Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
Slovak localization for Notepad++
-->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Slovenčina" filename="slovak.xml" version="8.4.9">
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Súbor"/>
<Item menuId="edit" name="Ú&amp;pravy"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Hľadať"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Zobrazenie"/>
<Item menuId="encoding" name="&amp;Kódovanie"/>
<Item menuId="language" name="&amp;Jazyk"/>
<Item menuId="settings" name="&amp;Nastavenia"/>
<Item menuId="tools" name="Nás&amp;troje"/>
<Item menuId="macro" name="&amp;Makro"/>
<Item menuId="run" name="Sp&amp;ustiť"/>
<Item menuId="Plugins" name="&amp;Doplnky"/>
<Item menuId="Window" name="&amp;Okná"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Otvoriť priečinok &amp;súboru"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Zavrieť &amp;viacero dokumentov"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="&amp;Naposledy otvorené súbory"/>
<Item subMenuId="edit-insert" name="Prilepiť"/>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Skopírovať do s&amp;chránky"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="&amp;Odsadiť"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="&amp;Konverzia znakov"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Operácie s &amp;riadkom"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Z&amp;akomentovať/Odkomentovať"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="A&amp;utomatické dokončovanie"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="&amp;EOL konverzia"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="Operácie s &amp;prázdnym znakom"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="Prilepiť špeciá&amp;lne"/>
<Item subMenuId="edit-onSelection" name="V&amp;ybraný text"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name="Použiť štýl na vše&amp;tky tokeny"/>
<Item subMenuId="search-markOne" name="Použiť štýl na &amp;jeden token"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Vymazať štýl"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Skok na&amp;hor"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Skok na&amp;dol"/>
<Item subMenuId="search-copyStyledText" name="Kopírovať štylizovaný te&amp;xt"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="Zálo&amp;žka"/>
<Item subMenuId="view-currentFileIn" name="Zobraziť aktuálny súbor v"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Zobraziť znak"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Lupa"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Presunúť/Klonovať aktuálny dokument"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Karta dokumentu"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Zbaliť úroveň"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Rozbaliť úroveň"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Projekt"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Znaková sada"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="Arabčina"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="Pobaltské jazyky"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="Keltština"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="Cyrilika"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="Stredoeurópske jazyky"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="Čínština"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="Východoeurópske jazyky"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="Gréčtina"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="Hebrejčina"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="Japončina"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="Kórejčina"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="Severoeurópske jazyky"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="Thajčina"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="Turečtina"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="Západoeurópske jazyky"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="Vietnamčina"/>
<Item subMenuId="language-userDefinedLanguage" name="Užívateľom definovaný jazyk"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="Import"/>
<Item subMenuId="tools-md5" name="MD5"/>
<Item subMenuId="tools-sha256" name="SHA-256"/>
<Item subMenuId="window-sortby" name="Zoradiť podľa"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id="41001" name="&amp;Nový"/>
<Item id="41002" name="&amp;Otvoriť…"/>
<Item id="41019" name="v Prieskumníkovi"/>
<Item id="41020" name="v Príkazovom riadku"/>
<Item id="41025" name="Priečinok ako pracovný priestor"/>
<Item id="41003" name="Zavrieť"/>
<Item id="41004" name="Z&amp;atvoriť všetko"/>
<Item id="41005" name="Zavrieť všetky okrem aktuálneho"/>
<Item id="41009" name="Zavrieť všetky vľavo"/>
<Item id="41018" name="Zavrieť všetky vpravo"/>
<Item id="41024" name="Zavrieť všetky nezmenené"/>
<Item id="41006" name="&amp;Uložiť"/>
<Item id="41007" name="Ulo&amp;žiť všetko"/>
<Item id="41008" name="Uložiť &amp;ako..."/>
<Item id="41010" name="&amp;Tlačiť..."/>
<Item id="1001" name="Tlačiť oka&amp;mžite"/>
<Item id="41011" name="U&amp;končiť"/>
<Item id="41012" name="Na&amp;čítať reláciu..."/>
<Item id="41013" name="Uloži&amp;ť reláciu..."/>
<Item id="41014" name="Obnoviť z d&amp;isku"/>
<Item id="41015" name="Uložiť kó&amp;piu ako..."/>
<Item id="41016" name="P&amp;resunúť do koša…"/>
<Item id="41017" name="Premeno&amp;vať..."/>
<Item id="41021" name="Obnoviť naposledy zatvorený súbor"/>
<Item id="41022" name="Otvoriť priečinok ako pracovn&amp;ý priestor..."/>
<Item id="41023" name="Otvoriť v pre&amp;dvolenom prehliadači"/>
<Item id="42001" name="&amp;Vystrihnúť"/>
<Item id="42002" name="&amp;Kopírovať"/>
<Item id="42003" name="&amp;Späť"/>
<Item id="42004" name="&amp;Opakovať"/>
<Item id="42005" name="&amp;Prilepiť"/>
<Item id="42006" name="O&amp;dstrániť"/>
<Item id="42007" name="V&amp;ybrať všetko"/>
<Item id="42020" name="Vybrať Začiatok/Konie&amp;c"/>
<Item id="42084" name="Dátum čas (krátky)"/>
<Item id="42085" name="Dátum čas (dlhý)"/>
<Item id="42086" name="Dátum čas (vlastný)"/>
<Item id="42008" name="Zväčšiť odsadenie riadka"/>
<Item id="42009" name="Zmenšiť odsadenie riadka"/>
<Item id="42010" name="Duplikovať aktuálny riadok"/>
<Item id="42079" name="Odstrániť duplicitné riadky"/>
<Item id="42077" name="Odstrániť po sebe idúce duplicitné riadky"/>
<Item id="42012" name="Rozdeliť riadky"/>
<Item id="42013" name="Spojiť riadky"/>
<Item id="42014" name="Posunúť aktuálny riadok nahor"/>
<Item id="42015" name="Posunúť aktuálny riadok nadol"/>
<Item id="42059" name="Usporiadať riadky vzostupne"/>
<Item id="42060" name="Usporiadať riadky zostupne"/>
<Item id="42080" name="Usporiadať riadky vzostupne (nerozlišovať veľkosť písma)"/>
<Item id="42081" name="Usporiadať riadky zostupne (nerozlišovať veľkosť písma)"/>
<Item id="42061" name="Usporiadať riadky ako celé čísla vzostupne"/>
<Item id="42062" name="Usporiadať riadky ako celé čísla zostupne"/>
<Item id="42063" name="Usporiadať riadky ako desatinné čísla (s čiarkou) vzostupne"/>
<Item id="42064" name="Usporiadať riadky ako desatinné čísla (s čiarkou) zostupne"/>
<Item id="42065" name="Usporiadať riadky ako desatinné čísla (s bodkou) vzostupne"/>
<Item id="42066" name="Usporiadať riadky ako desatinné čísla (s bodkou) zostupne"/>
<Item id="42083" name="Usporiadať riadky opačne"/>
<Item id="42078" name="Náhodné poradie riadkov"/>
<Item id="42016" name="VEĽKÉ PÍSMENÁ"/>
<Item id="42017" name="malé písmená"/>
<Item id="42067" name="Prvý Znak Slova Veľký"/>
<Item id="42068" name="Prvý Znak Slova Veľký (Ostatné bez zmeny)"/>
<Item id="42069" name="Prvý znak vety veľký"/>
<Item id="42070" name="Prvý znak vety veľký (Ostatné bez zmeny)"/>
<Item id="42071" name="iNVERZNÁ"/>
<Item id="42072" name="NÁhoDná"/>
<Item id="42073" name="Otvoriť súbor"/>
<Item id="42074" name="Otvoriť priečinok súboru v Prieskumníkovi"/>
<Item id="42075" name="Hľadať na Internete"/>
<Item id="42076" name="Zmeniť vyhľadávač..."/>
<Item id="42018" name="&amp;Spustiť nahrávanie"/>
<Item id="42019" name="&amp;Zastaviť nahrávanie"/>
<Item id="42021" name="S&amp;pustiť makro"/>
<Item id="42022" name="Zakomentovať/Odkomentovať riadok"/>
<Item id="42023" name="Zakomentovať blok textu"/>
<Item id="42047" name="Odkomentovať blok textu"/>
<Item id="42024" name="Orezať koncové medzery"/>
<Item id="42042" name="Orezať začiatočné medzery"/>
<Item id="42043" name="Orezať začiatočné a koncové medzery"/>
<Item id="42044" name="Konvertovať konce riadkov (EOL) na medzery"/>
<Item id="42045" name="Orezať obe a konvertovať konce riadkov (EOL) na medzery"/>
<Item id="42046" name="Konvertovať tabulátor na medzery"/>
<Item id="42054" name="Konvertovať medzery na tabulátor (Všetky)"/>
<Item id="42053" name="Konvertovať medzery na tabulátor (Začiatočné)"/>
<Item id="42038" name="Prilepiť HTML obsah"/>
<Item id="42039" name="Prilepiť RTF obsah"/>
<Item id="42048" name="Kopírovať binárny obsah"/>
<Item id="42049" name="Vystrihnúť binárny obsah"/>
<Item id="42050" name="Prilepiť binárny obsah"/>
<Item id="42082" name="Kopírovať odkaz"/>
<Item id="42037" name="Stĺpcový reži&amp;m..."/>
<Item id="42034" name="S&amp;tĺpcový editor..."/>
<Item id="42051" name="Panel &amp;ASCII znakov"/>
<Item id="42052" name="&amp;História schránky"/>
<Item id="42025" name="Uložiť aktuálne zaznamenané ma&amp;kro..."/>
<Item id="42026" name="Smer textu sprava doľava"/>
<Item id="42027" name="Smer textu zľava doprava"/>
<Item id="42028" name="&amp;Nastaviť &quot;Iba na čítanie&quot;"/>
<Item id="42029" name="Skopírovať cestu k aktuálnemu súboru"/>
<Item id="42030" name="Skopírovať názov aktuálneho súboru"/>
<Item id="42031" name="Skopírovať cestu k aktuálnemu priečinku"/>
<Item id="42087" name="Všetky názvy súborov"/>
<Item id="42088" name="Všetky cesty súborov"/>
<Item id="42032" name="Spustiť makro viacnásobne..."/>
