Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
bin
 
 
 
 
db
 
 
 
 
 
 
 
 
www
 
 
 
 
 
 
 
 

Systém pro správu žebříčku LRU plavaná

Požadavky

 • PHP 7.1
 • databáze kompabitilní s MySQL (MariaDB)
 • composer
 • webový server Apache se zapnutým mod_rewrite nebo nginx (s konfigurací pro vytváření pěkných URL)
 • splněné požadavky Nette Requirements Checkeru

Instalace

 • stáhnout zdrojový kód z Gitu: git clone https://github.com/nufue/ranking
 • v adresáři se staženým zdrojovým kódem nainstalovat závislosti pomocí composer install --no-dev (tento krok vytvoří složku vendor a její obsah)
 • vytvořit databázi (základní struktura je v db/schema.sql)
 • přejmenovat app/config/config.local.example.neon na config.local.neon a vyplnit v něm přístupové údaje k databázi
 • přejmenovat app/config/authenticator.example.neon na authenticator.neon a definovat v něm alespoň jednu dvojici uživatel:heslo účtu správce a zároveň roli uživatel:role (kde role je 'admin')
 • v souboru app/config/year.neon změnit výchozí rok

Konfigurace sledování Google Analytics

Pokud chcete sledovat návštěvnost webových stránek, postupujte podle následujících kroků:

 • přejmenovat app/config/analytics.example.neon na analytics.neon
 • přidat si v Google Analytics nový profil pro sledování webu, získat kód Tracking ID (ve formátu UA-xxxxxx-x)
 • v souboru app/config/analytics.neon změnit enabled: false na enabled: true a do řádku code: 'UA-xxxxxxx-x' zadat získaný Tracking ID
 • promazat nacachovanou konfiguraci v adresáři temp/cache/Nette.Configurator

Zabezpečení instalace

Pokud provozujete aplikace na serveru Apache a nemáte nasměrován DocumentRoot do složky www, je nutné do složek app, bin, config, db, logs, temp a vendor umístit soubor .htaccess s obsahem Deny from all, jinak bude vaše konfigurace (např. údaje pro připojení k databázi) přístupná lidem, kteří odhadnout správnou adresu.

Struktura databáze

Tabulka competition_categories

Obsahuje kategorie určující započítávání závodníků do žebříčku. Každý závod má přiřazenu právě jednu kategorii. Sloupec output_description obsahuje text, který se ve výpisu připojí k názvu závodu. Sloupec select_description obsahuje text, který se zobrazí v drop-down prvku v přidávání nebo editaci závodu. Podle pole order jsou v drop-down prvku záznamy seřazeny. Platnost jednotlivých záznamů je možno ovlivnit nastavením sloupců year_from a year_to.

Tabulka competition_types

Obsahuje jednotlivé typy závodů. Sloupce year_from a year_to umožňují postihnout platnost některých druhů závodů pouze v určitých ročnících (což se uplatní například při změnách juniorských kategorií nebo přidání nového typu závodu od určitého ročníku).

Pokud by nastala situace, že je třeba obnovit typu závodu, který je již ukončen - například Územní přebor U12, který se mohl konat v letech 20132016, provede se přidání nového záznamu:

id = 'prebor_u12_2', description = 'Územní přebor U12', year_from = 2018, year_to = null

Tabulka competition_types_scoring

Provazuje competition_types a scoring_tables.

Tabulka counted_competitions

Obsahuje počet nejlepších výsledků závodních kol, které se počítají do žebříčku s uvedením platnosti od (year_from) a platnosti do (year_to). Oba sloupce mohou nabývat hodnoty NULL, což znamená, že platnost od/do není omezena.

Tabulka kategorie

Obsahuje kategorie, jichž může být závodník členem.

Tabulka leagues

Obsahuje seznam lig, které se každý rok konají. Pomocí sloupců year_from a year_to je možné existenci konkrétní ligy omezit na rozsah roků.

Tabulka scoring_tables

Provazuje competition_types_scoring a scoring_tables_rows.

Tabulka scoring_tables_rows

Obsahuje bodové hodnoty jednotlivých umístění, rozlišených dle typu bodovací tabulky (odkaz do scoring_tables). Vstupem pro tuto tabulku je příloha č. 2 Soutěžního řádu - Bodové hodnocení závodů LRU – plavaná.

Tabulka team_members_count

Obsahuje počet členů ligových družstev s uvedením platnosti od (year_from) a platnosti do (year_to). Oba sloupce mohou nabývat hodnoty NULL, což znamená, že platnost od/do není omezena.

Tabulka team_name_override

Slouží k přepsání automaticky vypočteného názvu týmu v žebříčku. U závodníků, kteří jsou napsáni na soupisce ligového týmu, se použije název ligového týmu. Pokud je závodník zapsán na soupisky více týmů v jednom roce (obvykle 1. a v 2. lize), použije se název týmu, ve kterém je zapsán na procentuelně vyšším místě. Pokud by takto určený název týmu nebyl žádoucí, je možné záznamem do této tabulky pro konkrétního závodníka a rok specifikovat konkrétní zázev týmu, který se má v žebříčku zobrazovat.

Tabulka tymy

Obsahuje týmy v jednotlivých ligách a rocích.

Tabulka tymy_zavodnici

Provazuje ligové týmy (tymy) a jejich členy (zavodnici).

Tabulka zavodnici

Obsahuje registrované i neregistrované členy, kteří byli přítomni v importovaných výsledcích.

Tabulka zavodnici_kategorie

Obsahuje kategorii pro konkrétního závodníka v konkrétním roce.

