name = "Toto odstraní klávesovou zkratku příkazu"/>
<Item id = "5012" name = "NALEZENA KOLIZE!"/>
</ShortcutMapperSubDialg>
<UserDefine title = "Uživatelské nastavení">
<Item id = "20001" name = "Dokovat"/>
<Item id = "20002" name = "Přejmenovat"/>
<Item id = "20003" name = "Vytvořit novou..."/>
<Item id = "20004" name = "Odstranit"/>
<Item id = "20005" name = "Uložit jako..."/>
<Item id = "20007" name = "Uživatelská syntaxe: "/>
<Item id = "20009" name = "Přípona:"/>
<Item id = "20012" name = "Nerozliš. malá a VELKÁ písmena"/>
<Item id = "20011" name = "Průhlednost"/>
<Item id = "20015" name = "Import..."/>
<Item id = "20016" name = "Export..."/>
<Item id = "0" name = "Styl barev"/>
<Item id = "1" name = "Barva popředí"/>
<Item id = "2" name = "Barva pozadí"/>
<Item id = "3" name = "Styl fontu"/>
<Item id = "4" name = "Název písma:"/>
<Item id = "5" name = "Velikost písma:"/>
<Item id = "6" name = "Tučné"/>
<Item id = "7" name = "Kurzíva"/>
<Item id = "8" name = "Podtrhnout"/>
<StylerDialog title = "Dialog pro návrh">
<Item id = "1" name = "OK"/>
<Item id = "2" name = "Storno"/>
<Item id = "25030" name = "Možnosti písma:"/>
<Item id = "25006" name = "Barva popředí"/>
<Item id = "25007" name = "Barva pozadí"/>
<Item id = "25031" name = "Název:"/>
<Item id = "25032" name = "Velikost:"/>
<Item id = "25001" name = "Tučné"/>
<Item id = "25002" name = "Kurzíva"/>
<Item id = "25003" name = "Podtržené"/>
<Item id = "25029" name = "Vnoření:"/>
<Item id = "25008" name = "Oddělovač 1"/>
<Item id = "25009" name = "Oddělovač 2"/>
<Item id = "25010" name = "Oddělovač 3"/>
<Item id = "25011" name = "Oddělovač 4"/>
<Item id = "25012" name = "Oddělovač 5"/>
<Item id = "25013" name = "Oddělovač 6"/>
<Item id = "25014" name = "Oddělovač 7"/>
<Item id = "25015" name = "Oddělovač 8"/>
<Item id = "25018" name = "Klíčové slovo 1"/>
<Item id = "25019" name = "Klíčové slovo 2"/>
<Item id = "25020" name = "Klíčové slovo 3"/>
<Item id = "25021" name = "Klíčové slovo 4"/>
<Item id = "25022" name = "Klíčové slovo 5"/>
<Item id = "25023" name = "Klíčové slovo 6"/>
<Item id = "25024" name = "Klíčové slovo 7"/>
<Item id = "25025" name = "Klíčové slovo 8"/>
<Item id = "25016" name = "Komentář"/>
<Item id = "25017" name = "Komentář řádku"/>
<Item id = "25026" name = "Operátor 1"/>
<Item id = "25027" name = "Operátor 2"/>
<Item id = "25028" name = "Číslice"/>
<Item id = "25033" name = "Průhledné"/>
<Item id = "25034" name = "Průhledné"/>
</StylerDialog>
<Folder title = "Složka &amp;&amp; Výchozí">
<Item id = "21101" name = "Výchozí nastavení návrhu"/>
<Item id = "21104" name = "Prozatímní dokumentace zde: "/>
<Item id = "21105" name = "Dokumentace:"/>
<Item id = "21102" name = "Návrhář"/>
<Item id = "21106" name = "Sbalit do kompaktní formy (i prázdné řádky)"/>
<Item id = "21201" name = "Nastavení klíčových slov pro otevření složky"/>
<Item id = "21301" name = "Nastavení klíčových slov pro uzavření složky"/>
<Item id = "21427" name = "Návrhář"/>
<Item id = "21424" name = "Úvod:"/>
<Item id = "21425" name = "Prostředek: "/>
<Item id = "21426" name = "Konec: "/>
<Item id = "21227" name = "Návrhář"/>
<Item id = "21224" name = "Úvod: "/>
<Item id = "21225" name = "Prostředek: "/>
<Item id = "21226" name = "Konec: "/>
<Item id = "21420" name = "Sbalení ve stylu komentáře: "/>
<Item id = "21220" name = "Sbalení ve stylu kód 1: "/>
<Item id = "21320" name = "Sbalení ve stylu kód 2 (oddělovače nezbytné):"/>
<Item id = "21327" name = "Návrhář"/>
<Item id = "21324" name = "Úvod: "/>
<Item id = "21325" name = "Prostředek: "/>
<Item id = "21326" name = "Konec: "/>
</Folder>
<Keywords title = "Seznamy klíčových slov">
<Item id = "22101" name = "1. skupina"/>
<Item id = "22201" name = "2. skupina"/>
<Item id = "22301" name = "3. skupina"/>
<Item id = "22401" name = "4. skupina"/>
<Item id = "22451" name = "5. skupina"/>
<Item id = "22501" name = "6. skupina"/>
<Item id = "22551" name = "7. skupina"/>
<Item id = "22601" name = "8. skupina"/>
<Item id = "22122" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22222" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22322" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22422" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22472" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22522" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22572" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22622" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22121" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22221" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22321" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22421" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22471" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22521" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22571" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22621" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22113" name = "Předpony"/>
<Item id = "22213" name = "Předpony"/>
<Item id = "22313" name = "Předpony"/>
<Item id = "22413" name = "Předpony"/>
</Keywords>
<Comment title = "Komentáře &amp;&amp; Číslice">
<Item id = "23001" name = "Povolit sbalování komentářů"/>
<Item id = "23002" name = "Komentáře řádků musí být na začátku řádku"/>
<Item id = "23003" name = "Pozice komentáře řádku"/>
<Item id = "23004" name = "Povolit kdekoliv"/>
<Item id = "23005" name = "Vynutit na začátku řádku"/>
<Item id = "23006" name = "Povolit předcházející prázdné znaky"/>
<Item id = "23101" name = "Komentář bloku"/>
<Item id = "23113" name = "Začátek komentáře:"/>
<Item id = "23115" name = "Ukončení komentáře:"/>
<Item id = "23116" name = "Použít klíčové slovo jako symbol"/>
<Item id = "23117" name = "Použít klíčová slova jako symboly"/>
<Item id = "23122" name = "Úvodní"/>
<Item id = "23123" name = "Koncový"/>
<Item id = "23124" name = "Návrhář"/>
<Item id = "23201" name = "Číslice"/>
<Item id = "23220" name = "Návrhář"/>
<Item id = "23221" name = "Prefixy číslic (hex, oct, ...): "/>
<Item id = "23223" name = "Symboly rozsahu: "/>
<Item id = "23225" name = "Možné přípony pro číslice: "/>
<Item id = "23227" name = "Znaky navíc v číslicích s prefixy: "/>
<Item id = "23230" name = "Prefix 1:"/>
<Item id = "23232" name = "Prefix 2:"/>
<Item id = "23234" name = "Extra 1:"/>
<Item id = "23236" name = "Extra 2:"/>
<Item id = "23238" name = "Sufix 1:"/>
<Item id = "23240" name = "Sufix 2:"/>
<Item id = "23242" name = "Rozsah: "/>
<Item id = "23244" name = "Oddělovač desetinných míst"/>
<Item id = "23245" name = "Tečka"/>
<Item id = "23246" name = "Čárka"/>
<Item id = "23247" name = "Oba dva"/>
<Item id = "23301" name = "Komentář řádku"/>
<Item id = "23326" name = "Návrhář"/>
<Item id = "23323" name = "Úvodní"/>
<Item id = "23324" name = "Pokračovací znak"/>
<Item id = "23325" name = "Koncový"/>
</Comment>
<Operator title = "Operátory">
<Item id = "24101" name = "Aktivované operátory"/>
<Item id = "24103" name = "Dostupné operátory"/>
<Item id = "24107" name = "Operátor"/>
<Item id = "24113" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24116" name = "Operátor1"/>
<Item id = "24117" name = "Operátor2 (oddělovače nezbytné)"/>
<Item id = "24201" name = "Oddělovač 1"/>
<Item id = "24211" name = "Začátek ohraničení:"/>
