Skip to content
Permalink
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
1370 lines (1322 sloc) 88.1 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
Slovak localization for Notepad++
last modified: 8. 9. 2020 by kubalav
-->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Slovenčina" filename="slovak.xml" version="7.8.9">
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Súbor"/>
<Item menuId="edit" name="Ú&amp;pravy"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Hľadať"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Zobrazenie"/>
<Item menuId="encoding" name="&amp;Kódovanie"/>
<Item menuId="language" name="&amp;Jazyk"/>
<Item menuId="settings" name="&amp;Nastavenia"/>
<Item menuId="tools" name="Nás&amp;troje"/>
<Item menuId="macro" name="&amp;Makro"/>
<Item menuId="run" name="Sp&amp;ustiť"/>
<Item idName="Plugins" name="&amp;Doplnky"/>
<Item idName="Window" name="&amp;Okná"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Otvoriť priečinok súboru"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Zatvoriť viacero súborov"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="Naposledy otvorené súbory"/>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Skopírovať do schránky"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="Odsadiť"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Konverzia znakov"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Operácie s riadkom"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Zakomentovať/Odkomentovať"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="Automatické dokončovanie"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="EOL konverzia"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="Operácie s prázdnym znakom"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="Prilepiť špeciálne"/>
<Item subMenuId="edit-onSelection" name="Vybraný text"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name="Označiť všetko"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Odznačiť všetko"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Skok nahor"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Skok nadol"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="Záložka"/>
<Item subMenuId="view-currentFileIn" name="Zobraziť aktuálny súbor v"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Zobraziť znak"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Lupa"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Presunúť/Klonovať aktuálny dokument"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Karta dokumentu"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Zbaliť úroveň"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Rozbaliť úroveň"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Projekt"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Znaková sada"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="Arabčina"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="Pobaltské jazyky"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="Keltština"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="Cyrilika"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="Stredoeurópske jazyky"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="Čínština"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="Východoeurópske jazyky"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="Gréčtina"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="Hebrejčina"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="Japončina"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="Kórejčina"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="Severoeurópske jazyky"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="Thajčina"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="Turečtina"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="Západoeurópske jazyky"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="Vietnamčina"/>
<Item subMenuId="language-userDefinedLanguage" name="Užívateľom definovaný jazyk"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="Import"/>
<Item subMenuId="tools-md5" name="MD5"/>
<Item subMenuId="tools-sha256" name="SHA-256"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id="41001" name="&amp;Nový"/>
<Item id="41002" name="&amp;Otvoriť"/>
<Item id="41019" name="v Prieskumníkovi"/>
<Item id="41020" name="v Príkazovom riadku"/>
<Item id="41003" name="Zatvoriť"/>
<Item id="41004" name="Z&amp;atvoriť všetko"/>
<Item id="41005" name="Zatvoriť všetky okrem aktuálneho"/>
<Item id="41009" name="Zatvoriť všetky vľavo"/>
<Item id="41018" name="Zatvoriť všetky vpravo"/>
<Item id="41024" name="Zatvoriť všetky nezmenené"/>
<Item id="41006" name="&amp;Uložiť"/>
<Item id="41007" name="Ulo&amp;žiť všetko"/>
<Item id="41008" name="Uložiť &amp;ako..."/>
<Item id="41010" name="Tlačiť..."/>
<Item id="1001" name="Tlačiť okamžite"/>
<Item id="41011" name="U&amp;končiť"/>
<Item id="41012" name="Načítať reláciu..."/>
<Item id="41013" name="Uložiť reláciu..."/>
<Item id="41014" name="Obnoviť z disku"/>
<Item id="41015" name="Uložiť kópiu ako..."/>
<Item id="41016" name="Presunúť do Koša"/>
<Item id="41017" name="Premenovať..."/>
<Item id="41021" name="Obnoviť naposledy zatvorený súbor"/>
<Item id="41022" name="Otvoriť priečinok ako pracovný priestor..."/>
<Item id="41023" name="Otvoriť v predvolenom prehliadači"/>
<Item id="42001" name="&amp;Vystrihnúť"/>
<Item id="42002" name="&amp;Kopírovať"/>
<Item id="42003" name="&amp;Späť"/>
<Item id="42004" name="&amp;Opakovať"/>
<Item id="42005" name="&amp;Prilepiť"/>
<Item id="42006" name="&amp;Odstrániť"/>
<Item id="42007" name="Vybrať všetko"/>
<Item id="42020" name="Vybrať Začiatok/Koniec"/>
<Item id="42008" name="Zväčšiť odsadenie riadka"/>
<Item id="42009" name="Zmenšiť odsadenie riadka"/>
<Item id="42010" name="Duplikovať aktuálny riadok"/>
<Item id="42077" name="Odstrániť posebe idúce duplicitné riadky"/>
<Item id="42012" name="Rozdeliť riadky"/>
<Item id="42013" name="Spojiť riadky"/>
<Item id="42014" name="Posunúť aktuálny riadok nahor"/>
<Item id="42015" name="Posunúť aktuálny riadok nadol"/>
<Item id="42059" name="Usporiadať riadky vzostupne"/>
<Item id="42060" name="Usporiadať riadky zostupne"/>
<Item id="42061" name="Usporiadať riadky ako celé čísla vzostupne"/>
<Item id="42062" name="Usporiadať riadky ako celé čísla zostupne"/>
<Item id="42063" name="Usporiadať riadky ako desatinné čísla (s čiarkou) vzostupne"/>
<Item id="42064" name="Usporiadať riadky ako desatinné čísla (s čiarkou) zostupne"/>
<Item id="42065" name="Usporiadať riadky ako desatinné čísla (s bodkou) vzostupne"/>
<Item id="42066" name="Usporiadať riadky ako desatinné čísla (s bodkou) zostupne"/>
<Item id="42078" name="Usporiadať riadky náhodne"/>
<Item id="42078" name="Usporiadať riadky náhodne"/>
<Item id="42016" name="VEĽKÉ PÍSMENÁ"/>
<Item id="42017" name="malé písmená"/>
<Item id="42067" name="Prvý Znak Slova Veľký"/>
<Item id="42068" name="Prvý Znak Slova Veľký (Ostatné bez zmeny)"/>
<Item id="42069" name="Prvý znak vety veľký"/>
<Item id="42070" name="Prvý znak vety veľký (Ostatné bez zmeny)"/>
<Item id="42071" name="iNVERZNÁ"/>
<Item id="42072" name="NÁhoDná"/>
<Item id="42073" name="Otvoriť súbor"/>
<Item id="42074" name="Otvoriť priečinok súboru v Prieskumníkovi"/>
<Item id="42075" name="Hľadať na Internete"/>
<Item id="42076" name="Zmeniť vyhľadávač..."/>
<Item id="42018" name="&amp;Spustiť nahrávanie"/>
<Item id="42019" name="&amp;Zastaviť nahrávanie"/>
<Item id="42021" name="S&amp;pustiť makro"/>
<Item id="42022" name="Zakomentovať/Odkomentovať riadok"/>
<Item id="42023" name="Zakomentovať blok textu"/>
<Item id="42047" name="Odkomentovať blok textu"/>
<Item id="42024" name="Odstrániť koncové medzery"/>
<Item id="42042" name="Odstrániť začiatočné medzery"/>
<Item id="42043" name="Odstrániť začiatočné a koncové medzery"/>
<Item id="42044" name="Konvertovať konce riadkov (EOL) na medzery"/>
<Item id="42045" name="Odstrániť zbytočné prázdne znaky a konce riadkov"/>
<Item id="42046" name="Konvertovať tabulátor na medzery"/>
<Item id="42054" name="Konvertovať medzery na tabulátor (Všetky)"/>
<Item id="42053" name="Konvertovať medzery na tabulátor (Začiatočné)"/>
<Item id="42038" name="Prilepiť HTML obsah"/>
<Item id="42039" name="Prilepiť RTF obsah"/>
