Skip to content
Permalink
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
538 lines (514 sloc) 35.1 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
Macedonian localization for Notepad++
Last modified Wednesday, November 11th 2009 18:06 GMT by Kiril Sardjoski.
Please e-mail errors, suggestions etc. to kiril.sardjoski(at)gmail(dot)com.
-->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name = "Macedonian" filename="macedonian.xml" >
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name = "&amp;Фајл"/>
<Item menuId="edit" name = "&amp;Едитирање"/>
<Item menuId="search" name = "&amp;Барај"/>
<Item menuId="view" name = "&amp;Поглед"/>
<Item menuId="encoding" name = "Фор&amp;мат"/>
<Item menuId="language" name = "&amp;Јазик"/>
<Item menuId="settings" name = "По&amp;десувања"/>
<Item menuId="macro" name = "Macro"/>
<Item menuId="run" name = "Вклучи"/>
<Item idName = "Plugins" name = "Plugin-ови"/>
<Item idName = "Window" name = "Прозорец"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name = "Копирај во Складиште"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name = "Indent"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name = "Промени ги буквите во"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name = "Операции на Линии"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name = "Коментирај/Од-коментирај"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name = "Авто-пополнување"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name = "Обележи Се"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name = "Од-обележи Се"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name = "Покажи ги Симболите"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name = "Зголеми"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name = "Помести/Клонирај го Одредениот Документ"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name = "Падни го Нивото"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name = "Крени го Нивото"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id = "41001" name = "&amp;Нов"/>
<Item id = "41002" name = "От&amp;вори"/>
<Item id = "41003" name = "Затвори"/>
<Item id = "41004" name = "За&amp;твори Се"/>
<Item id = "41005" name = "Затвори ги сите ОСВЕН Одредениот Документ"/>
<Item id = "41006" name = "&amp;Зачувај"/>
<Item id = "41007" name = "За&amp;чувај Се"/>
<Item id = "41008" name = "Зачувај Како&amp;..."/>
<Item id = "41010" name = "Печати..."/>
<Item id = "1001" name = "Печати Веднаш"/>
<Item id = "41011" name = "Из&amp;лез"/>
<Item id = "41012" name = "Активирај ја Сесијата..."/>
<Item id = "41013" name = "Зачувај ја Сесијата..."/>
<Item id = "41014" name = "Вчитај повторно од Дискот"/>
<Item id = "41015" name = "Зачувај ја Копијата како..."/>
<Item id = "41016" name = "Избриши од Дискот"/>
<Item id = "41017" name = "Преимени..."/>
<Item id = "42001" name = "Пре&amp;мести"/>
<Item id = "42002" name = "&amp;Копирај"/>
<Item id = "42003" name = "Пони&amp;шти"/>
<Item id = "42004" name = "&amp;Повтори"/>
<Item id = "42005" name = "&amp;Додади"/>
<Item id = "42006" name = "&amp;Избриши"/>
<Item id = "42007" name = "&amp;Одбери Се"/>
<Item id = "42008" name = "Зголеми го линискиот простор (Indent)"/>
<Item id = "42009" name = "Намали го линискиот простор (Indent)"/>
<Item id = "42010" name = "Двојник на Одредената Линија"/>
