Skip to content

Ghi chút phát triển shops 4.4

Ứng dụng NukeViet edited this page Jul 28, 2019 · 7 revisions

Shops 4.4 sẽ được thay đổi nhiều về mặt giao diện. Sau này các site sẽ cần làm lại giao diện

Cho phép chọn nhiều nhóm dữ liệu tùy biến của loại sản phẩm

ALTER TABLE `nv4_shops_catalogs` CHANGE `form` `form` VARCHAR(250) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '';

Cho phép sắp xếp các nhóm tùy biến dữ liệu

ALTER TABLE `nv4_shops_template` ADD `weight` MEDIUMINT(8) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '1' AFTER `alias`;

Vào admin thay đổi thứ tự các nhóm tùy biến dữ liệu để fix lại thứ tự

Thêm CSDL phần nhóm sản phẩm

ALTER TABLE `nv4_shops_block_cat` ADD `vi_bodytext` TEXT NOT NULL AFTER `vi_keywords`;
ALTER TABLE `nv4_shops_block_cat` ADD `vi_tag_title` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' AFTER `vi_bodytext`;
ALTER TABLE `nv4_shops_block_cat` ADD `vi_tag_description` MEDIUMTEXT NOT NULL AFTER `vi_tag_title`;

Chú ý đa ngôn ngữ

Thêm CSDL bảng tag

ALTER TABLE `nv4_shops_tags_vi` ADD `bodytext` TEXT NOT NULL AFTER `description`;

Chú ý đa ngôn ngữ

Thêm CSDL cấu hình giá niêm yết, giá bán

INSERT INTO `nv4_config` (`lang`, `module`, `config_name`, `config_value`) VALUES ('vi', 'shops', 'saleprice_active', '0');
ALTER TABLE `nv4_shops_rows` ADD `saleprice` DOUBLE UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' AFTER `price_config`;
You can’t perform that action at this time.