<Item id="42048" name="Kopírovať Binárny obsah"/>
<Item id="42049" name="Vystrihnúť Binárny obsah"/>
<Item id="42050" name="Prilepiť Binárny obsah"/>
<Item id="42037" name="Stĺpcový režim..."/>
<Item id="42034" name="Stĺpcový editor..."/>
<Item id="42051" name="Panel ASCII znakov"/>
<Item id="42052" name="História schránky"/>
<Item id="42025" name="Uložiť aktuálne zaznamenané makro..."/>
<Item id="42026" name="Smer textu sprava doľava"/>
<Item id="42027" name="Smer textu zľava doprava"/>
<Item id="42028" name="Nastaviť 'Iba na čítanie'"/>
<Item id="42029" name="Skopírovať cestu k aktuálnemu súboru do schránky"/>
<Item id="42030" name="Skopírovať názov aktuálneho súboru do schránky"/>
<Item id="42031" name="Skopírovať cestu k aktuálnemu priečinku do schránky"/>
<Item id="42032" name="Spustiť makro viacnásobne..."/>
<Item id="42033" name="Odstrániť označenie 'Iba na čítanie'"/>
<Item id="42035" name="Zakomentovať riadok"/>
<Item id="42036" name="Odkomentovať riadok"/>
<Item id="42055" name="Odstrániť prázdne riadky"/>
<Item id="42056" name="Odstrániť prázdne riadky (Obsahujúce prázdne znaky)"/>
<Item id="42057" name="Vložiť prázdny riadok nad aktuálny"/>
<Item id="42058" name="Vložiť prázdny riadok pod aktuálny"/>
<Item id="43001" name="&amp;Hľadať..."/>
<Item id="43002" name="Hľadať ďalší"/>
<Item id="43003" name="Nahradiť..."/>
<Item id="43004" name="Ísť na..."/>
<Item id="43005" name="Prepnúť záložku"/>
<Item id="43006" name="Ďalšia záložka"/>
<Item id="43007" name="Predchádzajúca záložka"/>
<Item id="43008" name="Odstrániť všetky záložky"/>
<Item id="43018" name="Vystrihnúť riadky označené záložkami"/>
<Item id="43019" name="Kopírovať riadky označené záložkami"/>
<Item id="43020" name="Prilepiť do (Nahradiť) riadky označené záložkami"/>
<Item id="43021" name="Odstrániť riadky označené záložkami"/>
<Item id="43051" name="Odstrániť riadky neoznačené záložkami"/>
<Item id="43050" name="Invertovať záložky"/>
<Item id="43052" name="Hľadať znaky v rozsahu..."/>
<Item id="43053" name="Vybrať všetko medzi párovými zátvorkami"/>
<Item id="43009" name="Prejsť na párovú zátvorku"/>
<Item id="43010" name="Hľadať predchádzajúci"/>
<Item id="43011" name="&amp;Postupné vyhľadávanie"/>
<Item id="43013" name="Hľadať v súboroch"/>
<Item id="43014" name="Hľadať ďalší (Volatilne)"/>
<Item id="43015" name="Hľadať predchádzajúci (Volatilne)"/>
<Item id="43022" name="Použiť 1. štýl"/>
<Item id="43023" name="Odstrániť 1. štýl"/>
<Item id="43024" name="Použiť 2. štýl"/>
<Item id="43025" name="Odstrániť 2. štýl"/>
<Item id="43026" name="Použiť 3. štýl"/>
<Item id="43027" name="Odstrániť 3. štýl"/>
<Item id="43028" name="Použiť 4. štýl"/>
<Item id="43029" name="Odstrániť 4. štýl"/>
<Item id="43030" name="Použiť 5. štýl"/>
<Item id="43031" name="Odstrániť 5. štýl"/>
<Item id="43032" name="Odstrániť všetky štýly"/>
<Item id="43033" name="1. štýl"/>
<Item id="43034" name="2. štýl"/>
<Item id="43035" name="3. štýl"/>
<Item id="43036" name="4. štýl"/>
<Item id="43037" name="5. štýl"/>
<Item id="43038" name="Hľadať štýl"/>
<Item id="43039" name="1. štýl"/>
<Item id="43040" name="2. štýl"/>
<Item id="43041" name="3. štýl"/>
<Item id="43042" name="4. štýl"/>
<Item id="43043" name="5. štýl"/>
<Item id="43044" name="Hľadať štýl"/>
<Item id="43045" name="Okno s výsledkami hľadania"/>
<Item id="43046" name="Ďalší výsledok hľadania"/>
<Item id="43047" name="Predchádzajúci výsledok hľadania"/>
<Item id="43048" name="Vybrať a hľadať ďalší"/>
<Item id="43049" name="Vybrať a hľadať predchádzajúci"/>
<Item id="43054" name="Označiť..."/>
<Item id="44009" name="Pripnúť"/>
<Item id="44010" name="Zbaliť všetko"/>
<Item id="44019" name="Zobraziť všetky znaky"/>
<Item id="44020" name="Zobraziť pomocné čiary odsadenia"/>
<Item id="44022" name="Zalomiť riadky"/>
<Item id="44023" name="Priblížiť (Ctrl+Koliesko myši nahor)"/>
<Item id="44024" name="Oddialiť (Ctrl+Koliesko myši nadol)"/>
<Item id="44025" name="Zobraziť medzery a tabulátory"/>
<Item id="44026" name="Zobraziť konce riadkov"/>
<Item id="44029" name="Rozbaliť všetko"/>
<Item id="44030" name="Zbaliť aktuálnu úroveň"/>
<Item id="44031" name="Rozbaliť aktuálnu úroveň"/>
<Item id="44049" name="Súhrnné informácie..."/>
<Item id="44080" name="Mapa dokumentu"/>
<Item id="44084" name="Zoznam funkcií"/>
<Item id="44085" name="&amp;Pracovný priestor"/>
<Item id="44086" name="1. karta"/>
<Item id="44087" name="2. karta"/>
<Item id="44088" name="3. karta"/>
<Item id="44089" name="4. karta"/>
<Item id="44090" name="5. karta"/>
<Item id="44091" name="6. karta"/>
<Item id="44092" name="7. karta"/>
<Item id="44093" name="8. karta"/>
<Item id="44094" name="9. karta"/>
<Item id="44095" name="Nasledujúca karta"/>
<Item id="44096" name="Predchádzajúca karta"/>
<Item id="44097" name="Sledovanie zmien (tail -f)"/>
<Item id="44098" name="Presunúť kartu dopredu"/>
<Item id="44099" name="Presunúť kartu dozadu"/>
<Item id="44032" name="Prepnúť zobrazenie na celú obrazovku"/>
<Item id="44033" name="Obnoviť predvolené priblíženie"/>
<Item id="44034" name="Vždy navrchu"/>
<Item id="44035" name="Synchronizovať vertikálny posun"/>
<Item id="44036" name="Synchronizovať horizontálny posun"/>
<Item id="44041" name="Zobraziť symboly zalomenia"/>
<Item id="44072" name="Prepnúť na ďalšie zobrazenie"/>
<Item id="44081" name="Panel projektu 1"/>
<Item id="44082" name="Panel projektu 2"/>
<Item id="44083" name="Panel projektu 3"/>
<Item id="45001" name="Konvertovať do formátu Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="Konvertovať do formátu Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="Konvertovať do formátu Macintosh (CR)"/>
<Item id="45004" name="Kódovať v ANSI"/>
<Item id="45005" name="Kódovať v UTF-8 BOM"/>
<Item id="45006" name="Kódovať v UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="45007" name="Kódovať v UCS-2 LE BOM"/>
<Item id="45008" name="Kódovať v UTF-8"/>
<Item id="45009" name="Konvertovať do ANSI"/>
<Item id="45010" name="Konvertovať do UTF-8"/>
<Item id="45011" name="Konvertovať do UTF-8 BOM"/>
<Item id="45012" name="Konvertovať do UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="45013" name="Konvertovať do UCS-2 LE BOM"/>
<Item id="45060" name="Big5 (Tradičná čínština)"/>
<Item id="45061" name="GB2312 (Zjednodušená)"/>
<Item id="45054" name="OEM 861: Islandčina"/>
<Item id="45057" name="OEM 865: Škandinávske"/>
<Item id="45053" name="OEM 860: Portugalčina"/>
<Item id="45056" name="OEM 863: Francúzština"/>
<Item id="10001" name="Presunúť do druhého náhľadu"/>
<Item id="10002" name="Klonovať do druhého náhľadu"/>
<Item id="10003" name="Presunúť do novej inštancie"/>
<Item id="10004" name="Otvoriť v novej inštancii"/>
<Item id="46001" name="Nastavenie štýlov..."/>
<Item id="46250" name="Definovať vlastný jazyk..."/>
<Item id="46300" name="Otvoriť priečinok Užívateľom definovaný jazyk..."/>
<Item id="46180" name="Definovaný používateľom"/>
<Item id="47000" name="O Notepade++"/>
<Item id="47010" name="Parametre príkazového riadka..."/>
<Item id="47001" name="Domovská stránka Notepad++"/>
<Item id="47002" name="Stránka projektu Notepad++"/>
<Item id="47003" name="Online dokumentácia"/>
<Item id="47004" name="Notepad++ komunita (Fórum)"/>
<Item id="47011" name="Online podpora"/>
<Item id="47012" name="Informácie pre ladenie..."/>
<Item id="47005" name="Získať viac doplnkov"/>
<Item id="47006" name="Aktualizovať Notepad++"/>
<Item id="47009" name="Nastaviť proxy server pre aktualizáciu..."/>
<Item id="48005" name="Importovať doplnky..."/>
<Item id="48006" name="Importovať témy..."/>
<Item id="48018" name="Úprava kontextového menu"/>
<Item id="48009" name="Nastavenie klávesových skratiek..."/>
<Item id="48011" name="Preferencie..."/>
<Item id="48014" name="Otvoriť priečinok pluginov..."/>
<Item id="48015" name="Správa doplnkov..."/>
<Item id="48501" name="Vytvoriť..."/>
<Item id="48502" name="Vytvoriť zo súborov..."/>
<Item id="48503" name="Vytvoriť z výberu do schránky"/>
<Item id="48504" name="Vytvoriť..."/>
<Item id="48505" name="Vytvoriť zo súborov..."/>
<Item id="48506" name="Vytvoriť z výberu do schránky"/>
<Item id="49000" name="&amp;Spustiť..."/>
<Item id="50000" name="Dokončovanie funkcií"/>
<Item id="50001" name="Dokončovanie slov"/>
<Item id="50002" name="Pomôcka k parametrom funkcie"/>
<Item id="50003" name="Prepnúť na predchádzajúci dokument"/>