<Item id = "42012" name = "Раздели ги Линиите"/>
<Item id = "42013" name = "Спои ги Линиите"/>
<Item id = "42014" name = "Оди над Одредената Линија"/>
<Item id = "42015" name = "Оди под Одредената Линија"/>
<Item id = "42016" name = "ГОЛЕМИ БУКВИ"/>
<Item id = "42017" name = "мали букви"/>
<Item id = "42018" name = "Почеток на Снимање"/>
<Item id = "42019" name = "Крај на Снимање"/>
<Item id = "42021" name = "Приказ на снименото"/>
<Item id = "42022" name = "Вклучи го Коментираниот Блок"/>
<Item id = "42023" name = "Тековен Коментар"/>
<Item id = "42024" name = "Отстрани ги ознаките од преостанатиот простор"/>
<Item id = "42025" name = "Зачувај го Моментално Сниманото Macro"/>
<Item id = "42026" name = "Насока на тексот RTL"/>
<Item id = "42027" name = "Насока на тексот LTR"/>
<Item id = "42028" name = "Постави Само за читање"/>
<Item id = "42029" name = "Складирај ја патека на одредениот фајл"/>
<Item id = "42030" name = "Складирај го името на фајлот"/>
<Item id = "42031" name = "Складирај ја патеката на одредениот директориум"/>
<Item id = "42032" name = "Вклучи Macro Повеќе Пати..."/>
<Item id = "42033" name = "Исчисти го знаменцето Само за читање"/>
<Item id = "42035" name = "Коментирај го Блокот"/>
<Item id = "42036" name = "Од-коментирај го Блокот"/>
<Item id = "43001" name = "&amp;Барај..."/>
<Item id = "43002" name = "Барај &amp;Следно"/>
<Item id = "43003" name = "Замени..."/>
<Item id = "43004" name = "Оди на..."/>
<Item id = "43005" name = "Покажи ги Омилените"/>
<Item id = "43006" name = "Следно Омилено"/>
<Item id = "43007" name = "Претходно Омилено"/>
<Item id = "43008" name = "Исчисти ги Сите Омилени"/>
<Item id = "43009" name = "Оди до соодветната заграда"/>
<Item id = "43010" name = "Барај Претходно"/>
<Item id = "43011" name = "Инкрементално Бара&amp;ње"/>
<Item id = "43013" name = "Барај во Фајловите"/>
<Item id = "43014" name = "Барај (Volatile) Следно"/>
<Item id = "43015" name = "Барај (Volatile) Претходно"/>
<Item id = "43016" name = "Обележи Се"/>
<Item id = "43017" name = "Од-обележи се"/>
<Item id = "43018" name = "Премести ги Омилените Линии"/>
<Item id = "43019" name = "Копирај ги Омилените Линии"/>
<Item id = "43020" name = "Додади ги (Замени) Омилените Линии"/>
<Item id = "43021" name = "Избриши ги Омилените Линии"/>
<Item id = "43022" name = "Користи го 1-от Стил"/>
<Item id = "43023" name = "Исчисти го 1-от Стил"/>
<Item id = "43024" name = "Користи го 2-от Стил"/>
<Item id = "43025" name = "Исчисти го 2-от Стил"/>
<Item id = "43026" name = "Користи го 3-от Стил"/>
<Item id = "43027" name = "Исчисти го 3-от Стил"/>
<Item id = "43028" name = "Користи го 4t-от Стил"/>
<Item id = "43029" name = "Исчисти го 4-от Стил"/>
<Item id = "43030" name = "Користи го 5-от Стил"/>
<Item id = "43031" name = "Исчисти го 5-от Стил"/>
<Item id = "43032" name = "Исчисти ги Сите Стилови"/>
<Item id = "44009" name = "Post-It"/>
<Item id = "44010" name = "Смотај се"/>
<Item id = "44011" name = "Кориснички дефиниран прозорец..."/>
<Item id = "44019" name = "Покажи ги сите карактери"/>
<Item id = "44020" name = "Покажи го водичот за простори (Indent)"/>
<Item id = "44022" name = "Wrap"/>
<Item id = "44023" name = "Зголеми Ctrl-Нагоре на тркалото на Глушецот"/>
<Item id = "44024" name = "Намали Ctrl-Надоле на тркалото на Глушецот"/>
<Item id = "44025" name = "Покажи го белиот простор и TAB"/>