<Item id = "24214" name = "Ukončení ohraničení:"/>
<Item id = "24223" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24220" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24221" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24222" name = "Konec: "/>
<Item id = "24301" name = "Oddělovač 2"/>
<Item id = "24311" name = "Začátek ohraničení:"/>
<Item id = "24314" name = "Ukončení ohraničení:"/>
<Item id = "24323" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24320" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24321" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24322" name = "Konec: "/>
<Item id = "24423" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24420" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24421" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24422" name = "Konec: "/>
<Item id = "24473" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24470" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24471" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24472" name = "Konec: "/>
<Item id = "24523" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24520" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24521" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24522" name = "Konec: "/>
<Item id = "24573" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24570" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24571" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24572" name = "Konec: "/>
<Item id = "24623" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24620" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24621" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24622" name = "Konec: "/>
<Item id = "24673" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24670" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24671" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24672" name = "Konec: "/>
<Item id = "24401" name = "Oddělovač 3 stylu"/>
<Item id = "24451" name = "Oddělovač 4 stylu"/>
<Item id = "24501" name = "Oddělovač 5 stylu"/>
<Item id = "24551" name = "Oddělovač 6 stylu"/>
<Item id = "24601" name = "Oddělovač 7 stylu"/>
<Item id = "24651" name = "Oddělovač 8 stylu"/>
</Operator>
<Item id = "24001" name = "Povolit oddělovací znak:"/>
</UserDefine>
<Preference title = "Volby">
<Item id = "6001" name = "Zavřít"/>
<Global title = "Obecné">
<Item id = "6101" name = "Nástrojová lišta"/>
<Item id = "6102" name = "Skrýt"/>
<Item id = "6103" name = "Fluent UI: malé ikony"/>
<Item id = "6104" name = "Fluent UI: velké ikony"/>
<Item id = "6105" name = "Standardní: malé ikony"/>
<Item id = "6106" name = "Lišta záložek"/>
<Item id = "6107" name = "Zmenšit"/>
<Item id = "6108" name = "Uzamknout (nelze přetahovat záložky)"/>
<Item id = "6109" name = "Znevýraznit neaktivní záložky"/>
<Item id = "6110" name = "Zobrazovat barevný pruh na aktivní záložce"/>
<Item id = "6111" name = "Zobrazovat stavový řádek"/>
<Item id = "6112" name = "Přidat zavírací tlačítko každé záložce"/>
<Item id = "6113" name = "Dvojité kliknutí zavře záložku"/>
<Item id = "6114" name = "Povolit přepínání mezi dokumenty"/>
<Item id = "6116" name = "Zapamatovat si poslední používaný adresář"/>
<Item id = "6117" name = "Používat historii dokumentů"/>
<Item id = "6118" name = "Skrýt"/>
<Item id = "6119" name = "Více řad"/>
<Item id = "6120" name = "Vertikální"/>
<Item id = "6121" name = "Ukončit při uzavření poslední karty"/>
<Item id = "6122" name = "Skrýt menu (klávesa Alt nebo F10 slouží jako přepínač)"/>
<Item id = "6123" name = "Lokalizace"/>
<Item id = "6128" name = "Alternativní ikony"/>
<Item id = "6129" name = "Fluent UI: malé ikony s výplní"/>
<Item id = "6130" name = "Fluent UI: velké ikony s výplní"/>
<Item id = "6131" name = "Hlavní menu"/>
<Item id = "6132" name = "Skrýt ovládací prvky + ▼ ✕ menu vpravo nahoře (vyžaduje restart Notepadu++)"/>
</Global>
<Scintillas title = "Editace">
<Item id = "6215" name = "Povolit vyhlazování fontu"/>
<Item id = "6216" name = "Nastavení kurzoru"/>
<Item id = "6217" name = "Šířka: "/>
<Item id = "6219" name = "Rychlost blikání: "/>
<Item id = "6221" name = "R"/>
<Item id = "6222" name = "P"/>
<Item id = "6225" name = "Povolit vícenásobnou editaci (Ctrl+Myš kliknutí/výběr)"/>
<Item id = "6227" name = "Zalomení řádky"/>
<Item id = "6228" name = "Implicitní"/>
<Item id = "6229" name = "Jen zarovnání"/>
<Item id = "6230" name = "S odsazením"/>
<Item id = "6234" name = "Zakázat funkci vylepšeného rolování (jestliže máte problém s touchpadem)"/>
<Item id = "6236" name = "Povolit rolování za poslední řádku"/>
<Item id = "6239" name = "Ponechat výběr, když kliknete pravým tlačítkem mimo výběr"/>
<Item id = "6245" name = "Povolit virtuální prostor"/>
<Item id = "6246" name = "Přepínací režim pro příkaz sbalování/rozbalování aktuální úrovně (Ctrl+Alt+F)"/>
<Item id = "6651" name = "Indikátor aktuálního řádku"/>
<Item id = "6652" name = "Žádný"/>
<Item id = "6653" name = "Zvýrazněné pozadí"/>
<Item id = "6654" name = "Orámování"/>
<Item id = "6655" name = "tloušťka: "/>
<Item id = "6247" name = "Konce řádků (CRLF)"/> <!-- Don't translate "(CRLF)" -->
<Item id = "6248" name = "Implicitní"/>
<Item id = "6249" name = "Barva prostého textu"/>
<Item id = "6250" name = "Vlastní barva"/>
</Scintillas>
<DarkMode title = "Tmavý režim">
<Item id = "7102" name = "Černý"/>
<Item id = "7103" name = "Červený"/>
<Item id = "7104" name = "Zelený"/>
<Item id = "7105" name = "Modrý"/>
<Item id = "7107" name = "Fialový"/>
<Item id = "7108" name = "Modrozelený"/>
<Item id = "7109" name = "Olivový"/>
<Item id = "7115" name = "Vlastní"/>
<Item id = "7116" name = "Horní panel"/>
<Item id = "7117" name = "Hot-track položka menu"/>
<Item id = "7118" name = "Aktivní položky"/>
<Item id = "7119" name = "Hlavní položky"/>
<Item id = "7120" name = "Chyby"/>
<Item id = "7121" name = "Text"/>
<Item id = "7122" name = "Tmavší text"/>
<Item id = "7123" name = "Dezaktivovaný text"/>
<Item id = "7124" name = "Okraje"/>
<Item id = "7125" name = "Odkazy"/>
<Item id = "7126" name = "Zvýraznění okrajů"/>
<Item id = "7127" name = "Deaktivované okraje"/>
<Item id = "7130" name = "Obnovit"/>
<Item id = "7131" name = "Světlý režim"/>
<Item id = "7132" name = "Tmavý režim"/>
<Item id = "7133" name = "Podle systému Windows"/>
<Item id = "7135" name = "Odstíny"/>
</DarkMode>
<MarginsBorderEdge title = "Okraje/Lem/Hrana">
<Item id = "6201" name = "Styl sbalovače na okraji"/>
<Item id = "6202" name = "Jednoduchý"/>
<Item id = "6203" name = "Se šipkami"/>
<Item id = "6204" name = "S kruhy"/>
<Item id = "6205" name = "Se čtverci"/>
<Item id = "6206" name = "Zobrazit"/>
<Item id = "6207" name = "Zobrazit záložky"/>
<Item id = "6208" name = "Tloušťka ohraničující výplně"/>
<Item id = "6209" name = "Vlevo"/>
<Item id = "6210" name = "Vpravo"/>
<Item id = "6211" name = "Nastavení svislé vodící čáry"/>
<Item id = "6212" name = "Nerušivý mód"/>
<Item id = "6213" name = "Režim s pozadím"/>
<Item id = "6223" name = "Zobrazit historii změn"/>
<Item id = "6226" name = "Žádný"/>
<Item id = "6231" name = "Šířka okraje"/>
<Item id = "6235" name = "Bez okraje"/>
<Item id = "6237" name = "Přidejte Vaši sloupcovou značku poukázáním na její pozici (decimální číslo).
