Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
698 lines (690 sloc) 39.3 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
Sardininian translation for Notepad++ 5.9.6.1
Last modified Sat, December 24th, 2011 01:10 GMT by Marco Solinas.
Please e-mail errors, suggestions etc. to solinas.marco(at)libero.it.
For updates, see https://sourceforge.net/projects/notepad-plus/forums/forum/558104/topic/1853765
Custa tradutzioni est fata sighendu is arrégulas de sa "Limba Sarda Comuna". Custu scioberu
ndi benit de sa necessidadi de dhi donai a sa comunidadi informàtica sarda un'aina chi potzat
essi imperada de totus, in Sardu, sentza de fai distintzioni peruna tra variantis. Ammarolla, ca
dèu etotu soi unu "cabesutesu", sa basi de su Sardu chi dhui at, in custa faina, a suta de sa LSC
est cussu chi apu sempri intèndiu allegai dèu: s'Olliastrinu de costera. In dónnia manera, ca
dèu soi unu de cussus chi funt cumbintus chi totugantu su Sardu apartenit a totus is Sardus, timoria
de is préstitus internus no ndi tèngiu: tandu, candu apu agatau una calisisiat paràulas de una
calisiollat de is atras variantis chi fut sa mellus po sa craresa de unu cuncetu informàticu,
dh'apu scioberada sentza de nci pensai mancu pagu pagu.
Ia a bolli torrai gràtzias a totus is amigus chi m'ant donau una manu de agiudu in custa
faina de tradutzioni. Mescamenti, unu gràtzias mannu meda tocat a si dhu torrai a su
prof. Roberto Bolognesi e a su dot. Cristiano Becciu, po sa passiéntzia chi ant tentu in
su processu de curretzioni de custu file.
Gràtzias de coru!
Marco
-->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name = "Sardu" filename="sardinian.xml" >
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name = "&amp;File"/>
<Item menuId="edit" name = "&amp;Muda"/>
<Item menuId="search" name = "C&amp;hirca"/>
<Item menuId="view" name = "&amp;Faghe a bìdere"/>
<Item menuId="encoding" name = "For&amp;madu"/>
<Item menuId="language" name = "&amp;Limbàgiu"/>
<Item menuId="settings" name = "C&amp;onfiguratzione"/>
<Item menuId="macro" name = "Macro"/>
<Item menuId="run" name = "Esecuta"/>
<Item idName = "Plugins" name = "Plugins"/>
<Item idName = "Window" name = "Ventana"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name = "Files reghentes"/>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name = "Còpia in is notas"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name = "Indenta"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name = "Cunverte caràteres"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name = "Operatziones in is lìnias"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name = "Pone a cummentu / sena cummentu"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name = "Auto-cumprimentu"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name = "Cunverte caràteres de fine lìnia"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name = "Operatziones in is ispàtzios"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name = "Apìtziga ispetziale"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name = "Sinna totu"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name = "Boga·nche marcadura"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name = "Brinca a susu"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name = "Brinca a giosso"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name = "Sinnalibros"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name = "Ammustra sìmbolos"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name = "Zoom"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name = "Move/Clona documentu currente"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name = "Cuntrae livellu:"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name = "Islarga livellu:"/>