<Item id="42033" name="Odstrániť označenie &quot;Iba na čítanie&quot;"/>
<Item id="42035" name="Zakomentovať riadok"/>
<Item id="42036" name="Odkomentovať riadok"/>
<Item id="42055" name="Odstrániť prázdne riadky"/>
<Item id="42056" name="Odstrániť prázdne riadky (Obsahujúce prázdne znaky)"/>
<Item id="42057" name="Vložiť prázdny riadok nad aktuálny"/>
<Item id="42058" name="Vložiť prázdny riadok pod aktuálny"/>
<Item id="43001" name="&amp;Hľadať..."/>
<Item id="43002" name="Hľadať ďalší"/>
<Item id="43003" name="Nahradiť..."/>
<Item id="43004" name="Ísť na..."/>
<Item id="43005" name="Prepnúť záložku"/>
<Item id="43006" name="Ďalšia záložka"/>
<Item id="43007" name="Predchádzajúca záložka"/>
<Item id="43008" name="Odstrániť všetky záložky"/>
<Item id="43018" name="Vystrihnúť riadky označené záložkami"/>
<Item id="43019" name="Kopírovať riadky označené záložkami"/>
<Item id="43020" name="Prilepiť do (Nahradiť) riadky označené záložkami"/>
<Item id="43021" name="Odstrániť riadky označené záložkami"/>
<Item id="43051" name="Odstrániť riadky neoznačené záložkami"/>
<Item id="43050" name="Invertovať záložky"/>
<Item id="43052" name="Hľadať znaky v &amp;rozsahu..."/>
<Item id="43053" name="&amp;Vybrať všetko medzi párovými zátvorkami"/>
<Item id="43009" name="Prejsť na párovú &amp;zátvorku"/>
<Item id="43010" name="Hľadať predchádzajú&amp;ci"/>
<Item id="43011" name="&amp;Postupné vyhľadávanie"/>
<Item id="43013" name="Hľadať v &amp;súboroch…"/>
<Item id="43014" name="Hľadať ďalší (V&amp;olatilne)"/>
<Item id="43015" name="Hľa&amp;dať predchádzajúci (Volatilne)"/>
<Item id="43022" name="Použiť 1. štýl"/>
<Item id="43023" name="Odstrániť 1. štýl"/>
<Item id="43024" name="Použiť 2. štýl"/>
<Item id="43025" name="Odstrániť 2. štýl"/>
<Item id="43026" name="Použiť 3. štýl"/>
<Item id="43027" name="Odstrániť 3. štýl"/>
<Item id="43028" name="Použiť 4. štýl"/>
<Item id="43029" name="Odstrániť 4. štýl"/>
<Item id="43030" name="Použiť 5. štýl"/>
<Item id="43031" name="Odstrániť 5. štýl"/>
<Item id="43032" name="Odstrániť všetky štýly"/>
<Item id="43033" name="1. štýl"/>
<Item id="43034" name="2. štýl"/>
<Item id="43035" name="3. štýl"/>
<Item id="43036" name="4. štýl"/>
<Item id="43037" name="5. štýl"/>
<Item id="43038" name="Hľadať štýl označenia"/>
<Item id="43039" name="1. štýl"/>
<Item id="43040" name="2. štýl"/>
<Item id="43041" name="3. štýl"/>
<Item id="43042" name="4. štýl"/>
<Item id="43043" name="5. štýl"/>
<Item id="43044" name="Hľadať štýl označenia"/>
<Item id="43055" name="1. štýl"/>
<Item id="43056" name="2. štýl"/>
<Item id="43057" name="3. štýl"/>
<Item id="43058" name="4. štýl"/>
<Item id="43059" name="5. štýl"/>
<Item id="43060" name="Všetky štýly"/>
<Item id="43061" name="Hľadať štýl označenia"/>
<Item id="43062" name="Pomocou 1. štýlu"/>
<Item id="43063" name="Pomocou 2. štýlu"/>
<Item id="43064" name="Pomocou 3. štýlu"/>
<Item id="43065" name="Pomocou 4. štýlu"/>
<Item id="43066" name="Pomocou 5. štýlu"/>
<Item id="43045" name="O&amp;kno s výsledkami hľadania"/>
<Item id="43046" name="Ď&amp;alší výsledok hľadania"/>
<Item id="43047" name="Pr&amp;edchádzajúci výsledok hľadania"/>
<Item id="43048" name="V&amp;ybrať a hľadať ďalší"/>
<Item id="43049" name="Vy&amp;brať a hľadať predchádzajúci"/>
<Item id="43054" name="Oz&amp;načiť..."/>
<Item id="43501" name="Zavrieť vybrané"/>
<Item id="43502" name="Zavrieť ostatné"/>
<Item id="43503" name="Skopírovať vybrané názvy"/>
<Item id="43504" name="Skopírovať vybrané názvy"/>
<Item id="44009" name="Pripnúť"/>
<Item id="44010" name="Zbaliť všetko"/>
<Item id="44011" name="Režim bez vyrušovania"/>
<Item id="44019" name="Zobraziť všetky znaky"/>
<Item id="44020" name="Zobraziť pomocné čiary odsadenia"/>
<Item id="44022" name="Zalomiť riadky"/>
<Item id="44023" name="&amp;Priblížiť (Ctrl+Koliesko myši nahor)"/>
<Item id="44024" name="&amp;Oddialiť (Ctrl+Koliesko myši nadol)"/>
<Item id="44025" name="Zobraziť medzery a tabulátory"/>
<Item id="44026" name="Zobraziť konce riadkov"/>
<Item id="44029" name="Rozbaliť všetko"/>
<Item id="44030" name="Zbaliť aktuálnu úroveň"/>
<Item id="44031" name="Rozbaliť aktuálnu úroveň"/>
<Item id="44049" name="Súhrnné informácie..."/>
<Item id="44080" name="Mapa dokumentu"/>
<Item id="44070" name="Zoznam dokumentov"/>
<Item id="44084" name="Zoznam funkcií"/>
<Item id="44085" name="&amp;Pracovný priestor"/>
<Item id="44086" name="1. karta"/>
<Item id="44087" name="2. karta"/>
<Item id="44088" name="3. karta"/>
<Item id="44089" name="4. karta"/>
<Item id="44090" name="5. karta"/>
<Item id="44091" name="6. karta"/>
<Item id="44092" name="7. karta"/>
<Item id="44093" name="8. karta"/>
<Item id="44094" name="9. karta"/>
<Item id="44095" name="Nasledujúca karta"/>
<Item id="44096" name="Predchádzajúca karta"/>
<Item id="44097" name="Sledovanie zmien (tail -f)"/>
<Item id="44098" name="Presunúť kartu dopredu"/>
<Item id="44099" name="Presunúť kartu dozadu"/>
<Item id="44110" name="Odstrániť farbu"/>
<Item id="44111" name="Použiť farbu 1"/>
<Item id="44112" name="Použiť farbu 2"/>
<Item id="44113" name="Použiť farbu 3"/>
<Item id="44114" name="Použiť farbu 4"/>
<Item id="44115" name="Použiť farbu 5"/>
<Item id="44032" name="Prepnúť zobrazenie na celú obrazovku"/>
<Item id="44033" name="Obnoviť predvolené priblíženie"/>
<Item id="44034" name="Vždy navrchu"/>
<Item id="44035" name="Synchronizovať vertikálny posun"/>
<Item id="44036" name="Synchronizovať horizontálny posun"/>
<Item id="44041" name="Zobraziť symboly zalomenia"/>
<Item id="44072" name="Prepnúť na ďalšie zobrazenie"/>
<Item id="44081" name="Panel projektu 1"/>
<Item id="44082" name="Panel projektu 2"/>
<Item id="44083" name="Panel projektu 3"/>
<Item id="45001" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="Macintosh (CR)"/>
<Item id="45004" name="ANSI"/>
<Item id="45005" name="UTF-8 BOM"/>
<Item id="45006" name="UTF-16 BE BOM"/>
<Item id="45007" name="UTF-16 LE BOM"/>
<Item id="45008" name="UTF-8"/>
<Item id="45009" name="Konvertovať do ANSI"/>
<Item id="45010" name="Konvertovať do UTF-8"/>
<Item id="45011" name="Konvertovať do UTF-8 BOM"/>
<Item id="45012" name="Konvertovať do UTF-16 BE BOM"/>
<Item id="45013" name="Konvertovať do UTF-16 LE BOM"/>
<Item id="45060" name="Big5 (Tradičná čínština)"/>
<Item id="45061" name="GB2312 (Zjednodušená)"/>
<Item id="45054" name="OEM 861: Islandčina"/>
<Item id="45057" name="OEM 865: Škandinávske"/>
<Item id="45053" name="OEM 860: Portugalčina"/>
<Item id="45056" name="OEM 863: Francúzština"/>
<Item id="10001" name="Presunúť do druhého zobrazenia"/>
<Item id="10002" name="Klonovať do druhého zobrazenia"/>
<Item id="10003" name="Presunúť do novej inštancie"/>
<Item id="10004" name="Otvoriť v novej inštancii"/>
<Item id="46001" name="Nastavenie štýlov..."/>
<Item id="46250" name="Definovať vlastný jazyk..."/>
<Item id="46300" name="Otvoriť priečinok Užívateľom definovaný jazyk..."/>
<Item id="46301" name="Zbierka používateľom definovaných jazykov programu Notepad++"/>
<Item id="46180" name="Definovaný používateľom"/>
<Item id="47000" name="O Notepade++…"/>
<Item id="47010" name="Parametre príkazového riadka..."/>
<Item id="47001" name="Domovská stránka Notepad++"/>
<Item id="47002" name="Stránka projektu Notepad++"/>
<Item id="47003" name="Notepad++ online používateľská príručka"/>
<Item id="47004" name="Notepad++ komunita (Fórum)"/>
<Item id="47012" name="Informácie pre ladenie..."/>
<Item id="47005" name="Získať viac doplnkov"/>
<Item id="47006" name="Aktualizovať Notepad++"/>
<Item id="47009" name="Nastaviť proxy server pre aktualizáciu..."/>
<Item id="48005" name="Importovať doplnky..."/>
<Item id="48006" name="Importovať témy..."/>
<Item id="48018" name="Úprava kontextovej ponuky…"/>
<Item id="48009" name="Nastavenie klávesových skratiek..."/>
<Item id="48011" name="Predvoľby..."/>
<Item id="48014" name="Otvoriť priečinok doplnkov..."/>
<Item id="48015" name="Správa doplnkov..."/>
<Item id="48501" name="Vytvoriť..."/>
<Item id="48502" name="Vytvoriť zo súborov..."/>
<Item id="48503" name="Vytvoriť z výberu do schránky"/>
<Item id="48504" name="Vytvoriť..."/>
<Item id="48505" name="Vytvoriť zo súborov..."/>
<Item id="48506" name="Vytvoriť z výberu do schránky"/>
<Item id="49000" name="&amp;Spustiť..."/>
<Item id="50000" name="Dokončovanie funkcií"/>
<Item id="50001" name="Dokončovanie slov"/>
<Item id="50002" name="Pomôcka k parametrom funkcie"/>
<Item id="50010" name="Predchádzajúca pomôcka k parametrom funkcie"/>
<Item id="50011" name="Nasledujúca pomôcka k parametrom funkcie"/>
<Item id="50005" name="Prepnúť nahrávanie makra"/>
<Item id="50006" name="Dokončovanie cesty"/>
<Item id="44042" name="Skryť riadky"/>
<Item id="42040" name="Otvoriť všetky posledné súbory"/>
<Item id="42041" name="Vymazať zoznam posledných súborov"/>
<Item id="48016" name="Upraviť klávesovú skratku/Odstrániť makro..."/>
<Item id="48017" name="Upraviť klávesovú skratku/Odstrániť príkaz..."/>
<Item id="11001" name="&amp;Okná..."/>
<Item id="11002" name="Názov od A po Z"/>
<Item id="11003" name="Názov od Z po A"/>
<Item id="11004" name="Cesta od A po Z"/>
<Item id="11005" name="Cesta od Z po A"/>
<Item id="11006" name="Typ od A po Z"/>
<Item id="11007" name="Typ od Z po A"/>
<Item id="11008" name="Veľkosť ↑"/>
<Item id="11009" name="Veľkosť ↓"/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMDID="41003" name="Zavrieť"/>
<Item CMDID="0" name="Zavrieť viacero kariet"/>
<Item CMDID="41005" name="Zavrieť všetky OKREM tejto"/>
<Item CMDID="41009" name="Zavrieť všetky vľavo"/>
<Item CMDID="41018" name="Zavrieť všetky vpravo"/>
<Item CMDID="41024" name="Zavrieť všetky nezmenené"/>
<Item CMDID="41006" name="Uložiť"/>
<Item CMDID="41008" name="Uložiť ako…"/>
<Item CMDID="1" name="Otvoriť do"/>
<Item CMDID="41019" name="Otvoriť priečinok súboru v Prieskumníkovi"/>
<Item CMDID="41020" name="Otvoriť priečinok súboru v Príkazovom riadku"/>