<Item id="50004" name="Prepnúť na nasledujúci dokument"/>
<Item id="50005" name="Prepnúť nahrávanie makra"/>
<Item id="50006" name="Dokončovanie cesty"/>
<Item id="44042" name="Skryť riadky"/>
<Item id="42040" name="Otvoriť všetky posledné súbory"/>
<Item id="42041" name="Vymazať zoznam posledných súborov"/>
<Item id="48016" name="Upraviť klávesovú skratku/Odstrániť makro..."/>
<Item id="48017" name="Upraviť klávesovú skratku/Odstrániť príkaz..."/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID="0" name="Zatvoriť"/>
<Item CMID="1" name="Zatvoriť všetko OKREM tohto"/>
<Item CMID="2" name="Uložiť"/>
<Item CMID="3" name="Uložiť ako..."/>
<Item CMID="4" name="Tlačiť"/>
<Item CMID="5" name="Presunúť do druhého náhľadu"/>
<Item CMID="6" name="Klonovať do druhého náhľadu"/>
<Item CMID="7" name="Celá cesta k súboru do schránky"/>
<Item CMID="8" name="Názov súboru do schránky"/>
<Item CMID="9" name="Cesta k aktuálnemu priečinku do schránky"/>
<Item CMID="10" name="Premenovať"/>
<Item CMID="11" name="Presunúť do Koša"/>
<Item CMID="12" name="Iba na čítanie"/>
<Item CMID="13" name="Odstrániť označenie 'Iba na čítanie'"/>
<Item CMID="14" name="Presunúť do novej inštancie"/>
<Item CMID="15" name="Otvoriť v novej inštancii"/>
<Item CMID="16" name="Obnoviť"/>
<Item CMID="17" name="Zatvoriť všetky vľavo"/>
<Item CMID="18" name="Zatvoriť všetky vpravo"/>
<Item CMID="19" name="Otvoriť priečinok súboru v Prieskumníkovi"/>
<Item CMID="20" name="Otvoriť priečinok súboru v Príkazovom riadku"/>
<Item CMID="21" name="Otvoriť v predvolenom prehliadači"/>
<Item CMID="22" name="Zatvoriť všetky nezmenené"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title="" titleFind="Hľadať" titleReplace="Nahradiť" titleFindInFiles="Hľadať v súboroch" titleMark="Označiť">
<Item id="1" name="Hľadať ďalší"/>
<Item id="1722" name="Smerom dozadu"/>
<Item id="2" name="Zatvoriť"/>
<Item id="1620" name="Hľadať:"/>
<Item id="1603" name="Hľadať iba &amp;celé slová"/>
<Item id="1604" name="Rozlišovať &amp;malé/VEĽKÉ písmená"/>
<Item id="1605" name="Regulárny &amp;výraz"/>
<Item id="1606" name="Cy&amp;klicky"/>
<Item id="1614" name="Spočítať"/>
<Item id="1615" name="Označiť všetko"/>
<Item id="1616" name="Označiť riadok"/>
<Item id="1618" name="Odstrániť označenie pred každým vyhľadávaním"/>
<Item id="1611" name="Na&amp;hradiť čím:"/>
<Item id="1608" name="&amp;Nahradiť"/>
<Item id="1609" name="Nahradiť &amp;všetko"/>
<Item id="1687" name="Pri strate focusu"/>
<Item id="1688" name="Vždy"/>
<Item id="1632" name="Vo výbere"/>
<Item id="1633" name="Odstrániť označenie"/>
<Item id="1635" name="Nahradiť všetko vo všetkých otvorených dok."/>
<Item id="1636" name="Hľadať všetko vo všetkých otvorených dok."/>
<Item id="1654" name="Filtre:"/>
<Item id="1655" name="Priečinok:"/>
<Item id="1656" name="Hľadať všetko"/>
<Item id="1658" name="Vo všetkých podpriečinkoch"/>
<Item id="1659" name="V skrytých priečinkoch"/>
<Item id="1624" name="Režim vyhľadávania"/>
<Item id="1625" name="Normálny"/>
<Item id="1626" name="Rozšírený (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1660" name="Nahradiť v súboroch"/>
<Item id="1661" name="Podľa aktuálneho dok."/>
<Item id="1641" name="Hľadať všetko v aktuálnom dokumente"/>
<Item id="1686" name="Priehľadnosť"/>
<Item id="1703" name=". -> nový riadok"/>
<Item id="1721" name=""/>
<Item id="1723" name="▼ Find Next"/>
</Find>
<FindCharsInRange title = "Hľadať znaky v rozsahu...">
<Item id="2" name="Zatvoriť"/>
<Item id="2901" name="Non-ASCII znaky (128-255)"/>
<Item id="2902" name="ASCII znaky (0 - 127)"/>
<Item id="2903" name="Vlastný rozsah:"/>
<Item id="2906" name="Hore"/>
<Item id="2907" name="Dole"/>
<Item id="2908" name="Smer"/>
<Item id="2909" name="Cyklicky"/>
<Item id="2910" name="Hľadať"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title="Ísť na">
<Item id="2007" name="Riadok"/>
<Item id="2008" name="Pozícia"/>
<Item id="1" name="&amp;Prejsť"/>
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
<Item id="2004" name="Aktuálny riadok/pozícia:"/>
<Item id="2005" name="Prejsť na riadok/pozíciu:"/>
<Item id="2006" name="Posledný riadok/pozícia:"/>
</GoToLine>
<Run title="Spustiť...">
<Item id="1903" name="Program na spustenie"/>
<Item id="1" name="Spustiť"/>
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
<Item id="1904" name="Uložiť..."/>
</Run>
<MD5FromFilesDlg title="Vytvoriť MD5 kontrolný súčet zo súborov">
<Item id="1922" name="Vybrať súbory pre generovanie MD5..."/>
<Item id="1924" name="Skopírovať do schránky"/>
<Item id="2" name="Zatvoriť"/>
</MD5FromFilesDlg>
<MD5FromTextDlg title="Vytvoriť MD5 kontrolný súčet">
<Item id="1932" name="Každý riadok ako samostatný textový reťazec"/>
<Item id="1934" name="Skopírovať do schránky"/>
<Item id="2" name="Zatvoriť"/>
</MD5FromTextDlg>
<SHA256FromFilesDlg title="Vytvoriť SHA-256 kontrolný súčet zo súborov">
<Item id="1922" name="Vybrať súbory pre generovanie SHA-256..."/>
<Item id="1924" name="Skopírovať do schránky"/>
<Item id="2" name="Zatvoriť"/>
</SHA256FromFilesDlg>
<SHA256FromTextDlg title="Vytvoriť SHA-256 kontrolný súčet">
<Item id="1932" name="Každý riadok ako samostatný textový reťazec"/>
<Item id="1934" name="Skopírovať do schránky"/>
<Item id="2" name="Zatvoriť"/>
</SHA256FromTextDlg>
<PluginsAdminDlg title="Správa doplnkov" titleAvailable = "Dostupné" titleUpdates = "Aktualizácie" titleInstalled = "Nainštalované">
<ColumnPlugin name="Doplnok"/>
<ColumnVersion name="Verzia"/>
<Item id="5501" name="Hľadať:"/>
<Item id="5503" name="Inštalovať"/>
<Item id="5504" name="Aktualizovať"/>
<Item id="5505" name="Odstrániť"/>
<Item id="5508" name="Ďalší"/>
<Item id="2" name="Zatvoriť"/>
</PluginsAdminDlg>
<StyleConfig title="Nastavenie štýlov">
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
<Item id="2301" name="Uložiť a zatvoriť"/>
<Item id="2303" name="Priehľadnosť"/>
<Item id="2306" name="Vybrať tému: "/>
<SubDialog>
<Item id="2204" name="Tučné"/>
<Item id="2205" name="Kurzíva"/>
<Item id="2206" name="Farba popredia"/>
<Item id="2207" name="Farba pozadia"/>
<Item id="2208" name="Písmo:"/>
<Item id="2209" name="Veľkosť písma:"/>
<Item id="2211" name="Štýl:"/>
<Item id="2212" name="Štýl farieb"/>
<Item id="2213" name="Štýl písma"/>
<Item id="2214" name="Predvolená prípona:"/>
<Item id="2216" name="Užívatelská prípona:"/>
<Item id="2218" name="Podčiarknuté"/>
<Item id="2219" name="Predvolené kľúčové slová"/>
<Item id="2221" name="Používateľom definované kľúčové slová"/>
<Item id="2225" name="Jazyk:"/>
<Item id="2226" name="Povoliť globálnu farbu popredia"/>
<Item id="2227" name="Povoliť globálnu farbu pozadia"/>
<Item id="2228" name="Povoliť globálny typ písma"/>
<Item id="2229" name="Povoliť globálnu veľkosť písma"/>
<Item id="2230" name="Povoliť globálny štýl pre tučné písmo"/>
<Item id="2231" name="Povoliť globálny štýl pre kurzívu"/>
<Item id="2232" name="Povoliť glob. štýl pre podčiarknuté písmo"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<ShortcutMapper title="Nastavenie klávesových skratiek">
<Item id="2602" name="Upraviť"/>
<Item id="2603" name="Odstrániť"/>
<Item id="2606" name="Vymazať"/>
<Item id="2607" name="Filter: "/>
<Item id="1" name="Zatvoriť"/>
<ColumnName name="Názov"/>
<ColumnShortcut name="Skratka"/>
<ColumnCategory name="Kategória"/>
<ColumnPlugin name="Doplnok"/>
<MainMenuTab name="Hlavné menu"/>
<MacrosTab name="Makrá"/>
<RunCommandsTab name="Ponuka Spustiť"/>
<PluginCommandsTab name="Príkazy doplnkov"/>
<ScintillaCommandsTab name="Príkazy editora Scintilla"/>
<ConflictInfoOk name="Žiadne konflikty pre túto položku."/>
<ConflictInfoEditing name="Žiadne konflikty . . ."/>
<MainCommandNames>
<Item id="41019" name="Otvoriť priečinok súboru v Prieskumníkovi"/>
<Item id="41020" name="Otvoriť priečinok súboru Príkazovom riadku"/>
<Item id="41021" name="Obnoviť naposledy zatvorený súbor"/>
<Item id="45001" name="Konvertovať do formátu Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="Konvertovať do formátu Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="Konvertovať do formátu Macintosh (CR)"/>
<Item id="43022" name="Označiť výsledky vyhľadávania pomocou 1. štýlu"/>
<Item id="43024" name="Označiť výsledky vyhľadávania pomocou 2. štýlu"/>
<Item id="43026" name="Označiť výsledky vyhľadávania pomocou 3. štýlu"/>
