Skip to content
NukeViet eGovernment là phiên bản NukeViet dành cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, được xây dựng dựa trên nền tảng phần mềm nguồn mở NukeViet
Branch: develop
Clone or download
VINADES.,JSC
Latest commit 13a9dde Jan 3, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github Update CONTRIBUTING.md Apr 9, 2017
admin composer remove gregwar/captcha Nov 14, 2018
assets Merge tag '4.3.04' into develop Jan 3, 2019
data Merge remote-tracking branch 'nukeviet/nukeviet4.3' into develop Jul 17, 2018
includes Merge tag '4.3.04' into develop Jan 3, 2019
install NukeViet eGovernment 1.1.02 Jan 3, 2019
modules Merge remote-tracking branch 'videoclips/master' into develop Jan 3, 2019
themes Merge tag '4.3.04' into develop Jan 3, 2019
uploads NukeViet eGovernment 1.0 Official Nov 16, 2017
vendor composer remove gregwar/captcha Nov 14, 2018
.gitattributes Define some binary file do not autocrlf Sep 30, 2016
.gitignore Merge remote-tracking branch 'organs/develop' into develop Jan 3, 2019
.htaccess Update sitemap Oct 12, 2018
CHANGELOG.txt Merge tag '4.3.04' into develop Jan 3, 2019
COPYRIGHT.txt Update IP databases Apr 27, 2018
LICENSE.txt move file to root dir Nov 24, 2012
README.md Merge remote-tracking branch 'laws/master' Dec 11, 2017
composer.json composer remove gregwar/captcha Nov 14, 2018
config.ini Merge remote-tracking branch 'videoclips/master' into develop Jan 3, 2019
error.php Fix cache config theme Sep 11, 2017
favicon.ico
index.php Allow preview theme Feb 5, 2018
robots.php Fix robots.php May 28, 2018
robots.txt move file mainfile.php to /includes Jul 30, 2015
web.config move file to root dir Nov 24, 2012

README.md

Introduction about NukeViet eGovernment

NukeViet eGovernment là phiên bản NukeViet dành cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, được xây dựng dựa trên nền tảng phần mềm nguồn mở NukeViet - một phần mềm nguồn mở thế hệ mới do người Việt phát triển. NukeViet eGovernment cho phép xây dựng các cổng thông tin (Portal) cho UBND các tỉnh/ thành phố và/ hoặc các quận/ huyện tích hợp website xã/ phường. NukeViet đã được trao giải Nhân tài đất Việt 2011, được Bộ TT&TT Quy định ưu tiên sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước tại thông tư 20/2014/TT-BTTTT.

Licensing

NukeViet is released under GNU/GPL version 2 or any later version.

See LICENSE.txt for the full license.

NukeViet official website

Community

Nukeviet Centre for Research and Development

VIETNAM OPEN SOURCE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY (VINADES.,JSC)

Website: http://vinades.vn | http://nukeviet.vn | http://nukeviet.com

Head Office:

  • Room 1706 - CT2 Nang Huong Building, 583 Nguyen Trai st, Ha Dong dist, Hanoi, Vietnam.
  • Phone: +84-24-85872007, Fax: +84-24-35500914, Email: contact (at) vinades.vn
You can’t perform that action at this time.