Můžete definovat více značek sloupců použitím více čísel oddělených mezerami."/>
<Item id = "6291" name = "Číslo řádku"/>
<Item id = "6292" name = "Dynamická šířka"/>
<Item id = "6293" name = "Konstantní šířka"/>
</MarginsBorderEdge>
<NewDoc title = "Nový dokument">
<Item id = "6401" name = "Formát"/>
<Item id = "6402" name = "Windows"/>
<Item id = "6403" name = "Unix"/>
<Item id = "6404" name = "Mac"/>
<Item id = "6405" name = "Kódování"/>
<Item id = "6406" name = "ANSI"/>
<Item id = "6407" name = "UTF-8"/>
<Item id = "6408" name = "UTF-8 s BOM"/>
<Item id = "6409" name = "UTF-16 Big Endian s BOM"/>
<Item id = "6410" name = "UTF-16 Little Endian s BOM"/>
<Item id = "6411" name = "Implicitní syntaxe:"/>
<Item id = "6419" name = "Nový dokument"/>
<Item id = "6420" name = "Aplikovat při otevř. ANSI-souboru"/>
<Item id = "-1" name = "Zobrazení"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title = "Implicitní adresář">
<Item id = "6413" name = "Implicitní adresář pro otevírání/ukládání souborů"/>
<Item id = "6414" name = "Podle aktuálního dokumentu"/>
<Item id = "6415" name = "Zapamatovat si poslední používaný adresář"/>
<Item id = "6431" name = "Otevírat všechny soubory ve složce při přetažení myší (místo zdroje pro pracovní plochu)"/>
</DefaultDir>
<FileAssoc title = "Asociovat se soubory">
<Item id = "4008" name = "Abyste mohli použít tuto vlastnost, restartujte prosím Notepad++ pod účtem administrátora."/>
<Item id = "4009" name = "Podporované přípony:"/>
<Item id = "4010" name = "Zaregistr. přípony:"/>
</FileAssoc>
<Language title = "Syntaxe">
<Item id = "6505" name = "Používané syntaxe"/>
<Item id = "6506" name = "Nepoužívané syntaxe"/>
<Item id = "6507" name = "Použít kompaktní menu pro syntaxe"/>
<Item id = "6508" name = "Nabídka syntaxí"/>
<Item id = "6301" name = "Nastavení tabulátoru"/>
<Item id = "6302" name = "Zaměnit za mezery"/>
<Item id = "6303" name = "Velikost tabulátoru:"/>
<Item id = "6510" name = "Použít implicitní"/>
<Item id = "6335" name = "Zpětné lomítko je escape znak pro SQL"/>
</Language>
<Highlighting title = "Zvýrazňování">
<Item id = "6326" name = "Povolit"/>
<Item id = "6327" name = "Povolit"/>
<Item id = "6329" name = "Zvýrazňování odpovídajících značek"/>
<Item id = "6332" name = "Rozlišovat velká a malá písmena"/>
<Item id = "6333" name = "Inteligentní zvýrazňování"/>
<Item id = "6338" name = "Rozlišovat pouze celá slova"/>
<Item id = "6339" name = "Užívat nastavení dialogu Najít"/>
<Item id = "6340" name = "Zvýraznění v jiném pohledu"/>
<Item id = "6328" name = "Zvýrazňování atributů značek"/>
<Item id = "6330" name = "Zvýrazňování zón komentářů/php/asp"/>
<Item id = "6351" name = "Označování výskytů tokenů styly"/>
<Item id = "6352" name = "Rozlišovat velká a malá písmena"/>
<Item id = "6353" name = "Rozlišovat pouze celá slova"/>
<Item id = "6354" name = "Rozlišování"/>
</Highlighting>
<Print title = "Tisk">
<Item id = "6601" name = "Tisknout čísla řádků"/>
<Item id = "6602" name = "Možnosti barev"/>
<Item id = "6603" name = "WYSIWYG (tak jak to vidíte)"/>
<Item id = "6604" name = "Inverzně"/>
<Item id = "6605" name = "Černobíle"/>
<Item id = "6606" name = "Žádná barva na pozadí"/>
<Item id = "6607" name = "Nastavení okrajů (v milimetrech)"/>
<Item id = "6612" name = "Vlevo"/>
<Item id = "6613" name = "Nahoře"/>
<Item id = "6614" name = "Vpravo"/>
<Item id = "6615" name = "Dole"/>
<Item id = "6706" name = "Tučně"/>
<Item id = "6707" name = "Kurzíva"/>
<Item id = "6708" name = "Záhlaví"/>
<Item id = "6709" name = "Levá část"/>
<Item id = "6710" name = "Prostřední část"/>
<Item id = "6711" name = "Pravá část"/>
<Item id = "6717" name = "Tučně"/>
<Item id = "6718" name = "Kurzíva"/>
<Item id = "6719" name = "Zápatí"/>
<Item id = "6720" name = "Levá část"/>
<Item id = "6721" name = "Prostřední část"/>
<Item id = "6722" name = "Pravá část"/>
<Item id = "6723" name = "Přidat"/>
<ComboBox id = "6724">
<Element name = "Název soub. s cestou"/>
<Element name = "Název souboru"/>
<Element name = "Adresář souboru"/>
<Element name = "Stránka"/>
<Element name = "Datum - kratší form."/>
<Element name = "Datum - delší form."/>
<Element name = "Čas"/>
</ComboBox>
<Item id = "6725" name = "Varianty:"/>
<Item id = "6727" name = "Která část:"/>
<Item id = "6728" name = "Záhlaví a zápatí"/>
</Print>
<Searching title = "Vyhledávání">
<Item id = "6902" name = "Použít monospace font v dialogu Najít (vyžadován restart Notepadu++)"/>
<Item id = "6903" name = "Dialog Najít zůstane otevřen po vyhledávání s výstupem do okna s výsledky"/>
<Item id = "6904" name = "Potvrzovat příkaz Zaměnit vše ve všech otevřených dokumentech"/>
<Item id = "6905" name = "Nahradit: Nepřesunovat se při nahrazení výrazu k následujícímu výskytu"/>
<Item id = "6906" name = "Okno s výsledky vyhledávání: zobrazovat pouze jeden záznam s nálezy na řádku"/>
<Item id = "6907" name = "Při vyvolání dialogového okna 'Najít'"/>
<Item id = "6908" name = "Předvyplnit vyhledávací pole označeným textem"/>
<Item id = "6909" name = "Když není nic označeno, předvyplnit slovem na pozici kurzoru"/>
</Searching>
<RecentFilesHistory title = "Historie posl. souborů">
<Item id = "6304" name = "Historie posledních souborů"/>
<Item id = "6305" name = "Nekontrolovat při startu"/>
<Item id = "6306" name = "Max. počet položek:"/>
<Item id = "6424" name = "Podmenu"/>
<Item id = "6425" name = "Jenom název souboru"/>
<Item id = "6426" name = "Název souboru i s cestou"/>
<Item id = "6427" name = "Přizpůsobit max. délku položky:"/>
<Item id = "6429" name = "Zobrazení"/>
</RecentFilesHistory>
<MISC title = "Různé">
<ComboBox id = "6347">
<Element name = "Povoleno (pro aktivní tab/soubor)"/>
<Element name = "Povoleno pro všechny otevřené soubory"/>
<Element name = "Zakázáno"/>
</ComboBox>
<Item id = "6114" name = "Povolit přepínání"/>
<Item id = "6115" name = "Automatické odsazování"/>
<Item id = "6117" name = "Povolit MRU (nedávno použité)"/>
<Item id = "6307" name = "Povolit pro všechny TABy"/>
<Item id = "6308" name = "Minimalizovat do oznamovací oblasti"/>
<Item id = "6312" name = "Automatická detekce stavu souboru"/>
<Item id = "6313" name = "Aktualizovat skrytě"/>
<Item id = "6322" name = "Přípona souboru relace:"/>
<Item id = "6323" name = "Povolit autom. aktualizaci Notepadu++"/>
<Item id = "6324" name = "Přepínač dokumentů (Ctrl+TAB)"/>
<Item id = "6325" name = "Přejít na poslední řádek po aktualizaci"/>
<Item id = "6331" name = "V záhlaví Notepadu++ zobrazovat pouze název souboru"/>
<Item id = "6334" name = "Automatická detekce kódování znaků"/>
<Item id = "6337" name = "Přípona souboru pracovní plochy:"/>
<Item id = "6344" name = "Náhled na neaktivní dokument"/>
<Item id = "6345" name = "Na kartě (tab) dokumentu"/>