<Item subMenuId="view-project" name = "Progetos"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name = "Set de caràteres"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="Àrabu"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="Bàlticu"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="Tzèlticu"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="Tzirìllicu"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="Europa Tzentrale"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="Tzinesu"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="Europa orientale"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="Grecu"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="Ebràicu"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="Giaponesu"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="Coreanu"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="Europa de su nord"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="Tailandesu"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="Turcu"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="Europa Otzidentale"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="Vietnamita"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="Importa" />
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id = "41001" name = "&amp;Nou"/>
<Item id = "41002" name = "&amp;Aberi..."/>
<Item id = "41003" name = "Serra"/>
<Item id = "41004" name = "S&amp;erra totus"/>
<Item id = "41005" name = "Serra totus francu su documentu currente"/>
<Item id = "41006" name = "&amp;Sarba"/>
<Item id = "41007" name = "Sarba t&amp;otu"/>
<Item id = "41008" name = "S&amp;arba comente..."/>
<Item id = "41010" name = "Imprenta..."/>
<Item id = "1001" name = "Imprenta luego!"/>
<Item id = "41011" name = "&amp;Essi"/>
<Item id = "41012" name = "Aberi sessione..."/>
<Item id = "41013" name = "Sarba sessione..."/>
<Item id = "41014" name = "Càrriga torra dae su discu"/>
<Item id = "41015" name = "Sarba una còpia comente..."/>
<Item id = "41016" name = "Burra dae su discu"/>
<Item id = "41017" name = "Torra a numenare..."/>
<Item id = "42001" name = "Se&amp;ga"/>
<Item id = "42002" name = "&amp;Còpia"/>
<Item id = "42003" name = "Ann&amp;udda"/>
<Item id = "42004" name = "&amp;Torra·nche"/>
<Item id = "42005" name = "&amp;Apìtziga"/>
<Item id = "42006" name = "&amp;Burra"/>
<Item id = "42007" name = "Seletziona t&amp;otu"/>
<Item id = "42008" name = "Pone·nche tabulatzione (indent)"/>
<Item id = "42009" name = "Boga·nche tabulatzione (outdent)"/>
<Item id = "42010" name = "Addòpia custa riga"/>
<Item id = "42012" name = "Partzi rigas"/>
<Item id = "42013" name = "Auni rigas"/>
<Item id = "42014" name = "Move a susu custa riga"/>
<Item id = "42015" name = "Move a giosso custa riga"/>
<Item id = "42016" name = "Totu in majùscolu"/>
<Item id = "42017" name = "Totu in minùscolu"/>
<Item id = "42018" name = "&amp;Cumentza registratzione"/>
<Item id = "42019" name = "&amp;Firma registratzione"/>
<Item id = "42021" name = "&amp;Esecuta sa macro"/>
<Item id = "42022" name = "Pone sa seletzione a/sena cummentu"/>
<Item id = "42023" name = "Pone sa seletzione a cummentu"/>
<Item id = "42024" name = "Burra ispàtzios de badas"/>
<Item id = "42025" name = "Sarba sa macro registrada immoe"/>
<Item id = "42026" name = "Diretzione de su testu RTL"/>
<Item id = "42027" name = "Diretzione de su testu LTR"/>
<Item id = "42028" name = "File in letura isceti"/>
<Item id = "42029" name = "Àndala file currente"/>
<Item id = "42030" name = "Nùmene file currente"/>
<Item id = "42031" name = "Cartella currente"/>
<Item id = "42032" name = "Esecuta una macro medas bortas..."/>
<Item id = "42033" name = "Lìmpia su flag de letura isceti"/>
<Item id = "42034" name = "Editor a culunnas..."/>
<Item id = "42035" name = "Pone a cummentu su blocu (onni riga)"/>
<Item id = "42036" name = "Pone sena cummentu su blocu (onni riga)"/>
<Item id = "42037" name = "Modalidade culunna..."/>
<Item id = "42038" name = "Apìtziga càbidu HTML"/>
<Item id = "42039" name = "Apìtziga càbidu RTF"/>
<Item id = "42040" name = "Aberi totu is files reghentes"/>
<Item id = "42041" name = "Lìmpia lista files reghentes"/>
<Item id = "42042" name = "Burra ispàtzios in cummentzu"/>
<Item id = "42043" name = "Burra ispàtzios in cummentzu e acabbu"/>
<Item id = "42044" name = "Cunverte EOL in ispàtziu"/>
<Item id = "42045" name = "Boga·nche ispàtzios e EOL de badas"/>
<Item id = "42046" name = "Cunverte TAB in ispàtzios"/>
<Item id = "42047" name = "Cunverte ispàtzios in TAB"/>
<Item id = "42048" name = "Còpia càbidu binàriu"/>
<Item id = "42049" name = "Sega càbidu binàriu"/>
