Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Sollicitietermijn verlengen

  • Loading branch information...
commit c131b51ee583f93aadfca2b99e53052e9982cc99 1 parent 99f9627
@tenhoope tenhoope authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  README.md
View
2  README.md
@@ -13,4 +13,4 @@ In je CV komen de volgende termen voor: PHP, Python, MySQL, open source, linux,
NRC Digitaal is verantwoordelijk voor [nrc.nl](http://www.nrc.nl) en de digitale verschijningsvormen van NRC Handelsblad en nrc.next. We maken daarbij gebruik van Wordpress, Solr (op [zoeken.nrc.nl](http://zoeken.nrc.nl/?q=ondersteboven)), [CAS](http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Authentication_Service) en eigen ontwikkelde applicaties in PHP en Python.
-Interesse? Stuur voor 15 december een pull request naar [github](https://github.com/nrcmedia/nrc-zoekt-developer/), [@tenhoope](http://twitter.com/tenhoope) of c.tenhoope@nrc.nl.
+Interesse? Stuur voor 28 december een pull request naar [github](https://github.com/nrcmedia/nrc-zoekt-developer/), [@tenhoope](http://twitter.com/tenhoope) of c.tenhoope@nrc.nl.

Long lines, wrap at 80 columns.

Grapjes terzijde, wil het nog niet zo vlotten met het vinden van een nieuwe ontwikkelaar?

@tenhoope Owner

Mag ik dit beschouwen als een sollicitatie? Beter doe je dan een pull request ;)

020 is me net iets te ver weg maar succes met de zoektocht. :-)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.