Skrypt "Geostatystyka w R"
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Rfigs
code
dane
figs
latex
pakiet
rsconnect/documents/index.Rmd/bookdown.org/nowosad
.gitignore
.travis.yml
01-wprowadzenie.Rmd
02-r-a-dane-przestrzenne.Rmd
03-eksp_analiza_danych.Rmd
04-eksp_przestrzenna.Rmd
05-interpolacje.Rmd
06-semiwariancja.Rmd
07-modelowanie.Rmd
08-estymacje.Rmd
09-dane_uzupelniajace.Rmd
10-kokriging.Rmd
11-dane_kodowane.Rmd
12-ocena.Rmd
13-symulacje.Rmd
14-appendix-resources.Rmd
15-appendix-dane.Rmd
17-appendix-reprex.Rmd
18-przyklad.Rmd
19-references.Rmd
LICENSE
README.md
_16-appendix-spatial.Rmd
_bookdown.yml
_build.sh
_output.yml
_publish.sh
book.bib
dane.zip
geostat_book.Rproj
index.Rmd
logo.png
packages.bib
slowa_kluczowe.md
style.css

README.md