Skip to content
Tan Dung Phan edited this page Dec 18, 2018 · 3 revisions

Chào mừng đến với trang Wiki của module wallet!

Tại đây chúng tôi biên soạn tài liệu giúp các nhà phát triển có thể tích hợp giải pháp thanh toán của wallet vào module. Mời bạn nhấp vào các trang hướng dẫn ở menu bên phải để xem.

Để cổng thanh toán PayPal hoạt động cần cài đặt composer require paypal/rest-api-sdk-php:*

You can’t perform that action at this time.