<Item id = "42050" name = "Apìtziga càbidu binàriu"/>
<Item id = "42051" name = "Pannellu caràteres"/>
<Item id = "42052" name = "Istòria notas"/>
<Item id = "43001" name = "&amp;Agata..."/>
<Item id = "43002" name = "Agata &amp;su chi sighit"/>
<Item id = "43003" name = "Muda cun..."/>
<Item id = "43004" name = "Bae a sa riga..."/>
<Item id = "43005" name = "Sinnalibru"/>
<Item id = "43006" name = "Sinnalibru chi sighit"/>
<Item id = "43007" name = "Sinnalibru de in antis"/>
<Item id = "43008" name = "Burra totus is Sinnalibros"/>
<Item id = "43009" name = "Bae a sa parèntesi chi currispondet"/>
<Item id = "43010" name = "Agata su de in antis"/>
<Item id = "43011" name = "Chirca incrementale"/>
<Item id = "43013" name = "Agata in is files..."/>
<Item id = "43014" name = "Agata (volàtile) su chi sighit"/>
<Item id = "43015" name = "Agata (volàtile) su de in antis"/>
<Item id = "43016" name = "Marca totu"/>
<Item id = "43017" name = "Boga·nche marcadura"/>
<Item id = "43018" name = "Sega rigas cun sinnalibros"/>
<Item id = "43019" name = "Còpia rigas cun sinnalibros"/>
<Item id = "43020" name = "Apìtziga (càmbia) rigas cun sinnalibros"/>
<Item id = "43021" name = "Burra rigas cun sinnalibros"/>
<Item id = "43022" name = "Imprea 1º istile"/>
<Item id = "43024" name = "Imprea 2º istile"/>
<Item id = "43026" name = "Imprea 3º istile"/>
<Item id = "43028" name = "Imprea 4º istile"/>
<Item id = "43030" name = "Imprea 5º istile"/>
<Item id = "43023" name = "Iscantzella 1º istile"/>
<Item id = "43025" name = "Iscantzella 2º istile"/>
<Item id = "43027" name = "Iscantzella 3º istile"/>
<Item id = "43029" name = "Iscantzella 4º istile"/>
<Item id = "43031" name = "Iscantzella 5º istile"/>
<Item id = "43032" name = "Iscantzella totus is istiles"/>
<Item id = "43033" name = "1º istile"/>
<Item id = "43034" name = "2º istile"/>
<Item id = "43035" name = "3º istile"/>
<Item id = "43036" name = "4º istile"/>
<Item id = "43037" name = "5º istile"/>
<Item id = "43038" name = "Agata istile"/>
<Item id = "43039" name = "1º istile"/>
<Item id = "43040" name = "2º istile"/>
<Item id = "43041" name = "3º istile"/>
<Item id = "43042" name = "4º istile"/>
<Item id = "43043" name = "5º istile"/>
<Item id = "43044" name = "Agata istile"/>
<Item id = "43045" name = "Ventana resurtados de chirca"/>
<Item id = "43046" name = "Resurtadu de chirca chi sighit"/>
<Item id = "43047" name = "Resurtadu de chirca de in antis"/>
<Item id = "43048" name = "Sèbera e agata su chi sighit"/>
<Item id = "43049" name = "Sèbera e agata su de in antis"/>
<Item id = "43050" name = "Fùrria sinnalibros"/>
<Item id = "43051" name = "Boga·nche lìnias non sèberadas"/>
<Item id = "43052" name = "Chirca caràteres..."/>
<Item id = "44009" name = "Modalidade Post-it"/>
<Item id = "44010" name = "Cuntrae totus is livellos"/>
<Item id = "44011" name = "Ventana impostatziones personalizadas"/>
<Item id = "44019" name = "Ammustra totus is caràteres"/>
<Item id = "44020" name = "Ammustra ghias de indentatzione"/>
<Item id = "44022" name = "A capu automàticu"/>
<Item id = "44023" name = "&amp;Ismànnia testu"/>
<Item id = "44024" name = "&amp;Ismèngua testu"/>
<Item id = "44025" name = "Ammustra ispàtzios e tabulatziones"/>
<Item id = "44026" name = "Ammustra acabu de riga"/>
<Item id = "44029" name = "Islarga totus is livellos"/>
<Item id = "44030" name = "Cuntrae custu livellu"/>
<Item id = "44031" name = "Islarga custu livellu"/>
<Item id = "44032" name = "Càstia a ischermu intreu"/>
<Item id = "44033" name = "Torra a su zoom predefinidu"/>
<Item id = "44034" name = "Semper in primu pranu"/>
<Item id = "44035" name = "Sincroniza iscurrimentu verticale"/>
<Item id = "44036" name = "Sincroniza iscurrimentu orizontale"/>
<Item id = "44041" name = "Ammustra sìmbulu de a capu automàticu"/>
<Item id = "44042" name = "Cua rigas"/>
<Item id = "44049" name = "Informatziones file..."/>
<Item id = "44072" name = "Ativa àtera bista"/>
<Item id = "44081" name = "Pannellu 1"/>
<Item id = "44082" name = "Pannellu 2"/>
<Item id = "44083" name = "Pannellu 3"/>
<Item id = "45001" name = "Formadu Windows"/>
<Item id = "45002" name = "Formadu UNIX"/>
<Item id = "45003" name = "Formadu MAC"/>