Tabulka zavodnici_zavody

Obsahuje výsledky závodníků v jednotlivých závodech. Protože většina závodů je dvoukolových, obsahuje sloupce pro dvě kola (cips1, umisteni1, cips2, umisteni2). V případě, že se závodník příslušného kola neúčastnil, uvede se do příslušné dvojice sloupců hodnota NULL. Pokud má závod více než dvě kola, je třeba založit v tabulce zavody více závodů (jeden závod na 1. a 2. kolo, druhý závod na 3. kolo).

Tabulka zavody

Obsahuje všechny v systému zadané závody. Každý závod je nějakého druhu (competition_types), přičemž druh určuje, jaké bodovací schéma se použije pro započtení výsledku závodu do žebříčku. Některé závody mohou být omezeny co do kategorií závodníků (competition_categories), kteří se jich mohou zúčastnit - v takovém případě se nezapočtou do celkového žebříčku, nýbrž pouze do žebříčku příslušné kategorie (např. U15).

Import dat

Povinná pole

Každé importované výsledky musí obsahovat minimálně tyto sloupce:

 • číslo registrace
 • jméno závodníka
 • družstvo
 • kategorii
 • počet bodů CIPS alespoň jednoho závodu
 • umístění v alespoň jednom závodu

Pro každý záznam je třeba ověřit, zda-li:

 • se jedná o registrovaného nebo neregistrovaného závodníka
 • jméno z výsledků odpovídá uloženému jménu z databáze
 • ve výsledcích je uvedena kategorie nebo ji lze dohledat z dřívějšího závodu ve stejném roce

Neregistrovaný závodník

Ověří se, zda-li existuje v tabulce zavodnici dřívější záznam se stejným jménem.

Pokud existuje, zkontroluje se existence a rovnost kategorie v databázi a ve vstupních datech. Pokud obojí nastane, přiřadí se záznam k tomuto historickému záznamu. Pokud kategorie a databázi neexistuje, ale ve vstupních datech je, přidá se ke stávajícímu záznamu údaj o kategorii ze vstupních dat. V ostatních případech se zahlásí soft-error.

Pokud záznam se jménem v databázi neexistuje, ověří se, že ve vstupních datech je zadána platná kategorie. Pokud ano, založí se nové záznamy v tabulkách zavodnici a zavodnici_kategorie. V ostatních případech se zahlásí soft-error.

Registrovaný závodník

Ověří se, zda-li zadané číslo registrace existuje v tabulce zavodnici.

Pokud ano, ověří se shoda jména - pokud se jméno neshoduje, je vypsáno upozornění. Obvykle je neshoda způsobena jednou z následujících příčin:

 • překlep v zadaném čísle registrace (v upozornění se zobrazí úplně jiné jméno než je ve výsledcích) - v takovém případě se do zobrazeného textového pole vyplní správné číslo registrace
 • překlep v zadaném jméně - můžeme ignorovat, v žebříčku se použije dříve zadané jméno (pokud je špatně, je možné jej změnit - viz níže)

Dále se ověří existence záznamu kategorie v databázi. Pokud záznam kategorie existuje, avšak nesouhlasí se vstupními údaji, je vypsáno upozornění.

Pokud zadané číslo registrace v tabulce zavodnici neexistuje a zároveň ve vstupních datech není zadána kategorie, zobrazí se formulář pro nastavení kategorie u konkrétního závodníka - bez jejího vyplnění není možné výsledky uložit.

Provádění změn

Úprava jména závodníka, jeho kategorie nebo čísla registrace

Přihlášený správce v horní liště klikne na odkaz Závodníci, pomocí formuláře vyhledá závodníka buď podle čísla registrace nebo části jména.

U některého z nalezených záznamů klikne na Upravit, zobrazí se stránka s možností úpravy jména, zadáním nového čísla registrace (používat s rozmyslem) a úpravou kategorie v jednotlivém roce.

Přidání nové ligy

Doplní se nový záznam do tabulky leagues. Je vhodné vyplnit sloupec year_from rokem, od kterého liga existuje, aby se nezobrazovala v dřívějších letech.

Změna označení stávající ligy

Přejmenování stávající ligy se řeší ukončením platnosti (vyplněním pole year_to) stávající ligy a vytvořením nového záznamu s novým označením.

Přidání nové věkové kategorie

Přidá se nový záznam do tabulky kategorie. Pokud se vznikem nové kategorie vznikne také nový druh závodu, postupuje se podle návodu níže.

Přidání nového bodovacího schématu

Do tabulky scoring_tables se přidá nový záznam s textovým popisem bodovacího schématu. Následně se do tabulky scoring_tables_rows přidají záznamy určující body (points) pro jednotlivá umístění (rank) v rámci bodovacího schématu (id).

Přidání nového typu závodu

Přidá se nový záznam do tabulky competition_types. Dále se novému typu závodu přiřadí bodovací schéma.

Přiřazení bodového schématu typu závodu

Přidá se nový záznam do tabulky competition_types_scoring.

Změna týmu zobrazovaného v žebříčku

Přidá se nový záznam do tabulky team_name_override. Správce má po přihlášení k dispozici editační rozhraní v sekci Nastavení.

Změna počtu započítávaných závodů

Přidá se nový záznam do tabulky counted_competitions. Správce má po přihlášení k dispozici editační rozhraní v sekci Nastavení.

Změna maximálního počtu členů týmu

Přidá se nový záznam do tabulky team_members_count. Správce má po přihlášení k dispozici editační rozhraní v sekci Nastavení.

Oprávnění

Zobrazení žebříčku, výsledků jednotlivého závodu nebo jednotlivého závodníka je možné bez přihlášení.

Přidávání a editace závodů, přidávání výsledků, přidávání ligových týmů a úprava jejich soupisek, změny jména a kategorií u závodníků je možné pouze pro přihlášené uživatele s rolí admin. Nastavení probíhá v souboru app/config/authenticator.neon.

About

Czech float fishing ranking

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published