Skip to content
Permalink
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
469 lines (447 sloc) 24.3 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!-- traduzón: nunhes - un galego non avaliado que se rí da oficialidade adormecida e inoperante -->
<!-- by ambosass.com 2008 -->
<!-- admitense correccións ;) -->
<!-- 20111122 correccións realizadas por damufo. Proxecto Trasno (trasno.net) -->
<!-- damufo. engadidos un par de novas traducións aínda -->
<!-- damufo. faltan bastantes con respecto á version en inglés -->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name = "Galego" filename="galician.xml" >
<Menu>
<Main>
<!-- Entradas de menú principal -->
<Entries>
<Item menuId="file" name = "A&amp;rquivo"/>
<Item menuId="edit" name = "&amp;Editar"/>
<Item menuId="search" name = "&amp;Buscar"/>
<Item menuId="view" name = "&amp;Ver"/>
<Item menuId="encoding" name = "For&amp;mato"/>
<Item menuId="language" name = "&amp;Linguaxe"/>
<Item menuId="settings" name = "C&amp;onfigurar"/>
<Item menuId="macro" name = "Macro"/>
<Item menuId="run" name = "Executar"/>
<Item idName = "Plugins" name = "Engadidos"/>
<Item idName = "Window" name = "Xanelas"/>
</Entries>
<!-- Entradas de Sub-menú -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name = "Encoller nivel"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name = "Expandir nivel"/>
</SubEntries>
<!-- opcións de menú -->
<Commands>
<Item id = "41001" name = "&amp;Novo"/>
<Item id = "41002" name = "&amp;Abrir"/>
<Item id = "41003" name = "Pechar"/>
<Item id = "41004" name = "P&amp;echar todo"/>
<Item id = "41005" name = "Pechar todo agás actual"/>
<Item id = "41006" name = "&amp;Gardar"/>
<Item id = "41007" name = "Gardar t&amp;odo"/>
<Item id = "41008" name = "Gardar &amp;como..."/>
<Item id = "41010" name = "Imprimir..."/>
<Item id = "1001" name = "Imprimir agora!"/>
<Item id = "41011" name = "S&amp;aír"/>
<Item id = "41012" name = "Cargar sesión..."/>
<Item id = "41013" name = "Gardar sesión..."/>
<Item id = "41014" name = "Recargar dendo disco"/>
<Item id = "42001" name = "Cor&amp;tar"/>
<Item id = "42002" name = "&amp;Copiar"/>
<Item id = "42003" name = "&amp;Desfacer"/>
<Item id = "42004" name = "&amp;Refacer"/>
<Item id = "42005" name = "&amp;Pegar"/>
<Item id = "42006" name = "&amp;Borrar"/>
<Item id = "42007" name = "Seleccionar t&amp;odo"/>
<Item id = "42008" name = "Incrementar tabulación"/>
<Item id = "42009" name = "Diminuir tabulación"/>
<Item id = "42010" name = "Duplicar liña actual"/>
<Item id = "42012" name = "Dividir liñas"/>
<Item id = "42013" name = "Xuntar liñas"/>
<Item id = "42014" name = "Subir liña actual"/>
<Item id = "42015" name = "Baixar liña actual"/>
<Item id = "42016" name = "Converter a MAIÚSCULAS"/>
<Item id = "42017" name = "Converter a minúsculas"/>
<Item id = "42018" name = "&amp;Encetar gravación"/>
<Item id = "42019" name = "&amp;Parar gravación"/>
<Item id = "42021" name = "&amp;Reproducir"/>
<Item id = "42022" name = "Comentar/Descomentar a selección"/>
<Item id = "42023" name = "Comentario simple"/>
<Item id = "42024" name = "Eliminar espazos ao final"/>
<Item id = "42025" name = "Gardar macro gravada actual"/>
<Item id = "42026" name = "Dirección do texto Der a Esq"/>
<Item id = "42027" name = "Dirección do texto Esq a Der"/>