<Item id = "45004" name = "Codìfica in ANSI"/>
<Item id = "45005" name = "Codìfica in UTF-8"/>
<Item id = "45006" name = "Codìfica in UCS-2 Big Endian"/>
<Item id = "45007" name = "Codìfica in UCS-2 Little Endian"/>
<Item id = "45008" name = "Codìfica in UTF-8 (sena BOM)"/>
<Item id = "45009" name = "Cunverte in ANSI"/>
<Item id = "45010" name = "Cunverte in UTF-8 (sena BOM)"/>
<Item id = "45011" name = "Cunverte in UTF-8"/>
<Item id = "45012" name = "Cunverte in UCS-2 Big Endian"/>
<Item id = "45013" name = "Cunverte in UCS-2 Little Endian"/>
<Item id = "10001" name = "Move a s'àtera bista"/>
<Item id = "10002" name = "Còpia in s'àtera bista"/>
<Item id = "10003" name = "Move a una ventana noa"/>
<Item id = "10004" name = "Còpia in una ventana noa"/>
<Item id = "46001" name = "Configura is istiles..."/>
<Item id = "46015" name = "Istile MS-DOS"/>
<Item id = "46016" name = "Testu normale"/>
<Item id = "46017" name = "File de resursas"/>
<Item id = "46019" name = "File MS INI"/>
<Item id = "46180" name = "Definidu dae s'impitadore"/>
<Item id = "47000" name = "Informatziones a pitzu de..."/>
<Item id = "47001" name = "Pàgina printzipale Notepad++"/>
<Item id = "47002" name = "Pàgina progetu Notepad++"/>
<Item id = "47003" name = "Agitòriu in lìnia"/>
<Item id = "47004" name = "Forum"/>
<Item id = "47005" name = "Otenni àteros plugin"/>
<Item id = "47006" name = "Annoa Notepad++"/>
<Item id = "47008" name = "Ghia..."/>
<Item id = "48005" name = "Importa Plugin..." />
<Item id = "48006" name = "Importa Tema(s) ..." />
<Item id = "48009" name = "Teclas de sèberu lestru..."/>
<Item id = "48011" name = "Preferèntzias..."/>
<Item id = "48016" name = "Muda Incurtziadòrgios/Burra Macro..."/>
<Item id = "48017" name = "Muda Incurtziadòrgios/Burra Cumandu..."/>
<Item id = "48018" name = "Muda Menù Contestuale..."/>
<Item id = "49000" name = "E&amp;secuta..."/>
<Item id = "50000" name = "Cumpri funtzione"/>
<Item id = "50001" name = "Cumpri paràula"/>
<Item id = "50002" name = "Paràmetros funtzione"/>
</Commands>
</Main>
<Splitter />
<TabBar>
<Item CMID = "0" name = "Serra"/>
<Item CMID = "1" name = "Serra totas francu custa"/>
<Item CMID = "2" name = "Sarba"/>
<Item CMID = "3" name = "Sarba comente..."/>
<Item CMID = "4" name = "Imprenta"/>
<Item CMID = "5" name = "Move a s'àtera bista"/>
<Item CMID = "6" name = "Còpia in s'àtera bista"/>
<Item CMID = "7" name = "Còpia àndala file"/>
<Item CMID = "8" name = "Còpia nùmene file"/>
<Item CMID = "9" name = "Còpia àndala cartella"/>
<Item CMID = "10" name = "Torra a numenare file"/>
<Item CMID = "11" name = "Burra file"/>
<Item CMID = "12" name = "Letura isceti"/>
<Item CMID = "13" name = "Torra a impostare su flag de letura isceti"/>
<Item CMID = "14" name = "Move a una ventana noa"/>
<Item CMID = "15" name = "Còpia in una ventana noa"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title = "Chirca..." titleFind = "Agata" titleReplace = "Càmbia" titleFindInFiles = "Chirca in is files" titleMark="Evidèntzia">>
<Item id = "1" name = "Agata su chi sighit"/>
<Item id = "2" name = "Serra"/>
<Item id = "1603" name = "Paràulas intreas isceti"/>
<Item id = "1604" name = "Distinghe lìteras majùscolas e minùscolas"/>
<Item id = "1605" name = "Espressione regulare"/>
<Item id = "1606" name = "Torra a susu si lompet a sa fine"/>
<Item id = "1608" name = "Càmbia"/>
<Item id = "1609" name = "Càmbia &amp;totus"/>
<Item id = "1611" name = "Càmbia cun: "/>
<Item id = "1612" name = "A susu"/>
<Item id = "1613" name = "A giosso"/>
<Item id = "1614" name = "Conta ocurrèntzias"/>
<Item id = "1615" name = "Agata totus"/>
<Item id = "1616" name = "Imposta sinnalibru in sa riga"/>
<Item id = "1617" name = "Evidèntzia is resurtados"/>
<Item id = "1618" name = "Lìmpia pro onni chirca"/>
<Item id = "1620" name = "Agata:"/>
<Item id = "1621" name = "Diretzione"/>
<Item id = "1624" name = "Tipu de chirca"/>
<Item id = "1625" name = "Normale"/>
<Item id = "1626" name = "Islargada (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id = "1632" name = "In sa seletzione"/>
<Item id = "1633" name = "Lìmpia"/>
<Item id = "1635" name = "Càmbia totu in is documentos abertos"/>
<Item id = "1636" name = "Chirca in is documentos abertos"/>