<Item id = "44026" name = "Покажи го крајот на Линијата"/>
<Item id = "44029" name = "Одсмотај се"/>
<Item id = "44030" name = "Падни го Одреденото Ниво"/>
<Item id = "44031" name = "Крени го Одреденото Ниво"/>
<Item id = "44032" name = "Цел Екран"/>
<Item id = "44033" name = "Врати го зголемувањето по дефиниција"/>
<Item id = "44034" name = "Секогаш во преден план"/>
<Item id = "44035" name = "Синхронизирај го Вертикалното Лизгање"/>
<Item id = "44036" name = "Синхронизирај го Хоризонталното Лизгање"/>
<Item id = "44041" name = "Покажи го Wrap Симболот"/>
<Item id = "44072" name = "Фокус на Другиот Поглед"/>
<Item id = "45001" name = "Промени во Windows Формат"/>
<Item id = "45002" name = "Промени во UNIX Формат"/>
<Item id = "45003" name = "Промени во MAC Формат"/>
<Item id = "45004" name = "Кодирај во ANSI"/>
<Item id = "45005" name = "Кодирај во UTF-8"/>
<Item id = "45006" name = "Кодирај во UCS-2 Big Endian"/>
<Item id = "45007" name = "Кодирај во UCS-2 Little Endian"/>
<Item id = "45008" name = "Кодирај во UTF-8 без BOM"/>
<Item id = "45009" name = "Промени во ANSI"/>
<Item id = "45010" name = "Промени во UTF-8 без BOM"/>
<Item id = "45011" name = "Промени во UTF-8"/>
<Item id = "45012" name = "Промени во UCS-2 Big Endian"/>
<Item id = "45013" name = "Промени во UCS-2 Little Endian"/>
<Item id = "10001" name = "Промена во друг поглед"/>
<Item id = "10002" name = "Клонирај во друг поглед"/>
<Item id = "10003" name = "Помести во нова инстанца"/>
<Item id = "10004" name = "Отвори во нова инстанца"/>
<Item id = "46001" name = "Прилагодување на стилови..."/>
<Item id = "47000" name = "Околу Notepad++..."/>
<Item id = "47001" name = "Notepad++ Дома"/>
<Item id = "47002" name = "Страна на Notepad++ Проектот"/>
<Item id = "47003" name = "NpWiki++ (Помош преку Интернет)"/>
<Item id = "47004" name = "Форум"/>
<Item id = "47005" name = "Набави повеќе Plugin-ови"/>
<Item id = "48009" name = "Означување на кратенки..."/>
<Item id = "48011" name = "Претпоставки..."/>
<Item id = "49000" name = "Вкл&amp;учи..."/>
<Item id = "50000" name = "Авто-пополнување на функции"/>
<Item id = "50001" name = "Авто-пополнување на зборови"/>
<Item id = "50002" name = "Ознака на функциски параметри"/>
<Item id = "42034" name = "Едитор на колони..."/>
<Item id = "44042" name = "Скриј ги линиите"/>
<Item id = "42040" name = "Отвори ги сите Минати фајлови"/>
<Item id = "42041" name = "Испразни ја листата со Минати фајлови"/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID = "0" name = "Затвори"/>
<Item CMID = "1" name = "Затвори ги сите освен Ова"/>
<Item CMID = "2" name = "Зачувај"/>
<Item CMID = "3" name = "Зачувај како..."/>
<Item CMID = "4" name = "Печати"/>
<Item CMID = "5" name = "Промена во друг поглед"/>
<Item CMID = "6" name = "Клонирај во друг поглед"/>
<Item CMID = "7" name = "Складирај ја целосната патека на фајлот"/>
<Item CMID = "8" name = "Складирај го името на фајлот"/>
<Item CMID = "9" name = "Складирај ја патеката на одредениот директориум"/>
<Item CMID = "10" name = "Преимени"/>
<Item CMID = "11" name = "Избриши"/>
<Item CMID = "12" name = "Само за читање"/>
<Item CMID = "13" name = "Исчисти го знаменцето Само за читање"/>
<Item CMID = "14" name = "Помести во нова инстанца"/>