<Item id="43028" name="Označiť výsledky vyhľadávania pomocou 4. štýlu"/>
<Item id="43030" name="Označiť výsledky vyhľadávania pomocou 5. štýlu"/>
<Item id="43023" name="Odstrániť označenie 1. štýlu"/>
<Item id="43025" name="Odstrániť označenie 2. štýlu"/>
<Item id="43027" name="Odstrániť označenie 3. štýlu"/>
<Item id="43029" name="Odstrániť označenie 4. štýlu"/>
<Item id="43031" name="Odstrániť označenie 5. štýlu"/>
<Item id="43032" name="Odstrániť označenie ľubovolného štýlu"/>
<Item id="43033" name="Prechádzajúce označenie pomocou 1. štýlu"/>
<Item id="43034" name="Prechádzajúce označenie pomocou 2. štýlu"/>
<Item id="43035" name="Prechádzajúce označenie pomocou 3. štýlu"/>
<Item id="43036" name="Prechádzajúce označenie pomocou 4. štýlu"/>
<Item id="43037" name="Prechádzajúce označenie pomocou 5. štýlu"/>
<Item id="43038" name="Prechádzajúce označenie vytvorené cez Označiť…"/>
<Item id="43039" name="Ďalšie označenie pomocou 1. štýlu"/>
<Item id="43040" name="Ďalšie označenie pomocou 2. štýlu"/>
<Item id="43041" name="Ďalšie označenie pomocou 3. štýlu"/>
<Item id="43042" name="Ďalšie označenie pomocou 4. štýlu"/>
<Item id="43043" name="Ďalšie označenie pomocou 5. štýlu"/>
<Item id="43044" name="Ďalšie označenie vytvorené cez Označiť…"/>
<Item id="44100" name="Zobraziť aktuálny súbor vo Firefoxe"/>
<Item id="44101" name="Zobraziť aktuálny súbor v Chrome"/>
<Item id="44103" name="Zobraziť aktuálny súbor v IE"/>
<Item id="44102" name="Zobraziť aktuálny súbor v Edgei"/>
<Item id="50003" name="Prepnúť na predchádzajúci dokument"/>
<Item id="50004" name="Prepnúť na nasledujúci dokument"/>
<Item id="44051" name="Zbaliť úroveň 1"/>
<Item id="44052" name="Zbaliť úroveň 2"/>
<Item id="44053" name="Zbaliť úroveň 3"/>
<Item id="44054" name="Zbaliť úroveň 4"/>
<Item id="44055" name="Zbaliť úroveň 5"/>
<Item id="44056" name="Zbaliť úroveň 6"/>
<Item id="44057" name="Zbaliť úroveň 7"/>
<Item id="44058" name="Zbaliť úroveň 8"/>
<Item id="44061" name="Rozbaliť 1"/>
<Item id="44062" name="Rozbaliť 2"/>
<Item id="44063" name="Rozbaliť 3"/>
<Item id="44064" name="Rozbaliť 4"/>
<Item id="44065" name="Rozbaliť 5"/>
<Item id="44066" name="Rozbaliť 6"/>
<Item id="44067" name="Rozbaliť 7"/>
<Item id="44068" name="Rozbaliť 8"/>
<Item id="44081" name="Prepnúť panel projektu 1"/>
<Item id="44082" name="Prepnúť panel projektu 2"/>
<Item id="44085" name="Prepnúť priečinok ako pracovný priestor"/>
<Item id="44080" name="Prepnúť mapu dokumentu"/>
<Item id="44084" name="Prepnúť zoznam funkcií"/>
<Item id="50005" name="Prepnúť nahrávanie makra"/>
<Item id="44104" name="Prepnúť na Panel projektu 1"/>
<Item id="44105" name="Prepnúť na Panel projektu 2"/>
<Item id="44106" name="Prepnúť na Panel projektu 3"/>
<Item id="44107" name="Prepnúť na Priečinok ako pracovný priestor"/>
<Item id="44108" name="Prepnúť na Zoznam funkcií"/>
</MainCommandNames>
</ShortcutMapper>
<ShortcutMapperSubDialg title="Skratka">
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
<Item id="5006" name="Názov"/>
<Item id="5008" name="Pridať"/>
<Item id="5009" name="Odstrániť"/>
<Item id="5010" name="Použiť"/>
<Item id="5007" name="Toto odstráni klávesovú skratku z tohto príkazu"/>
<Item id="5012" name="NÁJDENÝ KONFLIKT!"/>
</ShortcutMapperSubDialg>
<UserDefine title="Definovať vlastný jazyk">
<Item id="20001" name="Pripnúť"/>
<Item id="20002" name="Premenovať"/>
<Item id="20003" name="Vytvoriť nový..."/>
<Item id="20004" name="Odstrániť"/>
<Item id="20005" name="Uložiť ako..."/>
<Item id="20007" name="Jazyk používateľa:"/>
<Item id="20009" name="Prípona:"/>
<Item id="20012" name="Ignor. veľkosť písma"/>
<Item id="20011" name="Priehľadnosť"/>
<Item id="20015" name="Import..."/>
<Item id="20016" name="Export..."/>
<StylerDialog title="Nastavenie štýlu">
<Item id="25030" name="Možnosti písma:"/>
<Item id="25006" name="Farba popredia"/>
<Item id="25007" name="Farba pozadia"/>
<Item id="25031" name="Písmo:"/>
<Item id="25032" name="Veľkosť:"/>
<Item id="25001" name="Tučné"/>
<Item id="25002" name="Kurzíva"/>
<Item id="25003" name="Podčiarknuté"/>
<Item id="25029" name="Skladba:"/>
<Item id="25008" name="Oddeľovač 1"/>
<Item id="25009" name="Oddeľovač 2"/>
<Item id="25010" name="Oddeľovač 3"/>
<Item id="25011" name="Oddeľovač 4"/>
<Item id="25012" name="Oddeľovač 5"/>
<Item id="25013" name="Oddeľovač 6"/>
<Item id="25014" name="Oddeľovač 7"/>
<Item id="25015" name="Oddeľovač 8"/>
<Item id="25018" name="Kľúčové slovo 1"/>
<Item id="25019" name="Kľúčové slovo 2"/>
<Item id="25020" name="Kľúčové slovo 3"/>
<Item id="25021" name="Kľúčové slovo 4"/>
<Item id="25022" name="Kľúčové slovo 5"/>
<Item id="25023" name="Kľúčové slovo 6"/>
<Item id="25024" name="Kľúčové slovo 7"/>
<Item id="25025" name="Kľúčové slovo 8"/>
<Item id="25016" name="Komentár"/>
<Item id="25017" name="Riadkový komentár"/>
<Item id="25026" name="Operátor 1"/>
<Item id="25027" name="Operátor 2"/>
<Item id="25028" name="Čísla"/>
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
</StylerDialog>
<Folder title="Balenie a predvoľby">
<Item id="21101" name="Predvolený štýl"/>
<Item id="21102" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="21105" name="Dokumentácia:"/>
<Item id="21104" name="Dočasná stránka s dokumentáciou:"/>
<Item id="21106" name="Zbaliť kompaktne (zbaliť aj prázdne riadky)"/>
<Item id="21220" name="Zbalenie v štýle kódu 1:"/>
<Item id="21224" name="Začiatok:"/>
<Item id="21225" name="Stred:"/>
<Item id="21226" name="Koniec:"/>
<Item id="21227" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="21320" name="Zbalenie v štýle kódu 2 (vyžaduje oddeľovače):"/>
<Item id="21324" name="Začiatok:"/>
<Item id="21325" name="Stred:"/>
<Item id="21326" name="Koniec:"/>
<Item id="21327" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="21420" name="Zbalenie v štýle komentáru:"/>
<Item id="21424" name="Začiatok:"/>
<Item id="21425" name="Stred:"/>
<Item id="21426" name="Koniec:"/>
<Item id="21427" name="Nastaviť štýl"/>
</Folder>
<Keywords title="Zoznamy kľúčových slov">
<Item id="22101" name="1. Skupina"/>
<Item id="22201" name="2. Skupina"/>
<Item id="22301" name="3. Skupina"/>
<Item id="22401" name="4. Skupina"/>
<Item id="22451" name="5. Skupina"/>
<Item id="22501" name="6. Skupina"/>
<Item id="22551" name="7. Skupina"/>
<Item id="22601" name="8. Skupina"/>
<Item id="22121" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22221" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22321" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22421" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22471" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22521" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22571" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22621" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22122" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22222" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22322" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22422" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22472" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22522" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22572" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22622" name="Nastaviť štýl"/>
</Keywords>
<Comment title="Komentár a číslo">
<Item id="23003" name="Pozícia riadkového komentáru"/>
<Item id="23004" name="Povoliť kdekoľvek"/>
<Item id="23005" name="Vynútiť na začiatku riadka"/>
<Item id="23006" name="Povoliť úvodné medzery"/>
<Item id="23001" name="Povoliť zbaliť komentáre"/>
<Item id="23326" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="23323" name="Začiatok"/>
<Item id="23324" name="Pokračovací znak"/>
<Item id="23325" name="Koniec"/>
<Item id="23301" name="Štýl riadkového komentáru"/>
<Item id="23124" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="23122" name="Začiatok"/>
<Item id="23123" name="Koniec"/>
<Item id="23101" name="Štýl komentáru"/>
<Item id="23201" name="Číselný štýl"/>
<Item id="23220" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="23230" name="Prefix 1"/>
<Item id="23232" name="Prefix 2"/>
<Item id="23234" name="Extra 1"/>
<Item id="23236" name="Extra 2"/>
<Item id="23238" name="Suffix 1"/>
<Item id="23240" name="Suffix 2"/>
<Item id="23242" name="Rozsah:"/>
<Item id="23244" name="Oddeľovač desatinných miest"/>