<Item id = "1637" name = "Chirca in is file"/>
<Item id = "1640" name = "Intrèvera ventana"/>
<Item id = "1641" name = "Agata totu in su documentu currente"/>
<Item id = "1654" name = "Filtros:"/>
<Item id = "1655" name = "Cartella:"/>
<Item id = "1656" name = "Agata totus"/>
<Item id = "1658" name = "In is sutacartellas"/>
<Item id = "1659" name = "In is sutacartellas cuadas"/>
<Item id = "1660" name = "&amp;Càmbia in is files"/>
<Item id = "1661" name = "Sighe documentu currente"/>
<Item id = "1686" name = "T&amp;rasparèntzia"/>
<Item id = "1687" name = "Si perdet su focus"/>
<Item id = "1688" name = "Semper"/>
</Find>
<FindCharsInRange title = "Chirca caràteres...">
<Item id="2910" name="Chirca"/>
<Item id="2" name="Serra"/>
<Item id="2901" name="Caràteres No-ASCII (128-255)"/>
<Item id="2902" name="Caràteres ASCII (0 - 127)"/>
<Item id="2903" name="Intervallu:"/>
<Item id="2906" name="A Susu"/>
<Item id="2907" name="A Giosso"/>
<Item id="2908" name="Diretzione"/>
<Item id="2909" name="Torra a susu si si lompet a sa fine"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title = "Bae a sa riga #">
<Item id = "1" name = "&amp;Bae !"/>
<Item id = "2" name = "Annudda"/>
<Item id = "2004" name = "Ses in sa riga:"/>
<Item id = "2005" name = "Bae a sa riga:"/>
<Item id = "2006" name = "Ùrtima riga fasia:"/>
<Item id = "2007" name = "Riga"/>
<Item id = "2008" name = "Offset"/>
</GoToLine>
<Run title = "Esecuta...">
<Item id = "1903" name = "Programma chi si depet esecutare"/>
<Item id = "1" name = "Esecuta!"/>
<Item id = "2" name = "Annudda"/>
<Item id = "1904" name = "Sarba..."/>
</Run>
<StyleConfig title = "Configuradore de istilos">
<Item id = "2" name = "Annudda"/>
<Item id = "2301" name = "Sarba e Serra"/>
<Item id = "2303" name = "Trasparèntzia"/>
<Item id = "2306" name = "Sèbera tema: "/>
<SubDialog>
<Item id = "2204" name = "Grussitu"/>
<Item id = "2205" name = "Corsivu"/>
<Item id = "2206" name = "Primu pranu: "/>
<Item id = "2207" name = "Isfundu: "/>
<Item id = "2208" name = "Tipu: "/>
<Item id = "2209" name = "Mannària: "/>
<Item id = "2211" name = "Istile:"/>
<Item id = "2212" name = "Colore"/>
<Item id = "2213" name = "Caràtere"/>
<Item id = "2214" name = "Est. predefinidas:"/>
<Item id = "2216" name = "Est. de s'impitadore:"/>
<Item id = "2218" name = "Sutalineadu"/>
<Item id = "2219" name = "Paràulas crae predefinidas"/>
<Item id = "2221" name = "Paràulas crae definidas d/ s'impitadore"/>
<!-- Custu "d/" est po "dae": addolumannu est necessàriu ca chi nou no imbucat in sa label!-->
<Item id = "2225" name = "Limbàgiu: "/>
<Item id = "2226" name = "Abìlita colore globale in primu pranu"/>
<Item id = "2227" name = "Abìlita colore globale pro s'isfundu"/>
<Item id = "2228" name = "Abìlita istile globale de su caràtere"/>
<Item id = "2229" name = "Abìlita mannària globale"/>
<Item id = "2230" name = "Abìlita istile globale pro su grussitu"/>
<Item id = "2231" name = "Abìlita istile globale pro su corsivu"/>
<Item id = "2232" name = "Abìlita istile globale pro su sutalineadu"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<UserDefine title = "Impostatziones personalizadas">
<Item id = "20001" name = "Àncora"/>
<Item id = "20002" name = "Torra a nùmenare"/>
<Item id = "20003" name = "Crea nou..."/>
<Item id = "20004" name = "Boga·nche"/>
<Item id = "20005" name = "Sarba comente..."/>
<Item id = "20007" name = "Limbàgiu personalizadu: "/>
<Item id = "20009" name = "Estensione:"/>
<Item id = "20011" name = "Trasparèntzia"/>
<Item id = "20012" name = "Inniora majùs/minùs"/>
<Item id = "20015" name = "Importa..."/>
<Item id = "20016" name = "Esporta..."/>
<Item id = "0" name = "Colore"/>
<Item id = "1" name = "Caràtere"/>
<Item id = "2" name = "Isfundu"/>
<Item id = "3" name = "Istile de su caràtere"/>
<Item id = "4" name = "Caràtere:"/>
<Item id = "5" name = "Mannària:"/>
<Item id = "6" name = "Grussitu"/>
<Item id = "7" name = "Corsivu"/>
<Item id = "8" name = "Sutaliniadu"/>
<Folder title = "Cartellas e Predefinidos">
<Item id = "21101" name = "Impostatziones istile predefinidu"/>
<Item id = "21201" name = "Impostatziones paràulas crae de abertura brocu"/>
<Item id = "21301" name = "Impostatziones paràulas crae de serradura brocu"/>