<Item CMID = "15" name = "Отвори во нова инстанца"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title = "" titleFind = "Барај" titleReplace = "Замени" titleFindInFiles = "Барај во фајловите">
<Item id = "1" name = "Барај Следно"/>
<Item id = "2" name = "Затвори"/>
<Item id = "1620" name = "Барај го :"/>
<Item id = "1603" name = "Целосно &amp;ист збор"/>
<Item id = "1604" name = "Исти &amp;големи/мали букви"/>
<Item id = "1605" name = "Но&amp;рмални изрази"/>
<Item id = "1606" name = "Свиткај окол&amp;у"/>
<Item id = "1612" name = "&amp;Нагоре"/>
<Item id = "1613" name = "Н&amp;адоле"/>
<Item id = "1614" name = "Брои"/>
<Item id = "1615" name = "Барај се"/>
<Item id = "1616" name = "Означи ја линијата"/>
<Item id = "1617" name = "Означи го симболот"/>
<Item id = "1618" name = "Исчисти при секое барање"/>
<Item id = "1621" name = "Правец"/>
<Item id = "1611" name = "За&amp;мени со :"/>
<Item id = "1608" name = "&amp;Замени"/>
<Item id = "1609" name = "Замени ги си&amp;те"/>
<Item id = "1623" name = "Проѕирност"/>
<Item id = "1687" name = "При губење на фокусот"/>
<Item id = "1688" name = "Секогаш"/>
<Item id = "1632" name = "Во одбраниот дел"/>
<Item id = "1633" name = "Исчисти"/>
<Item id = "1635" name = "Замени ги сите во сите Отворени документи"/>
<Item id = "1636" name = "Барај ги сите во сите Отворени документи"/>
<Item id = "1637" name = "Барај во фајловите"/>
<Item id = "1654" name = "Филтри :"/>
<Item id = "1655" name = "Директориум :"/>
<Item id = "1656" name = "Барај се"/>
<Item id = "1658" name = "Во сите под-фолдери"/>
<Item id = "1659" name = "Во скриени фолдери"/>
<Item id = "1624" name = "Начин на барање"/>
<Item id = "1625" name = "Нормално"/>
<Item id = "1626" name = "Напредно (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id = "1660" name = "Замени во фајловите"/>
<Item id = "1641" name = "Барај ги сите во одредениот документ"/>
<Item id = "1686" name = "Проѕирност"/>
</Find>
<GoToLine title = "Оди на линијата...">
<Item id = "2007" name = "Линија"/>
<Item id = "2008" name = "Огранок"/>
<Item id = "1" name = "&amp;Оди"/>
<Item id = "2" name = "Не оди никаде"/>
<Item id = "2004" name = "Вие сте овде :"/>
<Item id = "2005" name = "Сакате да одите :"/>
<Item id = "2006" name = "Не може да одите понатаму од :"/>
</GoToLine>
<Run title = "Вклучи...">
<Item id = "1903" name = "Име на програмата која треба да се вклучи"/>
<Item id = "1" name = "Вклучи"/>
<Item id = "2" name = "Откажи"/>
<Item id = "1904" name = "Зачувај..."/>
</Run>
<StyleConfig title = "Прилагодување на стилови">
<Item id = "2" name = "Откажи"/>
<Item id = "2301" name = "Зачувај &amp;&amp; Затвори"/>
<Item id = "2303" name = "Проѕирност"/>
<Item id = "2306" name = "Одбери тема : "/>
<SubDialog>
<Item id = "2204" name = "Подебело"/>
<Item id = "2205" name = "Накосо"/>
<Item id = "2206" name = "Боја на текстот"/>
<Item id = "2207" name = "Позадинска боја"/>
<Item id = "2208" name = "Име на фонт :"/>
<Item id = "2209" name = "Големина на фонт :"/>
<Item id = "2212" name = "Стил на боја"/>
<Item id = "2213" name = "Стил на фонт"/>
<Item id = "2214" name = "Екстензии по Дефиниција :"/>
<Item id = "2216" name = "Кориснички екстензии :"/>
<Item id = "2218" name = "Подвлечи"/>
<Item id = "2219" name = "Клучни зборови по Дефиниција"/>
<Item id = "2221" name = "Клучни зборови дефинирани од корисникот"/>
<Item id = "2225" name = "Јазик :"/>
<Item id = "2226" name = "Стандардна боја на текст"/>
