NukeViet eGovernment là phiên bản NukeViet dành cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, được xây dựng dựa trên nền tảng phần mềm nguồn mở NukeViet
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
admin
assets
data
includes
install
modules
themes
uploads
vendor
.gitattributes
.gitignore
.htaccess
CHANGELOG.txt
COPYRIGHT.txt
LICENSE.txt
README.md
composer.json
config.ini
error.php
favicon.ico
index.php
robots.php
robots.txt
web.config

README.md

Introduction about NukeViet eGovernment

NukeViet eGovernment là phiên bản NukeViet dành cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, được xây dựng dựa trên nền tảng phần mềm nguồn mở NukeViet - một phần mềm nguồn mở thế hệ mới do người Việt phát triển. NukeViet eGovernment cho phép xây dựng các cổng thông tin (Portal) cho UBND các tỉnh/ thành phố và/ hoặc các quận/ huyện tích hợp website xã/ phường. NukeViet đã được trao giải Nhân tài đất Việt 2011, được Bộ TT&TT Quy định ưu tiên sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước tại thông tư 20/2014/TT-BTTTT.

Licensing

NukeViet is released under GNU/GPL version 2 or any later version.

See LICENSE.txt for the full license.

NukeViet official website

Community

Nukeviet Centre for Research and Development

VIETNAM OPEN SOURCE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY (VINADES.,JSC)

Website: http://vinades.vn | http://nukeviet.vn | http://nukeviet.com

Head Office:

  • Room 1706 - CT2 Nang Huong Building, 583 Nguyen Trai st, Ha Dong dist, Hanoi, Vietnam.
  • Phone: +84-24-85872007, Fax: +84-24-35500914, Email: contact (at) vinades.vn