<Item CMDID="41025" name="Otvoriť priečinok súboru ako pracovný priestor"/>
<Item CMDID="41023" name="Otvoriť v predvolenom prehliadači"/>
<Item CMDID="41017" name="Premenovať…"/>
<Item CMDID="41016" name="Presunúť do koša…"/>
<Item CMDID="41014" name="Obnoviť"/>
<Item CMDID="41010" name="Tlačiť…"/>
<Item CMDID="42028" name="Iba na čítanie"/>
<Item CMDID="42033" name="Odstrániť označenie Iba na čítanie"/>
<Item CMDID="2" name="Kopírovať do schránky"/>
<Item CMDID="42029" name="Skopírovať celú cestu k súboru"/>
<Item CMDID="42030" name="Skopírovať názov súboru"/>
<Item CMDID="42031" name="Skopírovať cestu k aktuálnemu priečinku"/>
<Item CMDID="3" name="Presunúť dokument"/>
<Item CMDID="10001" name="Presunúť do druhého zobrazenia"/>
<Item CMDID="10002" name="Klonovať do druhého zobrazenia"/>
<Item CMDID="10003" name="Presunúť do novej inštancie"/>
<Item CMDID="10004" name="Otvoriť v novej inštancii"/>
<Item CMDID="4" name="Použiť farbu na kartu"/>
<Item CMDID="44111" name="Použiť farbu 1"/>
<Item CMDID="44112" name="Použiť farbu 2"/>
<Item CMDID="44113" name="Použiť farbu 3"/>
<Item CMDID="44114" name="Použiť farbu 4"/>
<Item CMDID="44115" name="Použiť farbu 5"/>
<Item CMDID="44110" name="Odstrániť farbu"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title="" titleFind="Hľadať" titleReplace="Nahradiť" titleFindInFiles="Hľadať v súboroch" titleFindInProjects="Hľadať v projektoch" titleMark="Označiť">
<Item id="1" name="Hľadať ďalší"/>
<Item id="1722" name="Smerom dozadu"/>
<Item id="2" name="Zavrieť"/>
<Item id="1620" name="Hľadať:"/>
<Item id="1603" name="Hľadať iba &amp;celé slová"/>
<Item id="1604" name="Rozlišovať &amp;malé/VEĽKÉ písmená"/>
<Item id="1605" name="Re&amp;gulárny výraz"/>
<Item id="1606" name="Cy&amp;klicky"/>
<Item id="1614" name="&amp;Spočítať"/>
<Item id="1615" name="Označiť všetko"/>
<Item id="1616" name="&amp;Označiť riadok"/>
<Item id="1618" name="Odstrániť pred každým vyhľadávaním"/>
<Item id="1611" name="Na&amp;hradiť čím:"/>
<Item id="1608" name="&amp;Nahradiť"/>
<Item id="1609" name="Nahradiť &amp;všetko"/>
<Item id="1687" name="Pri strate fokusu"/>
<Item id="1688" name="Vždy"/>
<Item id="1632" name="Vo vý&amp;bere"/>
<Item id="1633" name="Odstrániť označenie"/>
<Item id="1635" name="Nahradiť všetk&amp;o vo všetkých otvorených dok."/>
<Item id="1636" name="Hľadať všetk&amp;o vo všetkých otvorených dok."/>
<Item id="1654" name="Filtre:"/>
<Item id="1655" name="Priečinok:"/>
<Item id="1656" name="Hľadať všetko"/>
<Item id="1658" name="Vo všet. podpriečinkoch"/>
<Item id="1659" name="V skrytých priečinkoch"/>
<Item id="1624" name="Režim vyhľadávania"/>
<Item id="1625" name="Normáln&amp;y"/>
<Item id="1626" name="&amp;Rozšírený (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1660" name="Nahradiť v súboroch"/>
<Item id="1665" name="Nahradiť v projektoch"/>
<Item id="1661" name="Podľa aktuálneho dok."/>
<Item id="1662" name="Panel projektu 1"/>
<Item id="1663" name="Panel projektu 2"/>
<Item id="1664" name="Panel projektu 3"/>
<Item id="1641" name="Hľadať &amp;všetko v aktuálnom dokumente"/>
<Item id="1686" name="Priehľadnosť"/>
<Item id="1703" name=". -> nový riadok"/>
<Item id="1721" name=""/>
<Item id="1723" name="▼ Hľadať ďalší"/>
<Item id="1725" name="Kopírovať označený text"/>
</Find>
<IncrementalFind title="">
<Item id="1681" name="Hľadať"/>
<Item id="1685" name="Rozlišovať malé/VEĽKÉ písmená"/>
<Item id="1690" name="Zvýrazniť všetky"/>
</IncrementalFind>
<FindCharsInRange title = "Hľadať znaky v rozsahu">
<Item id="2" name="Zavrieť"/>
<Item id="2901" name="Non-ASCII znaky (128-255)"/>
<Item id="2902" name="ASCII znaky (0 - 127)"/>
<Item id="2903" name="Vlastný rozsah:"/>
<Item id="2906" name="&amp;Hore"/>
<Item id="2907" name="&amp;Dole"/>
<Item id="2908" name="Smer"/>
<Item id="2909" name="&amp;Cyklicky"/>
<Item id="2910" name="Hľadať"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title="Ísť na…">
<Item id="2007" name="&amp;Riadok"/>
<Item id="2008" name="&amp;Pozícia"/>
<Item id="1" name="Prejsť"/>
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
<Item id="2004" name="Aktuálny riadok/pozícia:"/>
<Item id="2005" name="Prejsť na riadok/pozíciu:"/>
<Item id="2006" name="Posledný riadok/pozícia:"/>
</GoToLine>
<Run title="Spustiť…">
<Item id="1903" name="Program na spustenie"/>
<Item id="1" name="Spustiť"/>
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
<Item id="1904" name="Uložiť"/>
</Run>
<MD5FromFilesDlg title="Vytvoriť MD5 kontrolný súčet zo súborov">
<Item id="1922" name="Vybrať súbory pre generovanie MD5..."/>
<Item id="1924" name="Skopírovať do schránky"/>
<Item id="2" name="Zavrieť"/>
</MD5FromFilesDlg>
<MD5FromTextDlg title="Vytvoriť MD5 kontrolný súčet">
<Item id="1932" name="Každý riadok ako samostatný textový reťazec"/>
<Item id="1934" name="Skopírovať do schránky"/>
<Item id="2" name="Zavrieť"/>
</MD5FromTextDlg>
<SHA256FromFilesDlg title="Vytvoriť SHA-256 kontrolný súčet zo súborov">
<Item id="1922" name="Vybrať súbory pre generovanie SHA-256..."/>
<Item id="1924" name="Skopírovať do schránky"/>
<Item id="2" name="Zavrieť"/>
</SHA256FromFilesDlg>
<SHA256FromTextDlg title="Vytvoriť SHA-256 kontrolný súčet">
<Item id="1932" name="Každý riadok ako samostatný textový reťazec"/>
<Item id="1934" name="Skopírovať do schránky"/>
<Item id="2" name="Zavrieť"/>
</SHA256FromTextDlg>
<PluginsAdminDlg title="Správa doplnkov" titleAvailable="Dostupné" titleUpdates="Aktualizácie" titleInstalled="Nainštalované" titleIncompatible="Nekompatibilné">
<ColumnPlugin name="Doplnok"/>
<ColumnVersion name="Verzia"/>
<Item id="5501" name="Hľadať:"/>
<Item id="5503" name="Inštalovať"/>
<Item id="5504" name="Aktualizovať"/>
<Item id="5505" name="Odstrániť"/>
<Item id="5508" name="Ďalší"/>
<Item id="5509" name="Verzia zoznamu doplnkov: "/>
<Item id="5511" name="Repozitár zoznamu doplnkov"/>
<Item id="2" name="Zavrieť"/>
</PluginsAdminDlg>
<StyleConfig title="Nastavenie štýlov">
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
<Item id="2301" name="Uložiť a zavrieť"/>
<Item id="2303" name="Priehľadnosť"/>
<Item id="2306" name="Vybrať tému: "/>
<SubDialog>
<Item id="2204" name="Tučné"/>
<Item id="2205" name="Kurzíva"/>
<Item id="2206" name="Farba popredia"/>
<Item id="2207" name="Farba pozadia"/>
<Item id="2208" name="Písmo:"/>
<Item id="2209" name="Veľkosť písma:"/>
<Item id="2211" name="Štýl:"/>
<Item id="2212" name="Štýl farieb"/>
<Item id="2213" name="Štýl písma"/>
<Item id="2214" name="Predvolená prípona:"/>
<Item id="2216" name="Užívatelská prípona:"/>
<Item id="2218" name="Podčiarknuté"/>
<Item id="2219" name="Predvolené kľúčové slová"/>
<Item id="2221" name="Používateľom definované kľúčové slová"/>
<Item id="2225" name="Jazyk:"/>
<Item id="2226" name="Povoliť globálnu farbu popredia"/>
<Item id="2227" name="Povoliť globálnu farbu pozadia"/>
<Item id="2228" name="Povoliť globálny typ písma"/>
<Item id="2229" name="Povoliť globálnu veľkosť písma"/>
<Item id="2230" name="Povoliť globálny štýl pre tučné písmo"/>
<Item id="2231" name="Povoliť globálny štýl pre kurzívu"/>
<Item id="2232" name="Povoliť glob. štýl pre podčiarknuté písmo"/>
<Item id="2234" name="Prejsť na nastavenia"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<ShortcutMapper title="Nastavenie klávesových skratiek">
<Item id="2602" name="Upraviť"/>
<Item id="2603" name="Odstrániť"/>
<Item id="2606" name="Vymazať"/>
<Item id="2607" name="Filter: "/>
<Item id="1" name="Zavrieť"/>
<ColumnName name="Názov"/>
<ColumnShortcut name="Skratka"/>
<ColumnCategory name="Kategória"/>
<ColumnPlugin name="Doplnok"/>
<MainMenuTab name="Hlavná ponuka"/>
<MacrosTab name="Makrá"/>
<RunCommandsTab name="Ponuka Spustiť"/>
<PluginCommandsTab name="Príkazy doplnkov"/>
<ScintillaCommandsTab name="Príkazy editora Scintilla"/>
<ConflictInfoOk name="Žiadne konflikty pre túto položku."/>
<ConflictInfoEditing name="Žiadne konflikty…"/>
<MainCommandNames>
<Item id="41019" name="Otvoriť priečinok súboru v Prieskumníkovi"/>
<Item id="41020" name="Otvoriť priečinok súboru Príkazovom riadku"/>
<Item id="41021" name="Obnoviť naposledy zatvorený súbor"/>
<Item id="45001" name="Konvertovať do formátu Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="Konvertovať do formátu Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="Konvertovať do formátu Macintosh (CR)"/>
<Item id="43022" name="Použiť štýl pomocou 1. štýlu"/>
<Item id="43024" name="Použiť štýl pomocou 2. štýlu"/>
<Item id="43026" name="Použiť štýl pomocou 3. štýlu"/>
<Item id="43028" name="Použiť štýl pomocou 4. štýlu"/>
<Item id="43030" name="Použiť štýl pomocou 5. štýlu"/>
<Item id="43062" name="Použiť štýl na jeden pomocou 1. štýlu"/>
<Item id="43063" name="Použiť štýl na jeden pomocou 2. štýlu"/>
<Item id="43064" name="Použiť štýl na jeden pomocou 3. štýlu"/>
<Item id="43065" name="Použiť štýl na jeden pomocou 4. štýlu"/>
<Item id="43066" name="Použiť štýl na jeden pomocou 5. štýlu"/>
<Item id="43023" name="Vymazať 1. štýl"/>
<Item id="43025" name="Vymazať 2. štýl"/>
<Item id="43027" name="Vymazať 3. štýl"/>
<Item id="43029" name="Vymazať 4. štýl"/>
<Item id="43031" name="Vymazať 5. štýl"/>
<Item id="43032" name="Odstrániť všetky štýly"/>
<Item id="43033" name="Prechádzajúci štýl 1. štýlu"/>
<Item id="43034" name="Prechádzajúci štýl 2. štýlu"/>
<Item id="43035" name="Prechádzajúci štýl 3. štýlu"/>
<Item id="43036" name="Prechádzajúci štýl 4. štýlu"/>
<Item id="43037" name="Prechádzajúci štýl 5. štýlu"/>
<Item id="43038" name="Prechádzajúci štýl Hľadať štýl označenia"/>
<Item id="43039" name="Ďalší štýl 1. štýlu"/>
<Item id="43040" name="Ďalší štýl 2. štýlu"/>
<Item id="43041" name="Ďalší štýl 3. štýlu"/>
<Item id="43042" name="Ďalší štýl 4. štýlu"/>
<Item id="43043" name="Ďalší štýl 5. štýlu"/>
<Item id="43044" name="Ďalší štýl Hľadať štýl označenia"/>
<Item id="43055" name="Kopírovať štylizovaný text 1. štýlu"/>
<Item id="43056" name="Kopírovať štylizovaný text 2. štýlu"/>