<Item id = "6346" name = "Na přehledné mapě dokumentu"/>
<Item id = "6349" name = "Používat DirectWrite (může zlepšit zobrazení speciálních znaků, vyžadován restart Notepadu++)"/>
<Item id = "6360" name = "Ztlumit všechny zvuky"/>
<Item id = "6361" name = "Povolit potvrzovací dialog 'Uložit všechny'"/>
</MISC>
<Backup title = "Zálohování">
<Item id = "6219" name = "Uživatelsky definovaný adresář pro zálohování"/>
<Item id = "6309" name = "Zapamatovat aktuální relaci pro spuštění příště"/>
<Item id = "6315" name = "Vypnuto"/>
<Item id = "6316" name = "Základní zálohování"/>
<Item id = "6317" name = "Zálohování s hlášeními"/>
<Item id = "6801" name = "Zálohování"/>
<Item id = "6803" name = "Adresář:"/>
<Item id = "6804" name = "Uživatelský adresář pro zálohy"/>
<Item id = "6817" name = "Body obnovení a periodické zálohování"/>
<Item id = "6818" name = "Aktivovat ukládání bodů pro obnovení relace a periodické zálohování"/>
<Item id = "6819" name = "Zálohovat každých"/>
<Item id = "6821" name = "sekund"/>
<Item id = "6822" name = "Cesta k zálohám:"/>
</Backup>
<AutoCompletion title = "Automat. dokončování">
<Item id = "6115" name = "Automatické odsazování"/>
<Item id = "6807" name = "Automatické dokončování"/>
<Item id = "6808" name = "Povolit autom. dokončování každého vstupu"/>
<Item id = "6809" name = "Dokončování funkcí"/>
<Item id = "6810" name = "Dokončování slov"/>
<Item id = "6811" name = "Od"/>
<Item id = "6813" name = ". znaku"/>
<Item id = "6814" name = "Platný rozsah : 1 - 9"/>
<Item id = "6815" name = "Nápověda k parametrům funkcí při zadávaní"/>
<Item id = "6816" name = "Dokončování funkcí i slov"/>
<Item id = "6824" name = "Ignorovat čísla"/>
<Item id = "6851" name = "Automatické vkládání"/>
<Item id = "6857" name = "html/xml uzavír. tag"/>
<Item id = "6858" name = "Úvodní"/>
<Item id = "6859" name = "Koncový"/>
<Item id = "6860" name = "Párové znaky 1:"/>
<Item id = "6863" name = "Párové znaky 2:"/>
<Item id = "6866" name = "Párové znaky 3:"/>
<Item id = "6869" name = "Vložit vybraný návrh"/>
<Item id = "6870" name = "TAB"/> <!-- TAB key on the keyboard, it's not necessary to translate it normally -->
<Item id = "6871" name = "ENTER"/> <!-- ENTER key on the keyboard, it's not necessary to translate it normally -->
</AutoCompletion>
<MultiInstance title = "Více instancí &amp; Datum">
<Item id = "6151" name = "Nastavení víceinstančního módu"/>
<Item id = "6152" name = "Otevírat relaci v nové instanci Notepadu++ (a při ukončení ji automaticky uložit)"/>
<Item id = "6153" name = "Vždy ve víceinstančním módu"/>
<Item id = "6154" name = "Implicitní (jedno-instanční) mód"/>
<Item id = "6155" name = "* Změna tohoto nastavení vyžaduje restart Notepadu++"/>
<Item id = "6171" name = "Přizpůsobení vkládaného aktuálního datumu a času"/>
<Item id = "6175" name = "Obrátit implicitní pořadí vkládaných údajů (pro kratší i delší verzi)"/>
<Item id = "6172" name = "Přizpůsobený formát:"/>
</MultiInstance>
<Delimiter title = "Ohraničení">
<Item id = "6251" name = "Nastavení pro ohraničující výběr (Ctrl + dvojklik myší)"/>
<Item id = "6252" name = "Úvod"/>
<Item id = "6255" name = "Konec"/>
<Item id = "6256" name = "Povolit přes více řádků"/>
<Item id = "6257" name = "bla bla bla bla bla bla"/>
<Item id = "6258" name = "bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla"/>
<Item id = "6161" name = "Seznam znaků pro Slova"/>
<Item id = "6162" name = "Použít implicitní seznam znaků pro Slova tak, jak je"/>
<Item id = "6163" name = "Přidat Váš vlastní znak jako součást slova (nepoužívejte tuto volbu, pokud si nejste jisti tím, co děláte)"/>
</Delimiter>
<Performance title = "Výkon">
<Item id = "7141" name = "Omezení funkcí pro velké soubory"/>
<Item id = "7143" name = "Povolit vypnutí zvýrazňování syntaxe pro velké soubory"/>
<Item id = "7144" name = "Velký soubor je >= "/>
<Item id = "7146" name = "MB (1 - 4096)"/>
<Item id = "7147" name = "Povolit párování závorek"/>
<Item id = "7148" name = "Povolit automatické dokončování"/>
<Item id = "7149" name = "Povolit inteligentní zvýrazňování"/>
<Item id = "7150" name = "Deaktivivat (globálně) zalamování řádků"/>
<Item id = "7151" name = "Povolit klikatelné URL odkazy"/>
</Performance>
<Cloud title = "Cloud a odkazy">
<Item id = "6261" name = "Pro aktivaci změn prosím restartujte Notepad++."/>
<Item id = "6262" name = "Nastavení internetového úložiště"/>
<Item id = "6263" name = "Bez cloudu"/>
<Item id = "6267" name = "Zde nastavte cestu k Vašemu i-úložišti:"/>
<Item id = "6318" name = "Nastavení klikatelných odkazů"/>
<Item id = "6319" name = "Povolit"/>
<Item id = "6320" name = "Bez podtržení"/>
<Item id = "6350" name = "Povolit fullbox mód"/>
<Item id = "6264" name = "Přizpůsobené URI vzory:"/>
</Cloud>
<SearchEngine title = "Vyhledávač">
<Item id = "6271" name = "Vyhledávač (pro příkaz “Vyhledat na Internetu”)"/>
<Item id = "6272" name = "DuckDuckGo"/>
<Item id = "6273" name = "Google"/>
<Item id = "6274" name = "Bing"/>
<Item id = "6275" name = "Yahoo!"/>
<Item id = "6276" name = "Nastavit Váš vyhledávač zde:"/>
<!-- Don’t change anything after Example: -->
<Item id = "6278" name = "Příklad: https://www.google.com/search?q=$(CURRENT_WORD)"/>
</SearchEngine>
</Preference>
<MultiMacro title = "Spustit makro vícekrát">
<Item id = "1" name = "S&amp;pustit"/>
<Item id = "2" name = "&amp;Storno"/>
<Item id = "8006" name = "Makro:"/>
<Item id = "8001" name = "Spustit"/>
<Item id = "8005" name = "krát"/>
<Item id = "8002" name = "Až do &amp;konce souboru"/>
</MultiMacro>
<Window title = "Okna">
<Item id = "1" name = "&amp;Aktivovat"/>
<Item id = "2" name = "&amp;OK"/>
<Item id = "7002" name = "&amp;Uložit"/>
<Item id = "7003" name = "&amp;Zavřít okno(a)"/>
<Item id = "7004" name = "&amp;Setřídit"/>
</Window>
<ColumnEditor title = "Editor sloupce">
<Item id = "2023" name = "&amp;Text ke vložení"/>
<Item id = "2024" name = "&amp;Dec"/>
<Item id = "2025" name = "&amp;Oct"/>
<Item id = "2026" name = "&amp;Hex"/>
<Item id = "2027" name = "&amp;Bin"/>
<Item id = "2030" name = "&amp;Počáteční číslo:"/>
<Item id = "2031" name = "&amp;Inkrementace po:"/>
<Item id = "2032" name = "&amp;Formát"/>
<Item id = "2033" name = "&amp;Číslo ke vložení"/>
<Item id = "2035" name = "&amp;Uvozující nuly"/>
<Item id = "2036" name = "Opa&amp;kování:"/>
<Item id = "1" name = "OK"/>
<Item id = "2" name = "Storno"/>
</ColumnEditor>
<FindInFinder title = "Najít ve výsledcích vyhledávání">
<Item id = "1" name = "N&amp;ajít vše"/>
<Item id = "2" name = "&amp;Zavřít"/>
<Item id = "1711" name = "Najít &amp;co:"/>
<Item id = "1713" name = "Vyhledat pouze v nalezených &amp;řádcích"/>
<Item id = "1714" name = "Rozlišovat &amp;pouze celá slova"/>