<Item id = "2227" name = "Стандардна позадинска боја"/>
<Item id = "2228" name = "Стандарден фонт"/>
<Item id = "2229" name = "Стандардна големина на фонт"/>
<Item id = "2230" name = "Стандарден подебел стил на фонт"/>
<Item id = "2231" name = "Стандарден кос стил на фонт"/>
<Item id = "2232" name = "Стандарден подвлечен стил на фонт"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<UserDefine title = "Дефинирано од Корисникот">
<Item id = "20002" name = "Преимени"/>
<Item id = "20003" name = "Креирај нов..."/>
<Item id = "20004" name = "Отстрани"/>
<Item id = "20005" name = "Зачувај како..."/>
<Item id = "20007" name = "Кориснички Јазик : "/>
<Item id = "20009" name = "Екстензии :"/>
<Item id = "20012" name = "Игнорирај голема/мала буква"/>
<Item id = "20011" name = "Проѕирно"/>
<Item id = "0" name = "Стил на боја"/>
<Item id = "1" name = "Боја на текстот"/>
<Item id = "2" name = "Позадинска боја"/>
<Item id = "3" name = "Стил на фонт"/>
<Item id = "4" name = "Име на фонт :"/>
<Item id = "5" name = "Големина на фонт :"/>
<Item id = "6" name = "Подебело"/>
<Item id = "7" name = "Накосо"/>
<Item id = "8" name = "Подвлечено"/>
<Folder title = "Фолдер &amp;&amp; по Дефиниција">
<Item id = "21101" name = "Подесувања на Стилот по Дефиниција"/>
<Item id = "21201" name = "Подесувања на клучните зборови при Отворен фолдер"/>
<Item id = "21301" name = "Подесувања на клучните зборови при Затворен фолдер"/>
</Folder>
<Keywords title = "Листа на клучни зборови">
<Item id = "22101" name = "1-ва Група"/>
<Item id = "22201" name = "2-ра Група"/>
<Item id = "22301" name = "3-та Група"/>
<Item id = "22401" name = "4-та Група"/>
<Item id = "22113" name = "Префикс"/>
<Item id = "22213" name = "Префикс"/>
<Item id = "22313" name = "Префикс"/>
<Item id = "22413" name = "Префикс"/>
</Keywords>
<Comment title = "Коментар &amp;&amp; Број">
<Item id = "23301" name = "Коментирај ја Линијата"/>
<Item id = "23101" name = "Коментирај го Блокот"/>
<Item id = "23113" name = "Отвори коментар :"/>
<Item id = "23115" name = "Затвори коментар :"/>
<Item id = "23116" name = "Постави го клучниот збор како симбол"/>
<Item id = "23117" name = "Постави ги клучните зборови како симболи"/>
<Item id = "23201" name = "Број"/>
</Comment>
<Operator title = "Оператори">
<Item id = "24107" name = "Оператор"/>
<Item id = "24103" name = "Достапни симболи"/>
<Item id = "24101" name = "Активирани оператори"/>
<Item id = "24201" name = "Разделник 1"/>
<Item id = "24211" name = "Отвори граничник :"/>
<Item id = "24214" name = "Затвори граничник :"/>
<Item id = "24301" name = "Разделник 2"/>
<Item id = "24311" name = "Отвори граничник :"/>
<Item id = "24314" name = "Затвори граничник :"/>
</Operator>
<Item id = "24001" name = "Овозможи карактер за излез :"/>
</UserDefine>
<Preference title = "Претпоставки">
<Item id = "6001" name = "Затвори"/>
<Global title = "Главно">
<Item id = "6101" name = "Мени со алатки"/>
<Item id = "6102" name = "Скриј"/>
<Item id = "6103" name = "Мали икони"/>
<Item id = "6104" name = "Големи икони"/>
<Item id = "6105" name = "Стандардни икони"/>
<Item id = "6106" name = "Мени со јазичиња"/>
<Item id = "6107" name = "Намали"/>
<Item id = "6108" name = "Заклучи (без drag and drop)"/>
<Item id = "6109" name = "Затемни ги неактивните јазичиња"/>
<Item id = "6110" name = "Портокалово мени на активното јазиче"/>