<Item id="23245" name="Bodka"/>
<Item id="23246" name="Čiarka"/>
<Item id="23247" name="Oba"/>
</Comment>
<Operator title="Operátory a oddeľovače">
<Item id="24101" name="Štýly operátorov"/>
<Item id="24113" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24116" name="Operátory 1"/>
<Item id="24117" name="Operátory 2 (vyžaduje oddeľovače)"/>
<Item id="24201" name="Štýl oddeľovača 1"/>
<Item id="24220" name="Začiatok:"/>
<Item id="24221" name="Escape:"/>
<Item id="24222" name="Koniec:"/>
<Item id="24223" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24301" name="Štýl oddeľovača 2"/>
<Item id="24320" name="Začiatok:"/>
<Item id="24321" name="Escape:"/>
<Item id="24322" name="Koniec:"/>
<Item id="24323" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24401" name="Štýl oddeľovača 3"/>
<Item id="24420" name="Začiatok:"/>
<Item id="24421" name="Escape:"/>
<Item id="24422" name="Koniec:"/>
<Item id="24423" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24451" name="Štýl oddeľovača 4"/>
<Item id="24470" name="Začiatok:"/>
<Item id="24471" name="Escape:"/>
<Item id="24472" name="Koniec:"/>
<Item id="24473" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24501" name="Štýl oddeľovača 5"/>
<Item id="24520" name="Začiatok:"/>
<Item id="24521" name="Escape:"/>
<Item id="24522" name="Koniec:"/>
<Item id="24523" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24551" name="Štýl oddeľovača 6"/>
<Item id="24570" name="Začiatok:"/>
<Item id="24571" name="Escape:"/>
<Item id="24572" name="Koniec:"/>
<Item id="24573" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24601" name="Štýl oddeľovača 7"/>
<Item id="24620" name="Začiatok:"/>
<Item id="24621" name="Escape:"/>
<Item id="24622" name="Koniec:"/>
<Item id="24623" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24651" name="Štýl oddeľovača 8"/>
<Item id="24670" name="Začiatok:"/>
<Item id="24671" name="Escape:"/>
<Item id="24672" name="Koniec:"/>
<Item id="24673" name="Nastaviť štýl"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title="Preferencie">
<Item id="6001" name="Zatvoriť"/>
<Global title="Všeobecné">
<Item id="6101" name="Panel nástrojov"/>
<Item id="6102" name="Skryť"/>
<Item id="6103" name="Malé ikony"/>
<Item id="6104" name="Veľké ikony"/>
<Item id="6105" name="Štandardné ikony"/>
<Item id="6106" name="Panel kariet"/>
<Item id="6107" name="Zmenšiť"/>
<Item id="6108" name="Zamknúť (Vypne Drag 'N' Drop)"/>
<Item id="6109" name="Stmaviť neaktívne karty"/>
<Item id="6110" name="Farebne zvýrazniť aktívnu kartu"/>
<Item id="6111" name="Zobraziť stavový riadok"/>
<Item id="6112" name="Zobraziť tlačidlo zatvorenia na karte"/>
<Item id="6113" name="Dvojklikom zatvoriť dokument"/>
<Item id="6118" name="Skryť"/>
<Item id="6119" name="Viacriadkový"/>
<Item id="6120" name="Vertikálny"/>
<Item id="6121" name="Ukončiť pri zatvorení poslednej karty"/>
<Item id="6122" name="Skryť panel menu (Na prepínanie použite klávesu Alt alebo F10)"/>
<Item id="6123" name="Lokalizácia"/>
<Item id="6125" name="Panel prepínača dokumentov"/>
<Item id="6126" name="Zobraziť"/>
<Item id="6127" name="Nepoužívať stĺpec prípon"/>
</Global>
<Scintillas title="Editor">
<Item id="6216" name="Nastavenie kurzora"/>
<Item id="6217" name="Šírka:"/>
<Item id="6219" name="Rýchlosť blikania:"/>
<Item id="6221" name="R"/>
<Item id="6222" name="P"/>
<Item id="6224" name="Nastavenie viacnásobnej editácie"/>
<Item id="6225" name="Povoliť Ctrl+klik pre výber"/>
<Item id="6201" name="Štýl stromu"/>
<Item id="6202" name="Jednoduchý"/>
<Item id="6203" name="Šípky"/>
<Item id="6204" name="Kruhy"/>
<Item id="6205" name="Štvorce"/>
<Item id="6226" name="Žiadny"/>
<Item id="6227" name="Zalamovanie riadka"/>
<Item id="6228" name="Predvolené"/>
<Item id="6229" name="Zarovnané"/>
<Item id="6230" name="Odsadené"/>
<Item id="6206" name="Zobraziť čísla riadkov"/>
<Item id="6207" name="Zobraziť záložky"/>
<Item id="6208" name="Zobraziť vertikálny okraj"/>
<Item id="6234" name="Zakázať funkciu vylepšeného posunu
(pri problémoch s touchpadom)"/>
<Item id="6211" name="Nastavenie vertikálneho okraja"/>
<Item id="6213" name="Režim pozadia"/>
<Item id="6237" name="Pridajte značku stĺpca tak, že označíte jej pozíciu s desatinným číslom.
Zadať môžete viacero značiek pomocou medzery na oddelenie rôznych čísel."/>
<Item id="6214" name="Zvýrazňovať aktuálny riadok"/>
<Item id="6215" name="Povoliť vyhladzovanie písma"/>
<Item id="6231" name="Šírka okraja"/>
<Item id="6235" name="Bez okraja"/>
<Item id="6236" name="Povoliť posun za posledným riadkom"/>
<Item id="6239" name="Ponechať označenie pri kliknutí pravým tlačidlom mimo označenia"/>
</Scintillas>
<NewDoc title="Nový dokument">
<Item id="6401" name="Formát (Koniec riadka)"/>
<Item id="6402" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="6403" name="Unix (LF)"/>
<Item id="6404" name="Macintosh (CR)"/>
<Item id="6405" name="Kódovanie"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8"/>
<Item id="6408" name="UTF-8-BOM"/>
<Item id="6409" name="UCS-2 Big Endian"/>
<Item id="6410" name="UCS-2 Little Endian"/>
<Item id="6411" name="Predvolený jazyk:"/>
<Item id="6419" name="Nový dokument"/>
<Item id="6420" name="Použiť pri otváraní ANSI súborov"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title="Predvolený priečinok">
<Item id="6413" name="Predvolený priečinok pre otvorenie a uloženie súborov"/>
<Item id="6414" name="Riadiť sa aktuálnym dokumentom"/>
<Item id="6415" name="Pamätať si posledný použitý priečinok"/>
<Item id="6430" name="Použiť nový štýl dialógového okna (bez Unixového zápisu)"/>
<Item id="6431" name="Pri pretiahnutí priečinka myšou otvoriť súbory v priečinku, nie panel prac. priestoru"/>
</DefaultDir>
<FileAssoc title="Asociácia súborov">
<Item id="4008" name="Ak chcete použiť túto funkciu , ukončite, prosím, Notepad++ a znova ho spustite v režime správcu."/>
<Item id="4009" name="Podporované prípony:"/>
<Item id="4010" name="Registrované prípony:"/>
</FileAssoc>
<Language title="Jazyk">
<Item id="6505" name="Dostupné položky"/>
<Item id="6506" name="Nepoužívané položky"/>
<Item id="6507" name="Kompaktné menu jazyka"/>
<Item id="6508" name="Menu jazyka"/>
<Item id="6301" name="Nastavenie tabulátora"/>
<Item id="6302" name="Nahradiť medzerami"/>
<Item id="6303" name="Veľkosť tabulátora: "/>
<Item id="6510" name="Použiť predvolenú hodnotu"/>
<Item id="6335" name="V SQL považovať spätnú lomku za znak ukončenia"/>
</Language>
<Highlighting title="Zvýrazňovanie">
<Item id="6333" name="Inteligentné zvýrazňovanie"/>
<Item id="6326" name="Povoliť"/>
<Item id="6332" name="Rozlišovať malé/VEĽKÉ písmená"/>
<Item id="6338" name="Rozlišovať len celé slová"/>
<Item id="6339" name="Použiť nastavenia vyhľadávacieho okna"/>
<Item id="6340" name="Zvýrazňovať aj v druhom náhľade"/>
<Item id="6329" name="Zvýrazňovanie párových značiek"/>
<Item id="6327" name="Povoliť"/>
<Item id="6328" name="Zvýrazňovať atribúty značiek"/>
<Item id="6330" name="Zvýrazňovať oblasť komentáru/php/asp"/>
</Highlighting>
<Print title="Tlač">
<Item id="6601" name="Tlačiť čísla riadkov"/>
<Item id="6602" name="Možnosti farieb"/>
<Item id="6603" name="WYSIWYG"/>
<Item id="6604" name="Invertovať"/>
<Item id="6605" name="Čiernobielo"/>
<Item id="6606" name="Žiadna farba pozadia"/>
<Item id="6607" name="Nastavenie okraja (v milimetroch)"/>
<Item id="6612" name="Vľavo"/>
<Item id="6613" name="Hore"/>
<Item id="6614" name="Vpravo"/>
<Item id="6615" name="Dole"/>
<Item id="6706" name="Tučné"/>
<Item id="6707" name="Kurzíva"/>
<Item id="6708" name="Hlavička"/>
<Item id="6709" name="Ľavá časť"/>
<Item id="6710" name="Stredná časť"/>
<Item id="6711" name="Pravá časť"/>
<Item id="6717" name="Tučné"/>
<Item id="6718" name="Kurzíva"/>
<Item id="6719" name="Päta"/>
<Item id="6720" name="Ľavá časť"/>
<Item id="6721" name="Stredná časť"/>
<Item id="6722" name="Pravá časť"/>
<Item id="6723" name="Pridať"/>
<Item id="6725" name="Premenná:"/>
<Item id="6727" name="Tu sa zobrazia nastav. premenných"/>
<Item id="6728" name="Hlavička a päta"/>
</Print>
<Searching title="Vyhľadávanie">
<Item id="6901" name="Nevkladať označené slovo do poľa v dialógovom okne Hľadať"/>
<Item id="6902" name="Použiť neproporcionálne písmo v dialógovom okne Hľadať (Vyžaduje reštart Notepad++)"/>