<Item id = "42028" name = "Só letura"/>
<Item id = "42029" name = "Copiar ruta do arquivo ao Portapapeis"/>
<Item id = "42030" name = "Copiar nome de arquivo ao Portapapeis"/>
<Item id = "42031" name = "Copiar ruta do arquivo ao Portapapeis"/>
<Item id = "42032" name = "Executar unha macro varias veces..."/>
<Item id = "42033" name = "Quitar marca de só letura"/>
<Item id = "42035" name = "Comentar selección"/>
<Item id = "42036" name = "Descomentar selección"/>
<Item id = "43001" name = "&amp;Buscar..."/>
<Item id = "43002" name = "Buscar &amp;seguinte"/>
<Item id = "43003" name = "Reemprazar..."/>
<Item id = "43004" name = "Ir a liña..."/>
<Item id = "43005" name = "Marcar/Desmarcar"/>
<Item id = "43006" name = "Marca seguinte"/>
<Item id = "43007" name = "Marca anterior"/>
<Item id = "43008" name = "Quitar todas as marcas"/>
<Item id = "43009" name = "Ir ao delimitador asociado"/>
<Item id = "43010" name = "Buscar anterior"/>
<Item id = "43011" name = "Búsqueda &amp;rápida..."/>
<Item id = "43013" name = "Buscar en arquivos"/>
<Item id = "43014" name = "Buscar seguinte (polo ar)"/>
<Item id = "43015" name = "Buscar anterior (polo ar)"/>
<Item id = "43016" name = "Marcar todos"/>
<Item id = "43017" name = "Desmarcar todos"/>
<Item id = "44010" name = "Encoller todo"/>
<Item id = "44011" name = "Atallos persoais"/>
<Item id = "44019" name = "Amosar todo os caracteres"/>
<Item id = "44020" name = "Amosar sangrías"/>
<Item id = "44022" name = "Axuste da liña"/>
<Item id = "44023" name = "&amp;Aumentar zoom Ctrl-Mouse Wheel Up"/>
<Item id = "44024" name = "&amp;Diminuir zoom Ctrl-Mouse Wheel Down"/>
<Item id = "44025" name = "Amosar espazos e tabulacións"/>
<Item id = "44026" name = "Amosar salto de liña"/>
<Item id = "44029" name = "Expandir todo"/>
<Item id = "44030" name = "Encoller nivel actual"/>
<Item id = "44031" name = "Expandir nivel actual"/>
<Item id = "44032" name = "Pantalla enteira"/>
<Item id = "44033" name = "Restaurar zoom por defecto Ctrl+/(keypad)"/>
<Item id = "44034" name = "Sempre á vista"/>
<Item id = "44035" name = "Sincronización vertical"/>
<Item id = "44036" name = "Sincronización horizontal"/>
<Item id = "44041" name = "Amosar símbolo de axuste"/>
<Item id = "45001" name = "Converter a formato Windows"/>
<Item id = "45002" name = "Converter a formato UNIX"/>
<Item id = "45003" name = "Converter a formato MAC"/>
<Item id = "45004" name = "Codificar en ANSI"/>
<Item id = "45005" name = "Codificar en UTF-8"/>
<Item id = "45006" name = "Codificar en UCS-2 Big Endian"/>
<Item id = "45007" name = "Codificar en UCS-2 Little Endian"/>
<Item id = "45008" name = "Codificar en UTF-8 sen BOM"/>
<Item id = "45009" name = "Converter en ANSI"/>
<Item id = "45010" name = "Converter en UTF-8 sen BOM"/>
<Item id = "45011" name = "Converter en UTF-8"/>
<Item id = "45012" name = "Converter en UCS-2 Big Endian"/>
<Item id = "45013" name = "Converter en UCS-2 Little Endian"/>
<Item id = "10001" name = "Ir a outra vista"/>
<Item id = "10002" name = "Clonar noutra vista"/>
<Item id = "10003" name = "Mover a nova xanela"/>
<Item id = "10004" name = "Abrir en nova xanela"/>
<Item id = "46001" name = "Configurador de estilo..."/>
<Item id = "47000" name = "Sobre o Notepad++..."/>
<Item id = "47001" name = "Web de Notepad++"/>