<Item id = "6111" name = "Прикажи го статус менито"/>
<Item id = "6112" name = "Затвори копчето на секое јазиче"/>
<Item id = "6113" name = "Двоклик за затворање на документот"/>
<Item id = "6118" name = "Скриј"/>
<Item id = "6119" name = "Повеќе-линии"/>
<Item id = "6120" name = "Вертикално"/>
<Item id = "6121" name = "Мени"/>
<Item id = "6122" name = "Скриј (користи Alt или F10 за поместување)"/>
<Item id = "6123" name = "Локализација"/>
</Global>
<Scintillas title="Едитирање">
<Item id="6216" name="Подесувања на покажувачот"/>
<Item id="6217" name="Ширина :"/>
<Item id="6219" name="Брзина на трепкање :"/>
<Item id="6221" name="F"/>
<Item id="6222" name="S"/>
<Item id = "6201" name = "Стил на ивици на директориуми"/>
<Item id = "6202" name = "Едноставно"/>
<Item id = "6203" name = "Стрелка"/>
<Item id = "6204" name = "Кружница"/>
<Item id = "6205" name = "Квадрат"/>
<Item id = "6206" name = "Прикажи ја ивицата на бројот на линијата"/>
<Item id = "6207" name = "Прикажи ја ивицата на омилените"/>
<Item id = "6208" name = "Прикажи ја вертикалната ивица"/>
<Item id = "6209" name = "Број на колони : "/>
<Item id = "6211" name = "Подесувања на вертикалната ивица"/>
<Item id = "6212" name = "Линиски начин"/>
<Item id = "6213" name = "Позадински начин"/>
<Item id = "6214" name = "Овозможи посочување на одредената линија"/>
</Scintillas>
<NewDoc title="Нов документ/Директориум по дефиниција">
<Item id="6419" name="Нов документ"/>
<Item id="6401" name="Формат"/>
<Item id="6402" name="Windows"/>
<Item id="6403" name="UNIX"/>
<Item id="6404" name="Mac"/>
<Item id="6405" name="Кодирање"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8 без BOM-a"/>
<Item id="6408" name="UTF-8"/>
<Item id="6409" name="UCS-2 Big-Endian"/>
<Item id="6410" name="UCS-2 Little-Endian"/>
<Item id="6411" name="Јазик по дефиниција :"/>
<Item id="6413" name="Директориум по дефиниција (Отвори/Зачувај) "/>
<Item id="6414" name="Следење на одредениот документ"/>
<Item id="6415" name="Запомни го последниот користен директориум"/>
</NewDoc>
<FileAssoc title="Поврзување на фајлови">
<Item id="4009" name="Подржани екстензии :"/>
<Item id="4010" name="Регистрирани екстензии :"/>
</FileAssoc>
<LangMenu title="Мени за јазици/Подесувања за јазичиња">
<Item id="6505" name="Достапни предмети"/>
<Item id="6506" name="Пасивни предмети"/>
<Item id = "6507" name = "Направи го менито за јазици компактно"/>
<Item id = "6301" name = "Подесувања за јазичиња"/>
<Item id = "6302" name = "Замени со простор"/>
<Item id = "6303" name = "Големина на јазичиња : "/>
</LangMenu>
<Print title="Печати">
<Item id="6601" name="Печати броеви на страни"/>
<Item id="6602" name="Опции за бои"/>
<Item id="6603" name="WYSIWYG"/>
<Item id="6604" name="Обратно"/>
<Item id="6605" name="Црно на бело"/>
<Item id="6606" name="Без позадинска боја"/>
<Item id="6607" name="Подесувања на странични ивици"/>
<Item id="6612" name="Лево"/>
<Item id="6613" name="Врв"/>
<Item id="6614" name="Десно"/>
<Item id="6615" name="Дно"/>
<Item id="6706" name="Подебело"/>
<Item id="6707" name="Накосо"/>
<Item id="6708" name="Наслов"/>
<Item id="6709" name="Лев дел"/>
<Item id="6710" name="Среден дел"/>
<Item id="6711" name="Десен дел"/>
<Item id="6717" name="Подебело"/>
<Item id="6718" name="Накосо"/>
<Item id="6719" name="Подножје"/>
<Item id="6720" name="Лев дел"/>