<Item id="43057" name="Kopírovať štylizovaný text 3. štýlu"/>
<Item id="43058" name="Kopírovať štylizovaný text 4. štýlu"/>
<Item id="43059" name="Kopírovať štylizovaný text 5. štýlu"/>
<Item id="43060" name="Kopírovať štylizovaný text Všetkých štýlov"/>
<Item id="43061" name="Kopírovať štylizovaný text Hľadať štýl označenia"/>
<Item id="44100" name="Zobraziť aktuálny súbor vo Firefoxe"/>
<Item id="44101" name="Zobraziť aktuálny súbor v Chrome"/>
<Item id="44103" name="Zobraziť aktuálny súbor v IE"/>
<Item id="44102" name="Zobraziť aktuálny súbor v Edgei"/>
<Item id="50003" name="Prepnúť na predchádzajúci dokument"/>
<Item id="50004" name="Prepnúť na nasledujúci dokument"/>
<Item id="44051" name="Zbaliť úroveň 1"/>
<Item id="44052" name="Zbaliť úroveň 2"/>
<Item id="44053" name="Zbaliť úroveň 3"/>
<Item id="44054" name="Zbaliť úroveň 4"/>
<Item id="44055" name="Zbaliť úroveň 5"/>
<Item id="44056" name="Zbaliť úroveň 6"/>
<Item id="44057" name="Zbaliť úroveň 7"/>
<Item id="44058" name="Zbaliť úroveň 8"/>
<Item id="44061" name="Rozbaliť úroveň 1"/>
<Item id="44062" name="Rozbaliť úroveň 2"/>
<Item id="44063" name="Rozbaliť úroveň 3"/>
<Item id="44064" name="Rozbaliť úroveň 4"/>
<Item id="44065" name="Rozbaliť úroveň 5"/>
<Item id="44066" name="Rozbaliť úroveň 6"/>
<Item id="44067" name="Rozbaliť úroveň 7"/>
<Item id="44068" name="Rozbaliť úroveň 8"/>
<Item id="44081" name="Prepnúť panel projektu 1"/>
<Item id="44082" name="Prepnúť panel projektu 2"/>
<Item id="44083" name="Prepnúť panel projektu 3"/>
<Item id="44085" name="Prepnúť priečinok ako pracovný priestor"/>
<Item id="44080" name="Prepnúť mapu dokumentu"/>
<Item id="44070" name="Prepnúť zoznam dokumentov"/>
<Item id="44084" name="Prepnúť zoznam funkcií"/>
<Item id="50005" name="Prepnúť nahrávanie makra"/>
<Item id="44104" name="Prepnúť na Panel projektu 1"/>
<Item id="44105" name="Prepnúť na Panel projektu 2"/>
<Item id="44106" name="Prepnúť na Panel projektu 3"/>
<Item id="44107" name="Prepnúť na Priečinok ako pracovný priestor"/>
<Item id="44109" name="Prepnúť na Zoznam dokumentov"/>
<Item id="44108" name="Prepnúť na Zoznam funkcií"/>
<Item id="44110" name="Odstrániť farbu karty"/>
<Item id="44111" name="Použiť farbu karty 1"/>
<Item id="44112" name="Použiť farbu karty 2"/>
<Item id="44113" name="Použiť farbu karty 3"/>
<Item id="44114" name="Použiť farbu karty 4"/>
<Item id="44115" name="Použiť farbu karty 5"/>
<Item id="11002" name="Zoradiť podľa názvu od A po Z"/>
<Item id="11003" name="Zoradiť podľa názvu od Z po A"/>
<Item id="11004" name="Zoradiť podľa cesty od A po Z"/>
<Item id="11005" name="Zoradiť podľa cesty od Z po A"/>
<Item id="11006" name="Zoradiť podľa typu od A po Z"/>
<Item id="11007" name="Zoradiť podľa typu od Z po A"/>
<Item id="11008" name="Zoradiť podľa veľkosti ↑"/>
<Item id="11009" name="Zoradiť podľa veľkosti ↓"/>
</MainCommandNames>
</ShortcutMapper>
<ShortcutMapperSubDialg title="Skratka">
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
<Item id="5006" name="Názov"/>
<Item id="5008" name="Pridať"/>
<Item id="5009" name="Odstrániť"/>
<Item id="5010" name="Použiť"/>
<Item id="5007" name="Toto odstráni klávesovú skratku z tohto príkazu"/>
<Item id="5012" name="NÁJDENÝ KONFLIKT!"/>
</ShortcutMapperSubDialg>
<UserDefine title="Definovať vlastný jazyk">
<Item id="20001" name="Pripnúť"/>
<Item id="20002" name="Premenovať…"/>
<Item id="20003" name="Vytvoriť nový..."/>
<Item id="20004" name="Odstrániť…"/>
<Item id="20005" name="Uložiť ako..."/>
<Item id="20007" name="Jazyk používateľa:"/>
<Item id="20009" name="Prípona:"/>
<Item id="20012" name="Ignor. veľkosť písma"/>
<Item id="20011" name="Priehľadnosť"/>
<Item id="20015" name="Import..."/>
<Item id="20016" name="Export..."/>
<StylerDialog title="Nastavenie štýlu">
<Item id="25030" name="Možnosti písma:"/>
<Item id="25006" name="Farba popredia"/>
<Item id="25007" name="Farba pozadia"/>
<Item id="25031" name="Písmo:"/>
<Item id="25032" name="Veľkosť:"/>
<Item id="25001" name="Tučné"/>
<Item id="25002" name="Kurzíva"/>
<Item id="25003" name="Podčiarknuté"/>
<Item id="25029" name="Skladba:"/>
<Item id="25008" name="Oddeľovač 1"/>
<Item id="25009" name="Oddeľovač 2"/>
<Item id="25010" name="Oddeľovač 3"/>
<Item id="25011" name="Oddeľovač 4"/>
<Item id="25012" name="Oddeľovač 5"/>
<Item id="25013" name="Oddeľovač 6"/>
<Item id="25014" name="Oddeľovač 7"/>
<Item id="25015" name="Oddeľovač 8"/>
<Item id="25018" name="Kľúčové slovo 1"/>
<Item id="25019" name="Kľúčové slovo 2"/>
<Item id="25020" name="Kľúčové slovo 3"/>
<Item id="25021" name="Kľúčové slovo 4"/>
<Item id="25022" name="Kľúčové slovo 5"/>
<Item id="25023" name="Kľúčové slovo 6"/>
<Item id="25024" name="Kľúčové slovo 7"/>
<Item id="25025" name="Kľúčové slovo 8"/>
<Item id="25016" name="Komentár"/>
<Item id="25017" name="Riadkový komentár"/>
<Item id="25026" name="Operátor 1"/>
<Item id="25027" name="Operátor 2"/>
<Item id="25028" name="Čísla"/>
<Item id="25033" name="Priehľadné"/>
<Item id="25034" name="Priehľadné"/>
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
</StylerDialog>
<Folder title="Balenie a predvoľby">
<Item id="21101" name="Predvolený štýl"/>
<Item id="21102" name="Nastaviť štýl…"/>
<Item id="21105" name="Dokumentácia:"/>
<Item id="21104" name="Dočasná stránka s dokumentáciou:"/>
<Item id="21106" name="Zbaliť kompaktne (zbaliť aj prázdne riadky)"/>
<Item id="21220" name="Zbalenie v štýle kódu 1:"/>
<Item id="21224" name="Začiatok:"/>
<Item id="21225" name="Stred:"/>
<Item id="21226" name="Koniec:"/>
<Item id="21227" name="Nastaviť štýl…"/>
<Item id="21320" name="Zbalenie v štýle kódu 2 (vyžaduje oddeľovače):"/>
<Item id="21324" name="Začiatok:"/>
<Item id="21325" name="Stred:"/>
<Item id="21326" name="Koniec:"/>
<Item id="21327" name="Nastaviť štýl…"/>
<Item id="21420" name="Zbalenie v štýle komentáru:"/>
<Item id="21424" name="Začiatok:"/>
<Item id="21425" name="Stred:"/>
<Item id="21426" name="Koniec:"/>
<Item id="21427" name="Nastaviť štýl"/>
</Folder>
<Keywords title="Zoznamy kľúčových slov">
<Item id="22101" name="1. Skupina"/>
<Item id="22201" name="2. Skupina"/>
<Item id="22301" name="3. Skupina"/>
<Item id="22401" name="4. Skupina"/>
<Item id="22451" name="5. Skupina"/>
<Item id="22501" name="6. Skupina"/>
<Item id="22551" name="7. Skupina"/>
<Item id="22601" name="8. Skupina"/>
<Item id="22121" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22221" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22321" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22421" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22471" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22521" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22571" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22621" name="Režim prefixu"/>
<Item id="22122" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22222" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22322" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22422" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22472" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22522" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22572" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="22622" name="Nastaviť štýl"/>
</Keywords>
<Comment title="Komentár a číslo">
<Item id="23003" name="Pozícia riadkového komentáru"/>
<Item id="23004" name="Povoliť kdekoľvek"/>
<Item id="23005" name="Vynútiť na začiatku riadka"/>
<Item id="23006" name="Povoliť úvodné medzery"/>
<Item id="23001" name="Povoliť zbaliť komentáre"/>
<Item id="23326" name="Nastaviť štýl…"/>
<Item id="23323" name="Začiatok"/>
<Item id="23324" name="Pokračovací znak"/>
<Item id="23325" name="Koniec"/>
<Item id="23301" name="Štýl riadkového komentáru"/>
<Item id="23124" name="Nastaviť štýl…"/>
<Item id="23122" name="Začiatok"/>
<Item id="23123" name="Koniec"/>
<Item id="23101" name="Štýl komentáru"/>
<Item id="23201" name="Číselný štýl"/>
<Item id="23220" name="Nastaviť štýl…"/>
<Item id="23230" name="Prefix 1"/>
<Item id="23232" name="Prefix 2"/>
<Item id="23234" name="Extra 1"/>
<Item id="23236" name="Extra 2"/>
<Item id="23238" name="Suffix 1"/>
<Item id="23240" name="Suffix 2"/>
<Item id="23242" name="Rozsah:"/>
<Item id="23244" name="Oddeľovač desatinných miest"/>
<Item id="23245" name="Bodka"/>
<Item id="23246" name="Čiarka"/>
<Item id="23247" name="Oba"/>
</Comment>
<Operator title="Operátory a oddeľovače">
<Item id="24101" name="Štýly operátorov"/>
<Item id="24113" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24116" name="Operátory 1"/>
<Item id="24117" name="Operátory 2 (vyžaduje oddeľovače)"/>
<Item id="24201" name="Štýl oddeľovača 1"/>
<Item id="24220" name="Začiatok:"/>
<Item id="24221" name="Escape:"/>
<Item id="24222" name="Koniec:"/>
<Item id="24223" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24301" name="Štýl oddeľovača 2"/>
<Item id="24320" name="Začiatok:"/>
<Item id="24321" name="Escape:"/>
<Item id="24322" name="Koniec:"/>
<Item id="24323" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24401" name="Štýl oddeľovača 3"/>
<Item id="24420" name="Začiatok:"/>
<Item id="24421" name="Escape:"/>
<Item id="24422" name="Koniec:"/>
<Item id="24423" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24451" name="Štýl oddeľovača 4"/>
<Item id="24470" name="Začiatok:"/>
<Item id="24471" name="Escape:"/>
<Item id="24472" name="Koniec:"/>
<Item id="24473" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24501" name="Štýl oddeľovača 5"/>
<Item id="24520" name="Začiatok:"/>
<Item id="24521" name="Escape:"/>
<Item id="24522" name="Koniec:"/>
<Item id="24523" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24551" name="Štýl oddeľovača 6"/>
<Item id="24570" name="Začiatok:"/>
<Item id="24571" name="Escape:"/>
<Item id="24572" name="Koniec:"/>
<Item id="24573" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24601" name="Štýl oddeľovača 7"/>