<Item id="6903" name="Dialógové okno Hľadať zostáva otvorené po vyhľadaní s výstupom do okna s výsledkami hľadania"/>
<Item id="6904" name="Potvrdiť Nahradiť všetko vo všetkých otvorených dokumentoch"/>
</Searching>
<RecentFilesHistory title="História súborov">
<Item id="6304" name="História posledných súborov"/>
<Item id="6306" name="Max. počet položiek:"/>
<Item id="6305" name="Nekontrolovať pri spustení"/>
<Item id="6429" name="Zobrazenie"/>
<Item id="6424" name="Zobraziť ako menu"/>
<Item id="6425" name="Len názov súboru"/>
<Item id="6426" name="Celá cesta k súboru"/>
<Item id="6427" name="Prispôsobiť maximálnu dĺžku:"/>
</RecentFilesHistory>
<Backup title="Zálohovanie">
<Item id="6817" name="Bod obnovenia a periodické zálohovanie"/>
<Item id="6818" name="Povoliť bod obnovenia a periodické zálohovanie"/>
<Item id="6819" name="Zálohovať každých"/>
<Item id="6821" name="sekúnd"/>
<Item id="6822" name="Cesta k zálohám:"/>
<Item id="6309" name="Pamätať si aktuálnu reláciu pre ďalšie spustenie"/>
<Item id="6801" name="Záloha"/>
<Item id="6315" name="Žiadna"/>
<Item id="6316" name="Jednoduchá záloha"/>
<Item id="6317" name="Záloha s hlásením"/>
<Item id="6804" name="Voliteľný priečinok pre zálohy"/>
<Item id="6803" name="Priečinok:"/>
</Backup>
<AutoCompletion title="Automat. dokončovanie">
<Item id="6115" name="Automatické odsadzovanie"/>
<Item id="6807" name="Automatické dokončovanie"/>
<Item id="6808" name="Povoliť automatické dokončovanie"/>
<Item id="6809" name="Dokončovanie funkcií"/>
<Item id="6810" name="Dokončovanie slov"/>
<Item id="6816" name="Dokončovanie funkcií a slov"/>
<Item id="6824" name="Ignorovať čísla"/>
<Item id="6811" name="Od"/>
<Item id="6813" name="znaku"/>
<Item id="6814" name="Platná hodnota: 1 - 9"/>
<Item id="6815" name="Pomôcka pre parametre funkcií"/>
<Item id="6851" name="Automatické vkladanie"/>
<Item id="6857" name="konc. html/xml značky"/>
<Item id="6858" name="Začiatok"/>
<Item id="6859" name="Koniec"/>
<Item id="6860" name="Párové znaky 1:"/>
<Item id="6863" name="Párové znaky 2:"/>
<Item id="6866" name="Párové znaky 3:"/>
</AutoCompletion>
<MultiInstance title="Viacnásobné spustenie">
<Item id="6151" name="Nastavenie viacnásobného spustenia"/>
<Item id="6152" name="Otvárať reláciu v novej inštancii programu Notepad++"/>
<Item id="6153" name="Režim viacerých inštancií programu"/>
<Item id="6154" name="Len jedna inštancia programu (Predvolené)"/>
<Item id="6155" name="* Zmena nastavení vyžaduje reštart programu"/>
</MultiInstance>
<Delimiter title="Oddeľovací znak">
<Item id="6251" name="Nastavenie výberu ohraničeného oddeľovacími znakmi (Ctrl+dvojklik myšou)"/>
<Item id="6252" name="Začiatok"/>
<Item id="6255" name="Koniec"/>
<Item id="6256" name="Povoliť výber cez viacero riadkov"/>
<Item id="6161" name="Zoznam znakov výrazu"/>
<Item id="6162" name="Použiť predvolený zoznam znakov výrazu, tak ako je"/>
<Item id="6163" name="Pridať vlastný znak ako časť výrazu
(zvoľte, iba ak viete, čo robíte)"/>
</Delimiter>
<Cloud title="Úložisko">
<Item id="6262" name="Úložisko s nastaveniami programu"/>
<Item id="6263" name="Bez úložiska"/>
<Item id="6267" name="Cesta k úložisku:"/>
</Cloud>
<SearchEngine title="Vyhľadávač">
<Item id="6271" name="Vyhľadávač (pre príkaz &quot;Hľadať na Internete&quot;)"/>
<Item id="6272" name="DuckDuckGo"/>
<Item id="6273" name="Google"/>
<Item id="6274" name="Bing"/>
<Item id="6275" name="Yahoo!"/>
<Item id="6276" name="Vlastný vyhľadávač:"/>
<!-- Don't change anything after Example: -->
<Item id="6278" name="Príklad: https://www.google.com/search?q=$(CURRENT_WORD)"/>
</SearchEngine>
<MISC title="Rôzne">
<ComboBox id="6347">
<Element name="Povoliť"/>
<Element name="Povoliť pre všetky otvorené súbory"/>
<Element name="Zakázať"/>
</ComboBox>
<Item id="6308" name="Minimalizovať do oblasti oznámení"/>
<Item id="6312" name="Automatické zisťovanie stavu súboru"/>
<Item id="6313" name="Tichá aktualizácia"/>
<Item id="6318" name="Nastavenie hypertextového odkazu"/>
<Item id="6325" name="Skočiť po aktualizácii na posledný riadok"/>
<Item id="6319" name="Povoliť"/>
<Item id="6320" name="Nepodčiarkovať"/>
<Item id="6322" name="Prípona súboru relácie:"/>
<Item id="6323" name="Povoliť automatické aktualizácie programu Notepad++"/>
<Item id="6324" name="Prepínanie dokumentov (Ctrl+Tab)"/>
<Item id="6331" name="Zobrazovať v záhlaví okna iba názov súboru"/>
<Item id="6334" name="Automatické zisťovanie kódovania znakov"/>
<Item id="6349" name="Použiť DirectWrite (Môže ovplyvniť renderovanie špeciálnych znakov, vyžaduje sa reštart Notepad++)"/>
<Item id="6350" name="Povoliť režim orámovania"/>
<Item id="6337" name="Prípona súboru prac. priestoru:"/>
<Item id="6114" name="Povoliť"/>
<Item id="6117" name="Povoliť MRU správanie"/>
<Item id="6344" name="Náhľad neaktívnych dokumentov"/>
<Item id="6345" name="Náhľad na karte dokumentu"/>
<Item id="6346" name="Náhľad na mape dokumentu"/>
</MISC>
</Preference>
<MultiMacro title="Spustiť makro viacnásobne">
<Item id="1" name="Spustiť"/>
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
<Item id="8006" name="Makro:"/>
<Item id="8001" name="Spustiť"/>
<Item id="8005" name="krát"/>
<Item id="8002" name="Spustiť až po koniec súboru"/>
</MultiMacro>
<Window title="Okná">
<Item id="1" name="Aktivovať"/>
<Item id="2" name="OK"/>
<Item id="7002" name="Uložiť"/>
<Item id="7003" name="Zatvoriť okno(á)"/>
<Item id="7004" name="Usporiadať karty"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Stĺpcový editor">
<Item id="2023" name="Vložiť &amp;text"/>
<Item id="2033" name="Vložiť čí&amp;slo"/>
<Item id="2030" name="&amp;Začiatočné číslo:"/>
<Item id="2031" name="Z&amp;vyšovať po:"/>
<Item id="2035" name="&amp;Nuly na začiatku"/>
<Item id="2036" name="&amp;Počet opakovaní:"/>
<Item id="2032" name="Formát"/>
<Item id="2024" name="&amp;Dec"/>
<Item id="2025" name="&amp;Oct"/>
<Item id="2026" name="&amp;Hex"/>
<Item id="2027" name="&amp;Bin"/>
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
</ColumnEditor>
<FindInFinder title="Hľadať vo vyhľadávači">
<Item id="1" name="Hľadať všetko"/>
<Item id="2" name="Zatvoriť"/>
<Item id="1711" name="Hľadať:"/>
<Item id="1713" name="Vyhľadávať iba v nájdených riadkoch"/>
<Item id="1714" name="Hľadať iba &amp;celé slová"/>
<Item id="1715" name="Rozlišovať &amp;malé/VEĽKÉ písmená"/>
<Item id="1716" name="Režim vyhľadávania"/>
<Item id="1717" name="Normálny"/>
<Item id="1719" name="Regulárny &amp;výraz"/>
<Item id="1718" name="Rozšírený (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1720" name=". -> nový riadok"/>
</FindInFinder>
<DoSaveOrNot title="Uložiť">
<Item id="1761" name="Uložiť súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<Item id="6" name="&amp;Áno"/>
<Item id="7" name="&amp;Nie"/>
<Item id="2" name="&amp;Zrušiť"/>
<Item id="4" name="Áno pre &amp;všetky"/>
<Item id="5" name="N&amp;ie pre všetky"/>
</DoSaveOrNot>
</Dialog>
<MessageBox> <!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<ContextMenuXmlEditWarning title="Úprava kontextového menu" message="Úpravou súboru contextMenu.xml zmeníte vyskakovacie kontextové menu programu.
Bude potrebné reštartovať Notepad++, aby sa zmeny v súbore prejavili."/>
<NppHelpAbsentWarning title="Súbor neexistuje" message="
neexistuje. Stiahnite si ho, prosím, z domovskej stránky programu Notepad++."/>
<SaveCurrentModifWarning title="Uložiť zmeny" message="Mali by ste uložiť aktuálne zmeny.
Uložené zmeny nie je možné vrátiť.
Pokračovať?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Varovanie pred stratou možnosti vrátiť zmeny" message="Mali by ste uložiť aktuálne zmeny.
Uložené zmeny nie je možné vrátiť.
Pokračovať?"/>
<CannotMoveDoc title="Presunúť do novej inštancie programu Notepad++" message="Dokument bol zmenený. Uložte zmeny a skúste to znova."/>
<DocReloadWarning title="Obnoviť" message="Ste si istý, že chcete obnoviť aktuálny súbor a stratiť tak zmeny vykonané v programe Notepad++?"/>
<FileLockedWarning title="Uloženie zlyhalo" message="Skontrolujte, prosím, či súbor nie je otvorený v inom programe."/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message="Súbor je už otvorený v programe Notepad++."/>
<DeleteFileFailed title="Odstrániť súbor" message="Odstránenie súboru zlyhalo."/>
<NbFileToOpenImportantWarning title="Príliš veľa súborov k otvoreniu" message="Chystáte sa otvoriť $INT_REPLACE$ súborov.