<Item id="6721" name="Среден дел"/>
<Item id="6722" name="Десен дел"/>
<Item id="6723" name="Додај"/>
<Item id="6725" name="Променливо :"/>
<Item id="6728" name="Наслов и подножје"/>
</Print>
<MISC title="Разно">
<Item id="6304" name="Претходни подесувања на фајлови"/>
<Item id="6305" name="Не проверувај при активирање"/>
<Item id="6306" name="Најголем број на влезови:"/>
<Item id="6307" name="Овозможи"/>
<Item id="6308" name="Минимализирај во system tray-от"/>
<Item id="6309" name="Запомни ја сегашната сесија на следното активирање"/>
<Item id="6312" name="Автоматско препознавање на статусот на фајловите"/>
<Item id="6313" name="Тивко ажурирање"/>
<Item id="6318" name="Подесување на активни линкови"/>
<Item id="6325" name="Оди на последната линија после ажурирањето"/>
<Item id="6319" name="Овозможи"/>
<Item id="6320" name="Не прави подвлекувања"/>
<Item id="6322" name="Екстензија на фајлот со сесијата:"/>
<Item id="6323" name="Овозможи само-ажурирање"/>
<Item id="6324" name="Промена низ документи (Ctrl+TAB)"/>
<Item id="6326" name="Овозможи интелегентно посочување"/>
<Item id="6329" name="Посочи совпаѓачки Tag-ови"/>
<Item id="6327" name="Овозможи"/>
<Item id="6328" name="Посочи атрибути на Tag-ови"/>
<Item id="6330" name="Посочи кон php/asp подрачјето"/>
<Item id="6331" name="Покажи го само името на фајлот во насловната трака"/>
<Item id="6114" name="Овозможи"/>
<Item id="6115" name="Автоматско правење на простор(indent)"/>
<Item id="6117" name="Овозможи MRU однесување"/>
</MISC>
<Backup title="Правење на резерви/Авто-пополнување">
<Item id="6801" name="Правење на резерви"/>
<Item id="6315" name="Никакво"/>
<Item id="6316" name="Едноставно правење на резерви"/>
<Item id="6317" name="Опширно правење на резерви"/>
<Item id="6804" name="Кориснички зададен директориум за правење на резерви"/>
<Item id="6803" name="Директориум :"/>
<Item id="6807" name="Авто-пополнување"/>
<Item id="6808" name="Активно авто-пополнување при секој влез"/>
<Item id="6809" name="Дополнување на функција"/>
<Item id="6810" name="Дополнување на збор"/>
<Item id="6811" name="од"/>
<Item id="6813" name="-от знак"/>
<Item id="6814" name="Можна вредност : 1 - 9"/>
<Item id="6815" name="Функциски параметри зададени при влез"/>
</Backup>
</Preference>
<MultiMacro title="Вклучи го Macro-то неколку пати">
<Item id="1" name="Вклучи"/>
<Item id="2" name="Откажи"/>
<Item id="8006" name="Вклучи го Macro-то :"/>
<Item id="8001" name="Вклучи"/>
<Item id="8005" name="Повтори"/>
<Item id="8002" name="Оди до крајот на фајлот"/>
</MultiMacro>
<Window title="Прозорци">
<Item id="1" name="Активирај"/>
<Item id="2" name="Во ред"/>
<Item id="7002" name="Зачувај"/>
<Item id="7003" name="Затвори"/>
<Item id="7004" name="Сортирај"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Едитор за колони">
<Item id="2023" name="Текст за додавање"/>
<Item id="2033" name="Број за додавање"/>
<Item id="2030" name="Иницијален број :"/>
<Item id="2031" name="Зголеми за :"/>
<Item id="2035" name="Водечки нули"/>
<Item id="2032" name="Формат"/>
<Item id="2024" name="Дец"/>
<Item id="2025" name="Окт"/>
<Item id="2026" name="Хекс"/>
<Item id="2027" name="Бин"/>
<Item id="1" name="Во Ред"/>
<Item id="2" name="Откажи"/>
</ColumnEditor>
</Dialog>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>
You can’t perform that action at this time.