Permalink
Browse files

Datum aangepast...

...omdat de vacature ook nog in de papieren krant heeft gestaan.
  • Loading branch information...
1 parent c131b51 commit 464ad5d04e8fb11dee1f6749388ce08436f7accd @tenhoope tenhoope committed Jan 10, 2013
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 README.md
View
@@ -13,4 +13,4 @@ In je CV komen de volgende termen voor: PHP, Python, MySQL, open source, linux,
NRC Digitaal is verantwoordelijk voor [nrc.nl](http://www.nrc.nl) en de digitale verschijningsvormen van NRC Handelsblad en nrc.next. We maken daarbij gebruik van Wordpress, Solr (op [zoeken.nrc.nl](http://zoeken.nrc.nl/?q=ondersteboven)), [CAS](http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Authentication_Service) en eigen ontwikkelde applicaties in PHP en Python.
-Interesse? Stuur voor 28 december een pull request naar [github](https://github.com/nrcmedia/nrc-zoekt-developer/), [@tenhoope](http://twitter.com/tenhoope) of c.tenhoope@nrc.nl.
+Interesse? Stuur voor ~~28 december~~ 18 januari een pull request naar [github](https://github.com/nrcmedia/nrc-zoekt-developer/), [@tenhoope](http://twitter.com/tenhoope) of c.tenhoope@nrc.nl.

0 comments on commit 464ad5d

Please sign in to comment.