<Item id="24620" name="Začiatok:"/>
<Item id="24621" name="Escape:"/>
<Item id="24622" name="Koniec:"/>
<Item id="24623" name="Nastaviť štýl"/>
<Item id="24651" name="Štýl oddeľovača 8"/>
<Item id="24670" name="Začiatok:"/>
<Item id="24671" name="Escape:"/>
<Item id="24672" name="Koniec:"/>
<Item id="24673" name="Nastaviť štýl"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title="Predvoľby">
<Item id="6001" name="Zavrieť"/>
<Global title="Všeobecné">
<Item id="6101" name="Panel nástrojov"/>
<Item id="6102" name="Skryť"/>
<Item id="6103" name="Fluent UI: malé"/>
<Item id="6104" name="Fluent UI: veľké"/>
<Item id="6129" name="Vyplnené Fluent UI: malé"/>
<Item id="6130" name="Vyplnené Fluent UI: veľké"/>
<Item id="6105" name="Štandardné ikony: malé"/>
<Item id="6106" name="Panel kariet"/>
<Item id="6107" name="Zmenšiť"/>
<Item id="6108" name="Zamknúť (Vypne Drag 'N' Drop)"/>
<Item id="6109" name="Stmaviť neaktívne karty"/>
<Item id="6110" name="Farebne zvýrazniť aktívnu kartu"/>
<Item id="6111" name="Zobraziť stavový riadok"/>
<Item id="6112" name="Zobraziť tlačidlo zatvorenia na karte"/>
<Item id="6113" name="Dvojklikom zavrieť dokument"/>
<Item id="6118" name="Skryť"/>
<Item id="6119" name="Viacriadkový"/>
<Item id="6120" name="Vertikálny"/>
<Item id="6121" name="Ukončiť pri zatvorení poslednej karty"/>
<Item id="6131" name="Ponuka"/>
<Item id="6122" name="Skryť panel ponuky (Prepínanie klávesom Alt alebo F10)"/>
<Item id="6132" name="Skryť ovládacie prvky + ▼ ✕ z panela ponuky (Vyžaduje reštart Notepad++)"/>
<Item id="6123" name="Lokalizácia"/>
<Item id="6128" name="Alternatívne ikony"/>
</Global>
<Scintillas title="Editor">
<Item id="6216" name="Nastavenie kurzora"/>
<Item id="6217" name="Šírka:"/>
<Item id="6219" name="Rýchlosť blikania:"/>
<Item id="6221" name="R"/>
<Item id="6222" name="P"/>
<Item id="6246" name="Umožniť prepínanie príkazov pre zbalenie/rozbalenie aktuálnej úrovne"/>
<Item id="6225" name="Povoliť viacnásobnú editáciu (Ctrl+myš kliknutie/výber)"/>
<Item id="6227" name="Zalomenie riadku"/>
<Item id="6228" name="Predvolené"/>
<Item id="6229" name="Zarovnané"/>
<Item id="6230" name="Odsadené"/>
<Item id="6234" name="Zakázať funkciu vylepšeného posunu (pri problémoch s touchpadom)"/>
<Item id="6215" name="Povoliť vyhladzovanie písma"/>
<Item id="6236" name="Povoliť posun za posledným riadkom"/>
<Item id="6239" name="Ponechať označenie pri kliknutí pravým tlačidlom mimo označenia"/>
<Item id="6245" name="Povoliť virtuálny priestor"/>
<Item id="6651" name="Indikátor aktuálneho riadku"/>
<Item id="6652" name="Žiadny"/>
<Item id="6653" name="Zvýraznenie pozadia"/>
<Item id="6654" name="Orámovanie"/>
<Item id="6655" name="Hrúbka"/>
<Item id="6247" name="EOL (CRLF)"/> <!-- Don't translate "(CRLF)" -->
<Item id="6248" name="Predvolené"/>
<Item id="6249" name="Obyčajný text"/>
<Item id="6250" name="Vlastná farba"/>
</Scintillas>
<DarkMode title="Tmavý režim">
<Item id="7131" name="Svetlý režim"/>
<Item id="7132" name="Tmavý režim"/>
<Item id="7133" name="Podľa systému"/>
<Item id="7102" name="Čierna"/>
<Item id="7103" name="Červená"/>
<Item id="7104" name="Zelená"/>
<Item id="7105" name="Modrá"/>
<Item id="7107" name="Fialová"/>
<Item id="7108" name="Azúrová"/>
<Item id="7109" name="Olivová"/>
<Item id="7115" name="Vlastná"/>
<Item id="7116" name="Horný panel"/>
<Item id="7117" name="Položka hlavnej ponuky"/>
<Item id="7118" name="Aktívna"/>
<Item id="7119" name="Hlavné"/>
<Item id="7120" name="Chyba"/>
<Item id="7121" name="Text"/>
<Item id="7122" name="Tmavší text"/>
<Item id="7123" name="Neprístupný text"/>
<Item id="7124" name="Orámovanie"/>
<Item id="7125" name="Odkaz"/>
<Item id="7126" name="Zvýraznenie okrajov"/>
<Item id="7127" name="Vypnuté okraje"/>
<Item id="7130" name="Obnoviť"/>
<Item id="7135" name="Odtiene"/>
</DarkMode>
<MarginsBorderEdge title="Okraje a ohraničenia">
<Item id="6201" name="Štýl rozbaľovania"/>
<Item id="6202" name="Jednoduchý"/>
<Item id="6203" name="Šípky"/>
<Item id="6204" name="Kruhy"/>
<Item id="6205" name="Štvorce"/>
<Item id="6226" name="Žiadny"/>
<Item id="6291" name="Čísla riadkov"/>
<Item id="6206" name="Zobraziť"/>
<Item id="6292" name="Dynamická šírka"/>
<Item id="6293" name="Konštantná šírka"/>
<Item id="6207" name="Zobraziť záložky"/>
<Item id="6223" name="Zobraziť históriu zmien"/>
<Item id="6211" name="Nastavenie vertikálneho okraja"/>
<Item id="6213" name="Režim pozadia"/>
<Item id="6237" name="Pridajte značku stĺpca zadaním jej pozície (celé číslo).
Zadať môžete viacero značiek pomocou medzery na oddelenie rôznych čísel."/>
<Item id="6231" name="Šírka okraja"/>
<Item id="6235" name="Bez okraja"/>
<Item id="6208" name="Odsadenie"/>
<Item id="6209" name="Vľavo"/>
<Item id="6210" name="Vpravo"/>
<Item id="6212" name="Bez vyrušovania"/>
</MarginsBorderEdge>
<NewDoc title="Nový dokument">
<Item id="6401" name="Formát (Koniec riadka)"/>
<Item id="6402" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="6403" name="Unix (LF)"/>
<Item id="6404" name="Macintosh (CR)"/>
<Item id="6405" name="Kódovanie"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8"/>
<Item id="6408" name="UTF-8 BOM"/>
<Item id="6409" name="UTF-16 Big Endian BOM"/>
<Item id="6410" name="UTF-16 Little Endian BOM"/>
<Item id="6411" name="Predvolený jazyk:"/>
<Item id="6419" name="Nový dokument"/>
<Item id="6420" name="Použiť pri otváraní ANSI súborov"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title="Predvolený priečinok">
<Item id="6413" name="Predvolený priečinok pre otvorenie a uloženie súborov"/>
<Item id="6414" name="Riadiť sa aktuálnym dokumentom"/>
<Item id="6415" name="Pamätať si posledný použitý priečinok"/>
<Item id="6431" name="Pri pretiahnutí priečinka myšou otvoriť súbory v priečinku, nie panel prac. priestoru"/>
</DefaultDir>
<FileAssoc title="Asociácia súborov">
<Item id="4008" name="Ak chcete použiť túto funkciu , ukončite, prosím, Notepad++ a znova ho spustite v režime správcu."/>
<Item id="4009" name="Podporované prípony:"/>
<Item id="4010" name="Registrované prípony:"/>
</FileAssoc>
<Language title="Jazyk">
<Item id="6505" name="Dostupné položky"/>
<Item id="6506" name="Nepoužívané položky"/>
<Item id="6507" name="Kompaktná ponuka jazyka"/>
<Item id="6508" name="Ponuka jazyka"/>
<Item id="6301" name="Nastavenie tabulátora"/>
<Item id="6302" name="Nahradiť medzerami"/>
<Item id="6303" name="Veľkosť tabulátora: "/>
<Item id="6510" name="Použiť predvolenú hodnotu"/>
<Item id="6335" name="V SQL považovať spätnú lomku za znak ukončenia"/>
</Language>
<Highlighting title="Zvýrazňovanie">
<Item id="6351" name="Použiť štýl na všetky výskyty tokenu"/>
<Item id="6352" name="Rovnaká veľkosť písmen"/>
<Item id="6353" name="Iba celé slová"/>
<Item id="6333" name="Inteligentné zvýrazňovanie"/>
<Item id="6326" name="Povoliť"/>
<Item id="6354" name="Zhodné"/>
<Item id="6332" name="Rozlišovať malé/VEĽKÉ písmená"/>
<Item id="6338" name="Rozlišovať len celé slová"/>
<Item id="6339" name="Použiť nastavenia vyhľadávacieho okna"/>
<Item id="6340" name="Zvýrazňovať aj v druhom zobrazení"/>
<Item id="6329" name="Zvýrazňovanie párových značiek"/>
<Item id="6327" name="Povoliť"/>
<Item id="6328" name="Zvýrazňovať atribúty značiek"/>
<Item id="6330" name="Zvýrazňovať oblasť komentáru/php/asp"/>
</Highlighting>
<Print title="Tlač">
<Item id="6601" name="Tlačiť čísla riadkov"/>
<Item id="6602" name="Možnosti farieb"/>
<Item id="6603" name="WYSIWYG"/>
<Item id="6604" name="Invertovať"/>
<Item id="6605" name="Čiernobielo"/>
<Item id="6606" name="Žiadna farba pozadia"/>
<Item id="6607" name="Nastavenie okraja (v milimetroch)"/>
<Item id="6612" name="Vľavo"/>
<Item id="6613" name="Hore"/>
<Item id="6614" name="Vpravo"/>
<Item id="6615" name="Dole"/>
<Item id="6706" name="Tučné"/>
<Item id="6707" name="Kurzíva"/>
<Item id="6708" name="Hlavička"/>
<Item id="6709" name="Ľavá časť"/>
<Item id="6710" name="Stredná časť"/>
<Item id="6711" name="Pravá časť"/>
<Item id="6717" name="Tučné"/>
<Item id="6718" name="Kurzíva"/>
<Item id="6719" name="Päta"/>
<Item id="6720" name="Ľavá časť"/>
<Item id="6721" name="Stredná časť"/>
<Item id="6722" name="Pravá časť"/>
<Item id="6723" name="Pridať"/>
<ComboBox id="6724">
<Element name="Celá cesta k súboru"/>
<Element name="Názov súboru"/>
<Element name="Priečinok súboru"/>
<Element name="Strana"/>
<Element name="Krátky formát dátumu"/>
<Element name="Dlhý formát dátumu"/>
<Element name="Čas"/>
</ComboBox>
<Item id="6725" name="Premenná:"/>
<Item id="6727" name="Tu sa zobrazia nastav. premenných"/>
<Item id="6728" name="Hlavička a päta"/>
</Print>
<Searching title="Vyhľadávanie">
<Item id="6902" name="Použiť neproporcionálne písmo v dialógovom okne Hľadať (Vyžaduje reštart Notepad++)"/>
<Item id="6903" name="Dialógové okno Hľadať zostáva otvorené po vyhľadaní s výstupom do okna s výsledkami hľadania"/>
<Item id="6904" name="Potvrdiť Nahradiť všetko vo všetkých otvorených dokumentoch"/>
<Item id="6905" name="Nahradiť: Neprechádzať na nasledujúci výskyt"/>
<Item id="6906" name="Okno s výsledkami hľadania: zobraziť len jednu položku na nájdený riadok"/>
<Item id="6907" name="Pri vyvolaní dialógového okna Hľadať"/>
<Item id="6908" name="Vložiť označený text do vyhľadávacieho poľa"/>
<Item id="6909" name="Ak nie je nič označené, označiť slovo na pozícii kurzora"/>
</Searching>
<RecentFilesHistory title="História súborov">
<Item id="6304" name="História posledných súborov"/>
<Item id="6306" name="Max. počet položiek:"/>
<Item id="6305" name="Nekontrolovať pri spustení"/>
<Item id="6429" name="Zobrazenie"/>
<Item id="6424" name="Zobraziť ako ponuku"/>
<Item id="6425" name="Len názov súboru"/>
<Item id="6426" name="Celá cesta k súboru"/>
<Item id="6427" name="Prispôsobiť maximálnu dĺžku:"/>
</RecentFilesHistory>
<Backup title="Zálohovanie">
<Item id="6817" name="Bod obnovenia a periodické zálohovanie"/>
<Item id="6818" name="Povoliť bod obnovenia a periodické zálohovanie"/>