<Item id = "1715" name = "Rozlišovat &amp;velká a malá písmena"/>
<Item id = "1716" name = "Vyhledávací &amp;mód"/>
<Item id = "1717" name = "&amp;Normální"/>
<Item id = "1719" name = "Re&amp;gulární výrazy"/>
<Item id = "1718" name = "&amp;Rozšířený (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id = "1720" name = "&amp;. označuje nový ř."/>
</FindInFinder>
<DoSaveOrNot title = "Ukládání">
<Item id = "1761" name = "Uložit soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<Item id = "6" name = "&amp;Ano"/>
<Item id = "7" name = "&amp;Ne"/>
<Item id = "2" name = "&amp;Storno"/>
<Item id = "4" name = "Ano pro &amp;všechny"/>
<Item id = "5" name = "N&amp;e pro všechny"/>
</DoSaveOrNot>
<DoSaveAll title = "Potvrzení pro 'Uložit všechny'">
<Item id = "1766" name = "Jste si jistí, že chcete uložit všechny modifikované dokumenty?
Vyberte &quot;Pokaždé ano&quot;, jestliže nechcete znovu vidět tento dialog.
Potvrzovací dialog můžete kdykoliv reaktivovat v 'Nastavení'."/>
<Item id = "6" name = "&amp;Ano"/>
<Item id = "7" name = "&amp;Ne"/>
<Item id = "4" name = "Pokaždé ano"/>
</DoSaveAll> <!-- HowToReproduce: Check the 'Enable Save All confirm dialog' checkbox in Preference->MISC, now click 'Save all' -->
</Dialog>
<MessageBox>
<!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<ContextMenuXmlEditWarning title = "Úprava kontextové nabídky" message = "Úpravou souboru contextMenu.xml můžete modifikovat chování vyskakovacího kontextového menu Notepadu++. Po případné změně musíte restartovat Notepad++, aby se změny projevily."/>
<SaveCurrentModifWarning title = "Uložit změny" message = "Měli byste uložit aktuální změny. Uložené změny nemohou být vráceny zpět. Pokračovat?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title = "Varování před ztrátou možnosti vrátit změny" message = "Měli byste uložit aktuální změny. Uložené změny nemohou být vráceny zpět. Pokračovat?"/>
<CannotMoveDoc title = "Přejít k nové instanci Notepadu++" message = "Dokument je modifikován, uložte jej a poté to zkuste znovu."/>
<DocReloadWarning title = "Znovu otevřít" message = "Jste si jisti, že chcete znovu načíst aktuální soubor a ztratit tak změny udělané v Notepadu++?"/>
<FileLockedWarning title = "Uložení selhalo" message = "Prosím zkontrolujte, zda tento soubor není otevřen jiným programem"/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title = "" message = "Tento soubor je již otevřen v Notepadu++."/>
<RenameTabTemporaryNameAlreadyInUse title = "Přejmenování selhalo" message = "Specifikovaný název je již použit na jiné záložce."/> <!-- HowToReproduce: Rename the tab of an untitled document and provide a name that is the same as an already-existing tab of an untitled document. -->
<DeleteFileFailed title = "Odstranit Soubor" message = "Odstranění souboru selhalo"/>
<NbFileToOpenImportantWarning title = "Velmi mnoho souborů k otevření" message = "$INT_REPLACE$ souborů má být otevřeno.\rJste si tím jisti?"/>
<SettingsOnCloudError title = "Nastavení cloudu" message = "Zdá se, že nastavená cesta k i-úložišti ukazuje na jednotku, která je určena pouze ke čtení\r nebo na složku bez oprávnění k zápisu.\rVaše nastavení i-úložiště bude zrušeno. Prosím nastavte znovu odpovídající hodnotu v dialogu Volby..."/>
<FilePathNotFoundWarning title = "Otevření souboru" message = "Soubor, který se pokoušíte otevřít, neexistuje."/>
<SessionFileInvalidError title = "Relace nemohla být zavedena" message = "Soubor relace je buďto poškozen nebo je neplatný."/>
<DroppingFolderAsProjectModeWarning title = "Neplatná akce" message = "Můžete přetahovat soubory nebo složky, ale ne obojí zároveň, jelikož máte zapnutý mód pro otevírání složek souborů jako projektů. Pro změnu nastavení musíte v Nastavení->Volby...->ImplicitníAdresář povolit 'Otevírat všechny soubory ve složce při přetažení myší (místo zdroje pro pracovní plochu)'."/>
<SortingError title = "Chyba třídění" message = "Nebylo možné provést numerické setřídění kvůli řádku $INT_REPLACE$."/>
<ColumnModeTip title = "Tip k sloupcovému režimu" message = "Použijte prosím &quot;výběr ALT+Myš&quot; nebo &quot;Alt+Shift+KurzorováŠipka&quot; k zapnutí sloupcového režimu."/>
<BufferInvalidWarning title = "Ukládání selhalo" message = "Nelze uložit: Neplatná vyrovnávací paměť."/>
<DoSaveOrNot title = "Ukládání" message = "Uložit soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<DoCloseOrNot title = "Zachování neexistujícího souboru" message = "Soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot; již neexistuje (na disku). Chcete zachovat tento soubor v editoru?"/>
<DoDeleteOrNot title = "Smazání souboru" message = "Soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot; bude přemístěn do Koše a tento dokument bude uzavřen. Pokračovat?"/>
<NoBackupDoSaveFile title = "Ukládání" message = "Váš soubor pro zálohu není k nalezení (byl smazán z vnějšku). Vytvořte zálohu, jinak budou Vaše data ztracena. Chcete uložit soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<DoReloadOrNot title = "Znovuotevření" message = "&quot;$STR_REPLACE$&quot; Tento soubor byl změněn jiným programem. Chcete jej znovu načíst?"/>
<DoReloadOrNotAndLooseChange title = "Znovuotevření" message = "&quot;$STR_REPLACE$&quot; Tento soubor byl změněn jiným programem. Chcete jej znovu načíst a ztratit tak všechny změny provedené v Notepadu++?"/>
<PrehistoricSystemDetected title = "Detekován příliš starý systém" message = "Vypadá to, že používáte příliš starý operační systém. Je nám líto, ale tato funkce je podporována pouze na novějších systémech."/>
<XpUpdaterProblem title = "Aktualizační program Notepadu++" message = "Aktualizační program Notepadu++ není kompatibilní s Windows XP vzhledem k zastaralé bezpečnostní vrstvě tohoto systému. Chcete místo toho přejít na webové stránky Notepadu++, odkud si můžete sami stáhnout poslední verzi Notepadu++?"/>
<GUpProxyConfNeedAdminMode title = "Nastavení proxy-serveru" message = "Pro nastavení proxy-serveru spusťte prosím znovu Notepad++ pod účtem administrátora."/>
<DocTooDirtyToMonitor title = "Chyba sledování stavu" message = "Dokument je v nekonzistentním stavu. Uložte prosím změny v dokumentu před zapnutím sledování jeho stavu."/>
<DocNoExistToMonitor title = "Problém se sledováním stavu" message = "Soubor musí existovat, aby jej bylo možné sledovat."/>
<FileTooBigToOpen title = "Problém s velikostí souboru" message = "Soubor je příliš velký na to, aby mohl být otevřen v Notepadu++."/>
<FileLoadingException title = "Kód vyjímky: $STR_REPLACE$" message = "Při načítání souboru došlo k chybě!"/>
<WantToOpenHugeFile title = "Varování při otevírání velikého souboru" message = "Otevření velikého souboru (2GB+) může trvat i několik minut.