</Folder>
<Keywords title = "Lista Paràulas crae">
<Item id = "22101" name = "1º Grupu"/>
<Item id = "22201" name = "2º Grupu"/>
<Item id = "22301" name = "3º Grupu"/>
<Item id = "22401" name = "4º Grupu"/>
<Item id = "22113" name = "Prefissu"/>
<Item id = "22213" name = "Prefissu"/>
<Item id = "22313" name = "Prefissu"/>
<Item id = "22413" name = "Prefissu"/>
</Keywords>
<Comment title = "Cummentos e Nùmeros">
<Item id = "23301" name = "Riga a cummentu"/>
<Item id = "23101" name = "Blocu de cummentos"/>
<Item id = "23113" name = "Abertura cummentu:"/>
<Item id = "23115" name = "Serradura cummentu:"/>
<Item id = "23116" name = "Paràula crae comente sìmbulu"/>
<Item id = "23117" name = "Paràulas crae comente sìmbulos"/>
<Item id = "23201" name = "Numeros"/>
</Comment>
<Operator title = "Operadores">
<Item id = "24001" name = "Abìlita caràtere de escape:"/>
<Item id = "24107" name = "Operadore"/>
<Item id = "24103" name = "Sìmbulos fasios"/>
<Item id = "24101" name = "Operadores ativados"/>
<Item id = "24201" name = "Delimitadore 1"/>
<Item id = "24211" name = "Delimitatzione aberta:"/>
<Item id = "24214" name = "Delimitatzione serrada:"/>
<Item id = "24301" name = "Delimitadore 2"/>
<Item id = "24311" name = "Delimitatzione aberta:"/>
<Item id = "24314" name = "Delimitatzione serrada:"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title = "Preferèntzias">
<Item id = "6001" name = "Serra"/>
<Global title = "Generale">
<Item id = "6101" name = "Barra de is istrumentos"/>
<Item id = "6102" name = "Cua"/>
<Item id = "6103" name = "Iconas piticas"/>
<Item id = "6104" name = "Iconas mannas"/>
<Item id = "6105" name = "Iconas istandard"/>
<Item id = "6106" name = "Barra de is ischedas"/>
<Item id = "6107" name = "Ammustra ischedas piticas"/>
<Item id = "6108" name = "Arrea (tragu disabilitadu)"/>
<Item id = "6109" name = "Iscùriga is ischedas inativas"/>
<Item id = "6110" name = "Pone sa lìnia colorada in s'ischeda ativa"/>
<Item id = "6111" name = "Ammustra sa barra de istadu"/>
<Item id = "6112" name = "Tastu pro serrare in onni ischeda"/>
<Item id = "6113" name = "Dòpiu click serrat un'ischeda"/>
<Item id = "6118" name = "Cua"/>
<Item id = "6119" name = "Imprea prus rigas"/>
<Item id = "6120" name = "Verticale"/>
<Item id = "6121" name = "Barra de is menus"/>
<Item id = "6122" name = "Cua (Alt o F10 pro ammustrare)"/>
<Item id = "6123" name = "Seletziona Limba"/>
<Item id = "6125" name = "Documentos abertos"/>
<Item id = "6126" name = "Faghe a bìdere"/>
</Global>
<Scintillas title = "Personalizatzione cumponentes">
<Item id = "6216" name = "Impostatziones cursore"/>
<Item id = "6217" name = "Largària:"/>
<Item id = "6219" name = "Lestresa:"/>
<Item id = "6221" name = "V"/>
<Item id = "6222" name = "L"/>
<Item id = "6303" name = "Dimensione: "/>
<Item id = "6201" name = "Istile de s'acàbidu"/>
<Item id = "6202" name = "Simple"/>
<Item id = "6203" name = "Fritza"/>
<Item id = "6204" name = "Chircu"/>
<Item id = "6205" name = "Cuadradu"/>
<Item id = "6206" name = "Faghe a bìdere is nùmeros de riga"/>
<Item id = "6207" name = "Faghe a bìdere is sinnalibros"/>
<Item id = "6208" name = "Faghe a bìdere làcana de culunna"/>
<Item id = "6209" name = "Nùmeru de culunna: "/>
<Item id = "6211" name = "Impostatzione de sa làcana de culunna"/>
<Item id = "6212" name = "Modalidade 'lìnia'"/>
<Item id = "6213" name = "Modalidade 'isfundu'"/>
<Item id = "6214" name = "Evidèntzia custa riga"/>
<Item id = "6224" name = "Impostatziones sèberu mùltiplu"/>
<Item id = "6225" name = "Abìlita (Ctrl+Click/seletzione)"/>
<Item id = "6226" name = "Perunu"/>
<Item id = "6227" name = "A capu automàticu"/>
<Item id = "6228" name = "Default"/>
<Item id = "6229" name = "Alliniadu"/>
<Item id = "6230" name = "Indentadu"/>
</Scintillas>
<NewDoc title = "Documentu/Directory nou predefinidu">
<Item id = "-1" name="Ammustra"/>
<Item id = "6304" name = "Documentos reghentes"/>
<Item id = "6305" name = "Non compides a s'aviu"/>
<Item id = "6306" name = "Elementos impreados dae pagu"/>
<Item id = "6401" name = "Formadu"/>
<Item id = "6402" name = "Windows"/>
<Item id = "6403" name = "Unix"/>
<Item id = "6404" name = "Mac"/>
<Item id = "6405" name = "Codìfica"/>