<Item id="6819" name="Zálohovať každých"/>
<Item id="6821" name="sekúnd"/>
<Item id="6822" name="Cesta k zálohám:"/>
<Item id="6309" name="Pamätať si aktuálnu reláciu pre ďalšie spustenie"/>
<Item id="6801" name="Záloha"/>
<Item id="6315" name="Žiadna"/>
<Item id="6316" name="Jednoduchá záloha"/>
<Item id="6317" name="Záloha s hlásením"/>
<Item id="6804" name="Voliteľný priečinok pre zálohy"/>
<Item id="6803" name="Priečinok:"/>
</Backup>
<AutoCompletion title="Automat. dokončovanie">
<Item id="6115" name="Automatické odsadzovanie"/>
<Item id="6807" name="Automatické dokončovanie"/>
<Item id="6808" name="Povoliť automatické dokončovanie"/>
<Item id="6809" name="Dokončovanie funkcií"/>
<Item id="6810" name="Dokončovanie slov"/>
<Item id="6816" name="Dokončovanie funkcií a slov"/>
<Item id="6869" name="Vložiť výber"/>
<Item id="6870" name="TAB"/>
<Item id="6871" name="ENTER"/>
<Item id="6824" name="Ignorovať čísla"/>
<Item id="6811" name="Od"/>
<Item id="6813" name="znaku"/>
<Item id="6814" name="Platná hodnota: 1 - 9"/>
<Item id="6815" name="Pomôcka pre parametre funkcií"/>
<Item id="6851" name="Automatické vkladanie"/>
<Item id="6857" name="konc. html/xml značky"/>
<Item id="6858" name="Začiatok"/>
<Item id="6859" name="Koniec"/>
<Item id="6860" name="Párové znaky 1:"/>
<Item id="6863" name="Párové znaky 2:"/>
<Item id="6866" name="Párové znaky 3:"/>
</AutoCompletion>
<MultiInstance title="Viac inštancií a dátum">
<Item id="6151" name="Nastavenie viacnásobného spustenia *"/>
<Item id="6152" name="Otvoriť reláciu v novej inštancii (a pri ukončení ju automaticky uložiť)"/>
<Item id="6153" name="Režim viacerých inštancií programu"/>
<Item id="6154" name="Len jedna inštancia programu (Predvolené)"/>
<Item id="6155" name="* Zmena nastavení vyžaduje reštart programu"/>
<Item id="6171" name="Prispôsobiť vloženie dátumu a času"/>
<Item id="6175" name="Obrátiť predvolené poradie dátumu a času (krátke a dlhé formáty)"/>
<Item id="6172" name="Vlastný formát:"/>
<Item id="6181" name="Stav panelov a [-nosession] *"/>
<Item id="6182" name="Zapamätať si stav panela (panel je otvorený) v iných inštanciách (režim viacerých inštancií) alebo pri použití parametra príkazového riadka [-nosession]"/>
<Item id="6183" name="História schránky"/>
<Item id="6184" name="Zoznam dokumentov"/>
<Item id="6185" name="Panel ASCII znakov"/>
<Item id="6186" name="Priečinok ako pracovný priestor"/>
<Item id="6187" name="Panely projektu"/>
<Item id="6188" name="Mapa dokumentu"/>
<Item id="6189" name="Zoznam funkcií"/>
<Item id="6190" name="Panely doplnku"/>
</MultiInstance>
<Delimiter title="Oddeľovací znak">
<Item id="6251" name="Nastavenie výberu ohraničeného oddeľovacími znakmi (Ctrl+dvojklik myšou)"/>
<Item id="6252" name="Začiatok"/>
<Item id="6255" name="Koniec"/>
<Item id="6256" name="Povoliť výber cez viacero riadkov"/>
<Item id="6161" name="Zoznam znakov výrazu"/>
<Item id="6162" name="Použiť predvolený zoznam znakov výrazu, tak ako je"/>
<Item id="6163" name="Pridať vlastný znak ako časť výrazu
(zvoľte, iba ak viete, čo robíte)"/>
</Delimiter>
<Performance title="Výkon">
<Item id="7141" name="Obmedzenie veľkých súborov"/>
<Item id="7143" name="Povoliť obmedzenie veľkých súborov (bez zvýraznenia syntaxe)"/>
<Item id="7144" name="Veľký súbor je:"/>
<Item id="7146" name="MB (1 - 4096)"/>
<Item id="7147" name="Povoliť párové zátvorky"/>
<Item id="7148" name="Povoliť automatické dokončovanie"/>
<Item id="7149" name="Povoliť inteligentné zvýrazňovanie"/>
<Item id="7150" name="Globálne zakázať zalamovanie riadkov"/>
<Item id="7151" name="Povoliť klikateľné odkazy URL"/>
</Performance>
<Cloud title="Odkaz na cloud">
<Item id="6262" name="Nastavenia programu v cloude"/>
<Item id="6263" name="Bez cloudu"/>
<Item id="6267" name="Nastaviť umiestnenie v cloude:"/>
<Item id="6318" name="Klikateľný odkaz na nastavenia"/>
<Item id="6319" name="Povoliť"/>
<Item id="6320" name="Bez podčiarknutia"/>
<Item id="6350" name="Povoliť režim fullbox"/>
<Item id="6264" name="Prispôsobené URI schémy:"/>
</Cloud>
<SearchEngine title="Vyhľadávač">
<Item id="6271" name="Vyhľadávač (pre príkaz &quot;Hľadať na Internete&quot;)"/>
<Item id="6272" name="DuckDuckGo"/>
<Item id="6273" name="Google"/>
<Item id="6274" name="Bing"/>
<Item id="6275" name="Yahoo!"/>
<Item id="6276" name="Vlastný vyhľadávač:"/>
<!-- Don't change anything after Example: -->
<Item id="6278" name="Príklad: https://www.google.com/search?q=$(CURRENT_WORD)"/>
</SearchEngine>
<MISC title="Rôzne">
<ComboBox id="6347">
<Element name="Povoliť"/>
<Element name="Povoliť pre všetky otvorené súbory"/>
<Element name="Zakázať"/>
</ComboBox>
<Item id="6308" name="Minimalizovať do oblasti oznámení"/>
<Item id="6312" name="Automatické zisťovanie stavu súboru"/>
<Item id="6313" name="Tichá aktualizácia"/>
<Item id="6325" name="Skočiť po aktualizácii na posledný riadok"/>
<Item id="6322" name="Prípona súboru relácie:"/>
<Item id="6323" name="Povoliť automatické aktualizácie programu Notepad++"/>
<Item id="6324" name="Prepínanie dokumentov (Ctrl+Tab)"/>
<Item id="6331" name="Zobrazovať v záhlaví okna iba názov súboru"/>
<Item id="6334" name="Automatické zisťovanie kódovania znakov"/>
<Item id="6349" name="Použiť DirectWrite (Môže ovplyvniť renderovanie špeciálnych znakov, vyžaduje sa reštart Notepad++)"/>
<Item id="6337" name="Prípona súboru prac. priestoru:"/>
<Item id="6114" name="Povoliť"/>
<Item id="6117" name="Povoliť MRU správanie"/>
<Item id="6344" name="Náhľad neaktívnych dokumentov"/>
<Item id="6345" name="Náhľad na karte dokumentu"/>
<Item id="6346" name="Náhľad na mape dokumentu"/>
<Item id="6360" name="Stlmiť všetky zvuky"/>
<Item id="6361" name="Povoliť potvrdzovacie dialógové okno Uložiť všetko"/>
</MISC>
</Preference>
<MultiMacro title="Spustiť makro viacnásobne">
<Item id="1" name="Spustiť"/>
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
<Item id="8006" name="Makro:"/>
<Item id="8001" name="Spustiť"/>
<Item id="8005" name="krát"/>
<Item id="8002" name="Spustiť až po koniec súboru"/>
</MultiMacro>
<Window title="Okná">
<Item id="1" name="Aktivovať"/>
<Item id="2" name="OK"/>
<Item id="7002" name="Uložiť"/>
<Item id="7003" name="Zavrieť okno(á)"/>
<Item id="7004" name="Usporiadať karty"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Stĺpcový editor">
<Item id="2023" name="Vložiť &amp;text"/>
<Item id="2033" name="Vložiť čí&amp;slo"/>
<Item id="2030" name="&amp;Začiatočné číslo:"/>
<Item id="2031" name="Z&amp;vyšovať po:"/>
<Item id="2035" name="&amp;Nuly na začiatku"/>
<Item id="2036" name="&amp;Počet opakovaní:"/>
<Item id="2032" name="Formát"/>
<Item id="2024" name="&amp;Dec"/>
<Item id="2025" name="&amp;Oct"/>
<Item id="2026" name="&amp;Hex"/>
<Item id="2027" name="&amp;Bin"/>
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Zrušiť"/>
</ColumnEditor>
<FindInFinder title="Hľadať vo výsledkoch vyhľadávania">
<Item id="1" name="Hľadať všetko"/>
<Item id="2" name="Zavrieť"/>
<Item id="1711" name="Hľadať:"/>
<Item id="1713" name="Vyhľadávať iba v nájdených riadkoch"/>
<Item id="1714" name="Hľadať iba &amp;celé slová"/>
<Item id="1715" name="Rozlišovať &amp;malé/VEĽKÉ písmená"/>
<Item id="1716" name="Režim vyhľadávania"/>
<Item id="1717" name="Normálny"/>
<Item id="1719" name="Re&amp;gulárny výraz"/>
<Item id="1718" name="Rozšírený (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1720" name=". -> nový riadok"/>
</FindInFinder>
<DoSaveOrNot title="Uložiť">
<Item id="1761" name="Uložiť súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<Item id="6" name="&amp;Áno"/>
<Item id="7" name="&amp;Nie"/>
<Item id="2" name="&amp;Zrušiť"/>
<Item id="4" name="Áno pre &amp;všetky"/>
<Item id="5" name="N&amp;ie pre všetky"/>
</DoSaveOrNot>
<DoSaveAll title="Potvrdenie Uložiť všetko">
<Item id="1766" name="Naozaj chcete uložiť všetky upravené dokumenty?
Zvoľte &quot;Áno všetky&quot; ak nechcete znova zobraziť tento dialóg.
Toto dialógové okno môžete neskôr znovu aktivovať v Preferenciách."/>
<Item id="6" name="&amp;Áno"/>
<Item id="7" name="&amp;Nie"/>
<Item id="4" name="Vždy áno"/>
</DoSaveAll> <!-- HowToReproduce: Check the 'Enable Save All confirm dialog' checkbox in Preference->MISC, now click 'Save all' -->
</Dialog>
<MessageBox> <!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<ContextMenuXmlEditWarning title="Úprava kontextovej ponuky" message="Úpravou súboru contextMenu.xml zmeníte kontextovú ponuku programu.
Bude potrebné reštartovať Notepad++, aby sa zmeny v súbore prejavili."/>
<SaveCurrentModifWarning title="Uložiť zmeny" message="Mali by ste uložiť aktuálne zmeny.
Uložené zmeny nie je možné vrátiť.
Pokračovať?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Varovanie pred stratou možnosti vrátiť zmeny" message="Mali by ste uložiť aktuálne zmeny.
Uložené zmeny nie je možné vrátiť.
Pokračovať?"/>
<CannotMoveDoc title="Presunúť do novej inštancie programu Notepad++" message="Dokument bol zmenený. Uložte zmeny a skúste to znova."/>
<DocReloadWarning title="Obnoviť" message="Ste si istý, že chcete obnoviť aktuálny súbor a stratiť tak zmeny vykonané v programe Notepad++?"/>
<FileLockedWarning title="Uloženie zlyhalo" message="Skontrolujte, prosím, či súbor nie je otvorený v inom programe."/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message="Súbor je už otvorený v programe Notepad++."/>
<RenameTabTemporaryNameAlreadyInUse title="Premenovanie zlyhalo" message="Tento názov je už použitý pre inú kartu."/>
<DeleteFileFailed title="Odstrániť súbor" message="Odstránenie súboru zlyhalo."/>
<NbFileToOpenImportantWarning title="Príliš veľa súborov k otvoreniu" message="Chystáte sa otvoriť $INT_REPLACE$ súborov.
Naozaj ich chcete otvoriť?"/>
<SettingsOnCloudError title="Úložisko s nastaveniami programu" message="Zdá sa, že cesta k úložisku s nastaveniami je nastavená na jednotku určenú len na čítanie
alebo na priečinok bez oprávnenia na zápis.