Opravdu chcete soubor otevřít?"/>
<CreateNewFileOrNot title = "Vytvoření nového souboru" message = "&quot;$STR_REPLACE$&quot; neexistuje. Chcete jej vytvořit?"/>
<CreateNewFileError title = "Vytvoření nového souboru" message = "Není možné vytvořit soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<OpenFileError title = "CHYBA" message = "Není možné otevřít soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<FileBackupFailed title = "Selhání zálohování souboru" message = "Předchozí verzi souboru se nepodařilo uložit do adresáře se zálohami &quot;$STR_REPLACE$&quot;. Budete chtít přesto uložit aktuální verzi souboru?"/>
<LoadStylersFailed title = "Selhání načtení stylers.xml" message = "Nepodařilo se načíst &quot;$STR_REPLACE$&quot;!"/>
<LoadLangsFailed title = "Konfigurátor" message = "Nepodařilo se načíst langs.xml! Chcete obnovit Váš soubor langs.xml?"/>
<LoadLangsFailedFinal title = "Konfigurátor" message = "Nepodařilo se načíst soubor langs.xml!"/>
<FolderAsWorspaceSubfolderExists title = "Problém s přidáváním složek do Složky jako pracovní plochy" message = "Podsložka složky, kterou chcete přidat, již existuje. Odeberte její kořenovou složku prosím z panelu předtím, než přidáte složku &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<ProjectPanelChanged title = "$STR_REPLACE$" message = "Pracovní plocha byla modifikována. Přejete si ji uložit?"/>
<ProjectPanelSaveError title="$STR_REPLACE$" message="Při ukládání souboru Vaší pracovní plochy došlo k chybě.
Vaše pracovní plocha nebyla uložena."/> <!-- HowToReproduce: this message prevents from system failure. It's hard to reproduce. -->
<ProjectPanelOpenDoSaveDirtyWsOrNot title = "Otevření pracovní plochy" message = "Nyní používaná pracovní plocha byla modifikována. Přejete si uložit současný projekt?"/>
<ProjectPanelNewDoSaveDirtyWsOrNot title = "Nová pracovní plocha" message = "Nyní používaná pracovní plocha byla modifikována. Přejete si uložit současný projekt?"/>
<ProjectPanelOpenFailed title = "Otevření pracovní plochy" message = "Pracovní plocha nemohla být načtena. Vypadá to, že soubor k otevření není platnou pracovní plochou."/>
<ProjectPanelRemoveFolderFromProject title = "Odebrání složky z projektu" message = "Všechny podsložky budou odebrány. Jste si jisti, že chcete odebrat tuto složku z projektu?"/>
<ProjectPanelRemoveFileFromProject title = "Odebrání souboru z projektu" message = "Jste si jisti, že chcete odebrat tento soubor z projektu?"/>
<ProjectPanelReloadError title = "Znovuotevření pracovní plochy" message = "Soubor k opětovnému načtení nebyl nalezen."/>
<ProjectPanelReloadDirty title = "Znovuotevření pracovní plochy" message = "Nyní používaná pracovní plocha byla modifikována. Opětovným načtením přijdete o všechny provedené změny. Chcete pokračovat?"/>
<UDLNewNameError title = "Chyba UDL" message = "Tento název je již využíván jiným jazykem/syntaxí, prosím zadejte jiný."/>
<UDLRemoveCurrentLang title = "Odstranění aktuální syntaxe" message = "Jste si jisti?"/>
<SCMapperDoDeleteOrNot title = "Jste si jisti?" message = "Jste si jisti, že chcete smazat tuto klávesovou zkratku?"/>
<FindCharRangeValueError title = "Problém s rozsahem hodnoty" message = "Měli byste napsat hodnotu z rozsahu 0 až 255."/>
<OpenInAdminMode title = "Uložení selhalo" message = "Soubor nemůže být uložen a může být chráněn proti zápisu. Chcete zkusit spustit Notepad++ s právy administrátora?"/>
<OpenInAdminModeWithoutCloseCurrent title = "Uložení selhalo" message = "Soubor nemůže být uložen a může být chráněn proti zápisu. Chcete zkusit spustit Notepad++ s právy administrátora?"/>
<OpenInAdminModeFailed title = "Otevření s administrátorskými právy selhalo" message = "Notepad++ nemůže být spuštěn s právy administrátora."/>
<ViewInBrowser title = "Zobrazit aktuální soubor v prohlížeči" message="Není možno nalézt aplikaci ve Vašem systému."/>
<ExitToUpdatePlugins title = "Notepad++ má být ukončen" message = "Jestliže kliknete na ANO, ukončíte tím Notepad++ kvůli provedení naplánovaných operací. Notepad++ bude po dokončení všech operací restartován. Pokračovat?"/>
<NeedToRestartToLoadPlugins title = "Notepad++ potřebuje být znovu spuštěn" message = "Pro zavedení nainstalovaných zásuvných modulů musíte restartovat Notepad++."/>
<ChangeHistoryEnabledWarning title = "Notepad++ potřebuje být znovu spuštěn" message = "Pro aktivaci historie změn souborů musíte restartovat Notepad++."/> <!-- HowToReproduce: uncheck "Display Change History" via Preferences dialog "Marges/Border/Edge. -->
<WindowsSessionExit title = "Notepad++ - Ukončení relace Windows" message = "Relace systému Windows má být ukončena, ale některá data nemáte uložena. Chcete nyní ukončit Notepad++?"/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name = "Historie Schránky"/>
</ClipboardHistory>
<DocList>
<PanelTitle name = "Seznam dokumentů"/>
<ColumnName name = "Název"/>
<ColumnExt name = "Příp."/>
<ColumnPath name = "Cesta"/>
</DocList>
<WindowsDlg>
<ColumnName name = "Název"/>
<ColumnPath name = "Cesta"/>
<ColumnType name = "Typ"/>
<ColumnSize name = "Velikost"/>
<NbDocsTotal name = "celkem dokumentů:"/>
<MenuCopyName name = "Kopírovat název(y)"/>
<MenuCopyPath name = "Kopírovat cestu(y)"/>
</WindowsDlg>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name = "Panel ke vkládání ASCII znaků"/>
<ColumnVal name = "Dec"/>
<ColumnHex name = "Hex"/>
<ColumnChar name = "Znak"/>
<ColumnHtmlNumber name = "HTML číslo"/>
<ColumnHtmlName name = "HTML kód"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name = "Mapa dokumentu"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name = "Seznam funkcí"/>
<SortTip name = "Setřídit" />
<ReloadTip name = "Znovu načíst" />
<PreferencesTip name = "Volby"/>
<PreferencesInitialSort name = "Implicitně třídit funkce (od A do Z)"/>
</FunctionList>
<FolderAsWorkspace>
<PanelTitle name = "Složka jako Pracovní plocha"/>
<SelectFolderFromBrowserString name = "Vyberte složku, kterou chcete přidat do Pracovní plochy"/>
<ExpandAllFoldersTip name = "Rozbalit všechny složky"/>