Naozaj ich chcete otvoriť?"/>
<SettingsOnCloudError title="Úložisko s nastaveniami programu" message="Zdá sa, že cesta k úložisku s nastaveniami je nastavená na jednotku určenú len na čítanie
alebo na priečinok bez oprávnenia na zápis.
Uloženie vašich nastavení bude zrušené. Znovu, prosím, nastavte zodpovedajúcu hodnotu v ponuke &quot;Nastavenia -> Preferencie... -> Úložisko&quot;."/>
<FilePathNotFoundWarning title="Otvoriť súbor" message="Súbor, ktorý sa pokúšate otvoriť, neexistuje."/>
<SessionFileInvalidError title="Reláciu nie je možné načítať" message="Súbor relácie je poškodený alebo neplatný."/>
<DroppingFolderAsProjectModeWarning title="Neplatná operácia" message="Preťahovať môžete buď len súbory, alebo len adresáre. Nie oboje súčasne, pretože máte aktivovaný režim otvárania priečinka ako pracovného priestoru.
Aby táto operácia fungovala, musíte povoliť položku &quot;Pri pretiahnutí priečinka myšou otvoriť súbory v priečinku, nie panel prac. priestoru&quot; v ponuke &quot;Nastavenia -> Preferencie... -> Predvolený priečinok&quot;."/>
<SortingError title="Chyba usporiadania" message="Nie je možné vykonať číselné usporiadanie kvôli riadku $INT_REPLACE$."/>
<ColumnModeTip title="Tip k stĺpcovému režimu" message="Na prepnutie do stĺpcového režimu použite, prosím, &quot;ALT + Výber myšou&quot; alebo &quot;Alt + Shift + Šípka&quot;."/>
<BufferInvalidWarning title="Uloženie zlyhalo" message="Uloženie zlyhalo: Neplatná vyrovnávacia pamäť."/>
<DoCloseOrNot title="Ponechať neexistujúci súbor" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot; už neexistuje.
Ponechať tento súbor v editore?"/>
<DoDeleteOrNot title="Odstrániť súbor" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot;
bude presunutý do Koša a tento dokument bude zatvorený.
Pokračovať?"/>
<NoBackupDoSaveFile title="Uložiť" message="Záložný súbor sa nenašiel.
Uložte ho, ináč budú vaše dáta stratené.
Chcete uložiť súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot;?"/>
<DoReloadOrNot title="Obnoviť" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot;
bol zmenený inou aplikáciou.
Chcete ho obnoviť?"/>
<DoReloadOrNotAndLooseChange title="Obnoviť" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot;
bol zmenený inou aplikáciou.
Chcete ho obnoviť a prísť tak o zmeny vykonané v programe Notepad++?"/>
<PrehistoricSystemDetected title="Zistený príliš starý systém" message="Zdá sa, že používate príliš starý systém. Ospravedlňujeme sa, ale táto funkcia je podporovaná len na novších systémoch."/>
<XpUpdaterProblem title="Aktualizácia programu Notepad++" message="Aktualizácia programu Notepad++ nie je kompatibilná s Windows XP z dôvodu zastaralej bezpečnostnej vrstvy tohto systému.
Prejsť na domovskú stránku programu Notepad++, odkiaľ si môžete stiahnuť najnovšiu verziu?"/>
<GUpProxyConfNeedAdminMode title="Nastavenia proxy" message="Pre nastavenie proxy, spustite, prosím, Notepad++ v režime správcu."/>
<DocTooDirtyToMonitor title="Problém so sledovaním zmien" message="Dokument bol pozmenený. Pred sledovaním zmien, uložte všetky zmeny v dokumente."/>
<DocNoExistToMonitor title="Problém so sledovaním zmien" message="Súbor musí najprv existovať, aby v ňom bolo možné sledovať zmeny."/>
<FileTooBigToOpen title="Problém s veľkosťou súboru" message="Súbor je príliš veľký, aby mohol byť otvorený v programe Notepad++."/>
<CreateNewFileOrNot title="Vytvoriť nový súbor" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot; neexistuje. Chcete ho vytvoriť?"/>
<CreateNewFileError title="Vytvoriť nový súbor" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot; nie je možné vytvoriť."/>
<OpenFileError title="CHYBA" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot; nie je možné otvoriť."/>
<FileBackupFailed title="Zálohovanie súboru zlyhalo" message="Predchádzajúcu verziu súboru sa nepodarilo uložiť do priečinka záloh &quot;$STR_REPLACE$&quot;.
Chcete aj napriek tomu uložiť aktuálny súbor?"/>
<LoadStylersFailed title="Načítanie súboru stylers.xml zlyhalo" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot; sa nepodarilo načítať!"/>
<LoadLangsFailed title="Konfigurátor" message="Súbor langs.xml sa nepodarilo načítať!
Chcete váš súbor langs.xml obnoviť?"/>
<LoadLangsFailedFinal title="Konfigurátor" message="Načítanie súboru langs.xml zlyhalo!"/>
<FolderAsWorspaceSubfolderExists title="Problém s pridaním priečinka do pracovného priestoru" message="Podpriečinok priečinka, ktorý chcete pridať už existuje.
Predtým ako pridáte na panel priečinok &quot;$STR_REPLACE$&quot; odstráňte, prosím, jeho koreňový priečinok."/>
<ProjectPanelChanged title="$STR_REPLACE$" message="Pracovný priestor bol zmenený. Chcete ho uložiť?"/>
<ProjectPanelChangedSaveError title="$STR_REPLACE$" message="Váš pracovný priestor nebol uložený."/>
<ProjectPanelOpenDoSaveDirtyWsOrNot title="Otvoriť pracovný priestor" message="Aktuálny pracovný priestor bol zmenený. Chcete uložiť aktuálny projekt?"/>
<ProjectPanelNewDoSaveDirtyWsOrNot title="Nový pracovný priestor" message="Aktuálny pracovný priestor bol zmenený. Chcete uložiť aktuálny projekt?"/>
<ProjectPanelOpenFailed title="Otvoriť pracovný priestor" message="Pracovný priestor sa nepodarilo otvoriť.
Zdá sa, že súbor, ktorý sa pokúšate otvoriť, nie je platným súborom projektu."/>
<ProjectPanelRemoveFolderFromProject title="Odstrániť priečinok z projektu" message="Odstránením priečinka odstránite aj všetky jeho položky.
Naozaj chcete odstrániť tento priečinok z projektu?"/>
<ProjectPanelRemoveFileFromProject title="Odstrániť súbor z projektu" message="Naozaj chcete odstrániť tento súbor z projektu?"/>
<ProjectPanelReloadError title="Obnoviť pracovný priestor" message="Súbor pre obnovenie sa nenašiel."/>
<ProjectPanelReloadDirty title="Obnoviť pracovný priestor" message="Aktuálny pracovný priestor bol zmenený. Obnovením prídete o všetky zmeny.
Chcete pokračovať?"/>
<UDLNewNameError title="Chyba UDL" message="Tento názov už používa iný jazyk.
Zvoľte, prosím, iný."/>
<UDLRemoveCurrentLang title="Odstrániť aktuálny jazyk" message="Ste si istý?"/>
<SCMapperDoDeleteOrNot title="Ste si istý?" message="Naozaj chcete odstrániť túto klávesovú skratku?"/>
<FindCharRangeValueError title="Problém s rozsahom hodnoty" message="Zadajte hodnotu v rozsahu 0 až 255."/>
<OpenInAdminMode title="Uloženie zlyhalo" message="Súbor nie je možné uložiť, môže byť chránený.
Chcete spustiť Notepad++ v režime správcu?"/>
<OpenInAdminModeWithoutCloseCurrent title="Uloženie zlyhalo" message="Súbor nie je možné uložiť, môže byť chránený.
Chcete spustiť Notepad++ v režime správcu?"/>
<OpenInAdminModeFailed title="Otvorenie v režime správcu zlyhalo" message="Notepad++ nie je možné spustiť v režime správcu."/>
<ViewInBrowser title="Zobrazenie aktuálneho súboru v prehliadači" message="Aplikácia sa v systéme nenašla."/>
<ExitToUpdatePlugins title="Notepad++ is about to exit" message="If you click YES, you will quit Notepad++ to continue the operations.
Notepad++ will be restarted after all the operations are terminated.