Uloženie vašich nastavení bude zrušené. Znovu, prosím, nastavte zodpovedajúcu hodnotu v ponuke &quot;Nastavenia -> Preferencie... -> Úložisko&quot;."/>
<FilePathNotFoundWarning title="Otvoriť súbor" message="Súbor, ktorý sa pokúšate otvoriť, neexistuje."/>
<SessionFileInvalidError title="Reláciu nie je možné načítať" message="Súbor relácie je poškodený alebo neplatný."/>
<DroppingFolderAsProjectModeWarning title="Neplatná operácia" message="Preťahovať môžete buď len súbory, alebo len adresáre. Nie oboje súčasne, pretože máte aktivovaný režim otvárania priečinka ako pracovného priestoru.
Aby táto operácia fungovala, musíte povoliť položku &quot;Pri pretiahnutí priečinka myšou otvoriť súbory v priečinku, nie panel prac. priestoru&quot; v ponuke &quot;Nastavenia -> Preferencie... -> Predvolený priečinok&quot;."/>
<SortingError title="Chyba usporiadania" message="Nie je možné vykonať číselné usporiadanie kvôli riadku $INT_REPLACE$."/>
<ColumnModeTip title="Tip k stĺpcovému režimu" message="Na prepnutie do stĺpcového režimu použite, prosím, &quot;ALT + Výber myšou&quot; alebo &quot;Alt + Shift + Šípka&quot;."/>
<BufferInvalidWarning title="Uloženie zlyhalo" message="Uloženie zlyhalo: Neplatná vyrovnávacia pamäť."/>
<DoCloseOrNot title="Ponechať neexistujúci súbor" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot; už neexistuje.
Ponechať tento súbor v editore?"/>
<DoDeleteOrNot title="Odstrániť súbor" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot;
bude presunutý do Koša a tento dokument bude zatvorený.
Pokračovať?"/>
<NoBackupDoSaveFile title="Uložiť" message="Záložný súbor sa nenašiel.
Uložte ho, ináč budú vaše dáta stratené.
Chcete uložiť súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot;?"/>
<DoReloadOrNot title="Obnoviť" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot;
bol zmenený inou aplikáciou.
Chcete ho obnoviť?"/>
<DoReloadOrNotAndLooseChange title="Obnoviť" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot;
bol zmenený inou aplikáciou.
Chcete ho obnoviť a prísť tak o zmeny vykonané v programe Notepad++?"/>
<PrehistoricSystemDetected title="Zistený príliš starý systém" message="Zdá sa, že používate príliš starý systém. Ospravedlňujeme sa, ale táto funkcia je podporovaná len na novších systémoch."/>
<XpUpdaterProblem title="Aktualizácia programu Notepad++" message="Aktualizácia programu Notepad++ nie je kompatibilná s Windows XP z dôvodu zastaralej bezpečnostnej vrstvy tohto systému.
Prejsť na domovskú stránku programu Notepad++, odkiaľ si môžete stiahnuť najnovšiu verziu?"/>
<GUpProxyConfNeedAdminMode title="Nastavenia proxy" message="Pre nastavenie proxy, spustite, prosím, Notepad++ v režime správcu."/>
<DocTooDirtyToMonitor title="Problém so sledovaním zmien" message="Dokument bol pozmenený. Pred sledovaním zmien, uložte všetky zmeny v dokumente."/>
<DocNoExistToMonitor title="Problém so sledovaním zmien" message="Súbor musí najprv existovať, aby v ňom bolo možné sledovať zmeny."/>
<FileTooBigToOpen title="Problém s veľkosťou súboru" message="Súbor je príliš veľký, aby mohol byť otvorený v programe Notepad++."/>
<FileLoadingException title="Kód výnimky: $STR_REPLACE$" message="Pri načítavaní súboru došlo k chybe!"/>
<WantToOpenHugeFile title="Upozornenie na otvorenie príliš veľkého súboru" message="Otvorenie príliš veľkého súboru s veľkosťou viac ako 2 GB môže trvať niekoľko minút.
Chcete ho otvoriť?"/>
<CreateNewFileOrNot title="Vytvoriť nový súbor" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot; neexistuje. Chcete ho vytvoriť?"/>
<CreateNewFileError title="Vytvoriť nový súbor" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot; nie je možné vytvoriť."/>
<OpenFileError title="CHYBA" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot; nie je možné otvoriť."/>
<FileBackupFailed title="Zálohovanie súboru zlyhalo" message="Predchádzajúcu verziu súboru sa nepodarilo uložiť do priečinka záloh &quot;$STR_REPLACE$&quot;.
Chcete aj napriek tomu uložiť aktuálny súbor?"/>
<LoadStylersFailed title="Načítanie súboru stylers.xml zlyhalo" message="Súbor &quot;$STR_REPLACE$&quot; sa nepodarilo načítať!"/>
<LoadLangsFailed title="Konfigurátor" message="Súbor langs.xml sa nepodarilo načítať!
Chcete váš súbor langs.xml obnoviť?"/>
<LoadLangsFailedFinal title="Konfigurátor" message="Načítanie súboru langs.xml zlyhalo!"/>
<FolderAsWorspaceSubfolderExists title="Problém s pridaním priečinka do pracovného priestoru" message="Podpriečinok priečinka, ktorý chcete pridať už existuje.
Predtým ako pridáte na panel priečinok &quot;$STR_REPLACE$&quot; odstráňte, prosím, jeho koreňový priečinok."/>
<ProjectPanelChanged title="$STR_REPLACE$" message="Pracovný priestor bol zmenený. Chcete ho uložiť?"/>
<ProjectPanelSaveError title="$STR_REPLACE$" message="Pri zápise súboru pracovného priestoru došlo k chybe.
Váš pracovný priestor nebol uložený."/> <!-- HowToReproduce: this message prevents from system failure. It's hard to reproduce. -->
<ProjectPanelOpenDoSaveDirtyWsOrNot title="Otvoriť pracovný priestor" message="Aktuálny pracovný priestor bol zmenený. Chcete uložiť aktuálny projekt?"/>
<ProjectPanelNewDoSaveDirtyWsOrNot title="Nový pracovný priestor" message="Aktuálny pracovný priestor bol zmenený. Chcete uložiť aktuálny projekt?"/>
<ProjectPanelOpenFailed title="Otvoriť pracovný priestor" message="Pracovný priestor sa nepodarilo otvoriť.
Zdá sa, že súbor, ktorý sa pokúšate otvoriť, nie je platným súborom projektu."/>
<ProjectPanelRemoveFolderFromProject title="Odstrániť priečinok z projektu" message="Odstránením priečinka odstránite aj všetky jeho položky.
Naozaj chcete odstrániť tento priečinok z projektu?"/>
<ProjectPanelRemoveFileFromProject title="Odstrániť súbor z projektu" message="Naozaj chcete odstrániť tento súbor z projektu?"/>
<ProjectPanelReloadError title="Obnoviť pracovný priestor" message="Súbor pre obnovenie sa nenašiel."/>
<ProjectPanelReloadDirty title="Obnoviť pracovný priestor" message="Aktuálny pracovný priestor bol zmenený. Obnovením prídete o všetky zmeny.
Chcete pokračovať?"/>
<UDLNewNameError title="Chyba UDL" message="Tento názov už používa iný jazyk.
Zvoľte, prosím, iný."/>
<UDLRemoveCurrentLang title="Odstrániť aktuálny jazyk" message="Ste si istý?"/>
<SCMapperDoDeleteOrNot title="Ste si istý?" message="Naozaj chcete odstrániť túto klávesovú skratku?"/>
<FindCharRangeValueError title="Problém s rozsahom hodnoty" message="Zadajte hodnotu v rozsahu 0 až 255."/>
<OpenInAdminMode title="Uloženie zlyhalo" message="Súbor nie je možné uložiť, môže byť chránený.
Chcete spustiť Notepad++ v režime správcu?"/>
<OpenInAdminModeWithoutCloseCurrent title="Uloženie zlyhalo" message="Súbor nie je možné uložiť, môže byť chránený.
Chcete spustiť Notepad++ v režime správcu?"/>
<OpenInAdminModeFailed title="Otvorenie v režime správcu zlyhalo" message="Notepad++ nie je možné spustiť v režime správcu."/>
<ViewInBrowser title="Zobrazenie aktuálneho súboru v prehliadači" message="Aplikácia sa v systéme nenašla."/>
<ExitToUpdatePlugins title="Notepad++ sa chystá ukončiť" message="Ak kliknete na ÁNO, Notepad++ sa zavrie, aby mohol pokračovať v operáciách.
Notepad++ sa reštartuje po ukončení všetkých operácií.
Pokračovať?"/>
<NeedToRestartToLoadPlugins title="Notepad++ je potrebné znovu spustiť" message="Na načítanie nainštalovaných doplnkov je potrebné Notepad++ reštartovať."/>
<ChangeHistoryEnabledWarning title="Notepad++ je potrebné znovu spustiť" message="Ak chcete povoliť históriu zmien, musíte reštartovať Notepad++."/>
<WindowsSessionExit title="Notepad++ - Ukončenie relácie Windowsu" message="Relácia systému Windows sa má ukončiť, ale niektoré údaje nemáte uložené. Chcete Notepad++ ukončiť teraz?"/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="História schránky"/>
</ClipboardHistory>
<DocList>
<PanelTitle name="Zoznam dokumentov"/>
<ColumnName name="Názov"/>
<ColumnExt name="Prípona"/>
<ColumnPath name="Cesta"/>
</DocList>
<WindowsDlg>
<ColumnName name="Názov"/>
<ColumnPath name="Cesta"/>
<ColumnType name="Typ"/>
<ColumnSize name="Veľkosť"/>
<NbDocsTotal name="Počet dokumentov:"/>
<MenuCopyName name="Kopírovať názov(y)"/>
<MenuCopyPath name="Kopírovať cestu(y)"/>
</WindowsDlg>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="Panel ASCII znakov"/>
<ColumnVal name="Hodnota"/>
<ColumnHex name="Hex"/>
<ColumnChar name="Znak"/>
<ColumnHtmlNumber name="HTML číslo"/>
<ColumnHtmlName name="HTML kód"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Mapa dokumentu"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name="Zoznam funkcií"/>
<SortTip name="Usporiadať" />
<ReloadTip name="Obnoviť" />
<PreferencesTip name="Nastavenia"/>
<PreferencesInitialSort name="Predvolene usporiadať (A to Z)"/>
</FunctionList>
<FolderAsWorkspace>
<PanelTitle name="Priečinok ako pracovný priestor"/>
<SelectFolderFromBrowserString name="Vyberte priečinok, ktorý chcete pridať na panel pracovného priestoru"/>
<ExpandAllFoldersTip name="Rozbaliť všetky priečinky"/>
<CollapseAllFoldersTip name="Zbaliť všetky priečinky"/>
<LocateCurrentFileTip name="Zobraziť umiestnenie aktuálneho súboru"/>
<Menus>
<Item id="3511" name="Odstrániť"/>
<Item id="3512" name="Odstrániť všetko"/>
<Item id="3513" name="Pridať…"/>
<Item id="3514" name="Otvoriť predvolenou aplikáciou"/>
<Item id="3515" name="Otvoriť"/>
<Item id="3516" name="Skopírovať cestu"/>
<Item id="3517" name="Hľadať v súboroch..."/>
<Item id="3518" name="Otvoriť umiestnenie v Prieskumníkovi"/>
<Item id="3519" name="Otvoriť umiestnenie v Príkazovom riadku"/>
<Item id="3520" name="Kopírovať názov súboru"/>
</Menus>
</FolderAsWorkspace>
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Projekt"/>
<WorkspaceRootName name="Pracovný priestor"/>
<NewProjectName name="Názov projektu"/>
<NewFolderName name="Názov priečinka"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Pracovný priestor"/>
<Item id="1" name="Upraviť"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Nový pracovný priestor"/>
<Item id="3123" name="Otvoriť pracovný priestor"/>
<Item id="3124" name="Obnoviť pracovný priestor"/>
<Item id="3125" name="Uložiť"/>
<Item id="3126" name="Uložiť ako..."/>
<Item id="3127" name="Uložiť kópiu ako..."/>
<Item id="3121" name="Pridať nový projekt"/>
