Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Lỗi không Ping không khi đăng bài ở NukeViet 4.3.02 #2661

Closed
hoanglongvnpt opened this issue May 2, 2018 · 4 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@hoanglongvnpt
Copy link

commented May 2, 2018

Sau khi viết bài, hệ thống tự động Ping bài viết, nhưng báo "Lỗi không xác định", mình đang sử dụng Nukeviet 4.3.02, mong đội code xem lỗi này. và lỗi Sitemap Ping sau khi nấn nút Gửi đi
02
011

@hoaquynhtim99

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented May 11, 2018

Ping của NukeViet mặc định là xml-rpc ping theo quy chuẩn chung cho tất cả các máy chủ tìm kiếm, không phải dạng ping sitemap thông thường.

Hiện tại ping list hầu như đã dừng hoạt động gần đây, vấn đề này nằm ngoài việc kiểm soát lỗi thông thường, cần theo dõi thêm trong thời gian tới

@hoaquynhtim99

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Mar 12, 2019

Hiện tại các dịch vụ Ping này đã chính thức không còn hoạt động, NukeViet đã gỡ bỏ tại bản 4.3.05 hoaquynhtim99@a68c798

@vuthao

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Mar 13, 2019

@hoaquynhtim99 Nếu phần nào bỏ đi nên ghi chú lại ở tài liệu trên wiki, ví dụ: https://wiki.nukeviet.vn/nukeviet4:admin:seotools:sitemapping

@hoaquynhtim99

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Mar 13, 2019

@vuthao cái này chỉ gỡ những máy chủ không còn ping được thôi anh, chứ cái simapping và RPC ping của vài máy chủ vẫn còn nên tính năng sẽ vẫn còn nguyên

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.