<CollapseAllFoldersTip name = "Sbalit všechny složky"/>
<LocateCurrentFileTip name = "Zjistit, kde je aktuální soubor"/>
<Menus>
<Item id = "3511" name = "Odebrat"/>
<Item id = "3512" name = "Odebrat vše"/>
<Item id = "3513" name = "Přidat"/>
<Item id = "3514" name = "Spustit systémem"/>
<Item id = "3515" name = "Otevřít"/>
<Item id = "3516" name = "Kopírovat cestu"/>
<Item id = "3517" name = "Najít v souborech..."/>
<Item id = "3518" name = "Průzkumník zde"/>
<Item id = "3519" name = "cmd zde"/>
<Item id = "3520" name = "Kopírovat název souboru"/>
</Menus>
</FolderAsWorkspace>
<ProjectManager>
<PanelTitle name = "Projekt"/>
<WorkspaceRootName name = "Pracovní plocha"/>
<NewProjectName name = "Název projektu"/>
<NewFolderName name = "Název složky"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id = "0" name = "Pracovní plocha"/>
<Item id = "1" name = "Úpravy"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id = "3122" name = "Nová pracovní plocha"/>
<Item id = "3123" name = "Otevřít pracovní plochu"/>
<Item id = "3124" name = "Znovu načíst pracovní plochu"/>
<Item id = "3125" name = "Uložit"/>
<Item id = "3126" name = "Uložit jako..."/>
<Item id = "3127" name = "Uložit kopii jako..."/>
<Item id = "3121" name = "Přidat nový projekt"/>
<Item id = "3128" name = "Najít v projektech..."/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id = "3111" name = "Přejmenovat"/>
<Item id = "3112" name = "Přidat složku"/>
<Item id = "3113" name = "Přidat soubory..."/>
<Item id = "3114" name = "Odstranit"/>
<Item id = "3117" name = "Přidat soubory ze složky..." />
<Item id = "3118" name = "Posunout nahoru"/>
<Item id = "3119" name = "Posunout dolů"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id = "3111" name = "Přejmenovat"/>
<Item id = "3112" name = "Přidat složku"/>
<Item id = "3113" name = "Přidat soubory..."/>
<Item id = "3114" name = "Odstranit"/>
<Item id = "3117" name = "Přidat soubory ze složky..." />
<Item id = "3118" name = "Posunout nahoru"/>
<Item id = "3119" name = "Posunout dolů"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id = "3111" name = "Přejmenovat"/>
<Item id = "3115" name = "Odstranit"/>
<Item id = "3116" name = "Změnit cestu k souboru"/>
<Item id = "3118" name = "Posunout nahoru"/>
<Item id = "3119" name = "Posunout dolů"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
<MiscStrings>
<!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<word-chars-list-tip value = "Toto nastavení Vám dovolí začlenit další znak ke stávajícím znakům slova při výběru dvojklikem nebo při vyhledávání se zaškrtnutou možností &quot;Hledat pouze celá slova&quot;."/>
<!-- Don't translate "(&quot;EOL custom color&quot;)" -->
<eol-custom-color-tip value = "Pro změnu předvolené vlastní barvy přejděte do úpravy stylů (&quot;EOL custom color&quot;)."/>
<word-chars-list-warning-begin value = "Berte na vědomí: "/>
<word-chars-list-space-warning value = "$INT_REPLACE$ mezeru(y)"/>
<word-chars-list-tab-warning value = "$INT_REPLACE$ tabulátor(y)"/>
<word-chars-list-warning-end value = " ve Vašem seznamu znaků."/>
<backup-select-folder value = "Vyberte složku pro zálohy"/> <!-- HowToReproduce: Settings > Preferences > Backup > [...] -->
<cloud-invalid-warning value = "Neplatná cesta."/>
<cloud-restart-warning value = "Pro aktivaci změn prosím restartujte Notepad++."/>
<cloud-select-folder value = "Vyberte složku, ze/do které Notepad++ načítá/zapisuje svoje nastavení"/>
<default-open-save-select-folder value = "Vyberte výchozí složku"/> <!-- HowToReproduce: Settings > Preferences > Default Directory > [...] -->
<shift-change-direction-tip value = "Pro změnu směru vyhledávání použijte Shift + Enter."/>
<two-find-buttons-tip value = "Mód se dvěma vyhledávacími tlačítky"/>
<file-rename-title value = "Přejmenovat"/>
<find-in-files-filter-tip value = "Hledat v cpp, cxx, h, hxx &amp;&amp; hpp souborech:
*.cpp *.cxx *.h *.hxx *.hpp
Hledat ve všech souborech mimo exe, obj &amp;&amp; log:
*.* !*.exe !*.obj !*.log
Hledat ve všech souborech, ale vynechat složky tests, bin &amp;&amp; bin64:
*.* !\\tests !\\bin*
Hledat ve všech souborech, ale rekurzivně vynechat všechny složky log nebo logs:
*.* !\\log*+"/> <!-- HowToReproduce: Tip of mouse hovered on "Filters" label in "Find in Files" section of Find dialog. -->
<find-in-files-select-folder value = "Vyberte složku, kde chcete vyhledávat"/> <!-- HowToReproduce: Search > Find in Files > [...] -->
<find-status-top-reached value = "Vyhledávání: Nalezen první výskyt od konce. Bylo dosaženo začátku tohoto dokumentu"/>
<find-status-end-reached value = "Vyhledávání: Nalezen první výskyt od začátku. Bylo dosaženo konce tohoto dokumentu"/>
<find-status-replaceinfiles-1-replaced value = "Nahrazování v souborech: 1 výskyt nahrazen"/>
<find-status-replaceinfiles-nb-replaced value = "Nahrazování v souborech: $INT_REPLACE$ výskytů nahrazeno"/>
<find-status-replaceinfiles-re-malformed value = "Nahrazování v otevřených souborech: Regulární výraz je vadný"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-1-replaced value = "Nahrazování v otevřených souborech: 1 výskyt nahrazen"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-nb-replaced value = "Nahrazování v otevřených souborech: $INT_REPLACE$ výskytů nahrazeno"/>
<find-status-mark-re-malformed value = "Označování: Regulární výraz pro vyhledávání je vadný"/>
<find-status-invalid-re value = "Vyhledávání: Neplatný regulární výraz"/>
<find-status-search-failed value="Vyhledávání: Hledání bylo neúspěšné"/>
<find-status-mark-1-match value = "Označení: 1 výskyt"/>
<find-status-mark-nb-matches value = "Označení: $INT_REPLACE$ výskytů"/>
<find-status-count-re-malformed value = "Počet: Regulární výraz pro vyhledávání je vadný"/>
<find-status-count-1-match value = "Počet: 1 výskyt"/>
<find-status-count-nb-matches value = "Počet: $INT_REPLACE$ výskytů"/>
<find-status-replaceall-re-malformed value = "Nahradit vše: Regulární výraz je vadný"/>
<find-status-replaceall-1-replaced value = "Nahrazování všeho: 1 výskyt nahrazen"/>
<find-status-replaceall-nb-replaced value = "Nahrazování všeho: $INT_REPLACE$ výskytů nahrazeno"/>