<Item id="3128" name="Hľadať v projektoch..."/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3111" name="Premenovať"/>
<Item id="3112" name="Pridať priečinok"/>
<Item id="3113" name="Pridať súbory..."/>
<Item id="3117" name="Pridať súbory z priečinka..."/>
<Item id="3114" name="Odstrániť"/>
<Item id="3118" name="Posunúť nahor"/>
<Item id="3119" name="Posunúť nadol"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3111" name="Premenovať"/>
<Item id="3112" name="Pridať priečinok"/>
<Item id="3113" name="Pridať súbory..."/>
<Item id="3117" name="Pridať súbory z priečinka..."/>
<Item id="3114" name="Odstrániť"/>
<Item id="3118" name="Posunúť nahor"/>
<Item id="3119" name="Posunúť nadol"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3111" name="Premenovať"/>
<Item id="3115" name="Odstrániť"/>
<Item id="3116" name="Upraviť cestu k súboru"/>
<Item id="3118" name="Posunúť nahor"/>
<Item id="3119" name="Posunúť nadol"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
<MiscStrings>
<!-- $INT_REPLACE$ and $STR_REPLACE$ are a place holders, don't translate these place holders -->
<word-chars-list-tip value="Toto nastavenie vám umožní zahrnúť dodatočný znak medzi aktuálne slovné znaky pri výbere dvojklikom alebo pri vyhľadávaní so zapnutou voľbou &quot;Hľadať iba celé slová&quot;."/>
<!-- Don't translate "(&quot;EOL custom color&quot;)" -->
<eol-custom-color-tip value="Pre zmenu predvolenej vlastnej farby EOL prejdite do Nastavenia štýlov (&quot;EOL custom color&quot;).."/>
<word-chars-list-warning-begin value="Pozor: V zozname znakov máte "/>
<word-chars-list-space-warning value="$INT_REPLACE$ medzeru(-y)"/>
<word-chars-list-tab-warning value="$INT_REPLACE$ tabulátor(-y)"/>
<word-chars-list-warning-end value=" vo vašom zozname znakov."/>
<backup-select-folder value="Vyberte priečinok na zálohovanie"/>
<cloud-invalid-warning value="Neplatná cesta"/>
<cloud-restart-warning value="Aby sa zmeny prejavili, reštartujte, prosím, Notepad++."/>
<cloud-select-folder value="Vyberte priečinok pre načítanie/uloženie nastavení programu Notepad++"/>
<default-open-save-select-folder value="Vyberte predvolený priečinok"/>
<shift-change-direction-tip value="Pre vyhľadávanie v opačnom smere použite Shift+Enter"/>
<two-find-buttons-tip value="Režim dvoch tlačidiel"/>
<file-rename-title value="Premenovať"/>
<find-in-files-filter-tip value="Hľadať v cpp, cxx, h, hxx &amp;&amp; hpp:
*.cpp *.cxx *.h *.hxx *.hpp
Hľadá vo všetkých súboroch okrem exe, obj &amp;&amp; log:
*.* !*.exe !*.obj !*.log
Hľadá vo všetkých súboroch okrem priečinkov tests, bin &amp;&amp; bin64:
*.* !\tests !\bin*
Hľadá vo všetkých súboroch okrem všetkých priečinkov log alebo logs rekurzívne:
*.* !+\log*"/>
<find-in-files-select-folder value="Vyberte priečinok, v ktorom chcete hľadať"/>
<find-status-top-reached value="Hľadať: Našiel sa posledný výskyt hľadaného výrazu. Bol dosiahnutý začiatok dokumentu."/>
<find-status-end-reached value="Hľadať: Našiel sa prvý výskyt hľadaného výrazu. Bol dosiahnutý koniec dokumentu."/>
<find-status-replaceinfiles-1-replaced value="Nahradiť v súboroch: Bol nahradený 1 výskyt hľadaného výrazu."/>
<find-status-replaceinfiles-nb-replaced value="Nahradiť v súboroch: Bolo nahradených $INT_REPLACE$ výskytov hľadaného výrazu."/>
<find-status-replaceinfiles-re-malformed value="Nahradiť v otvorených súboroch: Neplatný regulárny výraz"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-1-replaced value="Nahradiť v otvorených súboroch: Bol nahradený 1 výskyt hľadaného výrazu."/>
<find-status-replaceinopenedfiles-nb-replaced value="Nahradiť v otvorených súboroch: Bolo nahradených $INT_REPLACE$ výskytov hľadaného výrazu."/>
<find-status-mark-re-malformed value="Označiť: Neplatný regulárny výraz vyhľadávania"/>
<find-status-invalid-re value="Hľadať: Neplatný regulárny výraz"/>
<find-status-search-failed value="Hľadať: Hľadanie zlyhalo"/>
<find-status-mark-1-match value="Označiť: 1 výskyt"/>
<find-status-mark-nb-matches value="$INT_REPLACE$ výskytov"/>
<find-status-count-re-malformed value="Spočítať: Neplatný regulárny výraz vyhľadávania"/>
<find-status-count-1-match value="Spočítať: 1 výskyt"/>
<find-status-count-nb-matches value="Spočítať: $INT_REPLACE$ výskytov"/>
<find-status-replaceall-re-malformed value="Nahradiť všetko: Neplatný regulárny výraz"/>
<find-status-replaceall-1-replaced value="Nahradiť všetko: Bol nahradený 1 výskyt hľadaného výrazu."/>
<find-status-replaceall-nb-replaced value="Nahradiť všetko: Bolo nahradených $INT_REPLACE$ výskytov hľadaného výrazu."/>
<find-status-replaceall-readonly value="Nahradiť všetko: Text nie je možné nahradiť. Aktuálny dokument je iba na čítanie."/>
<find-status-replace-end-reached value="Nahradiť: Bol nahradený prvý výskyt hľadaného výrazu. Bol dosiahnutý koniec dokumentu."/>
<find-status-replace-top-reached value="Nahradiť: Bol nahradený posledný výskyt hľadaného výrazu. Bol dosiahnutý začiatok dokumentu."/>
<find-status-replaced-next-found value="Nahradiť: Bol nahradený 1 výskyt hľadaného výrazu. Nájdený ďalší výskyt."/>
<find-status-replaced-without-continuing value="Nahradiť: bol nahradený 1 výskyt."/>
<find-status-replaced-next-not-found value="Nahradiť: Bol nahradený 1 výskyt hľadaného výrazu. Neboli nájdené žiadne ďalšie výskyty.."/>
<find-status-replace-not-found value="Nahradiť: Nenašiel sa žiaden výskyt."/>
<find-status-replace-readonly value="Nahradiť: Text nie je možné nahradiť. Aktuálny dokument je iba na čítanie."/>
<find-status-cannot-find value="Hľadať: Text &quot;$STR_REPLACE$&quot; sa nepodarilo nájsť."/>
<find-status-scope-selection value="v označenom texte"/>
<find-status-scope-all value="v celom súbore"/>
<find-status-scope-backward value="od začiatku súboru po kurzor"/>
<find-status-scope-forward value="od kurzoru po koniec súboru"/>
<finder-find-in-finder value="Vyhľadať v týchto výsledkoch hľadania..."/>
<finder-close-this value="Zavrieť tieto výsledky vyhľadávania"/>
<finder-collapse-all value="Zbaliť všetko"/>
<finder-uncollapse-all value="Rozbaliť všetko"/>
<finder-copy value="Kopírovať vybrané riadky"/>
<finder-copy-verbatim value="Kopírovať"/>
<finder-copy-paths value="Kopírovať názov súboru(ov)"/>
<finder-select-all value="Vybrať všetko"/>
<finder-clear-all value="Vymazať všetko"/>
<finder-open-all value="Otvoriť všetko"/>
<finder-purge-for-every-search value="Vymazať pri každom hľadaní"/>
<finder-wrap-long-lines value="Zalamovať dlhé riadky"/>
<common-ok value="OK"/>
<common-cancel value="Zrušiť"/>
<common-name value="Názov: "/>
<tabrename-title value="Premenovať aktuálnu kartu"/>
<tabrename-newname value="Nový názov: "/>
<splitter-rotate-left value="Otočiť doľava"/>
<splitter-rotate-right value="Otočiť doprava"/>
<recent-file-history-maxfile value="Max. počet: "/>
<recent-file-history-customlength value="Dĺžka: "/>
<language-tabsize value="Veľkosť karty: "/>
<userdefined-title-new value="Vytvoriť nový jazyk"/>
<userdefined-title-save value="Uložiť aktuálny názov jazyka"/>
<userdefined-title-rename value="Premenovať aktuálny názov jazyka"/>
<autocomplete-nb-char value="č. znaku: "/>
<edit-verticaledge-nb-col value="č. stĺpca:"/>
<summary value="Zhrnutie"/>
<summary-filepath value="Celá cesta k súboru: "/>
<summary-filecreatetime value="Vytvorený: "/>
<summary-filemodifytime value="Upravený: "/>
<summary-nbchar value="Znaky (bez znakov konca riadka): "/>
<summary-nbword value="Slová: "/>
<summary-nbline value="Riadky: "/>
<summary-nbbyte value="Dĺžka dokumentu: "/>
<summary-nbsel1 value=" označených znakov ("/>
<summary-nbsel2 value=" bajtov) v "/>
<summary-nbrange value=" oblastiach"/>
<find-in-files-progress-title value="Prebieha hľadanie v súboroch…"/>
<replace-in-files-confirm-title value="Naozaj?"/>
<replace-in-files-confirm-directory value="Naozaj chcete nahradiť všetky výskyty v:"/>
<replace-in-files-confirm-filetype value="Pre typ súboru:"/>
<replace-in-files-progress-title value="Prebieha nahradzovanie v súboroch…"/>
<replace-in-projects-confirm-title value="Ste si istý?"/>
<replace-in-projects-confirm-message value="Chcete nahradiť všetky výskyty vo všetkých dokumentoch vo vybraných paneloch projektu?"/>
<replace-in-open-docs-confirm-title value="Naozaj?"/>
<replace-in-open-docs-confirm-message value="Naozaj chcete nahradiť všetky výskyty vo všetkých otvorených dokumentoch?"/>
<find-result-caption value="Výsledky vyhľadávania"/>
<find-result-title value="Hľadať"/>
<find-result-title-info value="($INT_REPLACE1$ výskytov v $INT_REPLACE2$ súboroch z $INT_REPLACE3$ prehľadávaných)"/>
<find-result-title-info-selections value="($INT_REPLACE1$ výskytov v $INT_REPLACE2$ výberoch z $INT_REPLACE3$ nájdených)"/>
<find-result-title-info-extra value=" - Režim filtrovania riadka: zobraziť iba filtrované výsledky"/>
<find-result-hits value="(Počet výskytov: $INT_REPLACE$)"/>
<find-result-line-prefix value="Riadok"/>
<find-regex-zero-length-match value="výskyt nulovej dĺžky" />
<session-save-folder-as-workspace value="Uložiť priečinok ako pracovný priestor" />
<tab-untitled-string value="nový " />
<file-save-assign-type value="&amp;Pripojiť príponu" />
<close-panel-tip value="Zavrieť" />
<IncrementalFind-FSFound value="Počet výskytov: $INT_REPLACE$" />
<IncrementalFind-FSNotFound value="Fráza sa nenašla" />
<IncrementalFind-FSTopReached value="Dosiahnutý začiatok strany, pokračovanie zdola" />
<IncrementalFind-FSEndReached value="Dosiahnutý koniec strany, pokračovanie zhora" />
<contextMenu-styleAlloccurrencesOfToken value="Použiť štýl na všetky výskyty tokenu" />
<contextMenu-styleOneToken value="Použiť štýl na jeden token" />
<contextMenu-clearStyle value="Vymazať štýl" />
<contextMenu-PluginCommands value="Príkazy doplnku" />
<largeFileRestriction-tip value="Niektoré funkcie môžu pri veľkých súboroch spomaliť výkon. Tieto funkcie je možné pri otvorení veľkého súboru automaticky vypnúť. Môžete si ich prispôsobiť tu.
POZNÁMKA:
1. Pri zmene týchto možností sa pre správne fungovanie vyžaduje opätovné otvorenie aktuálne otvorených veľkých súborov.
2. Ak je povolená možnosť &quot;Globálne zakázať zalamovanie riadkov&quot; a otvoríte veľký súbor, &quot;Zalamovaie riadkov&quot; bude deaktivované pre všetky súbory. Môžete ho znovu aktivovať cez ponuku &quot;Zobrazenie-&gt;Zalomiť riadky&quot;." />
</MiscStrings>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>