<Item id = "6406" name = "ANSI"/>
<Item id = "6407" name = "UTF-8 sena BOM"/>
<Item id = "6408" name = "UTF-8"/>
<Item id = "6409" name = "UCS-2 Big endian"/>
<Item id = "6410" name = "UCS-2 Little endian"/>
<Item id = "6411" name = "Limbàgiu predefinidu:"/>
<Item id = "6413" name = "Aberi file/Sarba cartella"/>
<Item id = "6414" name = "Segundu su documentu currente"/>
<Item id = "6415" name = "Ammenta s'ùrtima cartella impreada"/>
<Item id = "6419" name = "Documentu nou"/>
<Item id = "6420" name = "Àplica a s'aberta de files ANSI"/>
<Item id = "6424" name = "In unu sutamenù"/>
<Item id = "6425" name = "Nùmene file isceti"/>
<Item id = "6426" name = "Àndala intrea"/>
<Item id = "6427" name = "Personaliza longària màssima:"/>
</NewDoc>
<FileAssoc title = "Assòtziu tipos de file">
<Item id = "4009" name = "Estens. suportadas:"/>
<Item id = "4010" name = "Estens. registradas:"/>
</FileAssoc>
<LangMenu title = "Menù Limbàgiu/Impostatziones tabulatziones">
<Item id = "6505" name = "A disponimentu"/>
<Item id = "6506" name = "No abilitados"/>
<Item id = "6507" name = "Abbàtziga su menù"/>
<Item id = "6508" name = "Menù &quot;Limbàgios&quot;" />
<Item id = "6510" name = "Imprea predefinidu" />
<Item id = "6301" name = "Impostatziones Tabulatziones" />
<Item id = "6302" name = "Càmbia cun ispàtzios" />
<Item id = "6303" name = "Dimensione tabulatzione:" />
</LangMenu>
<Print title = "Imprenta">
<Item id = "6601" name = "Nùmeros de riga"/>
<Item id = "6602" name = "Optziones colore"/>
<Item id = "6603" name = "WYSIWYG"/>
<Item id = "6604" name = "Fùrria"/>
<Item id = "6605" name = "Biancu e nieddu"/>
<Item id = "6606" name = "No imprentes is colores de isfundu"/>
<Item id = "6607" name = "Impostatzione de is làcanas (unidade: mm)"/>
<Item id = "6612" name = "Manca"/>
<Item id = "6613" name = "Susu"/>
<Item id = "6614" name = "Dereta"/>
<Item id = "6615" name = "Giosso"/>
<Item id = "6706" name = "Grussitu"/>
<Item id = "6707" name = "Corsivu"/>
<Item id = "6708" name = "Intestatzione"/>
<Item id = "6709" name = "Setzione de manca"/>
<Item id = "6710" name = "Setzione tzentrale"/>
<Item id = "6711" name = "Setzione de dereta"/>
<Item id = "6717" name = "Grussitu"/>
<Item id = "6718" name = "Corsivu"/>
<Item id = "6719" name = "Pee de pàgina"/>
<Item id = "6720" name = "Setzione de manca"/>
<Item id = "6721" name = "Setzione tzentrale"/>
<Item id = "6722" name = "Setzione de dereta"/>
<Item id = "6723" name = "Annànghere"/>
<Item id = "6725" name = "Variàbile:"/>
<Item id = "6727" name = "Sèbera parte"/>
<Item id = "6728" name = "Intestatzione e pee de pàgina" />
</Print>
<MISC title = "Vàrias">
<Item id = "6307" name = "Ativa autorilevamentu"/>
<Item id = "6308" name = "Mìnima in s'àrea de notìfica"/>
<Item id = "6309" name = "Ammenta sa sessione currente a s'aviu chi sighit"/>
<Item id = "6312" name = "Autorilevamentu de s'istadu de su file"/>
<Item id = "6313" name = "Annoa sena notìfica"/>
<Item id = "6114" name = "Abìlita"/>
<Item id = "6115" name = "Indentatzione automàtica"/>
<Item id = "6117" name = "Pretzedèntzia a is files prus reghentes"/>
<Item id = "6318" name = "Impostatziones acàpios cracàbiles"/>
<Item id = "6319" name = "Abìlita"/>
<Item id = "6320" name = "Non disìnnnies sutaliniadura"/>
<Item id = "6322" name = "Est. file de sessione:"/>
<Item id = "6323" name = "Annoa automaticamente Notepad++"/>
<Item id = "6324" name = "Càmbia documentu (CTRL+TAB)"/>
<Item id = "6325" name = "Bae a s'ùrtima riga a pustis de s'annou"/>
<Item id = "6326" name = "Evidentziatzione intelligente"/>
<Item id = "6327" name = "Abìlita"/>
<Item id = "6328" name = "Evidèntzia atributos"/>
<Item id = "6329" name = "Evidèntzia tag currispondentes"/>
<Item id = "6330" name = "Evidèntzia partes php/asp"/>
<Item id = "6331" name = "Ammustra isceti nùmene file in sa barra de su tìtulu"/>
</MISC>
<Backup title = "Backup/Auto-cumprimentu">
<Item id = "6801" name = "Backup"/>
<Item id = "6803" name = "Cartella:"/>
<Item id = "6804" name = "Cartella de backup personalizada:"/>
<Item id = "6807" name = "Auto-cumprimentu"/>
<Item id = "6808" name = "Ativa s'auto-cumprimentu pro cada input"/>
<Item id = "6809" name = "Cumprimentu funtzione"/>
<Item id = "6810" name = "Cumprimentu paràula"/>