<find-status-replaceall-readonly value = "Nahrazování všeho: Nemohu nahradit text. Současný dokument je pouze pro čtení"/>
<find-status-replace-end-reached value = "Nahrazování: Nahrazen první výskyt od začátku. Bylo dosaženo konce dokumentu"/>
<find-status-replace-top-reached value = "Nahrazování: Nahrazen první výskyt od konce. Bylo dosaženo začátku dokumentu"/>
<find-status-replaced-next-found value = "Nahrazování: 1 výskyt byl nahrazen. Další výskyt nalezen."/>
<find-status-replaced-without-continuing value = "Nahrazování: 1 výskyt byl nahrazen."/>
<find-status-replaced-next-not-found value = "Nahrazování: 1 výskyt byl nahrazen. Další výskyt nenalezen."/>
<find-status-replace-not-found value = "Nahrazování: žádný výskyt nebyl nalezen"/>
<find-status-replace-readonly value = "Nahrazování: Nemohu nahradit text. Současný dokument je pouze pro čtení"/>
<find-status-cannot-find value = "Vyhledávání: Nemohu nalézt text &quot;$STR_REPLACE$&quot;"/>
<find-status-scope-selection value = "ve vybraném textu"/>
<find-status-scope-all value = "v celém souboru"/>
<find-status-scope-backward value = "od začátku souboru až ke kurzoru"/>
<find-status-scope-forward value = "od kurzoru až do konce souboru"/>
<finder-find-in-finder value = "Nalézt v těchto výsledcích hledání..."/>
<finder-close-this value = "Zavřít tyto vyhledané výsledky"/>
<finder-collapse-all value = "Sbalit vše"/>
<finder-uncollapse-all value = "Rozbalit vše"/>
<finder-copy value = "Kopírovat vybrané řádky"/>
<finder-copy-verbatim value = "Kopírovat"/>
<finder-copy-paths value = "Kopírovat souborovou cestu(y)"/>
<finder-select-all value = "Vybrat vše"/>
<finder-clear-all value = "Smazat vše"/>
<finder-open-all value = "Otevřít vše"/>
<finder-purge-for-every-search value="Vymazat před každým vyhledáváním"/>
<finder-wrap-long-lines value = "Zalomit dlouhé řádky"/>
<common-ok value = "OK"/>
<common-cancel value = "Storno"/>
<common-name value = "Název: "/>
<tabrename-title value = "Přejmenovat aktuální záložku (Tab)"/>
<tabrename-newname value = "Nový název: "/>
<splitter-rotate-left value="Otočit doleva"/>
<splitter-rotate-right value="Otočit doprava"/>
<recent-file-history-maxfile value = "Max.souborů: "/>
<recent-file-history-customlength value = "Max. délka: "/>
<language-tabsize value = "Velikost záložky (Tab): "/>
<userdefined-title-new value = "Vytvořit novou syntaxi..."/>
<userdefined-title-save value = "Uložit název aktuální syntaxe jako..."/>
<userdefined-title-rename value = "Přejmenovat název aktuální syntaxe"/>
<autocomplete-nb-char value = "č. znaku: "/>
<edit-verticaledge-nb-col value = "č. sloupce: "/>
<summary value = "Souhrn"/>
<summary-filepath value = "Úplná cesta k souboru: "/>
<summary-filecreatetime value = "Vytvořeno: "/>
<summary-filemodifytime value = "Modifikováno: "/>
<summary-nbchar value = "Znaky (bez konců řádek): "/>
<summary-nbword value = "Slova: "/>
<summary-nbline value = "Řádky: "/>
<summary-nbbyte value = "Délka dokumentu: "/>
<summary-nbsel1 value = " vybraných znaků ("/>
<summary-nbsel2 value = " bytů) v "/>
<summary-nbrange value = " oblastech"/>
<find-in-files-progress-title value = "Průběh hledání v souborech ..."/>
<replace-in-files-confirm-title value = "Jste si jistí?"/>
<replace-in-files-confirm-directory value = "Jste si jistí, že chcete nahradit všechny výskyty v:"/>
<replace-in-files-confirm-filetype value = "Pro typ souboru:"/>
<replace-in-files-progress-title value = "Průběh zaměňování v souborech ..."/>
<replace-in-projects-confirm-title value = "Jste si jistí?"/>
<replace-in-projects-confirm-message value = "Chcete zaměnit všechny výskyty ve všech dokumentech vybraných projektových panelů?"/>
<replace-in-open-docs-confirm-title value = "Jste si jistí?"/>
<replace-in-open-docs-confirm-message value = "Opravdu chcete zaměnit všechny výskyty ve všech otevřených dokumentech?"/>
<find-result-caption value = "Výsledky vyhledávání"/>
<find-result-title value = "Vyhledávání"/> <!-- Must not begin with space or tab character -->
<find-result-title-info value = "($INT_REPLACE1$ výskytů v $INT_REPLACE2$ souborech z $INT_REPLACE3$ prohledaných)"/>
<find-result-title-info-selections value = "($INT_REPLACE1$ výskytů v $INT_REPLACE2$ výběrech z $INT_REPLACE3$ prohledávaných)"/>
<find-result-title-info-extra value = " - Režim řádkového filtru: zobrazení pouze filtrovaných výsledků"/>
<find-result-hits value = "(výskytů: $INT_REPLACE$)"/>
<find-result-line-prefix value = "Řádek"/> <!-- Must not begin with space or tab character -->
<find-regex-zero-length-match value = "shoda nulové délky"/>
<session-save-folder-as-workspace value = "Uložit složku jako pracovní plochu"/>
<tab-untitled-string value = "nový "/>
<file-save-assign-type value = "Přid&amp;at příponu."/>
<close-panel-tip value = "Zavřít" />
<IncrementalFind-FSFound value = "výskytů: $INT_REPLACE$"/>
<IncrementalFind-FSNotFound value = "Výraz nenalezen."/>
<IncrementalFind-FSTopReached value = "Bylo dosaženo začátku stránky, pokračování odspodu"/>
<IncrementalFind-FSEndReached value = "Bylo dosaženo konce stránky, pokračování odshora"/>
<contextMenu-styleAlloccurrencesOfToken value = "Označit všechny výskyty tokenu stylem"/>
<contextMenu-styleOneToken value = "Označit token (jeden) stylem"/>
<contextMenu-clearStyle value = "Odstranit označení stylem u tokenů"/>
<contextMenu-PluginCommands value = "Pluginové povely"/>
<largeFileRestriction-tip value = "Některé funkce mohou u velkých souborů způsobit snížení výkonu. Tyto funkce je možné při otevření velkého souboru automaticky vypnout. Zde si můžete přizpůsobit jejich nastavení.
POZN.:
1. Pro správnou funkčnost musíte po modifikaci nastavení znovuotevřít aktuálně otevřené velké soubory.
2. Jestliže je povolena možnost &quot;Deaktivivat (globálně) zalamování řádků&quot; a vy otevřete velký soubor, volba &quot;Zalomit řádky&quot; bude vypnuta pro všechny soubory. Můžete ji znovu zapnout v menu &quot;Zobrazit-&gt;Zalomit řádky&quot;." />
</MiscStrings>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>