Skip to content
Hvor mange av de 1343 største norske domenene har trafikkhopp utenfor Norge?
Jupyter Notebook
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md Initial commit Feb 14, 2019
analyse.ipynb Ryddet opp i import-statements Feb 14, 2019
tranco-190124.csv Datafiler Feb 14, 2019
tranco_MW69.csv Datafiler Feb 14, 2019

README.md

2019-02-elov-traceroute

Data og kode for analyse av trafikkhopp blant 1343 norske domener.

Metode og kode

Vi har hentet ned en liste over de 1343 største norske domenene (sammenstilling av data fra Alexa, Umbrella, Majestic og Quantcast), og kjørt disse gjennom traceroute for å finne alle IP-ene man går gjennom for å kommunisere med dem. Disse IPene har vi så sjekket opp mot to ulike GeoIP-databaser, og deretter kartlagt hvor mange som har trafikk som går utenfor Norge.

Koden ligger i en Jupyter Notebook i dette repoet. Repoet har også to CSV-filer: Den ene er totallisten over domener, den andre er kjøringen vi har gjort på disse.

Med mindre du har god tid kan det være en god idé å bruke vår ferdiggenererte CSV-fil, da kjøringen av de 1343-domenene fort kan ta 12-15 timer.

Spørsmål og tilbakemeldinger

Kontakt Henrik Lied (henrik.lied@nrk.no) eller Martin Gundersen (martin.gundersen@nrk.no)

You can’t perform that action at this time.