<Item id = "47002" name = "Proxecto Notepad++ en Sourceforge"/>
<Item id = "47003" name = "Axuda en liña"/>
<Item id = "47004" name = "Foro"/>
<Item id = "47005" name = "Descargar máis 'engadidos'"/>
<Item id = "48009" name = "Xestor de atallos de teclado..."/>
<Item id = "48011" name = "Preferencias..."/>
<Item id = "49000" name = "&amp;Executar..."/>
<Item id = "50000" name = "Completar función"/>
<Item id = "50001" name = "Completar verba"/>
<Item id = "42034" name = "Editor de columnas..."/>
<Item id = "44042" name = "Agochar liñas"/>
<Item id = "42040" name = "Abrir tódolos arquivos recentes"/>
<Item id = "42041" name = "Borrar historial de recentes"/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID = "0" name = "Pechar"/>
<Item CMID = "1" name = "Pechar todos excepto o actual"/>
<Item CMID = "2" name = "Gardar"/>
<Item CMID = "3" name = "Gardar como..."/>
<Item CMID = "4" name = "Imprimir"/>
<Item CMID = "5" name = "Abrir noutra vista"/>
<Item CMID = "6" name = "Clonar noutra vista"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title = "" titleFind = "Buscar" titleReplace = "Reemprazar" titleFindInFiles = "Buscar en arquivos">
<Item id = "1" name = "Buscar seguinte"/>
<Item id = "2" name = "Pechar"/>
<Item id = "1620" name = "Buscar:"/>
<Item id = "1603" name = "&amp;verbas enteiras"/>
<Item id = "1604" name = "Coincidir &amp;mAiÚsCuLaS"/>
<Item id = "1605" name = "Expresión &amp;regular"/>
<Item id = "1606" name = "Buscar en todo o d&amp;ocumento"/>
<Item id = "1612" name = "&amp;Arriba"/>
<Item id = "1613" name = "A&amp;baixo"/>
<Item id = "1614" name = "Contar"/>
<Item id = "1615" name = "Buscar todo"/>
<Item id = "1616" name = "Marcar liña"/>
<Item id = "1617" name = "Marcar o atopado"/>
<Item id = "1618" name = "Purgar en cada busca"/>
<Item id = "1621" name = "Dirección"/>
<Item id = "1611" name = "Reem&amp;prazar con:"/>
<Item id = "1608" name = "&amp;Reemprazar"/>
<Item id = "1609" name = "Reemprazar &amp;todo"/>
<Item id = "1623" name = "Transparencia"/>
<Item id = "1687" name = "Na selección"/>
<Item id = "1688" name = "Sempre"/>
<Item id = "1632" name = "Na selección"/>
<Item id = "1633" name = "Limpar"/>
<Item id = "1635" name = "Reemprazar en tódolos documentos abertos"/>
<Item id = "1636" name = "Buscar en tódolos documentos abertos"/>
<Item id = "1637" name = "Atopar nos arquivos"/>
<Item id = "1640" name = "Diálogo"/>
<Item id = "1654" name = "Filtros:"/>
<Item id = "1655" name = "Cartafol:"/>
<Item id = "1656" name = "Buscar todo"/>
<Item id = "1658" name = "En tódolos subcartafoles"/>
</Find>
<GoToLine title = "Ir á liña #">
<Item id = "1" name = "&amp;Ir"/>
<Item id = "2" name = "Esquecer"/>
<Item id = "2004" name = "Atópase aquí:"/>
<Item id = "2005" name = "Quere ir a:"/>
<Item id = "2006" name = "Non pode ir máis alá de:"/>
</GoToLine>
<Run title = "Executar...">
<Item id = "1903" name = "Escriba a ruta do programa a executar"/>
<Item id = "1" name = "Executar"/>
<Item id = "2" name = "Esquecer"/>
<Item id = "1904" name = "Gardar..."/>
</Run>
<StyleConfig title = "Configurador de estilo">
<Item id = "1" name = "Probar!"/>
<Item id = "2" name = "Esquecer"/>
<Item id = "2301" name = "Gardar &amp;&amp; Pechar"/>
<Item id = "2303" name = "Transparencia"/>
<SubDialog>
<Item id = "2204" name = "Grosa"/>