<Item id = "6811" name = "Dae"/>
<Item id = "6813" name = "º caràtere"/>
<Item id = "6814" name = "Valores vàlidos: 1 - 9"/>
<Item id = "6815" name = "Ammustra paràm. funtziones insertende·ddos"/>
<Item id = "6315" name = "Perunu"/>
<Item id = "6316" name = "Backup simpli"/>
<Item id = "6317" name = "Backup cun detàllios"/>
</Backup>
</Preference>
<MultiMacro title = "Esecuta macros medas bortas">
<Item id = "1" name = "Esecuta"/>
<Item id = "2" name = "Annudda"/>
<Item id = "8006" name = "Macro chi si depet esecutare: "/>
<Item id = "8001" name = "Esecuta"/>
<Item id = "8005" name = "bortas"/>
<Item id = "8002" name = "Esecuta finas a sa fine de su file"/>
</MultiMacro>
<Window title = "Ventanas">
<Item id = "1" name = "Ativa"/>
<Item id = "2" name = "OK"/>
<Item id = "7002" name = "Sarba"/>
<Item id = "7003" name = "Serra is ventanas"/>
<Item id = "7004" name = "Òrdina is ischedas"/>
</Window>
<ColumnEditor title = "Editor a culunnas">
<Item id = "2023" name = "Testu de pònnere"/>
<Item id = "2033" name = "Nùmeru de pònnere"/>
<Item id = "2030" name = "Nùmeru de cumentzu: "/>
<Item id = "2031" name = "Cresche de: "/>
<Item id = "2035" name = "Zeros in cumentzu"/>
<Item id = "2032" name = "Formadu"/>
<Item id = "2024" name = "Detzimale"/>
<Item id = "2025" name = "Otale"/>
<Item id = "2026" name = "Esadetzimale"/>
<Item id = "2027" name = "Binàriu"/>
<Item id = "1" name = "OK"/>
<Item id = "2" name = "Annudda"/>
</ColumnEditor>
</Dialog>
<MessageBox>
<ContextMenuXmlEditWarning title="Muda menù contestuale" message="Sa modìfica de su file contextMenu.xml permitit de mudare su menù contestuale de Notepad++.&#x0A;Est pretzisu aviare torra Notepad++ pro chi is modìficas fatas in su file contextMenu.xml fatzant efetu."/>
<NppHelpAbsentWarning title="Su file no esistit" message="&#x0A;no esistit. Iscàrriga su file dae su giassu de Notepad++."/>
<SaveCurrentModifWarning title="Sarba modìficas currentes" message="Depes sarbare is modìficas currentes.&#x0A;Totu is modìficas sarbadas non podent èssere annuddadas.&#x0A;&#x0A;Boles sighire?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Atentzione: Pèrdida de sa possibbilidade de ripristinare" message="Depes sarbare is modìficas currentes.&#x0A;Totu is modìficas sarbadas non podent èssere annuddadas.&#x0A;&#x0A;Boles sighire?"/>
<CannotMoveDoc title="Invia a una istànzia noa de Notepad++" message="Su documentu est istadu modificadu, est a ddu sarbare in antis de sighire."/>
<DocReloadWarning title="Càrriga torra" message="Ses seguru chi boles carrigare torra su file? Onni Muda fata s'at a pèrdere."/>
<FileLockedWarning title="Sarbamentu faddidu" message="Verificare chi su file non siat abertu cun carchi àteru programma."/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message="Su file est già abertu in Notepad++."/>
<DeleteFileFailed title="Eliminatzione file" message="Eliminatzione de su file faddida."/>
</MessageBox>
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Progetos"/>
<WorkspaceRootName name="Workspace"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Workspace"/>
<Item id="1" name="Muda"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Workspace nou"/>
<Item id="3123" name="Aberi workspace"/>
<Item id="3124" name="Càrriga torra Workspace"/>
<Item id="3125" name="Sarba"/>
<Item id="3126" name="Sarba comente..."/>
<Item id="3127" name="Sarba una còpia comente..."/>
<Item id="3121" name="Annanghe unu progetu nou"/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3111" name="Càmbia su nùmene"/>
<Item id="3112" name="Annanghe cartella"/>
<Item id="3113" name="Annanghe files..."/>
<Item id="3114" name="Boga·nche"/>
<Item id="3117" name="Annanghe files dae una cartella..."/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3111" name="Càmbia su nùmene"/>
<Item id="3112" name="Annanghe cartella"/>
<Item id="3113" name="Annanghe files..."/>
<Item id="3114" name="Boga·nche"/>
<Item id="3117" name="Annanghe files dae una cartella..."/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3111" name="Càmbia su nùmene"/>
<Item id="3115" name="Boga·nche"/>
<Item id="3116" name="Muda s'andala de su file"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>