Continue?"/>
<NeedToRestartToLoadPlugins title="Notepad++ need to be relaunched" message="You have to restart Notepad++ to load plugins you installed."/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="História schránky"/>
</ClipboardHistory>
<DocSwitcher>
<PanelTitle name="Prepínač dokumentov"/>
<ColumnName name="Názov"/>
<ColumnExt name="Prípona"/>
</DocSwitcher>
<WindowsDlg>
<ColumnName name="Názov"/>
<ColumnPath name="Cesta"/>
<ColumnType name="Typ"/>
<ColumnSize name="Veľkosť"/>
</WindowsDlg>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="Panel ASCII znakov"/>
<ColumnVal name="Hodnota"/>
<ColumnHex name="Hex"/>
<ColumnChar name="Znak"/>
<ColumnHtmlNumber name="HTML číslo"/>
<ColumnHtmlName name="HTML kód"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Mapa dokumentu"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name="Zoznam funkcií"/>
<SortTip name="Usporiadať" />
<ReloadTip name="Obnoviť" />
</FunctionList>
<FolderAsWorkspace>
<PanelTitle name="Pracovný priestor"/>
<SelectFolderFromBrowserString name="Vyberte priečinok, ktorý chcete pridať na panel pracovného priestoru"/>
<Menus>
<Item id="3511" name="Odstrániť"/>
<Item id="3512" name="Odstrániť všetko"/>
<Item id="3513" name="Pridať"/>
<Item id="3514" name="Otvoriť predvolenou aplikáciou"/>
<Item id="3515" name="Otvoriť"/>
<Item id="3516" name="Skopírovať cestu"/>
<Item id="3517" name="Hľadať v súboroch..."/>
<Item id="3518" name="Otvoriť umiestnenie v Prieskumníkovi"/>
<Item id="3519" name="Otvoriť umiestnenie v Príkazovom riadku"/>
<Item id="3520" name="Kopírovať názov súboru"/>
</Menus>
</FolderAsWorkspace>
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Projekt"/>
<WorkspaceRootName name="Pracovný priestor"/>
<NewProjectName name="Názov projektu"/>
<NewFolderName name="Názov priečinka"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Pracovný priestor"/>
<Item id="1" name="Upraviť"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Nový pracovný priestor"/>
<Item id="3123" name="Otvoriť pracovný priestor"/>
<Item id="3124" name="Obnoviť pracovný priestor"/>
<Item id="3125" name="Uložiť"/>
<Item id="3126" name="Uložiť ako..."/>
<Item id="3127" name="Uložiť kópiu ako..."/>
<Item id="3121" name="Pridať nový projekt"/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3111" name="Premenovať"/>
<Item id="3112" name="Pridať priečinok"/>
<Item id="3113" name="Pridať súbory..."/>
<Item id="3117" name="Pridať súbory z priečinka..."/>
<Item id="3114" name="Odstrániť"/>
<Item id="3118" name="Posunúť nahor"/>
<Item id="3119" name="Posunúť nadol"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3111" name="Premenovať"/>
<Item id="3112" name="Pridať priečinok"/>
<Item id="3113" name="Pridať súbory..."/>
<Item id="3117" name="Pridať súbory z priečinka..."/>
<Item id="3114" name="Odstrániť"/>
<Item id="3118" name="Posunúť nahor"/>
<Item id="3119" name="Posunúť nadol"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3111" name="Premenovať"/>
<Item id="3115" name="Odstrániť"/>
<Item id="3116" name="Upraviť cestu k súboru"/>
<Item id="3118" name="Posunúť nahor"/>
<Item id="3119" name="Posunúť nadol"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
<MiscStrings>
<!-- $INT_REPLACE$ and $STR_REPLACE$ are a place holders, don't translate these place holders -->
<word-chars-list-tip value="Toto nastavenie vám umožní zahrnúť dodatočný znak medzi aktuálne slovné znaky pri výbere dvojklikom alebo pri vyhľadávaní so zapnutou voľbou &quot;Hľadať iba celé slová&quot;."/>
<word-chars-list-warning-begin value="Pozor: V zozname znakov máte "/>
<word-chars-list-space-warning value="$INT_REPLACE$ medzeru(-y)"/>
<word-chars-list-tab-warning value="$INT_REPLACE$ tabulátor(-y)"/>
<word-chars-list-warning-end value="."/>
<cloud-invalid-warning value="Neplatná cesta"/>
<cloud-restart-warning value="Aby sa zmeny prejavili, reštartujte, prosím, Notepad++."/>
<cloud-select-folder value="Vyberte priečinok pre načítanie/uloženie nastavení programu Notepad++"/>
<shift-change-direction-tip value="Pre vyhľadávanie v opačnom smere použite Shift+Enter"/>
<two-find-buttons-tip value="Režim dvoch tlačidiel"/>
<find-in-files-filter-tip value="Hľadať v cpp, cxx, h, hxx &amp;&amp; hpp:
*.cpp *.cxx *.h *.hxx *.hpp
Hľadať vo všetkých súboroch okrem exe, obj &amp;&amp; log:
*.* !*.exe !*.obj !*.log"/>
<find-status-top-reached value="Hľadať: Našiel sa posledný výskyt hľadaného výrazu. Bol dosiahnutý začiatok dokumentu."/>
<find-status-end-reached value="Hľadať: Našiel sa prvý výskyt hľadaného výrazu. Bol dosiahnutý koniec dokumentu."/>
<find-status-replaceinfiles-1-replaced value="Nahradiť v súboroch: Bol nahradený 1 výskyt hľadaného výrazu."/>
<find-status-replaceinfiles-nb-replaced value="Nahradiť v súboroch: Bolo nahradených $INT_REPLACE$ výskytov hľadaného výrazu."/>
<find-status-replaceinfiles-re-malformed value="Nahradiť v otvorených súboroch: Neplatný regulárny výraz"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-1-replaced value="Nahradiť v otvorených súboroch: Bol nahradený 1 výskyt hľadaného výrazu."/>
<find-status-replaceinopenedfiles-nb-replaced value="Nahradiť v otvorených súboroch: Bolo nahradených $INT_REPLACE$ výskytov hľadaného výrazu."/>
<find-status-mark-re-malformed value="Označiť: Neplatný regulárny výraz vyhľadávania"/>
<find-status-invalid-re value="Hľadať: Neplatný regulárny výraz"/>
<find-status-mark-1-match value="Označiť: 1 výskyt"/>
<find-status-mark-nb-matches value="$INT_REPLACE$ výskytov"/>
<find-status-count-re-malformed value="Spočítať: Neplatný regulárny výraz vyhľadávania"/>
<find-status-count-1-match value="Spočítať: 1 výskyt"/>
<find-status-count-nb-matches value="Spočítať: $INT_REPLACE$ výskytov"/>
<find-status-replaceall-re-malformed value="Nahradiť všetko: Neplatný regulárny výraz"/>
<find-status-replaceall-1-replaced value="Nahradiť všetko: Bol nahradený 1 výskyt hľadaného výrazu."/>
<find-status-replaceall-nb-replaced value="Nahradiť všetko: Bolo nahradených $INT_REPLACE$ výskytov hľadaného výrazu."/>
<find-status-replaceall-readonly value="Nahradiť všetko: Text nie je možné nahradiť. Aktuálny dokument je iba na čítanie."/>
<find-status-replace-end-reached value="Nahradiť: Bol nahradený prvý výskyt hľadaného výrazu. Bol dosiahnutý koniec dokumentu."/>
<find-status-replace-top-reached value="Nahradiť: Bol nahradený posledný výskyt hľadaného výrazu. Bol dosiahnutý začiatok dokumentu."/>
<find-status-replaced-next-found value="Nahradiť: Bol nahradený 1 výskyt hľadaného výrazu. Nájdený ďalší výskyt."/>
<find-status-replaced-next-not-found value="Nahradiť: Bol nahradený 1 výskyt hľadaného výrazu. Neboli nájdené žiadne ďalšie výskyty.."/>
<find-status-replace-not-found value="Nahradiť: Nenašiel sa žiaden výskyt."/>
<find-status-replace-readonly value="Nahradiť: Text nie je možné nahradiť. Aktuálny dokument je iba na čítanie."/>
<find-status-cannot-find value="Hľadať: Text &quot;$STR_REPLACE$&quot; sa nepodarilo nájsť."/>
<find-status-scope-selection value="v označenom texte"/>
<find-status-scope-all value="v celom súbore"/>
<find-status-scope-backward value="od začiatku súboru po kurzor"/>
<find-status-scope-forward value="od kurzoru po koniec súboru"/>
<finder-find-in-finder value="Vyhľadať v týchto výsledkoch hľadania..."/>
<finder-close-this value="Zatvoriť tento vyhľadávač"/>
<finder-collapse-all value="Zbaliť všetko"/>
<finder-uncollapse-all value="Rozbaliť všetko"/>
<finder-copy value="Kopírovať"/>
<finder-select-all value="Vybrať všetko"/>
<finder-clear-all value="Vymazať všetko"/>
<finder-open-all value="Otvoriť všetko"/>
<finder-wrap-long-lines value="Zalamovať dlhé riadky"/>
<common-ok value="OK"/>
<common-cancel value="Zrušiť"/>
<common-name value="Názov: "/>
<tabrename-title value="Premenovať aktuálnu kartu"/>
<tabrename-newname value="Nový názov: "/>
<recent-file-history-maxfile value="Max. súbor: "/>
<language-tabsize value="Veľkosť karty: "/>
<userdefined-title-new value="Vytvoriť nový jazyk..."/>
<userdefined-title-save value="Uložiť aktuálny názov jazyka..."/>
<userdefined-title-rename value="Premenovať aktuálny názov jazyka"/>
<autocomplete-nb-char value="č. znaku: "/>
<edit-verticaledge-nb-col value="č. stĺpca:"/>
<summary value="Zhrnutie"/>
<summary-filepath value="Celá cesta k súboru: "/>
<summary-filecreatetime value="Vytvorený: "/>
<summary-filemodifytime value="Upravený: "/>
<summary-nbchar value="Znaky (bez znakov konca riadka): "/>
<summary-nbword value="Slová: "/>
<summary-nbline value="Riadky: "/>
<summary-nbbyte value="Dĺžka dokumentu: "/>
<summary-nbsel1 value=" označených znakov ("/>
<summary-nbsel2 value=" bajtov) v "/>
<summary-nbrange value=" oblastiach"/>
<replace-in-files-confirm-title value="Naozaj?"/>
<replace-in-files-confirm-directory value="Naozaj chcete nahradiť všetky výskyty v :"/>
<replace-in-files-confirm-filetype value="Pre typ súboru :"/>
<replace-in-open-docs-confirm-title value="Naozaj?"/>
<replace-in-open-docs-confirm-message value="Naozaj chcete nahradiť všetky výskyty vo všetkých otvorených dokumentoch"/>
<find-result-caption value="Výsledok hľadania"/>
<find-result-title value="Hľadať"/>
<find-result-title-info value="($INT_REPLACE1$ výskytov v $INT_REPLACE2$ súboroch z $INT_REPLACE3$ prehľadávaných)"/>
<find-result-title-info-selections value="($INT_REPLACE1$ výskytov v $INT_REPLACE2$ výberoch z $INT_REPLACE3$ nájdených)"/>
<find-result-title-info-extra value=" - Režim filtrovania riadka: zobraziť iba filtrované výsledky"/>
<find-result-hits value="($INT_REPLACE$ výskytov)"/>
<find-regex-zero-length-match value="výskyt nulovej dĺžky" />
</MiscStrings>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>
You can’t perform that action at this time.