<Item id = "2205" name = "Cursiva"/>
<Item id = "2206" name = "Cor da tipografía"/>
<Item id = "2207" name = "Cor do fondo"/>
<Item id = "2208" name = "Tipo da tipografía:"/>
<Item id = "2209" name = "Tamaño da tipografía:"/>
<!--
<Item id = "2210" name = "Atención: esta será a definición predeterminada para tódolos estilos non definidos"/>\
-->
<Item id = "2211" name = "Descripción do estilo:"/>
<Item id = "2212" name = "Cor"/>
<Item id = "2213" name = "Tipografía"/>
<Item id = "2214" name = "Ext. predet.:"/>
<Item id = "2216" name = "Ext. usuario:"/>
<Item id = "2218" name = "Subliñado"/>
<Item id = "2219" name = "Verbas clave predeterminadas"/>
<Item id = "2221" name = "Verbas clave do usuario"/>
<Item id = "2225" name = "Linguaxe:"/>
<Item id = "2226" name = "Activar cor xeral de primer plano"/>
<Item id = "2227" name = "Activar cor xeral de fondo"/>
<Item id = "2228" name = "Activar tipografía xeral"/>
<Item id = "2229" name = "Activar tamaño de tipografía xeral"/>
<Item id = "2230" name = "Activar tipografía xeral en grosa"/>
<Item id = "2231" name = "Activar tipografía xeral en cursiva"/>
<Item id = "2232" name = "Activar tipografía xeral en subliñar"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<UserDefine title = "Definido polo usuario">
<Item id = "20002" name = "Renomear"/>
<Item id = "20003" name = "Crear novo..."/>
<Item id = "20004" name = "Borrar"/>
<Item id = "20005" name = "Gardar como..."/>
<Item id = "20007" name = "Linguaxe do usuario: "/>
<Item id = "20009" name = "Ext. :"/>
<Item id = "20012" name = "Ignorar MAI./min."/>
<Item id = "20011" name = "Transparencia"/>
<Item id = "0" name = "Cor do estilo"/>
<Item id = "1" name = "Cor do frente"/>
<Item id = "2" name = "Cor do fondo"/>
<Item id = "3" name = "Estilo da tipografía"/>
<Item id = "4" name = "Tipografía:"/>
<Item id = "5" name = "Tamaño:"/>
<Item id = "6" name = "Grosa"/>
<Item id = "7" name = "Cursiva"/>
<Item id = "8" name = "Subliñado"/>
<Folder title = "Cartafol &amp;&amp; predeterminado">
<Item id = "21101" name = "Configuración de estilo predeterminado"/>
<Item id = "21201" name = "Configurar verbas clave de apertura"/>
<Item id = "21301" name = "Configurar verbas clave de peche"/>
</Folder>
<Keywords title = "Listas de verbas clave">
<Item id = "22101" name = "1º grupo"/>
<Item id = "22201" name = "2º grupo"/>
<Item id = "22301" name = "3º grupo"/>
<Item id = "22401" name = "4º grupo"/>
<Item id = "22113" name = "Xeito prefixo"/>
<Item id = "22213" name = "Xeito prefixo"/>
<Item id = "22313" name = "Xeito prefixo"/>
<Item id = "22413" name = "Xeito prefixo"/>
</Keywords>
<Comment title = "Comentarios &amp;&amp; Números">
<Item id = "23301" name = "Comentario da liña"/>
<Item id = "23101" name = "Comentario do bloque"/>
<Item id = "23113" name = "Abrir comentario:"/>
<Item id = "23115" name = "Pechar comentario:"/>
<Item id = "23116" name = "Tratar verba clave como símbolo"/>
<Item id = "23117" name = "Tratar verbas clave como símbolos"/>
<Item id = "23201" name = "Número"/>
</Comment>
<Operator title = "Operadores">
<Item id = "24107" name = "Operador"/>
<Item id = "24103" name = "Símbolos dispoñíbeis"/>
<Item id = "24101" name = "Operadores activados"/>
<Item id = "24201" name = "Delimitador 1"/>
