Skip to content

Ghi chú phát triển shops 4.3.01

Tan Dung Phan edited this page Mar 23, 2018 · 8 revisions

Điều chỉnh giao diện

INSERT INTO `nv4_config` (`lang`, `module`, `config_name`, `config_value`) VALUES ('vi', 'shops', 'home_data', 'all');
UPDATE `nv4_config` SET `config_value` = 'viewgrid' WHERE `lang` = 'vi' AND `module` = 'shops' AND `config_name` = 'home_view';

Xóa các file và thư mục

modules/shops/admin/.htaccess
modules/shops/blocks/.htaccess
modules/shops/funcs/.htaccess
modules/shops/language/.htaccess

modules/shops/payment

modules/shops/funcs/complete.php

...

Xóa CSDL trong modfuncs và blocks phần complete

Thay đổi CSDL

DROP TABLE nv4_shops_payment;

Điều chỉnh tài liệu:

Sửa lại http://wiki.nukeviet.vn/nukeviet4:admin:shops:payport vì không còn cổng thanh toán nữa

Phát triển tính năng check order (querydr) của wallet để đáp ứng tính năng cũ của shops

You can’t perform that action at this time.