<Item id = "24211" name = "Límite aberto:"/>
<Item id = "24214" name = "Límite pechado:"/>
<Item id = "24301" name = "Delimitador 2"/>
<Item id = "24311" name = "Límite aberto:"/>
<Item id = "24314" name = "Límite pechado:"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title = "Preferencias">
<Item id = "6001" name = "Pechar"/>
<Global title = "Xerais">
<Item id = "6101" name = "Barra de ferramentas"/>
<Item id = "6102" name = "Agochar"/>
<Item id = "6103" name = "Iconas pequenas"/>
<Item id = "6104" name = "Iconas grandes"/>
<Item id = "6105" name = "Iconas pequenas predeterminadas"/>
<Item id = "6106" name = "Barra de lapelas"/>
<Item id = "6107" name = "Reducir texto"/>
<Item id = "6108" name = "Bloquear (impedir arrastrar e soltar)"/>
<Item id = "6109" name = "Amosar xanelas inactivas"/>
<Item id = "6110" name = "Amosar liña laranxa na activa"/>
<Item id = "6111" name = "Amosar barra de estado"/>
<Item id = "6112" name = "Botón de peche en cada lapela"/>
<Item id = "6113" name = "Duplo click para pechar un documento"/>
<Item id = "6118" name = "Agochar"/>
<Item id = "6119" name = "Multi-liña"/>
<Item id = "6120" name = "Vertical"/>
</Global>
<Scintillas title = "Opcións visuais">
<Item id = "6201" name = "Estilo visual dos niveis"/>
<Item id = "6202" name = "Simple"/>
<Item id = "6203" name = "Frechas"/>
<Item id = "6204" name = "Cercos"/>
<Item id = "6205" name = "Cadros"/>
<Item id = "6206" name = "Amosar número de liña"/>
<Item id = "6207" name = "Amosar marcas"/>
<Item id = "6208" name = "Amosar limite vertical"/>
<Item id = "6209" name = "Número de columna: "/>
<Item id = "6211" name = "Límite vertical"/>
<Item id = "6212" name = "Xeito liñal"/>
<Item id = "6213" name = "Xeito de fondo"/>
<Item id = "6214" name = "Realzar a liña activa"/>
</Scintillas>
<NewDoc title = "Documento novo">
<Item id = "6401" name = "Formato"/>
<Item id = "6402" name = "Windows"/>
<Item id = "6403" name = "Unix"/>
<Item id = "6404" name = "Mac"/>
<Item id = "6405" name = "Codificación"/>
<Item id = "6406" name = "ANSI"/>
<Item id = "6407" name = "UTF-8 sen BOM"/>
<Item id = "6408" name = "UTF-8"/>
<Item id = "6409" name = "UCS2 Big endian"/>
<Item id = "6410" name = "UCS2 small endian"/>
<Item id = "6411" name = "Linguaxe predeterminada:"/>
</NewDoc>
<FileAssoc title = "Asociación de arquivos">
<Item id = "4009" name = "Ext. dispoñíbeis:"/>
<Item id = "4010" name = "Ext. asociadas:"/>
</FileAssoc>
<LangMenu title = "Menú de linguaxes">
<Item id = "6505" name = "Dispoñíbeis"/>
<Item id = "6506" name = "Desactivados"/>
</LangMenu>
<Print title = "Imprimir">
<Item id = "6601" name = "Imprimir número de liña"/>
<Item id = "6602" name = "Opcións da cor"/>
<Item id = "6603" name = "'WYSIWYG'"/>
<Item id = "6604" name = "Invertir"/>
<Item id = "6605" name = "B/N"/>
<Item id = "6606" name = "Sen a cor de fondo"/>
<Item id = "6607" name = "Marxes (mm)"/>
<Item id = "6612" name = "Esquerdo"/>
<Item id = "6613" name = "Superior"/>
<Item id = "6614" name = "Dereito"/>
<Item id = "6615" name = "Inferior"/>
<Item id = "6706" name = "Grosa"/>
<Item id = "6707" name = "Cursiva"/>
<Item id = "6708" name = "Cabeceira"/>
<Item id = "6709" name = "Parte esquerda"/>
<Item id = "6710" name = "Parte central"/>
<Item id = "6711" name = "Parte dereita"/>
<Item id = "6717" name = "Grosa"/>
<Item id = "6718" name = "Cursiva"/>
<Item id = "6719" name = ""/>
<Item id = "6720" name = "Parte esquerda"/>
<Item id = "6721" name = "Parte central"/>
<Item id = "6722" name = "Parte dereita"/>
<Item id = "6723" name = "Engadir"/>
<Item id = "6725" name = "Variable:"/>
</Print>
<MISC title = "Miscelánea">
<Item id = "6301" name = "Tabulación"/>
<Item id = "6302" name = "Sustituir por espazos"/>
<Item id = "6303" name = "Tamaño:"/>
<Item id = "6304" name = "Historial de arquivos recentes"/>
<Item id = "6305" name = "No comprobar ao encetar"/>
<Item id = "6306" name = "Número máximo de arquivos:"/>
<Item id = "6307" name = "Activar"/>
<Item id = "6308" name = "Minimizar á bandexa do sistema"/>
<Item id = "6309" name = "Lembrar sesión actual no próximo inicio"/>
<Item id = "6312" name = "Auto-detectar estado do arquivo"/>
<Item id = "6313" name = "Actualización automática"/>
<Item id = "6318" name = "Propiedades das ligazóns"/>
<Item id = "6319" name = "Activar"/>
<Item id = "6320" name = "Non debuxar subliñado"/>
<Item id = "6323" name = "Activar actualización automática"/>
<Item id = "6324" name = "Alternar documentos (Ctrl+TAB)"/>
<Item id = "6114" name = "Permitir alternar documentos (Ctrl+Tab)"/>
<Item id = "6115" name = "Sangría automática"/>
<Item id = "6116" name = "Lembrar o último cartafol usado"/>
<Item id = "6117" name = "Activar xeito MRU ao alternar documentos"/>
</MISC>
<Backup title = "Copia de seguranza/Autocompletar">
<Item id = "6801" name = "Copia de seguranza"/>
<Item id = "6315" name = "Non facer"/>
<Item id = "6316" name = "Copia simple"/>
<Item id = "6317" name = "Copia detallada"/>
<Item id = "6804" name = "Cartafol do usuario para copia de seguranza personalizado"/>
<Item id = "6803" name = "Cartafol:"/>
<Item id = "6807" name = "Autocompletar"/>
<Item id = "6808" name = "Activar autocompletar en cada entrada"/>
<Item id = "6809" name = "Completar función"/>
<Item id = "6810" name = "Completar verba"/>
<Item id = "6811" name = "De"/>
<Item id = "6813" name = "Caracteres"/>
<Item id = "6814" name = "Valores válidos: 1 - 9"/>
</Backup>
</Preference>
<MultiMacro title = "Execución múltiple de macro">
<Item id = "1" name = "Executar"/>
<Item id = "2" name = "Esquecer"/>
<Item id = "8006" name = "Macro a executar:"/>
<Item id = "8001" name = "Executar"/>
<Item id = "8005" name = "veces"/>
<Item id = "8002" name = "Até o fin do arquivo"/>
</MultiMacro>
<Window title = "Xanelas">
<Item id = "1" name = "Activar"/>
<Item id = "2" name = "Aceptar"/>
<Item id = "7002" name = "Gardar"/>
<Item id = "7003" name = "Pechar xanela(s)"/>
<Item id = "7004" name = "Ordenar lapelas"/>
</Window>
<ColumnEditor title = "Editor de columnas">
<Item id = "2023" name = "Texto a inserir"/>
<Item id = "2033" name = "Número a inserir"/>
<Item id = "2030" name = "Número inicial:"/>
<Item id = "2031" name = "Incrementar en:"/>
<Item id = "2035" name = "Ceros diante"/>
<Item id = "2032" name = "Formato"/>
<Item id = "2024" name = "Dec"/>
<Item id = "2025" name = "Oct"/>
<Item id = "2026" name = "Hex"/>
<Item id = "2027" name = "Bin"/>
<Item id = "1" name = "Aceptar"/>
<Item id = "2" name = "Esquecer"/>
</ColumnEditor>
</Dialog>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>
You can’t perform that action at this time.